تسهیلات مسکن

تسهیلات مسکن تعاونی ثامن الائمه (علیه السلام )

اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی مسکن

به منظور گسترش و ساخت و احداث واحد های مسکونی انفرادی و یا مجتمع ها از طریق عقد مشارکت مدنی طبق ضوابط و شرایط تعیین شده، پرداخت تسهیلات ساخت و تکمیل واحد های مسکونی صورت می گیرد.

شرایط اعطای تسهیلات:

  • حداکثر سقف پرداخت تسهیلات معادل 70% هزینه های تمام شده براساس متراژ زیربنای مندرج در پروانه ساخت واحدهای مسکونی و یا به ازای هر یک از واحدهای مسکونی حداکثر مبلغ 25 میلیون تومان در نظر گرفته می شود.
  • هنگام ارایه درخواست متقاضی پروژه می بایست حداقل در مرحله 20% پیشرفت فیزیکی بوده و گواهی عدم خلاف اخذ و به تایید تعاونی برسد
  • مدت قرارداد مشارکت مدنی براساس موضوع کار و بررسی های کارشناسی طرح تعیین خواهد شد
  • وثیقه قرارداد مشارکت مدنی براساس تشخیص تعاونی ترهین شش دانگ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده، سهل البیع، بلامعارض خارج از محل پروژه و در موارد خاص محل اجرای پروژه و … می باشد

تعاونی اعتبار ثامن الائمه با 600 ضعبه در سراسر کشور ارائه دهنده خدمات بانکی و دارنده گواهینامه ایزو 9001 و 2008 در ارائه خدمات بانکی بشنانی تارنمای samen.ir به دفتر مرکزی : تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، برج ثامن

تلفن تعاونی اعتبار ثامن الائمه : 02182072220

نمابر تعاونی اعتبار ثامن الائمه : 02188793493

تجربه ارایه خدمات بانکی نوین با ePayBank.ir

Samen op housing facilities (PBUH )

Granting of mortgage loans in the form of civic participation

To develop , manufacture and construction of individual residential units or integrated through marriage , civil partnership in accordance with specified terms and conditions , payment and completing the construction of residential units will be done.

Granting of Facility :

When presenting the project applicant must be at least 20 % physical progress and no contrary evidence collected to confirm the cooperative alone
Term contract work based civic engagement and undergraduate research projects to be determined
Civil partnership agreement on cooperative recognition of six tone bail bond Trhyn valuable residential property , negligence Vending , unclaimed outside the project area and in certain cases the project site and is
600 Zbh Samen credit unions nationwide provider of banking services and banking services Bshnany holder of ISO 9001 and 2008 available to samen.ir Office: Tehran , Gandhi Street , Fifteenth Street , Tower Samen

Samen credit unions Phone : 02182072220

Samen credit unions Fax : 02188793493

Experience in modern banking services ePayBank.ir

Online port facilities, housing facilities, housing facilities Samen Samen credit unions, cooperatives Samen, phone credit Samen, Samen, housing, cooperative housing Samen