سرمـایه گذاری در بـورس

مزایـای سرمـایه گذاری در بـورس

حال باید دید که چرا آحاد مردم در خصوص ورود به بازار بورس اظهار تمایل می نمایند. در ایـن قسـمت تنها به ذکر چکیده ای از عوامـل موثـر در این امر خواهیـم پـرداخت.

نبود حد ســرمایه مجــاز به نحوی کــه هر فردی بــا هر میزان ســرمایه امکان ورود بــه این بازار را خواهد داشت. به عنوان مثال در بازار سرمایه شما به راحتی می توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشــی از سهام یک شرکت بزرگ و معتبر را خریداری نمائید. اما اگر بازار بورســی وجود نمی داشــت، به سختی می توانســتید در شــرایط عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام دهید.

در صورتیکه موسسه یا آموزشگاهی هستید کهدر زمینه آموزش بورس فعالیت می نمایید یا شرکتی هستید که خدمات مشاوره بازار بورس را ارایه میدهید کافیست در MyCityAd.ir خدمات خود را تبلیغ و آگهی کنید تا مشتریان بیشتری را برای کسب و کار خویش جذب نمایید.

قابلیت نقدشوندگی بالا که موجب شده تا در شرایط عــادی ورود و خروج شــما به این بــازار در کمتر از چند روز فراهم شــود. که یقینا با توسعه الکترونیکی بازار ( که مقدمات آن در حال اجرا اســت) این مدت می تواند حتی به چند ســاعت کاهش یابد که تقریبا چنین وضعیت مشابه ای به ندرت در سایر رویه های سرمایه گذاری یافت می شود. با در نظر گرفتن ریسک بهینه بازده بالاترتب گســترش این بازار که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فــرا گرفته اســت و همچنان تــا ظرفیت نهایی و تعادل، گام بسیار بزرگی را در پیش رو خواهد داشت.با وجود عدم تنوع در بازار بورس ایران، در عین حال منابع کســب سود در این بازار بسیار متنوع است، به نحوی که یک ســهم خریداری شــده می تواند برای دارنــده آن، به طرق گوناگون ســود ایجاد کند که از آن جمله می تــوان به انواع افزایش ســرمایه، ما به تفاوت قیمــت خرید با قیمت روز، ســود نقدی و … اشاره داشت.

ظرفیــت های باز موجود به نحــوی که با وجود تمام رشــدهای این بازار همچنان ظرفیت های رشد فوق العاده بکر و دست نخورده ای وجود دارد که سیاست های خصوصی سازی دولت نیز بعنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع می باشد.

مزایای ورود به بورس برای شرکت ها در این بین سوالی مطرح می شود و آن این اســت که واقعا چرا شرکت ها برای حضوردر این بازار از خود علاقه نشــان می دهند؟

مزایای حضور شــرکت ها در بازار بورس چیست؟ در پاسخ به این پرسش سعی نمودیم به اختصار پاره ای از عوامل با اهمیت را بیان نمائیم که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اســتفاده از معافیت های مالیاتی، شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند مادامی که از اســامی ســازمان بورس و اوراق بهادار خارج نگردیده باشــند، می توانند نسبت به نرخ مقطــوع مالیات حداقل از %10 معافیت مالیاتی بهره مند شوند. در بورس به جهت تمرکز سرمایه که با هدف مشارکت در حقوق شرکت های مورد پذیرش صورت گرفته و تشکیل یک بازار هدفمند را داده است، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی اســت که شرکت ها در خارج از بــورس به این امر اقدام مــی ورزند. چرا که مجبور خواهند بود تا برای افزایش ســرمایه به دنبال شــرکای جدید، کــه بعضا با چانه زنی نیز همراه خواهد بود و منجر به افزایش هزینه های مرتبط با توسعه را فراهم خواهد گردانید مواجه گردند.

انتشار اوراق قرضه که بر اساس قانون تجارت به شرکت های ســهامی عام این اجازه داده شده و طبعا حضور در یک بازار متمرکز این امر را به نحو چشــمگیری تســهیل خواهد نمود.

به روز رســانی ارزش واقعی شرکت که این موضوع می تواند انعکاس دهنده نگرش یک بازار متخصص نســبت به آتیه شرکت مورد  بررسی باشــد و کاملا واضح خواهد بود که این امر توانایی ارایه خط مشــی مدیریتی به مجموعه مدیران شــرکت های بورسی را در راهبرد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.ورود به بورس و عبــور از فیلترهای نظارتی و کنترلــی آن بعضا موجب کســب وجهه و اعتبار برای شــرکت های پذیرفته شــده را فراهم ســاخته که این امر می تواند موجبات یکسری منافع نادیده ای را برای این شرکت ها فراهم آورد.