تاریخچه تجارت الکترونیک

تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض میکرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند کـه بـه گوشـت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد میشدند.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای رونق تجارت الکترونیک در سراسر گیتی

تبلیغات تجارت الکترونیک ، بیزنس یا کسب و کار خویش را در MyCityAd.ir درج نمایید.

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض میکرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بـود. از طـرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود .

بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمیشـد و همـه طالـب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازهای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشـت .ارتبـاط بـین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد.

یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حـدود 2000 سـال قبـل از مـیلاد، فینیقیـان تکنیـک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند . با این پیشرفت، برای اولـین بـار مرزهـای جغرافیـایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصـل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کردهاست.

مهمترین هدف در تجارت حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی، دستیابی به پول و سود بیشتر است. در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیـاتی اسـت . هنگـامی کـه در سال 1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبههای علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکهـا در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکـار انداختنـد . محـصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بـستر بـسیار مناسـبی بـرای انـواع

فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار میرود.

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورس های اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خـود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری های اینترنت در مقایـسه بـاروشــــهای قــــدیمی، بــــه دلیــــل ســــرعت و دقــــت بــــالا، بــــه موفقیــــت هــــای بــــی نظیــــری دســــت یابنــــد.

تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینـی داشـته اسـت.

این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخه ها یا کشورهای خاصـی جا افتاده و استفاده میشود. برای مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردی و توریسم عهده دار 20 تا 30 درصد از فروشهای مجـازی بوده.

استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سال ها قبل باز می گردد. امروزه خرید با استفاده از کارتهای اعتباری در فروشگاه ها یکی از کاربردهای الکترونیک در تجارت به شمار می آید . ترکیب تجارت و الکترونیـک از سـال 1970 آغـاز شد . در آن زمان شرکتهای بزرگی دست به تشکیل شبکه های کامپیوتری زدند تـا اطلاعـات تجـاری را بـین خـود و تولیدکننـدگان مبادله کنند.

در 26اکتبر 1993 ( بیل کلینتون) ریس جمهور وقت آمریکا با امضاء یک دستورالعمل، دولت را موظف کـرد کـه در کمتـرین زمـان ممکن تجارت الکترونیکی را برای خرید و فروش کالا ها در سطح کشور به شکلی عملی درآورد.

طبق این دستورالعمل، چهار مرحله برای راه اندازی تجارت الکترونیکی تعیین شد:

1) تا قبل از مارس 1994 باید ساختار و معماری یک تجارت الکترونیکی که قابل استفاده در سطح ایالات متحده باشد تعیین گردد.

)2 تا قبل از سپتامبر 1994 یک تجارت الکترونیکی اولیه که دولت و تولیدکنندگان خصوصی را قادر به تبـادل اطلاعـات مربـوط بـه خریدها و قیمت محصولات می کند به طور عملی در سطح کشور پیاده شود.

3) تا قبل از جولای 1995 یک سیستم کامل تجارت الکترونیکی پیاده شود که قابلیت تبادل پول الکترونیکی و اسـتفاده از بانکهـای اطلاعاتی را دارا باشد.

4) تا قبل از ژانویه 1997 یک سیستم کامل تجارت الکترونیکی با تمام قابلیتهای ممکن در سطح کشور پیاده شود.

تجارت الکترونیک چیست ، تجارت الکترونیک در ایران ، تجارت الکترونیک اول ، تجارت الکترونیک پاسارگاد ، تجارت الکترونیک دی ، تجارت الکترونیک صبا ، تجارت الکترونیک صبا ، PDF تجارت الکترونیک ، فلسفه تجارت الکترونیک