انـرژى غیـر هیدرو الکتریکـى تجدیـدپذیر

انرژى هاى پاک انرژى هاى غیر هیدروالکتریکى تجدید پذیر

با توجه به اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها در کشور، نیاز به استفاده از انرژى هاى طبیعى و جدید، بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران و تولیدکنندگان انرژى کشور قرار گرفته و بهینه سازى استفاده از انرژى هاى طبیعى مطابق استانداردهاى جدید از جمله مواردى است که باید بیشتر به آن پرداخته شود. الکتریسـیته از منابـع انـرژى غیـر هیدروالکتریکـى تجدیـد پذیر

تبلیغات خرید و فروش تجهیزات الکتریکی و الکترومکانیکی و دیجیتالی خویش را میتوانید در سایت آگهی و تبلیغات نیازمندیهای رایگان MyCityAd.ir درج آگهی نمایید تا در نتایج جستجو دیده شوید.

انرژى غیر هیدروالکتریکى تجدید پذیر به الکتریسیته اى که از منابع تجدید پذیر ذخیره مى شود، اشاره مى کند: انرژى خورشید، زمین گرمایى، توده ى زیستى، لند فیل گاز و باد. گرچه رابطه ى این انرژى هاى تجدید پذیر رو به رشد است، اما انرژى هاى غیر الکتریکى تجدید پذیر هم اکنون کمتر از 2 درصد از نیروى ایالت متحده آمریکا را تأمین مى کند. انتشارات وابسته هوا با تولید انرژى از خورشید، حرارت مرکزى زمین و باد ناچیز هستند. زیرا هیچ ماده سوختنى در این فـــرآیند سوخــته نمى شود. ســـرعت متوســط انتشارات هوا در ایالت متحده آمریکا از منابع انرژى غـیر هیدروالکــتریکى تجدید پذىر 1Lbs/MWh .22سولفوراکسید و Lbs/MWh 0 .06 نیتروژن اکسید هستند. منابعى که در زیر توضیح داده شده است تجدید پذیر محسوب مى شوند، زیرا به طور پیوسته در حال ذخیره سازى دوباره هستند. همچنین مقاوم به نظر مى رسند، چون طبیعت در آینده، این منابع را سریع تر از آنچه استفاده مى شوند دوباره ذخیره مى کند.

• انرژى خورشید

• انرژى زمین گرمایى

• توده ى زیستى

• گاز لندفیل

• باد

انرژى خورشیدى

انرژى خورشیدى یک منبع تجدید پذیر است، زیرا دائما در زمین از طریق خورشید ذخیره مى شود. دو راه رایج براى تبدیل انرژى خورشیدى به برق وجود دارد: تکنولوژى هاى فوتوولتایک و خورشیدى گرمایى. سیستم هاى فوتوولتایک شامل ویفرهاى ساخته شده از سیلیکون یا مواد برنده دیگر مى باشد. وقتى نور خورشید ویفرها را گرم مى کند یک عکس العمل شیمیایى اتفاق مى افتد که نتیجه اش تولید برق است. تکنولوژى هاى خورشیدى گرمایى اشعه هاى خورشید را با آینه ها یا وسایل منعکس کننده دیگر متمرکز مى کنند تا مایعى را براى ایجاد بخار گرم کنند، که سپس به منظور چرخاندن یک ژنراتور و تولید برق استفاده مى شود.

– ذخایر

منابع خورشید در همه جاى کشور در دسترس است، گرچه برخى زمین ها نور خورشید را کمتر از جاهاى دیگر دریافت مى کنند، بستگى به آب و هوا و فصل ها دارد.

-تأثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات وابسته به تولید برق از تکنولوژى هاى انرژى خورشیدى بسیار ناچیز است، زیرا هیچ ماده سوختنى سوزانده نمى شود.

– استفاده از منابع آب

سیستم هاى فوتوولتایک به استفاده از آب براى ایجاد الکتریسیته نیاز ندارند. ممکن است تکنولوژى هاى خورشیدى گرمایى منابع آب محلى را تکان دهد، اگر مایعى که گرما داده مى شود تا بخار ایجاد کند آب باشد. در این مورد، آب بعد از اینکه از بخار به آب چگالیده مى شود، مى تواند دوباره استفاده شود.

– تخلیه هاى آب

تکنولوژى هاى خورشیدى وقتى برق تولید مى کنند آبى را تخلیه نمى کنند.

