انـرژى غیـر هیدرو الكتریكـى تجدیـدپذیر

انرژى هاى پاك انرژى هاى غیر هیدروالكتریكى تجدید پذیر

با توجه به اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها در كشور، نیاز به استفاده از انرژى هاى طبیعى و جدید، بیش از پیش مورد توجه دست اندركاران و تولیدكنندگان انرژى كشور قرار گرفته و بهینه سازى استفاده از انرژى هاى طبیعى مطابق استانداردهاى جدید از جمله مواردى است كه باید بیشتر به آن پرداخته شود. الكتریسـیته از منابـع انـرژى غیـر هیدروالكتریكـى تجدیـد پذیر

تبلیغات خرید و فروش تجهیزات الکتریکی و الکترومکانیکی و دیجیتالی خویش را میتوانید در سایت آگهی و تبلیغات نیازمندیهای رایگان MyCityAd.ir درج آگهی نمایید تا در نتایج جستجو دیده شوید.

انرژى غیر هیدروالكتریكى تجدید پذیر به الكتریسیته اى كه از منابع تجدید پذیر ذخیره مى شود، اشاره مى كند: انرژى خورشید، زمین گرمایى، توده ى زیستى، لند فیل گاز و باد. گرچه رابطه ى این انرژى هاى تجدید پذیر رو به رشد است، اما انرژى هاى غیر الكتریكى تجدید پذیر هم اكنون كمتر از 2 درصد از نیروى ایالت متحده آمریكا را تأمین مى كند. انتشارات وابسته هوا با تولید انرژى از خورشید، حرارت مركزى زمین و باد ناچیز هستند. زیرا هیچ ماده سوختنى در این فـــرآیند سوخــته نمى شود. ســـرعت متوســط انتشارات هوا در ایالت متحده آمریكا از منابع انرژى غـیر هیدروالكــتریكى تجدید پذىر 1Lbs/MWh .22سولفوراكسید و Lbs/MWh 0 .06 نیتروژن اكسید هستند. منابعى كه در زیر توضیح داده شده است تجدید پذیر محسوب مى شوند، زیرا به طور پیوسته در حال ذخیره سازى دوباره هستند. همچنین مقاوم به نظر مى رسند، چون طبیعت در آینده، این منابع را سریع تر از آنچه استفاده مى شوند دوباره ذخیره مى كند.

• انرژى خورشید

• انرژى زمین گرمایى

• توده ى زیستى

• گاز لندفیل

• باد

انرژى خورشیدى

انرژى خورشیدى یك منبع تجدید پذیر است، زیرا دائما در زمین از طریق خورشید ذخیره مى شود. دو راه رایج براى تبدیل انرژى خورشیدى به برق وجود دارد: تكنولوژى هاى فوتوولتایك و خورشیدى گرمایى. سیستم هاى فوتوولتایك شامل ویفرهاى ساخته شده از سیلیكون یا مواد برنده دیگر مى باشد. وقتى نور خورشید ویفرها را گرم مى كند یك عكس العمل شیمیایى اتفاق مى افتد كه نتیجه اش تولید برق است. تكنولوژى هاى خورشیدى گرمایى اشعه هاى خورشید را با آینه ها یا وسایل منعكس كننده دیگر متمركز مى كنند تا مایعى را براى ایجاد بخار گرم كنند، كه سپس به منظور چرخاندن یك ژنراتور و تولید برق استفاده مى شود.

– ذخایر

منابع خورشید در همه جاى كشور در دسترس است، گرچه برخى زمین ها نور خورشید را كمتر از جاهاى دیگر دریافت مى كنند، بستگى به آب و هوا و فصل ها دارد.

-تأثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات وابسته به تولید برق از تكنولوژى هاى انرژى خورشیدى بسیار ناچیز است، زیرا هیچ ماده سوختنى سوزانده نمى شود.

– استفاده از منابع آب

سیستم هاى فوتوولتایك به استفاده از آب براى ایجاد الكتریسیته نیاز ندارند. ممكن است تكنولوژى هاى خورشیدى گرمایى منابع آب محلى را تكان دهد، اگر مایعى كه گرما داده مى شود تا بخار ایجاد كند آب باشد. در این مورد، آب بعد از اینكه از بخار به آب چگالیده مى شود، مى تواند دوباره استفاده شود.

– تخلیه هاى آب

تكنولوژى هاى خورشیدى وقتى برق تولید مى كنند آبى را تخلیه نمى كنند.

