ارزش تغذیه اى شــكلات

بررســى خــواص درمانــى و ارزش تغذیه اى شــكلات

شكلات ماده اى است كه در تهیه انواع شیرینى جات در سراسر دنیا به كار مى رود .اغلب واژه كاكائو و شكلات را به جاى هم به كار مى برند،اما باید بدانیم كه كاكائو ماده اى تلخ مزه است  كه از درخت گرمسیرى كاكائو به دست مى آید  و اصلا به تنهایى استفاده نمى شود. دانه كاكائو از یك بخش جامد تشكیل شده كه شامل چربى است. مخلوط این بخش جامد با چربى، كاكائو و مواد دیگر شكلات را تشكیل مى دهد. تركیبات كاكائو شامل آب، پروتئین، چربى، هیدراتهاى كربن، كلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسم، تیامین، رایبوفلاوین، نیاسین، آلفاتیدیك هایدروكربن، استیگماسترول، تئوبرومین، كاكائورد، كافئین، آمیدون، تانن، سلولز، مواد ازته، مخلوطى از چند سینسترول، آراشیك اسید، اولئیك اسید، پالمتیك اسید، استه آریك اسید، ویتامین هاى A-C-D مى باشد. شكلات ازمغذى ترین و مفیدترین  غذاهاست كه البته در صورت افراط ممكن است مضر واقع شود و براى افرادى كه كبد سالم ندارند و یا زیاد چاق هستند، مناسب نیست. به علت داشتن ویتامین D، چربى شكلات براى كودكانى كه دچار نرمى استخوان هستند مفید است. انــواع مختلــف شــكلات بــه ایــن قــرار اســت: شــكلات تیــره، بــدون شــیر تهیــه میشــود.

شرکت های شکلات سازی میتوانند تبلیغات خود را در MyCityAd.ir درج آگهی کنند.

 شــكلات شــیرى، در تهیــه آن شــیر بــه كار رفتــه اســت. شــكلات كــم شــیرین، مقــدار شــكر آن كــم اســت. شــكلات ســفید، در تهیــه آن فقــط از چربــى كاكائــو اســتفاده مى شــود. شــكلات هایى كــه در تركیــب آنهــا قهــوه بــه كار رفتــه و انــواع دیگــر مثــل شــكلات هایى كــه بــه آن انــواع مختلــف اســانس بــراى طعــم دادن اضافــه مى كننــد، مى باشــد. در تهیــه شــكلات همچنیــن مى تــوان از مغز هــا مثــل گــردو، فنــدق، بــادام زمینـى،. . . . . و گاهـى عسـل، كارامـل، كشـمش، نارگیــل و. . . ) اســتفاده كــرد. بهتریــن دمــا بــراى نگهــدارى شــكلات در دمــاى 15تــا18 درجــه مى باشــد. همچنیــن در ظــرف در بســته، بــه دور از تابــش مســتقیم نــور و جــاى خشــك نگهــدارى شــود و از قــرار دادن مــواد غذایــى بــا بــوى تنــد در مجــاورت شــكلات خــوددارى شــود، زیــرا شــكلات جــاذب مى باشــد.

هدف

 هدف از این مقاله تعیین خواص درمانى و ارزش تغذیه اى شكلات مى باشد.

 روش كار

 در ایـن مقالـه مـرورى كلیـه مطالعـات موجـود در پایــگاه اطلاعاتــى از قبیــل Google و Google scholar و همچنیــن كتابهــاى موجــود كــه مرتبــط بــا خــواص درمانــى و ارزش تغذیــه اى شــكلات بوده انــد بررســى شــدند. از كلیــد واژه «chocolate» در جســتجوى مقــالات اســتفاده شــد. اثــر درمانــى و ارزش تغذیــه اى از جملــه مــواردى مى باشــند كــه در مقــالات بررســى شــدند.

 یافته ها

 شكلات حاوى 300 ماده شیمیایى است. شكـــلات تیـــــره حــــاوى فلاونوئید و تركیبات پایه گیاهى آنتى اكسیدان هاى حفاظتى نظیر آنچه در چاى سبز موجود است مى باشد و مى تواند به كاهش فشار خون، بهبود گردش خون، كنترل سنتز نیتریك اسید و در نتیجه تنظیم جریان فشار خون و پیشگیرى از مسدود شدن شریان ها كمك نماید و در نتیجه این عوامل، سلامت قلب و عروق حاصل مى شود.

تئوبروماین تركیبى است كه به مقدار جزئى در شكلات موجود است و  دیگر تركیب آن با كافئین و احتمالامواد موجود در شكلات به ایجاد احساس نشاط در مصرف كنندگان شكلات منجر مى شود.