– تولید ضایعات جامد

تکنولوژى هاى خورشیدى- گرمایى وقتى برق تولید مى کنند، هیچ ماده شیمیایى زائد جامدى تولید نمى کنند. محصولات فوتوولتایک ویفرز مواد پر خطرى که باید به خوبى بکار برده شوند، تا خطر را براى محیط زیست یا مردم دفع کنند تولید مى کنند.

– استفاده از منابع زمینى

سیستم هاى فوتوولتایک به مقدار ناچیزى زمین نیاز دارند زیرا در ساختار موجودات قرار گرفته اند. برعکس، تکنولوژى هاى خورشیدى گرمایى ممکن است به مقدار قابل توجهى زمین احتیاج داشته باشند و بستگى به تکنولوژى خورشیدى گرمایى معینى که استفاده مى شود دارد. اتصالات انرژى خورشید معمولا به زمینى که اشغال مى کنند آسیبى نمى رسانند، بلکه انرژى خورشید از اینکه زمین براى اهداف دیگرى استفاده شود پیش گیرى مى کند. به علاوه سیستم هاى فوتوولتایک مى توانند تأثیر منفى بر روى حیات وحش به دلیل مقدار زمینى که این تکنولوژى نیاز دارد داشته باشند.

انرژى زمین گرمایى

انـرژى زمیـن گرمایـى پیوسـته در زیـر سـطح زمیـن از گرمـاى شـدیدى کـه سـنگهاى مـذاب در هسـته زمیـن در بـر دارنـد (ماگمـا نامیـده مى شـوند) تولیـد مى شـوند. وقتـى ایـن گرمـا بـه طـور طبیعـى آب گـرم یـا بخـار تولیـد کنـد، مى تواند به سـطح فرسـتاده شـود و سـپس به منظور چرخاندن توربیـن بخار براى تولید برق اسـتفاده شـود. هـم چنین انرژى گرمایـى مى توانـد بوسـیله فرسـتادن آب بـه زیـر زمیـن بـه منظـور اسـتخراج گرمـا از صخره هـاى گرم و خشـک فراهم شـود، گرمـا دوبـاره به سـطح زمیـن بـراى چرخانـدن توربین بخـار و تولیـد بـرق بـاز گردانده مى شـود.

– ذخایر

گرچه انرژى زمین گرمایى در همه جاى ایالت آمریکا وجود دارد، اما استخراج آن بدون اینکه نزدیک سطح زمین باشد آسان نیست. برخى مناطق در ایالت متحده آمریکا با بالاترین پتانسیل براى تولید برق از انرژى زمین گرمایى شامل بخشى از ناوادا، کالیفورینا، اورگان، ایاهو، یوتاه، واشنگتن، آلاسکا، مونتانا، آریزونا و ها وایى هستند. در سال 2003، ظرفیت زمین گرمایى2/MW 30 بود. هم اکنون منابعى شناخته نشده است که مى توانند بیش از 20 MW هزار انرژى در ایالت متحده آمریکا تولید کنند و منابع کشف نشده ممکن است 5 برابر آن را تهیه کنند.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات وابسته با تولید برق از تکنولوژى زمین گرمایى خیلى ناچیز است، زیرا هیچ ماده سوختى سوزانده نمى شود.

– استفاده از منابع آب

کارخانه هــاى نیــروى زمیــن گرمایــى معمــولا آب گرمى کــه از زمیــن جابجــا مى شــود بــه لوله هــا بــاز مى گرداننـد. بـه هـر حـال، مقـدار کمى از آبـى که به وسـیله کارخانه هــاى زمیــن گرمایــى اســتفاده مى شــود ممکــن اســت در پــروژه تولیــد بــرق بخــار شــود ودوبــاره بــه زمیــن بـاز نگـردد. همچنیـن بـراى آن دسـته از کارخانه هـاى زمیـن گرمایــى کــه بــه صخره هــاى گــرم وخشــک بــراى انــرژى وابســته اند، آب از منابــع محلــى نیــاز اســت تــا انــرژى را از صخره هاى خشک استخراج کند.