– تولید ضایعات جامد

تكنولوژى هاى خورشیدى- گرمایى وقتى برق تولید مى كنند، هیچ ماده شیمیایى زائد جامدى تولید نمى كنند. محصولات فوتوولتایك ویفرز مواد پر خطرى كه باید به خوبى بكار برده شوند، تا خطر را براى محیط زیست یا مردم دفع كنند تولید مى كنند.

– استفاده از منابع زمینى

سیستم هاى فوتوولتایك به مقدار ناچیزى زمین نیاز دارند زیرا در ساختار موجودات قرار گرفته اند. برعكس، تكنولوژى هاى خورشیدى گرمایى ممكن است به مقدار قابل توجهى زمین احتیاج داشته باشند و بستگى به تكنولوژى خورشیدى گرمایى معینى كه استفاده مى شود دارد. اتصالات انرژى خورشید معمولا به زمینى كه اشغال مى كنند آسیبى نمى رسانند، بلكه انرژى خورشید از اینكه زمین براى اهداف دیگرى استفاده شود پیش گیرى مى كند. به علاوه سیستم هاى فوتوولتایك مى توانند تأثیر منفى بر روى حیات وحش به دلیل مقدار زمینى كه این تكنولوژى نیاز دارد داشته باشند.

انرژى زمین گرمایى

انـرژى زمیـن گرمایـى پیوسـته در زیـر سـطح زمیـن از گرمـاى شـدیدى كـه سـنگهاى مـذاب در هسـته زمیـن در بـر دارنـد (ماگمـا نامیـده مى شـوند) تولیـد مى شـوند. وقتـى ایـن گرمـا بـه طـور طبیعـى آب گـرم یـا بخـار تولیـد كنـد، مى تواند به سـطح فرسـتاده شـود و سـپس به منظور چرخاندن توربیـن بخار براى تولید برق اسـتفاده شـود. هـم چنین انرژى گرمایـى مى توانـد بوسـیله فرسـتادن آب بـه زیـر زمیـن بـه منظـور اسـتخراج گرمـا از صخره هـاى گرم و خشـك فراهم شـود، گرمـا دوبـاره به سـطح زمیـن بـراى چرخانـدن توربین بخـار و تولیـد بـرق بـاز گردانده مى شـود.

– ذخایر

گرچه انرژى زمین گرمایى در همه جاى ایالت آمریكا وجود دارد، اما استخراج آن بدون اینكه نزدیك سطح زمین باشد آسان نیست. برخى مناطق در ایالت متحده آمریكا با بالاترین پتانسیل براى تولید برق از انرژى زمین گرمایى شامل بخشى از ناوادا، كالیفورینا، اورگان، ایاهو، یوتاه، واشنگتن، آلاسكا، مونتانا، آریزونا و ها وایى هستند. در سال 2003، ظرفیت زمین گرمایى2/MW 30 بود. هم اكنون منابعى شناخته نشده است كه مى توانند بیش از 20 MW هزار انرژى در ایالت متحده آمریكا تولید كنند و منابع كشف نشده ممكن است 5 برابر آن را تهیه كنند.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات وابسته با تولید برق از تكنولوژى زمین گرمایى خیلى ناچیز است، زیرا هیچ ماده سوختى سوزانده نمى شود.

– استفاده از منابع آب

كارخانه هــاى نیــروى زمیــن گرمایــى معمــولا آب گرمى كــه از زمیــن جابجــا مى شــود بــه لوله هــا بــاز مى گرداننـد. بـه هـر حـال، مقـدار كمى از آبـى كه به وسـیله كارخانه هــاى زمیــن گرمایــى اســتفاده مى شــود ممكــن اســت در پــروژه تولیــد بــرق بخــار شــود ودوبــاره بــه زمیــن بـاز نگـردد. همچنیـن بـراى آن دسـته از كارخانه هـاى زمیـن گرمایــى كــه بــه صخره هــاى گــرم وخشــك بــراى انــرژى وابســته اند، آب از منابــع محلــى نیــاز اســت تــا انــرژى را از صخره هاى خشك استخراج كند.

