آلودگى صوتى صنعتى

آلودگى هاى صوتى صنعتى و حدود پذیرش شدت صوت براى انسان

اثـرات آلودگیهـاى صوتـى صنعـت بـر کارکنـان محیط هـاى صنعتـى فـراوان اسـت. سـنگینى گــــوش یکــــى از رایجتریـن اثـرات آن مى باشـد. تنشـى کـه در اثـر صداهـاى شـدید ایجـاد مى کننـد، مى توانـد اثـرات نـا مطلوبـى بـر قلـب، سیسـتم گـردش خـون و دسـتگاه گـوارش انسان داشـته باشـد. بـه عـلاوه بـروز اختـلالات جسـمى و روانـى، اختـلال در سیسـتم سـوخت و سـاز بـدن و دسـتگاه عصبـى نیـز از عواقـب دیگـر آن اسـت. هـدف از این تحقیـق بررسـى شـدت صـدا در بعضى محیطهـاى صنعتـى و راهکارهـاى پیشـگیرى و کاهش آسـیب هاى ناشـى از آلودگى هـاى صوتـى اسـت.

در صورتیکه تجهیزات صنعتی بفروش می رسانید میتوانید برای افزایش فروش و بازدید سایت خویش در سایت آگهی آگهی شهر من MyCityAd.ir محصولات خودتان را درج آگهی کنید تا به هدف خود برسید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروش تجهیزات عایق صوتی و جلوگیری از آلودگی صوتی

 شدت صوت و عوارض ناشى از آن واحد اندازه گیرى شدت صوت، دسى بلاست. آرامترین صدایى که مى توان شنید داراى شدت صوتى برابر 0 دسى بل مى باشد. در مکالمات معمولى شدت صوتى در حدود 65 دسى بل ایجاد مى شود. شدت صوت حدود 130 دسى بل باعث آزار و رنجش شدید گوش مى شود. قرار گرفتن در معرض صداهاى شدید باعث آسیب به سیستم شنوایى شده و مى تواند به سنگینى گوش بیانجامد. حتى مدت زمان کوتاهى در معرض صداى شدید بودن مى تواند باعث کم شنوایى موقت شخص شود. این عارضه مى تواند با صداى زنگ یا شبیه به آن در گوش همراه باشد و باعث ایجاد مشکل در مکالمه و ناتوانى در شنیدن صداهاى با طول موج بلند شود. اگر مدت قرار گرفتن در معرض صدا خیلى کوتاه باشد یا آنکه صدا خیلى شدید نباشد، عارضه کم شنوایى ظرف چند ساعت پس از آنکه شما از دامنه آن صدا خارج شوید، رفع مى شود.

اما اگر صدا خیلى شدید یا مدت قرارگرفتن در معرض آن خیلى طولانى باشد، ممکن است کم شنوایى هیچ وقت رفع نشده و رفته رفته کم شنوایى شما افزایش یابد. هر دو گوش آسیب مى بینند بدون آنکه دردى احساس شود یا خونریزى بوجود آید. علت عدم رفع این مشکل آن است که سلول هاى عصبى در سیستم شنوایى از بین رفته و دوباره رشد نخواهند کرد. این آسیب ماندگار و همیشگى خواهد بود. این کم شنوایى دائمى براى اکثر انسان ها در شدت صوت هاى بیش از 80 دسى بل ایجاد مى شود.

برخى شدت صوت هاى معمول در صنایع و محیط هاى مرتبط مختلف به شرح ذیل مى باشد:

 هواپیماى جت……………………………………………………………………. 140 db

 نزدیک ملخ هواپیما……………………………………………………………….. 100 db

 داخل خودروى معمولى در سرعت بالا ……………………………………………. 80 db

 دفاتر عمومى داراى ماشین هاى حسابدارى …………………………………………… 80 db

 دفاتر عمومى فاقد هرگونه ماشین………………………………………………………. 50 db

 دفاتر خصوصى فاقد ماشین …………………………………………………………… 40 db

گریدرهاى جاده اى……………………………………………………………………….95db

 دستگاه هاى نساجى …………………………………………………………………….. 97 db

 ماشین هاى بافت طناب سیمى…………………………………………………………. 104 db

 اره برقى………………………………………………………………………………. 114 db

 ماشین هاى جوشکارى ………………………………………………………………… 95 db

کم شنوایى ماندگار در انسان در مدت زمان طولانى و به تدریج بروز مى کند. شما در ابتدا به آن توجه نمى کنید، زیرا تواناییتان فقط براى شنیدن صداهاى با طول موج بلند تحت تأثیر قرار مى گیرد. در این حالت احساس مى کنید گوش دادن به موسیقى مانند قبل براى شما لذت بخش نیست.