– تخلیه هاى آب

کارخانه هـــاى نیـــروى زمیـــن گرمایـــى ممکـــن اســـت دلیـــل آلودگـــى آبهـــاى زیـــر زمینـــى، هنگامى کـــه لوله هـــا را حفـــر وآب گـــرم یـــا بخـــار اســـتخراج مى کننـــد، باشـــند. گرچـــه، ایـــن گونـــه آلودگى هـــا مى توانـــد بـــا تکنیک هـــاى مدیریتـــى مناســـب قابـــل پیـــش گیـــرى باشـــند. بـــه عـــلاوه، کارخانه هـــاى نیـــروى زمیـــن گرمایـــى بـــه جـــاى تخلیـــه آبهـــاى اســـتفاده شـــده در آبهـــاى ســـطح زمیـــن، غالبـــا آبهـــاى اســـتفاده شـــده را دوبـــاره بـــه زمیـــن تزریـــق مى کننـــد. (از طریـــق لوله هـــاى مجـــزا)

– تولید ضایعات جامد

تکنولوژى هاى زمین گرمایى وقتى تولید برق مى کنند ضایعات جامد شیمیایى تولید نمى کنند.

– استفاده از منابع زمینى

کارخانه هاى نیروى زمین گرمایى نسبت به کارخانه هاى نیروى سوخت هاى فسیلى نیاز به استفاده از مقدار کمى زمین دارند. به هر حال، اگر آب بعد از استفاده به منظور ادامه دادن فشار زیرزمین دو باره به زمین تزریق نشود، مى تواند دلیل نشست کردن زمین در سطح باشد.

توده ى زیستى

واژه “تـوده ى زیسـتى ” انـواع مختلف سـوخت از منابعـى مثل درختان، سـاختمان، چـوب وضایعـات کشـاورزى ومحصـولات غذایـى، لجـن فاضـلاب و کـود کشـاورزى را توصیـف مى کنـد. ضایعـات کشـاورزى شـامل مـوادى مثل: سـبوس غـلات، پوسـت برنـج، پوسـت بـادام زمینـى، تکه هـاى علـف و برگهـا، درختـان و دانه هـاى سـوختى(به عبـارت دیگـر محصـولات خاصـى کـه بـراى تولــــــید برق رشـد داده مى شـوند) مى تواننـد در یـک مقیـاس زمانـى کوچـک جابجـا شـوند. ضایعات کشاورزى، لجن فاضلاب وکود کشاورزى زائدات اصلى هستند که دائما توسط اجتماع تولید مى شوند. به همین دلیل توده ى زیستى یک منبع تجدید پذیر محسوب مى شود.

 توده ى زیستى، انرژى خود را از خورشید وقتى گیاهان در حال رشد هستند به دست مى آورد. گیاهان انرژى خورشید را طى فرایند فتوسنتز به انرژى شیمیایى تبدیل مى کنند. این انرژى به عنوان انرژى گرمایى، وقتى مواد معدنى گیاه سوخته مى شوند، تولید مى شود. گرمایى که از این فرایند به وجود مى آید، براى گرم کردن آب و تبدیل کردن آن به بخار براى چرخاندن توربین بخار به منظور تولید برق استفاده مى شود.

گاهى اوقات توده ى زیستى در ترکیب با زغال سنگ در دیگ هاى بخار در نیرو گاه ها سوزانده مى شود. این فرایند “کوفایرینگ ” نامیده مى شود که معمولا براى کاهش انتشارات مواد و سایر تاثیرات زیست محیطى ناشى از سوزاندن زغال سنگ استفاده مى شود. توده ى زیستى سوزانده شده با زغال سنگ ممکن است به دیگ بخار زغال سنگ به منظور تغییر دادن چیزى نیاز داشته باشد، بنابراین مى تواند زغال سنگ را به خاکستر تبدیل کند. فقط مقدار کمى از توده ى زیستى به منظور ادامه دادن بازده دیگ بخار اضافه مى شود (کمتر از 15 درصد از کلى ماده سوختى به دیگ بخار مى رود).

– ذخایر

بنا بر تخمین یو- اس، از 590 میلیون تن منابع توده ى زیستى خالص، فقط 14میلیون تن خشک و حدود 3000 mwظرفیت فر آورده قابل دسترس است.

