Category Archives: انتقال وجه بانک سپهر

انتقال وجه بانک سپه آنلاین

نرخ بازیگر

نرخ بازیگر
در میـان متغیرهـای مهم عرصة اقتصـاد، نرخ ارز از جملـه عوامل چندبعدی و پرتاثیر اسـت. به مقتضای موقعیت و بخشـی از اقتصاد كه از آن سخن می رود، این نرخ با سـیما و كاركردی متفاوت ظاهر می شـود؛ نرخی بازیگر و چندچهره  اسـت.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای سایتهای  خرید و فروش و مبادله ارز

Continue reading