رفته رفته با ادامه قرار گرفتن در معرض صداهاى ناهنجار و شدید، کم شنوایى در شنیدن صداهاى با طول موج کوتاهتر نظیر صحبت کردن نیز بروز مى کند. در محل هاى پر سر و صدا شنیدن و فهمیدن گفته هاى یک فرد برایتان دشوار مى شود. این باعث آغاز وابستگى بیشتر و بیشتر شما به لب خوانى و کمک گرفتن از حرکات افراد براى فهمیدن آنچه که نمى توانید بشنوید است و رفته رفته استیصال و عجز در شنیدن شدیدتر مى شود. شاید آنقدر شدید که فعالیت هاى روزمره از جمله ملاقات ها یا مهمانى هایى که در آنها گفت و شنود مهم است فقط شما را آزار مى دهد.

کنترل آلودگی صوتی

مانند همه انواع آلودگی ها، بهترین راه برای کنترل صداهای ناهنجار و لرزش ها (که رایج ترین عامل ایجاد آلودگی صوتی می باشند)، کنترل آن در منبع تولید صدا می باشد. اگر در مرحله اول در ساخت و طراحی ماشین ها به حداقل رساندن صدا مد نظر قرار گیرد، اکثر مشکلات حذف می شوند.

بازسـازی و طراحـی مجـدد دسـتگاه ها بـرای کنترل صداهـای اضافه اغلـب پیچیده نیسـت و نیـاز بـه ابتـکار یـا بررسـی چندانـی نـدارد. بـرای مثـال اگـر صـدای اضافه در اثـر برخـورد یـک عضـو فلـزی دسـتگاه بـا عضـو دیگـر بوجـود می آیـد، یـک فیلـم نـازک از پلـی پروپیلـن یا قـرار دادن یک لایـه از جنس نمد بیـن دو عضو در برخـورد ممکـن اسـت مشـکل را حـل کنـد. در برخی بخش هـا در صـورت امکان جایگزیـن کـردن پلاسـتیک بـه جای فلـز می تواند مفید باشـد. اگر یک دسـتگاه یا یـک پروانـه همتـراز بـا زمین نصب نشـده باشـند یـا به نحوی نصب شـده باشـند که باعـث لـرزش در کف شـوند، بـا نصب آنهـا روی فنـر یـا سـایر لرزشـگیرها می تـوان بخـش عمـده ای از صداهـای اضافـه ناشـی از آنهـا را کاهـش داد. ایـن روش لرزشـگیری می توانـد بـرای پرسـهای ضربه ای و سـایر دسـتگاه های مشـابه نیـز قابـل کاربـرد و مفیـد باشـد. بـه عـلاوه کـف پوش هـای جـاذب صـوت نیـز می تواننـد در ایـن رابطـه بـه مـا کمـک کنند. یکـی دیگـر از منابـع تولیـد صـوت در صنعـت، حرکـت شـدید هـوا و دیگـر سـیالات گازی تحـت فشـار در خطوط جریانـات جـت می باشـد. صـوت  دارای حاصـل از ایـن جریانات معمـولا طـول مـوج بلنـد بـوده و آسـیب زننـده و بسـیار آزاردهنـده اسـت و حـذف آن می توانـد تفـاوت فاحشـی در محیـط کار تجهیـزات از نظـر آرامـش صوتـی ایجاد کنـد. بـرای فرونشـاندن ایـن نـوع اصـوات صداخفه کن هـای کـم هزینـه ای هـم اکنـون موجـود هسـتند. از جملـه فیلترهـای ورودی گاز و صداخفه کن هـای خروجـی گاز. صدا خفه کن هـا عـلاوه بـر ایـن می تواننـد بـرای تمـام وسـایل نقلیـه موتـوری ماننـد لیفـت تراک هـای چنگال دار و سـایر دسـتگاه های موتـوری نصب شـوند و مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.