– تاثیرات زیست محیطى

نیروگاههـاى تـوده ى زیسـتى، اکسـید نیتـروژن و مقـدار کمـى دى اکسـید سـولفور منتشـر مى کننـد کـه، مقـدار انتشـار یافتـه بـه نـوع تـوده ى زیسـتى اى کـه سـوزانده مى شـود و نـوع ژنراتـورى کـه اسـتفاده مى شـود بسـتگى دارد. گـر چـه تـوده ى زیسـتى سـوخته شـده دى اکسـیدکربن، گاز گلخانـهاى اولیـه، تولیـد می کنـد، امـا ملاحظـه مىشـود کـه قسـمتى از چرخـه کربـن طبیعـى کـره

 زمیـن اسـت. گیاهـان کربـن دى اکسـید را وقتـى رشـد میکننـد از هـوا میگیرنـد و وقتـى سـوزانده می شـوند دوبـاره آن را بـه هـوا بـازمی گرداننـد.

تودهى زیستى نسبت به زغال سنگ مقدار کمترى سولفور ونیتروژن در بر دارد. بنابر این، وقتى تودهى زیستى با زغال سنگ سوزانده میشود، انتشارات سولفور دى اکسید و نیتروژن اکسید کمتر از وقتى است که زغال سنگ به تنهایى سوزانده مىشود. وقتى بخشى از تودهى زیستى تجدید پذیر در چرخه کربن ملاحظه میشود، انتشارات کربن دى اکسید که از سوزاندن توده ى زیستى با زغال سنگ حاصل مىشود کمتراز سوزاندن زغال سنگ به تنهایى است.

– استفاده از منابع آب

نیروگاههاى توده ى زیستی نیاز به استفاده از آب دارند، زیرا دیگ هاى بخارى که توده ى زیستی را می سوزانند براى تولید بخار و خنکسازى به آب نیاز دارند.

اگراین آب بارها و بارها استفاده شود، مقدارآب موردنیاز کاهش مىیابد. هرگاه هر نوع نیروگاهى آب را از یک دریاچه یا رودخانه جابجا کند، ماهیها و سایر جانوران آبزى کشته میشوندکه سپس روى حیوانات وانسانهایى که به این منابع آبزى وابستهاند اثرمیگذارد.

– تخلیه هاى آب

همان طورکه اینمورد (توده ى زیستى) با نیروگاههاى سوختهاى فسیلى است، نیروگاههاى تودهى زیستى

آلودگیهایى دارند که در آبى که در دیگ هاى بخار یا در سیستمهاى خنک کننده استفاده میشود ایجاد میکنند. آبى که براى خنکسازى استفاده میشودزمانى که به دریاچه یا رودخانه بر میگردد، گرمتر از وقتى است که برداشت میشود. آلودگى آبها و دماى بالاى آب مىتواند به ماهیها و گیاهان موجود در دریاچه یا رودخانهاى که آب تخلیه مىشود صدمه زند. این تخلیه نیاز به یک پروانه داردو دیده بانى میشود.

به طور کلى، محصولاتى که براىسوخت تودهى زیستى رشد میکنند نسبت به محصولاتى که براى غذا رشدمیکند به مقدار کمترى ماده ضد آفتو کود نیاز دارند. این به این معنى استکه مقدار کمترى ماده ضد آفت و کود نسبت به زمانى که محصولات غذایی رشد میکنند به رودها و دریاچه ها راه پیدا میکند.

تولید ضایعات جامد

ســـــوزاندن تـــــودهى زیســــتى و دیگ هاى بخار ضایعات جامدى تولید میکند که “اش” نامیده میشود که باید به خوبى سازماندهى شوند. گر چه “اش” تولید شده از تودهى زیستى، بطور معمول حاوى مقدار زیادىکودهاى سطح پایین (ضعیف) است.

– استفاده از منابع زمین تولید الکتریسته از روشهاى مختلف روى منابع زمین تاثیر میگذارد. نیروگاههاى تودهى زیستى، بیشتر شبیه نیروگاههاى فسیلى است، نیاز به زمین زیاد براى تجهیزات و مخازن سوختى دارد. اگر کارخانههاى تودهى زیستى یک منبع زائد مثل ساختمانهاى چوبى زائد (غیر قابل مصرف) یا ضایعات کشاورزى را بسوزانند، مىتوانند از زمینهاى آزاد آن که ممکن است در غیراین صورت براى لند فیلز یا تودههاى زائد استفاده شوند بهره ببرند. تودهى زیستى براى اهداف سوختى که نیاز به زمینهاى وسیع دارد استفاده مىشود، به علاوه میتواند خاک را از مواد مغذى خالى کند. محصولات سوختى باید به منظور تثبیت کردن خاک، کاهش فرسایش، تامین زیست بوم، حیات وحش و اهداف خلق مجدد(تولید دوباره) استفاده شوند.

