Category Archives: پلاس پی

PlusPay | پرداخت آنلاین سرویس‏های اینترنتی پی پلاس

پردازش كارتهای اعتباری

پردازش كارتهای اعتباری Credit card

بخشهای زیادی درگیر پردازش پرداخت كارت اعتباری می باشند . قسمتهایی شامل مشتریان كه كارت اعتباری دارند و بانـك صـادر كننده كارت به مشتریان ، بازرگانان و بانك كارگزار بازرگانان كه برای بازرگانان بر روی كارت اعتباری پر دازش مـی كننـد . مـشتری برای دریافت كارت اعتباری از بانك درخواست می كند تا یكی از عضو های Master Card یا Visa یا … شود . مشتری در هـر مكـان تجاری می تواند از كارت صادر شده به عنوان ابزار پرداخت استفاده كند . شماره كارت های اعتبـاری منحـصر بـه فـرد اسـت . بانـك كارگزار بازرگان پرداخت های مشتریان را كه حاصل از خرید از طریق كارت اعتباری است به حساب بازرگان واریز می نمایـد . بانـك كارگزار بازرگان از بازرگانان ثبت نام كرده و هزینه خدمات را مطالبه می كند.

کارگزاری ها و صرافی های اینترنتی میتوانند از ePayBank.ir درگاه پرداخت داشته باشند و بدین طریق خدمات خود را بصورت اینترنتی با دریافت وجه یا پول ارایه دهند

تبلیغات خرید و فروش کارت اعتباری ، مستر کارت و ویزا کارت را در MyCityAd.ir میتوانید درج آگهی نمایید تا بدین وسیله خدمات شما به بهترین صورت ممکن بازاریابی شود. Continue reading