طراحی و برنامه ریزی برای کنترل صداهای اضافه و مزاحم نباید به عنوان یک اصلاحات پس از ساخت در نظر گرفته شود، بلکه باید در طراحی اولیه تجهیزات مد نظر قرار گیرد. در محل هایی که کنترل صداها و آلودگی های صوتی انجام نشده و در موقعیتهایی که طراحی دوباره و بازسازی تجهیزات غیر ممکن می شود، گام موثر آن است که تجهیزات دارای آلودگی صوتی را نسبت به افرادی که با آن تجهیزات یا اطراف آنها مشغول کار هستند، ایزوله و عایق صوتی کنیم. صداها در محیط از مسیرهای مختلفی منتقل می شوند مثلا از مسیر بازشوها، جداره های نازک و سطوح دیگری که جاذب صوت نیستند. برای جلوگیری از اینکه کارکنان در معرض این صداها قرار گیرند مسیرهای انتقال صدا باید تغییر یافته و یا صداها جذب شوند. یک راه حل این است که دیواره ها و جداره های جاذب صوت، دستگاه های مورد نظر را دربرگیرند، در غیر این صورت بایستی تجهیزات به گونه ای باشند که بتوانند توسط اپراتور آنها در اتاقهایی که عایق صوتی هستند راه اندازی و کنترل شوند. اگر تنها یک بخش مشخص از دستگاه یا فرآیند پرصدا باشد، همان بخش باید نسبت به کارکنان و دیگر بخش ها عایق کاری صوتی شود. ایجاد فاصله هاى هوایى یکى از عوامل مؤثر کاهش شدت صوت مى باشد و مى توان شدت صوت را با ایجاد فواصل مکعبى هوا در جداره ها کاهش داد. به گونه اى که دو برابر کردن تعداد این مکعبها باعث کاهش شدت صوت به یک چهارم و چهار برابر کردن آنها باعث کاهش شدت صوت به یک شانزدهم میزان اولیه آن مى شود.

گاهى اوقات تجهیزات به خاطر عدم نصب مناسب در محل پر صدا مى شوند. نصب و قرار گرفتن مناسب و صحیح تجهیزات مانند سایر جنبه هاى سلامت و ایمنى صنعتى براى حفاظت ایمنى محیط کار لازم و اساسى مى باشد. حتى ماشین آلاتى که با بالاترین کیفیت طراحى شده اند، در صورت درست نصب نشدن پر صدا و خطرناک مى شوند. متاسفانه متوقف کردن دستگاه ها و فرآیند تولید براى کنترل و انجام اصلاحات پیشگیرانه همیشه براى کارخانجات از نظر مالى به صرفه نیست بنابراین به علت کارکرد شبانه روزى دستگاه ها و عدم توقف آنها تمام اوقات مى توانند خطرناک و آسیب رسان باشند، براى حل این مشکل کارکنان واحد تولیدى باید در برنامه ریزى زمانى تولید زمانى را نیز براى انجام اصلاحات پیشگیرانه در نظر بگیرند. استفاده از وسایل حفاظت فردى در مقابل آلودگى هاى صوتىاگر تمام تمهیدات نتوانستند آلودگى صوتى را در محیط کار تا حد قابل قبول کاهش دهند، وسایل حفاظت فردى مى توانند به عنوان آخرین چاره به کار گرفته شوند.

– گوش بنــدها، انواع گوشى هاى اسفنجى و گــوش پوش ها بســــته به نوعشان مى توانند شدت صوت را از 8 تا40 دسى بل کاهش دهند.

اما متاسفانه استفاده از وسایل حفاظت فردى یک راهکار واقعى براى حل مشکل نیست و فقط به عنوان راهکار توافقى در صورت عدم امکان حل مشکل از طرق دیگر کاربرد دارد. تمام وسایل حفاظت فردى از جمله آنهایى که براى گوش، دهان یا هر کدام از دیگر اعضا بدن استفاده مى شوند، داراى کاربرد راحتى نیستند. به خصوص در کارگاه هایى که دماى محیطشان بالا است بعضى کارکنان در اثر استفاده از وسایل حفاظت شنیدارى فردى به علت پوشاندن دائمى گوشها دچار بیماریهاى قارچى گوش مى شوند. این نکته مهم است که گروه هاى ایمنى کارخانجات بیشترین تلاششان را براى کنترل آلودگى هاى صوتى در  همیشه به خاطر ارزانتر بودن منابع تولید صدا انجام دهند. کارخانه داران تقرباو صرفه اقتصادى، استفاده از وسایل حفاظت فردى را براى کارخانه به جاى کنترل منابع آلودگى صوتى ترجیح مى دهند که باید با این نقطه نظر مقابله کرد.

نتیجه گیرى از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

خطـرات و عـوارض ناشـى از آلودگى هاى صوتى بر کارکنان و افـرادى که در در معـرض ایـن نوع آلودگـى قـرار مى گیرند، درمحیط هـاى مختلف جوامـع امروزى بـه خصـوص محیط هـاى صنعتى آن طور که شایسـته اسـت جدى گرفته نمى شـود.

در بسـیارى از موارد اسـتفاده از وسـایل حفاظـت شـخصى بـه عنـوان راهـکار بـراى مقابلـه بـا ایـن مخاطـرات در نظر گرفتـه مى شـود. حال آنکـه راهکار مناسـبى بـراى کنتـرل عـوارض ایـن آلودگى هـا نیسـتند و براى حل اساسـى مسـئله بایـد منابـع صـدا را کنتـرل کـرد کـه ایـن امـر در بسـیارى مـوارد هزینـه چنـدان زیادى را در بر نخواهد داشـت.