گاز لندفیل

گاز لندفیل، وقتى جانوران کوچک وزیرزمینى ضایعات آلى مثل ضایعات غذایى یا کاغذ را تولید مىکنند تا لندفیلها را تجزیه کنند تولید میشود. گاز لندفیل حدود 50 درصد متان تولید میکند.

کربن دى اکسید وبلورهاى آلى فرارپس ماند را مىسازند. گاز لندفیل بدون اینکه جمع آورى و سوزانده شود به هوا میگریزد. در پروژه گاز لندفیل، گاز لندفیل در دیگ بخار و موتورهاى جبران کننده و توربینهاى احتراق براى تولید برق سوزانده میشود. اندازه وسن لندفیل، مقدار ضایعات اصلى، و آب و هوا تعیین میکند که چه مقدارلندفیل میتواند تولید شود. اى-پى-اى به لندفیلهاى بزرگى نیاز دارد تا گاز لندفیل با روشنایى خیره کننده را جمع آورى کرده و بسوزاند به منظور اینکه وى-او- سیها را تخریب کند.

– ذخایر

مقدار لندفیل به سادگی گاز لندفیل با نورخیره کننده را می سوزاند، بیش از 380 طرح در 365 یو. اس. لندفیلها، گاز لندفیلها را جمع آورى و استفاده مىکنند تا انرژى تولید کنند. اخیرا 30 طرح اضافی تحت ساخت است، اى- پى- اىتخمین زده است که بیش از 600 لندفیل اضافى می تواند به طور موثر پروژه هاى انرژى گاز لندفیل را حمایت کند. تولید گاز لندفیل 20 سال یا بیشتر بعد از اینکه یک لندفیل بسته میشود ادامه مییابد. بنابر این در صورتى که ساخت لندفیلها ادامه یابد، گاز لندفیل به عنوان یک منبع براى تولید برق محسوب میشود.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

سـوختن گاز لندفیـل انتشـارات اکسـید نیتـروژن و مقـدار نـا چیـز از مـواد سـمی تولید میکنـد. مقـدار ایـن مـواد میتوانـد خیلـى زیـاد باشـد، بـه ضایعاتـى کـه درگاز لندفیـل تولیـد کرده اسـت بسـتگى دارد. ملاحظـه میشـود کربـن دى اکسـیدى کـه از سـوزاندن گاز لندفیـل آزاد میشـود قسـمتى ازچرخـه طبیعـى کربن کـره زمین اسـت.

تولیـد بـرق از گاز لندفیـل مانـع از نیـاز بـه اسـتفاده منابـع تجدیـد ناپذیـر بـراىتولیـد همـان مقـدار بـرق میشـود. بـه عـلاوه سـوزاندن گاز لندفیـل از وارد شـدن متان (یـک گاز گلخانـه اى قوى)  بـه اتمسـفر جلوگیـرى مىکنـد.

– استفاده از منابع آب

موتورهــا یــا توربینهــاى احتــراق کــه گاز لندفیلرا بــراى تولید انــرژى می ســوزانند بــه مقــدار نــا چیــزى آب نیــاز دارنــد.

– تخلیه هاى آب

موتورهــا و توربینهــاى احتــراق کــه گاز لندفیـل را میسـوزانند، مقـدار کـم یــا هیــچ مقــدار تخلیــه آب ندارنــد.

جمــع آورى گاز لندفیــل شــامل: حفــر لولــه بــه داخــل لندفیلهــا کــه بــه بدنــه آب تاثیــرى نمیگــذارد.

– تولید ضایعات جامد

تکنولوژیهــاى گاز لندفیــل بــه هنــگام تولیــد بــرق هیــچ ضایعــات جامــدى ایجــاد نمیکننــد.

– استفاده از منابع زمینى

سوزاندن گاز لندفیل براى تولید برق تاثیر کمی به منابع زمینى دارد. تجهیزاتى که استفاده میشود تا گاز لندفیل را سوزانده وتولید برق کند، به فضا احتیاج دارد که میتواند روى زمینى که قبلا توسط وجود لندفیل اشغال شده است قرار گیرد. بنابراین مانع استفاده اززمین اضافى میشود.