– تخلیه هاى آب

كارخانه هـــاى نیـــروى زمیـــن گرمایـــى ممكـــن اســـت دلیـــل آلودگـــى آبهـــاى زیـــر زمینـــى، هنگامى كـــه لوله هـــا را حفـــر وآب گـــرم یـــا بخـــار اســـتخراج مى كننـــد، باشـــند. گرچـــه، ایـــن گونـــه آلودگى هـــا مى توانـــد بـــا تكنیك هـــاى مدیریتـــى مناســـب قابـــل پیـــش گیـــرى باشـــند. بـــه عـــلاوه، كارخانه هـــاى نیـــروى زمیـــن گرمایـــى بـــه جـــاى تخلیـــه آبهـــاى اســـتفاده شـــده در آبهـــاى ســـطح زمیـــن، غالبـــا آبهـــاى اســـتفاده شـــده را دوبـــاره بـــه زمیـــن تزریـــق مى كننـــد. (از طریـــق لوله هـــاى مجـــزا)

– تولید ضایعات جامد

تكنولوژى هاى زمین گرمایى وقتى تولید برق مى كنند ضایعات جامد شیمیایى تولید نمى كنند.

– استفاده از منابع زمینى

كارخانه هاى نیروى زمین گرمایى نسبت به كارخانه هاى نیروى سوخت هاى فسیلى نیاز به استفاده از مقدار كمى زمین دارند. به هر حال، اگر آب بعد از استفاده به منظور ادامه دادن فشار زیرزمین دو باره به زمین تزریق نشود، مى تواند دلیل نشست كردن زمین در سطح باشد.

توده ى زیستى

واژه “تـوده ى زیسـتى ” انـواع مختلف سـوخت از منابعـى مثل درختان، سـاختمان، چـوب وضایعـات كشـاورزى ومحصـولات غذایـى، لجـن فاضـلاب و كـود كشـاورزى را توصیـف مى كنـد. ضایعـات كشـاورزى شـامل مـوادى مثل: سـبوس غـلات، پوسـت برنـج، پوسـت بـادام زمینـى، تكه هـاى علـف و برگهـا، درختـان و دانه هـاى سـوختى(به عبـارت دیگـر محصـولات خاصـى كـه بـراى تولــــــید برق رشـد داده مى شـوند) مى تواننـد در یـك مقیـاس زمانـى كوچـك جابجـا شـوند. ضایعات كشاورزى، لجن فاضلاب وكود كشاورزى زائدات اصلى هستند كه دائما توسط اجتماع تولید مى شوند. به همین دلیل توده ى زیستى یك منبع تجدید پذیر محسوب مى شود.

 توده ى زیستى، انرژى خود را از خورشید وقتى گیاهان در حال رشد هستند به دست مى آورد. گیاهان انرژى خورشید را طى فرایند فتوسنتز به انرژى شیمیایى تبدیل مى كنند. این انرژى به عنوان انرژى گرمایى، وقتى مواد معدنى گیاه سوخته مى شوند، تولید مى شود. گرمایى كه از این فرایند به وجود مى آید، براى گرم كردن آب و تبدیل كردن آن به بخار براى چرخاندن توربین بخار به منظور تولید برق استفاده مى شود.

گاهى اوقات توده ى زیستى در تركیب با زغال سنگ در دیگ هاى بخار در نیرو گاه ها سوزانده مى شود. این فرایند “كوفایرینگ ” نامیده مى شود كه معمولا براى كاهش انتشارات مواد و سایر تاثیرات زیست محیطى ناشى از سوزاندن زغال سنگ استفاده مى شود. توده ى زیستى سوزانده شده با زغال سنگ ممكن است به دیگ بخار زغال سنگ به منظور تغییر دادن چیزى نیاز داشته باشد، بنابراین مى تواند زغال سنگ را به خاكستر تبدیل كند. فقط مقدار كمى از توده ى زیستى به منظور ادامه دادن بازده دیگ بخار اضافه مى شود (كمتر از 15 درصد از كلى ماده سوختى به دیگ بخار مى رود).

– ذخایر

بنا بر تخمین یو- اس، از 590 میلیون تن منابع توده ى زیستى خالص، فقط 14میلیون تن خشك و حدود 3000 mwظرفیت فر آورده قابل دسترس است.