 فلاوانول یك تركیب بسیار مفید در شكلات است كه مزه تلخ شكلات هم ناشى از این ماده است. هر چه مقدار این ماده در شكلات كمتر باشد مزه شكلات شیرین تر مى شود. این ماده همانند فلاونوئید یك آنتى اكسیدان است كه خطر بروز بیمارى هاى قلبى و سرطان را كاهش مى دهد و مى تواند از بروز دیابت و فشار خون و از زوال عقل جلوگیرى كند.

اپى كاتچین، مى تواند از ابتلا به سرطان و بیمارى هاى قلبى عروقى پیشگیرى كند و میزان آن از اپى كاتچین موجود در چاى چهار برابر بیشتر است. بسیارى از خانم ها پیش از عادت ماهیانه میل عجیبى به خوردن شكلات دارند، این مساله مى تواند به دلیل وجود منیزیم در شكلات باشد. كمبود منیزیم باعث بروز ناراحتى هایى در دوران پیش از قاعدگى مى شود.

علاقه برخى از خانم ها به خوردن شكلات در دوران باردارى نیز مى تواند به دلیل كم خونى آنها باشد. شكلات حاوى آهن مى باشد و براى كم خونى مفید است.

 فنیل اتیل آمید، سبب ترشح دوپامین در بدن مى شود و ضد افسردگى است.  تریپتوفان یك نوع اسید آمینه مى باشد. مصرف آن موجب ترشح سروتونین در مغز مى شود و ایجاد سرخوشى، لذت و وجد مى كند.

كاكائــو محتــوى مقــدار زیــادى از یـك نـوع مـاده معدنـى زیبایـى دهنده بــه نــام گوگــرد مى باشــد. گوگــرد بــه ســاخته شــدن مــو و ناخن هــاى ســالم تــر و داشــتن پوســت زیبــا كمــك مى كنــد و همچنیــن در ســم زدایــى كبــد موثــر اســت. ســالم كاركــردن لوزالمعــده را حمایــت مى كنــد.

 نتیجه گیرى از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

شـكلات یـك غـذاى سـالم بـراى قلـب و مغـز مى باشـد و كاكائـو یكـى  از قوىتریـن آنتى اكسـیدان هاى گیاهـى مى باشـد. پژوهش هـاى جدیـد نشـان مى دهـد بیـن كاكائـو و سـلامت رگ هـاى قلـب به دلیل كم كـردن خطر لختـه شـدن خـون و حمله هـاى قلبـى رابطـه وجـود دارد شـكلات مى توانـد خطـر دیابـت را در زنـان كاهـش دهـد و ایـن امـر بـه دلیـل وجـود فلاونوئیـد در تركیـب آن مى باشـد. پژوهشـگران آمریكایـى در پژوهشـى روى زنـان بـاردارى كه شـش مـاه مرتب شـكلات تیـره مصرف كردنـد، دریافتنـد نـوزادان ایـن مـادران نسـبت بـه نـوزادان مادرانى كـه از تـرس چاقـى شـكلات مصـرف نمى كردنـد، كودكان خندان و با نشـاط تـرى هسـتند. ایـن پژوهشـگران توصیـه مى كننـد مـادران بـاردارى كـه دچـار افسـردگى و تنـش هسـتند بهتـر اسـت شـكلات بخورنـد. نتایـج پژوهشـگران مركز پزشكى دانشـگاه جون تاون نشان داد نوعـى تركیـب موجـود در دانه هاى كاكائـو موسـوم بـه GECGCمى تواند سـرعت رشد تومورهاى سـرطانى را در انسـان كاهـش داده و سـرعت تخریـب ایـن تومـور را شـدت بخشـد. بیشـترین واكنـش مربـوط بـه دو نـوع مختلـف سـرطان روده بـزرگ بـوده اسـت. بـه طـور كلـى رشـد تومورهـا تـا 50درصد كاهش یافته و بیشـتر سـلولهاى سرطانى تخریـب شـدند. در نتایـج تحقیقاتى كه به وسـیله دانشـمندان دانشـكده پزشـكى پنسـیلوانیا بـه انجـام رسـیده اسـت ثابـت شده اسـت كـه خـوردن شـكلات یـا نخـوردن آن تاثیر مهمـى در ایجاد آكنه و جـوش نـدارد.

محققـان در اسـكاتلند و ایتالیـا بـا انتشـار مقالـه اى در نشـریه نیچـر اظهـار داشـتند افـزودن شـیر بـه شـكلات ممكـن اسـت خـواص مفیـد پروتئیـن آن را خنثـى نمایـد. احتمـالا شـیر ضـد اكسـید هاى شـكلات را بـه دام مى انـدازد و در نتیجـه ایـن مـواد مثـل زمانـى كـه شـكلات سـیاه تنهـا مصـرف مى شـد جـذب بـدن نمى شـود  و تاثیـر محافظتـى آن از دسـت مى رود.

