معرفی تجارت الکترونیک

معرفی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک واژهای است که برای تجارت از طریق سیستمهای اطلاعاتی- ارتباطی بکار میرود. تجارت الکترونیک با وجود اینکه مدت زمانی زیادی از عمر آن نمیگذرد ولی نقش بسزا و چشم گیری در زندگی روزمره مـا بعهـده گرفتـه اسـت بـه طـوری کـه اجتناب از آن کار آسانی نیست. یکی از سادهترین و کار آمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی، خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارتهای هوشمند میباشد.

 تبلیغات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در MyCityAd.ir درج نمایید تا در Google دیده شوید.

تجارت الکترونیک مجموعه ارتباطات، مدیریت اطلاعات و قابلیت های امنیتی است که به سازمانها ، بنگاهها، شرکت ها، عامـه مـردم، دولت و… اجازه می دهد که اطلاعات خدمات و کالاهای خود را بهینه تر آسان تـر و سـریع تـر بـا اسـتفاده از شـبکه هـای ارتبـاطی کامپیوتری، بویژه اینترنت عرضه دارند. تجارت الکترونیک، تجارت بدون کاغذ است. به وسـیله تجـارت الکترونیـک تبـادل اطلاعـات خرید و فروش و حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتری انجام می گیرد.

تجارت اینترنتی باعث می شود ارتباط شرکتها، بنگاهها و کلیه نهاد های مرتبط با تجارت ساده تر و سریع تـر انجـام گیـرد . تجـارت الکترونیک مجموعه فعالیت ها و خدماتی است که جستجوی اطلاعات، مدیریت اطلاعات و تبادلات، بررسی وضـعیت اعتبـار، ایجـاد  اعتبار، پرداخت مجازی، گزارش گیری و مدیریت اعتبارها را در اینترنت با ارتباط دیجیتالی امکان پذیر می سازد.

در تجارت سنتی، خریدار و فروشنده توانایی برقراری ارتباط فیزیکی را با هم داشتند . اما در تجارت الکترونیک، طرفین باید بـا زبـان دیجیتالی یکسان با هم به گفتگو بنشینند . این دنیای مجازی باعث می شود که طرفین مبادلات تجـاری ، توانـایی رد و بـدل کـردن اطلاعات را داشته باشند و همدیگر را ارزیابی کنند.

اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد امنیت ارتباط در تجارت الکترونیک اسـت چـرا کـه کـه بـر خـلاف تجارت سنتی، خریدار و فروشنده همدیگر را در هنگام مبادله تجاری نمی بینند و باید راهی برای شناسایی منبع اطلاعات و گا رانتی صحت اطلاعات در هنگام جا بجایی وحفاظت اطلاعات، پایه گذاری شود.

در ابتدای پیدایش، تجارت الکترونیک چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس میتوانست محصولات خـود را بـا استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. اما اکنون هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی میباشد.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از تکنیک ها و شگردهای بازرگانی است، همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شـرکتهای مختلف میباشد به طوری که طی 15 سال گذشته سبب توانایی شرکت ها در زمینه هایی مثل اصلاح روش های تجارتی و پیـشرفت در زمینه ارتباطی با شرکتهای مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاسهای بزرگ و جهانی شده است.

تجارت الکترونیک دارای زیر شاخههای عمدهای به شرح زیر میباشد:

 – کسب و کار الکترونیک

 – بازاریابی الکترونیکی

 – بانکداری الکترونیکی

 – کارتهای هوشمند

 – مدیریت روابط عمومی با مشتری

تعریف

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است. به صورت عامیانه تـر، تجـارت الکترونیکـی انجـام معـاملات تجـاری محـصولات و

خدمات از فروشگاه ها در قالب الکترونیکی را شامل می شود.

تعریف تجارت الکترونیکی در شکل کاربردی تر آن اینچنین می باشـد: هـر گونـه مبـادلات کـالا و خـدمات از طریـق شـبکه هـای

کامپیوتری و الکترونیکی از جمله اینترنت، تجارت الکترونیکی نامیده می شود. این امور می توانند شامل خریـد و فـروش عمـده یـا

خرده کالاهای فیزیکی و غیر فیزیکی مانند محصولات غذایی یا نرم افزارهای کامپیوتری و ارائه خدمات بـه مـشتریان نظیـر مـشاوره

های پزشکی یا حقوقی و یا دیگر موارد تجاری مانند تبادل کالا با کالا ، راه اندازی مناقصات و مزایدات باشد.

به بیان دیگر :

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکههای ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است.. به وسیله تجـارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شـتاب بیـشتر انجام خواهد شد.

شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صـورت مـی پـذیرد.

ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گسترهای از نرم افزارها و سیستمها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعـات، مـدیریت تبـادلات، بررسـی وضـعیت اعتبـار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند. این سیستم ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم میآورند.

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت میدانند، در حالیکـه ایـن امـر فقـط بخـش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل میدهد و این مفهوم اکنون گـستره وسـیعی از جنبـه هـای مختلـف تجـاری و اقتـصادی را  دربرگرفتهاست. به سادگی میتوان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بـین موسـسات و افـراد م ختلـف را در حیطـه تجـارت الکترونیـک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کردهاست. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بـدل میشود، سر و کار دارد. آمار منتشره از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصـد درسال 1996 از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کردهاند . تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معـاملات مـالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.