دانستنی های بانکی

دانستنی های بانکی و حقوقی

  • آیا بانک می تواند املاک مازاد و تملیکی خود را به قیمت منطقه بندی بفروشد؟

قیمت منطقه بندی صرفــا در ثبت معاملات جهت تقلیل هزینه هــای انتقال موضوعیــت دارد و فروش املاک بانک به قیمت منطقه بندی نه تنها صحیح نیســت، بلکه باید به قیمت عادلانه کارشناســی روز و بر طبق مقررات معاملات بانک انجام پذیرد و قیمت واقعی روز از خریدار دریافت شود.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

خدمات ، کالا ، محصول خود را با درج اگهی MyCityAd.ir معرفی نمایید.

  • در صورت فوت شــریک در قراردادهای مشارکت مدنی نحوه عملکرد بانــک در ارتباط با وصول مطالبات بانک از متوفی چگونه است؟

 بانک حق دارد پس از شناســایی ورثه متوفی، علیه وی از طریق قانونی برای وصول ســهم الشرکه و ســود دوران مشارکت اقدام نماید. لکن بانک مخیر اســت رابطه قراردادی خود را با وراث که قائم مقام قانونی متوفی می باشــند با رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ناظر بر امور موصوف استمرار دهد و در صورت اتمام دوران مشــارکت نسبت به وصول سهم الشرکه بانک و سود دوران مشــارکت یا انعقاد قرارداد فروش اقســاطی سهم الشرکه بانک حاصل از مشــارکت به نســبت سهم االرث هر یک از وراث اقدام نماید.

  • در تسهیلات ســندیکایی اخذ وثایق به عهده کدام بانک می باشد؟

تأمیــن و اخذ وثایق به عهده بانــک عامل بوده و در صورت عدم ایفای تعهدات توســط مشــتری، اقدام قانونی نسبت به وثایق به عهده بانک عامل می باشــد، در صــورت تملیک یا فروش اموال از طریق اجرای ثبت، وجوه حاصله بین اعضاء به نســبت ســهم الشــرکه هر یک تقســیم می گردد حتی اگر وثایق با درجه نقد شوندگی متفاوت از مشتری اخذ شود.

  •  با توجه به اینکه در تسهیلات سندیکایی، بانک ممکن  اســت به واسطه حضور سهامدار یا ســهامداران خاصی در پروژه ســرمایه گذاری کرده باشد و در صورت تغییر سهامداران ریسکی مترتب بر بانک شود، چه اقدامی می بایست در این خصوص صورت پذیرد؟

اخذ تعهد از متقاضی درخصوص عدم تغییر در ترکیب سهامداران می بایست به نحوی باشد که امکان تخطی از آن نباشد، از جمله  توثیق سهام مشتری و یا حال شدن تعهدات طبق ماده 41 قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام اساسا نمی توان نقل و انتقال ســهام را مشروط به موافقت مدیران شــرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام نمود و در خصوص شرکت های سهامی خاص نیز این اختیار باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.