– تاثیرات زیست محیطى

نیروگاههـاى تـوده ى زیسـتى، اكسـید نیتـروژن و مقـدار كمـى دى اكسـید سـولفور منتشـر مى كننـد كـه، مقـدار انتشـار یافتـه بـه نـوع تـوده ى زیسـتى اى كـه سـوزانده مى شـود و نـوع ژنراتـورى كـه اسـتفاده مى شـود بسـتگى دارد. گـر چـه تـوده ى زیسـتى سـوخته شـده دى اكسـیدكربن، گاز گلخانـهاى اولیـه، تولیـد می كنـد، امـا ملاحظـه مىشـود كـه قسـمتى از چرخـه كربـن طبیعـى كـره

 زمیـن اسـت. گیاهـان كربـن دى اكسـید را وقتـى رشـد میكننـد از هـوا میگیرنـد و وقتـى سـوزانده می شـوند دوبـاره آن را بـه هـوا بـازمی گرداننـد.

تودهى زیستى نسبت به زغال سنگ مقدار كمترى سولفور ونیتروژن در بر دارد. بنابر این، وقتى تودهى زیستى با زغال سنگ سوزانده میشود، انتشارات سولفور دى اكسید و نیتروژن اكسید كمتر از وقتى است كه زغال سنگ به تنهایى سوزانده مىشود. وقتى بخشى از تودهى زیستى تجدید پذیر در چرخه كربن ملاحظه میشود، انتشارات كربن دى اكسید كه از سوزاندن توده ى زیستى با زغال سنگ حاصل مىشود كمتراز سوزاندن زغال سنگ به تنهایى است.

– استفاده از منابع آب

نیروگاههاى توده ى زیستی نیاز به استفاده از آب دارند، زیرا دیگ هاى بخارى كه توده ى زیستی را می سوزانند براى تولید بخار و خنكسازى به آب نیاز دارند.

اگراین آب بارها و بارها استفاده شود، مقدارآب موردنیاز كاهش مىیابد. هرگاه هر نوع نیروگاهى آب را از یك دریاچه یا رودخانه جابجا كند، ماهیها و سایر جانوران آبزى كشته میشوندكه سپس روى حیوانات وانسانهایى كه به این منابع آبزى وابستهاند اثرمیگذارد.

– تخلیه هاى آب

همان طوركه اینمورد (توده ى زیستى) با نیروگاههاى سوختهاى فسیلى است، نیروگاههاى تودهى زیستى

آلودگیهایى دارند كه در آبى كه در دیگ هاى بخار یا در سیستمهاى خنك كننده استفاده میشود ایجاد میكنند. آبى كه براى خنكسازى استفاده میشودزمانى كه به دریاچه یا رودخانه بر میگردد، گرمتر از وقتى است كه برداشت میشود. آلودگى آبها و دماى بالاى آب مىتواند به ماهیها و گیاهان موجود در دریاچه یا رودخانهاى كه آب تخلیه مىشود صدمه زند. این تخلیه نیاز به یك پروانه داردو دیده بانى میشود.

به طور كلى، محصولاتى كه براىسوخت تودهى زیستى رشد میكنند نسبت به محصولاتى كه براى غذا رشدمیكند به مقدار كمترى ماده ضد آفتو كود نیاز دارند. این به این معنى استكه مقدار كمترى ماده ضد آفت و كود نسبت به زمانى كه محصولات غذایی رشد میكنند به رودها و دریاچه ها راه پیدا میكند.

تولید ضایعات جامد

ســـــوزاندن تـــــودهى زیســــتى و دیگ هاى بخار ضایعات جامدى تولید میكند كه “اش” نامیده میشود كه باید به خوبى سازماندهى شوند. گر چه “اش” تولید شده از تودهى زیستى، بطور معمول حاوى مقدار زیادىكودهاى سطح پایین (ضعیف) است.

– استفاده از منابع زمین تولید الكتریسته از روشهاى مختلف روى منابع زمین تاثیر میگذارد. نیروگاههاى تودهى زیستى، بیشتر شبیه نیروگاههاى فسیلى است، نیاز به زمین زیاد براى تجهیزات و مخازن سوختى دارد. اگر كارخانههاى تودهى زیستى یك منبع زائد مثل ساختمانهاى چوبى زائد (غیر قابل مصرف) یا ضایعات كشاورزى را بسوزانند، مىتوانند از زمینهاى آزاد آن كه ممكن است در غیراین صورت براى لند فیلز یا تودههاى زائد استفاده شوند بهره ببرند. تودهى زیستى براى اهداف سوختى كه نیاز به زمینهاى وسیع دارد استفاده مىشود، به علاوه میتواند خاك را از مواد مغذى خالى كند. محصولات سوختى باید به منظور تثبیت كردن خاك، كاهش فرسایش، تامین زیست بوم، حیات وحش و اهداف خلق مجدد(تولید دوباره) استفاده شوند.