بـــاد

باد به دلیل اینکه خورشید زمین را به طور ناهماهنگ گرم میکند تولید می شود، فصلها و پوشش ابرها عارض میشود. این گرماى نا هماهنگ، به علاوه چرخش زمین، باعث میشود هواى گرم تر به سمت هواى سرد تر حرکت کند. این حرکت هوا باد نام دارد.  توربین هـاى بـادى دو یـا سـه پـره بـزرگ بـه منظـور جمـع آورى انـرژى موجـود در هـوا و تبدیلکـردن آن بـه بـرق دارنـد. پرههـا وقتـى بـاد در میـان آنهـا میچرخـد، میچرخنـد. انـرژى حاصـل از حرکـت بـاد تبدیـل بـه بـرق میشـود، زیـرا پره هـاى گرداننـدهى توربیـن، ژنراتـور را میچرخاننـد. براى تولیـد بـرق کافـى بـراى یـک روسـتا یا شـهر، بـه چند بـرج توربیـن بـادى که با هـم دریک گروه یا ردیـف براى تولید یـک (مزرعه باد) قرار گیرند نیازاسـت.

– ذخایر

دسترسـى بـه نیروى باد در کشـور متنوع اسـت. زمینهایـى بـادسترسـى عالـى به بـاد شـامل بخشهایـى از مـوارد زیـر:

داکوتـاى شـمالى، تگـزاس، کنسـاس، داکوتـاى جنوبـى، مونتانـا، نبراسـکا، ویومینـگ، اکلاهمـا، مینسـوتا، یـووا، کلـورادو، نیومکزیکـو، کالیفورنیـا، ویسکونسـین واورگان. دراصـل باددر دشـتهاىبـزرگ ایالـت و کوهسـتانى که از محـدوده کوهسـتانهایى در میان ایالـت متحـده آمریـکا عبـور میکنـد اسـتوار و قـوى اسـت و بـراى تولیـد برقـى کـه توربینهـاى بـادى تولیـد میکننـد اسـتفاده مىشـود. کوهسـتان ” راکـى ” و دشـتهاى بـزرگ ایالـت منابـع بـاد مناسـبى دارنـد کـه 10 تـا 25 درصـد نیـازمندى بـهبرق ایـن ایالت را تامیـن میکنـد.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات مربوط به تولید برق ازتکنولوژى باد خیلى ناچیزاست، زیرا هیچ ماده سوختنى سوزانده نمیشود.

– استفاده از منابع آب

توربینهاى بادى در سرزمینهایى با بارندگى کم نیاز به استفاده از مقدار کمی آب دارند. اگر بارندگى مناسب نباشد تا پرههاى توبین را تمیز نگهدارد،  آب مصرف میشود تا کثیفى و حشرات را از پره ها پاک کند به منظور اینکه کارآیى توربین کاهش نیابد.

– تخلیه هاى آب

توربینهاى بادى وقتى برق تولید میکنند هیچ آبى را تخلیه نمیکنند.

– تولید ضایعات جامد

تکنولوژیهـاى بـاد وقتـى بـرق تولیـد میکننـد هیـچ ضایعـات جامـدى تولید نمیکننـد.

– استفاده از منابع زمینى

به طور کلى توربینهاى بادى نیاز به  استفاده از زمین دارند، گرچه ممکن است در کنار ساحل نیز قرار گیرند.

زمینه اى اطراف توربینهاى بادى ممکن است براى اهداف دیگر مثل چراندن احشام و کشاورزى نیز استفاده شوند. وقتى توربینهاى بادى در زمین حرکت داده مىشوند، هیچ ضایعات جــــامد یا پس ماند سوخــتنى بجاى نمیگذارند. گرچه مزرعه هاى بزرگ بادى که نا مناسب نصب شده اند، خاک بردارى ممکن است مشکلات فرسایش خاک را ایجاد کند. زمینهاى بادخیز میتوانند تأثیرات صوتى نیزداشته باشند که این امر بستگى به تعداد توربینهاى روى زمین دارد. پره هاى جدیدى که طراحى شده اند مقدار صدا را کم تر میکنند. مرگ و میر پرندگان و خفاشها مشکل در برخى زمینهاى بادخیز است. پیشرفت تکنولوژیهاى توربین بادى و محل قرارگرفتن توربین به کاهش مرگ میر پرندگان کمک کرده است. تحقیق در مورد تأثیرات بر روى خفاشها هنوز در دست بررسى است.