تاریخچه تجارت الکترونیک

تاريخچه تجارت الكترونيك

انسان از ابتداي خلقت تاكنون روشهاي تجاري متفاوتي را تجربه كرده است. در ابتدا سيستم تبادل كالا رايج بود. شكارچي گوشت را با سلاح عوض ميكرد. اين سيستم اشكالات فراواني داشت. مثلاً ممكن بود شكارچي نتواند سلاح سازي را پيدا كند كـه بـه گوشـت احتياج داشته باشد. در اين صورت گوشتها فاسد ميشدند.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای رونق تجارت الکترونیک در سراسر گیتی

تبلیغات تجارت الکترونیک ، بیزنس یا کسب و کار خویش را در MyCityAd.ir درج نمایید.

در بعضي تمدنها سيستم كالاي محبوب به وجود آمد. در سرزميني كه گندم غذاي اصلي مردم آن بود، شكارچي گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعويض ميكرد. اين روش هم مشكلات زيادي داشت. كالاي محبوب در سرزمينهاي مختلف متفاوت بـود. از طـرف ديگر معياري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشكل بود .

بدون شك اختراع پول اولين انقلاب در زمينه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نميشـد و همـه طالـب آن بودند. فوايد استفاده از پول به اندازهاي بود كه حتي تا چند دهه قبل كمتر كسي انتظار يك انقلاب ديگر را داشـت .ارتبـاط بـين تجارت و تكنولوژي دير زماني است كه وجود داشته و ادامه دارد.

يك پيشرفت تكنيكي باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتي بود. در حـدود 2000 سـال قبـل از مـيلاد، فينيقيـان تكنيـك ساخت كشتي را بكار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمينهاي دور دست يابند . با اين پيشرفت، براي اولـين بـار مرزهـاي جغرافيـايي براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمينهاي ديگر آغاز شد. اكنون، شبكه جهاني اينترنت مانند همان كشتي است كه نه تنها فواصـل جغرافيايي، بلكه اختلافات زماني را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براي نمايشي ديگر آماده كردهاست.

مهمترين هدف در تجارت حال چه از روش هاي بسيار پيشرفته الكترونيكي استفاده كند و چه از روشهاي سنتي و قديمي، دستيابي به پول و سود بيشتر است. در اين ميان، نقش بانكها و موسسات اقتصادي در نقل وانتقال پول بسيار حيـاتي اسـت . هنگـامي كـه در سال 1994 اينترنت قابليتهاي تجاري خود را علاوه بر جنبههاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانكهـا در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكـار انداختنـد . محـصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بـستر بـسيار مناسـبي بـراي انـواع

فعاليتهاي بانكداري و اقتصادي بشمار ميرود.

بانكداري و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياستهاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد.

در بررسي تاريخچه تجارت الكترونيك درمي يابيم كه بورس هاي اوراق بهادار نيز موسسات ديگري بودند كه به سرعت فعاليت خـود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهي، با توجه به برتري هاي اينترنت در مقايـسه بـاروشــــهاي قــــديمي، بــــه دليــــل ســــرعت و دقــــت بــــالا، بــــه موفقيــــت هــــاي بــــي نظيــــري دســــت يابنــــد.

تجارت الكترونيك، علي رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهاي اخير رشد فزاينده و غيرقابل پيش بينـي داشـته اسـت.

اين رشد تصاعدي حاصل استفاده از يك ابزار، يعني اينترنت مي باشد. البته تجارت الكترونيك فقط در شاخه ها يا كشورهاي خاصـي جا افتاده و استفاده ميشود. براي مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردي و توريسم عهده دار 20 تا 30 درصد از فروشهاي مجـازي بوده.

استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز مي گردد. امروزه خريد با استفاده از كارتهاي اعتباري در فروشگاه ها يكي از كاربردهاي الكترونيك در تجارت به شمار مي آيد . تركيب تجارت و الكترونيـك از سـال 1970 آغـاز شد . در آن زمان شركتهاي بزرگي دست به تشكيل شبكه هاي كامپيوتري زدند تـا اطلاعـات تجـاري را بـين خـود و توليدكننـدگان مبادله كنند.

در 26اكتبر 1993 ( بيل كلينتون) ريس جمهور وقت آمريكا با امضاء يك دستورالعمل، دولت را موظف كـرد كـه در كمتـرين زمـان ممكن تجارت الكترونيكي را براي خريد و فروش كالا ها در سطح كشور به شكلي عملي درآورد.

طبق اين دستورالعمل، چهار مرحله براي راه اندازي تجارت الكترونيكي تعيين شد:

1) تا قبل از مارس 1994 بايد ساختار و معماري يك تجارت الكترونيكي كه قابل استفاده در سطح ايالات متحده باشد تعيين گردد.

)2 تا قبل از سپتامبر 1994 يك تجارت الكترونيكي اوليه كه دولت و توليدكنندگان خصوصي را قادر به تبـادل اطلاعـات مربـوط بـه خريدها و قيمت محصولات مي كند به طور عملي در سطح كشور پياده شود.

3) تا قبل از جولاي 1995 يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي پياده شود كه قابليت تبادل پول الكترونيكي و اسـتفاده از بانكهـاي اطلاعاتي را دارا باشد.

4) تا قبل از ژانويه 1997 يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي با تمام قابليتهاي ممكن در سطح كشور پياده شود.

تجارت الکترونیک چیست ، تجارت الکترونیک در ایران ، تجارت الکترونیک اول ، تجارت الکترونیک پاسارگاد ، تجارت الکترونیک دی ، تجارت الکترونیک صبا ، تجارت الکترونیک صبا ، PDF تجارت الکترونیک ، فلسفه تجارت الکترونیک