گاز لندفیل

گاز لندفیل، وقتى جانوران كوچك وزیرزمینى ضایعات آلى مثل ضایعات غذایى یا كاغذ را تولید مىكنند تا لندفیلها را تجزیه كنند تولید میشود. گاز لندفیل حدود 50 درصد متان تولید میكند.

كربن دى اكسید وبلورهاى آلى فرارپس ماند را مىسازند. گاز لندفیل بدون اینكه جمع آورى و سوزانده شود به هوا میگریزد. در پروژه گاز لندفیل، گاز لندفیل در دیگ بخار و موتورهاى جبران كننده و توربینهاى احتراق براى تولید برق سوزانده میشود. اندازه وسن لندفیل، مقدار ضایعات اصلى، و آب و هوا تعیین میكند كه چه مقدارلندفیل میتواند تولید شود. اى-پى-اى به لندفیلهاى بزرگى نیاز دارد تا گاز لندفیل با روشنایى خیره كننده را جمع آورى كرده و بسوزاند به منظور اینكه وى-او- سیها را تخریب كند.

– ذخایر

مقدار لندفیل به سادگی گاز لندفیل با نورخیره كننده را می سوزاند، بیش از 380 طرح در 365 یو. اس. لندفیلها، گاز لندفیلها را جمع آورى و استفاده مىكنند تا انرژى تولید كنند. اخیرا 30 طرح اضافی تحت ساخت است، اى- پى- اىتخمین زده است كه بیش از 600 لندفیل اضافى می تواند به طور موثر پروژه هاى انرژى گاز لندفیل را حمایت كند. تولید گاز لندفیل 20 سال یا بیشتر بعد از اینكه یك لندفیل بسته میشود ادامه مییابد. بنابر این در صورتى كه ساخت لندفیلها ادامه یابد، گاز لندفیل به عنوان یك منبع براى تولید برق محسوب میشود.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

سـوختن گاز لندفیـل انتشـارات اكسـید نیتـروژن و مقـدار نـا چیـز از مـواد سـمی تولید میكنـد. مقـدار ایـن مـواد میتوانـد خیلـى زیـاد باشـد، بـه ضایعاتـى كـه درگاز لندفیـل تولیـد كرده اسـت بسـتگى دارد. ملاحظـه میشـود كربـن دى اكسـیدى كـه از سـوزاندن گاز لندفیـل آزاد میشـود قسـمتى ازچرخـه طبیعـى كربن كـره زمین اسـت.

تولیـد بـرق از گاز لندفیـل مانـع از نیـاز بـه اسـتفاده منابـع تجدیـد ناپذیـر بـراىتولیـد همـان مقـدار بـرق میشـود. بـه عـلاوه سـوزاندن گاز لندفیـل از وارد شـدن متان (یـك گاز گلخانـه اى قوى)  بـه اتمسـفر جلوگیـرى مىكنـد.

– استفاده از منابع آب

موتورهــا یــا توربینهــاى احتــراق كــه گاز لندفیلرا بــراى تولید انــرژى می ســوزانند بــه مقــدار نــا چیــزى آب نیــاز دارنــد.

– تخلیه هاى آب

موتورهــا و توربینهــاى احتــراق كــه گاز لندفیـل را میسـوزانند، مقـدار كـم یــا هیــچ مقــدار تخلیــه آب ندارنــد.

جمــع آورى گاز لندفیــل شــامل: حفــر لولــه بــه داخــل لندفیلهــا كــه بــه بدنــه آب تاثیــرى نمیگــذارد.

– تولید ضایعات جامد

تكنولوژیهــاى گاز لندفیــل بــه هنــگام تولیــد بــرق هیــچ ضایعــات جامــدى ایجــاد نمیكننــد.

– استفاده از منابع زمینى

سوزاندن گاز لندفیل براى تولید برق تاثیر كمی به منابع زمینى دارد. تجهیزاتى كه استفاده میشود تا گاز لندفیل را سوزانده وتولید برق كند، به فضا احتیاج دارد كه میتواند روى زمینى كه قبلا توسط وجود لندفیل اشغال شده است قرار گیرد. بنابراین مانع استفاده اززمین اضافى میشود.