كاكائـو مى توانـد جایگزیـن مناسـبى بـراى افـرادى كه به آسـپرین حساسـیت دارنـد باشـد. شـكلات هاى شـیرى از ابتـلا بـه افسـردگى جلوگیـرى مى كنـد چـرا كـه روغـن كاكائـو و ویتامیـن Eموجـود در آن بـه مغـز جهـت نو كـردن و تجدیـد خـود كمك مى كنـد. مطالعه جدیدى در دانشـگاه جان هاپكینز نشـان داده اسـت فقـط خـوردن چنـد قطعـه كوچك از شـكلات تیـره احتمال حمله قلبـى را كاهـش مى دهد چنین كاهشـى نتیجـه كاسـته شـدن از تمایـل پلاكـت بـه تشـكیل لختـه اسـت.

شـكلات هایى كـه در تركیبـات خـود حـاوى قهـوه مى باشـند بـه دلیـل وجـود كافئیـن بـالا باعـث مى شـوند قـدرت و توانایـى مغـز افزایـش یابـد. كافئیـن باعـث بهبـود بخشـیدن تنفـس مى شـود و لوله هـاى هوایـى ریه هـا را گشـاد و بـاز مى كند و باعـث مى شـود تنفـس بیمـاران مبتـلا به آسـم آسـان گـردد. همچنین بـا كاهش خسـتگى عضلات تنفسـى باعث راحت شـدن تنفـس مى شـود.

قهـوه همچنیـن محـرك و بـاز كننده گرفتگـى عضلات اسـت و عمـل هضـم را آسـان مى كنـد سـردرد ها را تسـكین مى دهـد و بـراى كسـانى كـه خـواب زیادتـر از حالـت طبیعـى دارنـد مفیـد اسـت و خـواب آنهـا را متعـادل مى كنـد.

قهـوه سلسـله اعصـاب سـمپاتیك و دسـتگاه گـوارش را تحریـك مى كنـد و محـرك اسـت. اغلـب دانشـمندان و نویسـندگان بـا اسـتفاده از قهـوه كار خـود را آمـاده مى كنند.

اشـخاص مبتلا بـه بیمارى هاى قلبـى، فشـارخون و اشـخاص عصبانـى بایـد بـا احتیـاط از آن مصـرف نماینـد. كاكائـو و قهـوه مانـع فسـاد دندان انـد. تحقیقـات انجام شـده در یكـى از مراكز دندانپزشـكى نشـان داده اسـت قهـوه بـه علـت داشـتن تانـن مى توانـد در فعالیت میكروبـى كـه منتهـى بـه پوسـیدگى و فسـاد دنـدان مى شـوند مداخلـه نموده و مانـع از ایـن ناراحتـى شـود.

اسـتفاده از  كاكائـو و قهـوه بـه علـت تانن هایـى كه دارنـد مى تواننـد از فعالیـت پلاك هـاى میكروبـى كه ایجـاد پوسـیدگى و حفره در دنـدان مى كنـد جلوگیـرى كننـد. بایـد بـه خاطـر داشـت شـكلات همانند هـر مـاده غذایـى دیگـر مضراتـى دارد و مى توانـد باعـث افزایـش كلسـترول خـون شـود.

هـرگاه بخواهیـم شـكلات را در برنامـه غذایـى خـود وارد كنیـم بایـد بـه همـان میـزان از مصـرف چربـى و قنـد در غذاهـاى دیگـر كاسـته شـود تـا شـاهد عـوارض منفـى بـه خصـوص در بیمـاران كلیـوى و مبتلایـان بـه فشـار خـون نباشـیم.

اگرچه شـكلات قسـمتى از راه حـل بیماریهـاى قلبـى اسـت، امـا بـا افزایـش مـوج چاقـى، توضیـح عیـوب قابـل ملاحظـه در رابطه بـا افراط در مصـرف شـكلات لازم بـه نظـر مى رسـد. اغلـب شـكلات هاى موجـود در بـازار حـاوى كالـرى بـالا و بـه طـور میانگیـن شـامل 30درصـد چربى اسـت.

بنابرایـن نیـاز اسـت كـه تحقیقـات د رزمینـه چگونگـى رفتارهـاى مـردم در مـورد ارزش گـذارى تغذیـه اى نسـبت بـه شـكلات انجـام گیـرد. بـا توجـه بـه مطالـب اشـاره شـده در مـورد تركیبـات حـاوى شـكلات، ضـرورى اسـت تـا مراكـز اسـتاندارد كنترل كیفیـت غذایى در ایـن زمینـه بیشـتر توجـه نماینـد.