معرفی تجارت الکترونیک

معرفي تجارت الكترونيك

تجارت الكترونيك واژهاي است كه براي تجارت از طريق سيستمهاي اطلاعاتي- ارتباطي بكار ميرود. تجارت الكترونيك با وجود اينكه مدت زماني زيادي از عمر آن نميگذرد ولي نقش بسزا و چشم گيري در زندگي روزمره مـا بعهـده گرفتـه اسـت بـه طـوري كـه اجتناب از آن كار آساني نيست. يكي از سادهترين و كار آمدترين نقش تجارت الكترونيك در زندگي روزمره كاربران اينترنتي، خريد و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طريق كارتهاي هوشمند ميباشد.

 تبلیغات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در MyCityAd.ir درج نمایید تا در Google دیده شوید.

تجارت الكترونيك مجموعه ارتباطات، مديريت اطلاعات و قابليت هاي امنيتي است كه به سازمانها ، بنگاهها، شركت ها، عامـه مـردم، دولت و… اجازه مي دهد كه اطلاعات خدمات و كالاهاي خود را بهينه تر آسان تـر و سـريع تـر بـا اسـتفاده از شـبكه هـاي ارتبـاطي كامپيوتري، بويژه اينترنت عرضه دارند. تجارت الكترونيك، تجارت بدون كاغذ است. به وسـيله تجـارت الكترونيـك تبـادل اطلاعـات خريد و فروش و حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتري انجام مي گيرد.

تجارت اينترنتي باعث مي شود ارتباط شركتها، بنگاهها و كليه نهاد هاي مرتبط با تجارت ساده تر و سريع تـر انجـام گيـرد . تجـارت الكترونيك مجموعه فعاليت ها و خدماتي است كه جستجوي اطلاعات، مديريت اطلاعات و تبادلات، بررسي وضـعيت اعتبـار، ايجـاد  اعتبار، پرداخت مجازي، گزارش گيري و مديريت اعتبارها را در اينترنت با ارتباط ديجيتالي امكان پذير مي سازد.

در تجارت سنتي، خريدار و فروشنده توانايي برقراري ارتباط فيزيكي را با هم داشتند . اما در تجارت الكترونيك، طرفين بايد بـا زبـان ديجيتالي يكسان با هم به گفتگو بنشينند . اين دنياي مجازي باعث مي شود كه طرفين مبادلات تجـاري ، توانـايي رد و بـدل كـردن اطلاعات را داشته باشند و همديگر را ارزيابي كنند.

اما نكته بسيار مهمي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد امنيت ارتباط در تجارت الكترونيك اسـت چـرا كـه كـه بـر خـلاف تجارت سنتي، خريدار و فروشنده همديگر را در هنگام مبادله تجاري نمي بينند و بايد راهي براي شناسايي منبع اطلاعات و گا رانتي صحت اطلاعات در هنگام جا بجايي وحفاظت اطلاعات، پايه گذاري شود.

در ابتداي پيدايش، تجارت الكترونيك چيزي بيش از يك اطلاع رساني ساده تجاري نبود و هركس ميتوانست محصولات خـود را بـا استفاده از صفحات وب بر روي اينترنت تبليغ نمايد. اما اكنون هدف از بكارگيري تجارت الكترونيك، ارائه روشي جديد در انجام امور بازرگاني ميباشد.

هدف از تجارت الكترونيك كه در واقع تركيبي از تكنيك ها و شگردهاي بازرگاني است، همكاري، رقابت و بازدهي بيشتر شـركتهاي مختلف ميباشد به طوري كه طي 15 سال گذشته سبب توانايي شركت ها در زمينه هايي مثل اصلاح روش هاي تجارتي و پيـشرفت در زمينه ارتباطي با شركتهاي مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگاني، تجاري حتي در مقياسهاي بزرگ و جهاني شده است.

تجارت الكترونيك داراي زير شاخههاي عمدهاي به شرح زير ميباشد:

 – كسب و كار الكترونيك

 – بازاريابي الكترونيكي

 – بانكداري الكترونيكي

 – كارتهاي هوشمند

 – مديريت روابط عمومي با مشتري

تعريف

براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارائه شده است. به صورت عاميانه تـر، تجـارت الكترونيكـي انجـام معـاملات تجـاري محـصولات و

خدمات از فروشگاه ها در قالب الكترونيكي را شامل مي شود.

تعريف تجارت الكترونيكي در شكل كاربردي تر آن اينچنين مي باشـد: هـر گونـه مبـادلات كـالا و خـدمات از طريـق شـبكه هـاي

كامپيوتري و الكترونيكي از جمله اينترنت، تجارت الكترونيكي ناميده مي شود. اين امور مي توانند شامل خريـد و فـروش عمـده يـا

خرده كالاهاي فيزيكي و غير فيزيكي مانند محصولات غذايي يا نرم افزارهاي كامپيوتري و ارائه خدمات بـه مـشتريان نظيـر مـشاوره

هاي پزشكي يا حقوقي و يا ديگر موارد تجاري مانند تبادل كالا با كالا ، راه اندازي مناقصات و مزايدات باشد.

به بيان ديگر :

تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليتهاي تجاري با استفاده از شبكههاي ارتباطي كامپيوتري، به ويژه اينترنت است.. به وسيله تجـارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براي حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكي با شـتاب بيـشتر انجام خواهد شد.

شركتها براي ارتباط با يكديگر، محدوديتهاي فعلي را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صـورت مـي پـذيرد.

ارتباط فروشندگان با مشتريان نيز ميتواند به صورت يك به يك با هر مشتري باشد. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك نامي عمومي براي گسترهاي از نرم افزارها و سيستمها است كه خدماتي مانند جستجوي اطلاعـات، مـديريت تبـادلات، بررسـي وضـعيت اعتبـار، اعطاي اعتبار، پرداخت به صورت روي خط، گزارش گيري و مديريت حسابها را در اينترنت به عهده مي گيرند. اين سيستم ها زيربناي اساسي فعاليتهاي مبتني بر اينترنت را فراهم ميآورند.

بسياري از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت ميدانند، در حاليكـه ايـن امـر فقـط بخـش كوچكي از تجارت الكترونيك را تشكيل ميدهد و اين مفهوم اكنون گـستره وسـيعي از جنبـه هـاي مختلـف تجـاري و اقتـصادي را  دربرگرفتهاست. به سادگي ميتوان هرگونه فعاليت تجاري و مالي بـين موسـسات و افـراد م ختلـف را در حيطـه تجـارت الكترونيـك گنجاند.

تجارت الكترونيك روش ديگري براي تبادلات الكترونيكي اطلاعات و انجام مبادلات تجاري است كه يك پل الكترونيكي را بين مراكز تجاري ايجاد كردهاست. تجارت الكترونيك با حجم كمتري از اطلاعات كه لزوما در قالب يكساني نبوده و بين مردم عادي رد و بـدل ميشود، سر و كار دارد. آمار منتشره از 500 شركت نشان مي دهد كه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصـد درسال 1996 از روش فوق براي تبليغ محصولات خود استفاده كردهاند . تا پايان سال 2001 بيش از 220 بيليون دلار معـاملات مـالي توسط صدها سايت تجاري بر روي اينترنت انجام پذيرفت.