بـــاد

باد به دلیل اینكه خورشید زمین را به طور ناهماهنگ گرم میكند تولید می شود، فصلها و پوشش ابرها عارض میشود. این گرماى نا هماهنگ، به علاوه چرخش زمین، باعث میشود هواى گرم تر به سمت هواى سرد تر حركت كند. این حركت هوا باد نام دارد.  توربین هـاى بـادى دو یـا سـه پـره بـزرگ بـه منظـور جمـع آورى انـرژى موجـود در هـوا و تبدیلكـردن آن بـه بـرق دارنـد. پرههـا وقتـى بـاد در میـان آنهـا میچرخـد، میچرخنـد. انـرژى حاصـل از حركـت بـاد تبدیـل بـه بـرق میشـود، زیـرا پره هـاى گرداننـدهى توربیـن، ژنراتـور را میچرخاننـد. براى تولیـد بـرق كافـى بـراى یـك روسـتا یا شـهر، بـه چند بـرج توربیـن بـادى كه با هـم دریك گروه یا ردیـف براى تولید یـك (مزرعه باد) قرار گیرند نیازاسـت.

– ذخایر

دسترسـى بـه نیروى باد در كشـور متنوع اسـت. زمینهایـى بـادسترسـى عالـى به بـاد شـامل بخشهایـى از مـوارد زیـر:

داكوتـاى شـمالى، تگـزاس، كنسـاس، داكوتـاى جنوبـى، مونتانـا، نبراسـكا، ویومینـگ، اكلاهمـا، مینسـوتا، یـووا، كلـورادو، نیومكزیكـو، كالیفورنیـا، ویسكونسـین واورگان. دراصـل باددر دشـتهاىبـزرگ ایالـت و كوهسـتانى كه از محـدوده كوهسـتانهایى در میان ایالـت متحـده آمریـكا عبـور میكنـد اسـتوار و قـوى اسـت و بـراى تولیـد برقـى كـه توربینهـاى بـادى تولیـد میكننـد اسـتفاده مىشـود. كوهسـتان ” راكـى ” و دشـتهاى بـزرگ ایالـت منابـع بـاد مناسـبى دارنـد كـه 10 تـا 25 درصـد نیـازمندى بـهبرق ایـن ایالت را تامیـن میكنـد.

– تاثیرات زیست محیطى

انتشارات هوا

انتشارات مربوط به تولید برق ازتكنولوژى باد خیلى ناچیزاست، زیرا هیچ ماده سوختنى سوزانده نمیشود.

– استفاده از منابع آب

توربینهاى بادى در سرزمینهایى با بارندگى كم نیاز به استفاده از مقدار كمی آب دارند. اگر بارندگى مناسب نباشد تا پرههاى توبین را تمیز نگهدارد،  آب مصرف میشود تا كثیفى و حشرات را از پره ها پاك كند به منظور اینكه كارآیى توربین كاهش نیابد.

– تخلیه هاى آب

توربینهاى بادى وقتى برق تولید میكنند هیچ آبى را تخلیه نمیكنند.

– تولید ضایعات جامد

تكنولوژیهـاى بـاد وقتـى بـرق تولیـد میكننـد هیـچ ضایعـات جامـدى تولید نمیكننـد.

– استفاده از منابع زمینى

به طور كلى توربینهاى بادى نیاز به  استفاده از زمین دارند، گرچه ممكن است در كنار ساحل نیز قرار گیرند.

زمینه اى اطراف توربینهاى بادى ممكن است براى اهداف دیگر مثل چراندن احشام و كشاورزى نیز استفاده شوند. وقتى توربینهاى بادى در زمین حركت داده مىشوند، هیچ ضایعات جــــامد یا پس ماند سوخــتنى بجاى نمیگذارند. گرچه مزرعه هاى بزرگ بادى كه نا مناسب نصب شده اند، خاك بردارى ممكن است مشكلات فرسایش خاك را ایجاد كند. زمینهاى بادخیز میتوانند تأثیرات صوتى نیزداشته باشند كه این امر بستگى به تعداد توربینهاى روى زمین دارد. پره هاى جدیدى كه طراحى شده اند مقدار صدا را كم تر میكنند. مرگ و میر پرندگان و خفاشها مشكل در برخى زمینهاى بادخیز است. پیشرفت تكنولوژیهاى توربین بادى و محل قرارگرفتن توربین به كاهش مرگ میر پرندگان كمك كرده است. تحقیق در مورد تأثیرات بر روى خفاشها هنوز در دست بررسى است.