ملی کارت ارزی

ملی کارت ارزی

بانک ملی ایران بمنظور تـسهیل در نقـل و انتقال ارز توسط مسافرین و تجار عازم بـه کـــــــــشورهای امـــــــــارات متحـــــــــده عربی،قطر،بحــرین و کویــت، ملــی کــارت ارزی خود را ارائه می نماید. این کارت علاوه بر ١٠ خودپرداز بانک ملـی ایـــران در امـــارات متحـــده عربـــی در ۶١٧ خودپرداز در امـارات،١۶۶ خـودپرداز در قطـر،٣٠٠ خــودپرداز در کویــت و ١٠۵ خــودپرداز در بحرین قابل استفاده بـوده و ارز محلـیدر طـول شـبانه روز در دسـترس دارنــدگان کارت می باشد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده ملی کارت

بانک ملی ایران چه نوع ارزی را جهت صدور این کارت قبول می کند؟

تمامی ملـی کارتهـای ارزی بـه درهـم امـارات مـی باشد. متقاضیان می توانند بـا ارائـه ارزهـای معتبـرکه منشاء خـارجی داشـته باشـند تقاضـای صـدور ایـن کـارت را بنماینـد. بانـک ملـی ایـران بـر اســاس نرخهای موجود نـسبت بـه تبـدیل ارزهـای فـوق بـه درهم امارات اقدام و مبلغ فوق را به حـساب کـارت متقاضی واریز خواهد نمود.

آیا می توان ارز مسافری را نیز در این کارت ارزی واریز نمود؟

در صــورتیکه متقاضــی قــصد مــسافرت بــه یکــی از کشورهای امـارات،قطر، بحـرین یـا کویـت را داشـته باشــد مــی توانــد ارز مــسافری خــود را بــه حــساب ملی کارت ارزی واریز نماید.

آیا محدودیت برداشت توسط کارت ارزی مذکور وجود دارد؟

روزانــه تنهـــا ٩ هـــزار درهــم مـــی تـــوان از طریـــق خودپردازهای پذیرنده این کارت برداشت نمود. اما در صورتیکه دارنده کارت به شـعبه اصـلی بانـک ملی ایران در دبی مراجعه نماید مـی توانـد بـه هـر میزان دلخواه از حساب خود برداشت نماید.

این کارت ارزی چه منافعی برای دارندگان آن دارد؟

مهمترین مزایای این کارت عبارتند از : امکان حمل ونقل ارز بـه میـزان دلخـواه بـه خـارج ازکشور بدون نگرانی از گم شدن ویا ربوده شدن ان در دســترس بـــودن پـــول نقــد بـــه درهـــم و یـــا ارز کشورهای قبول کننده این کارت به مقدار مورد نیـازدر کلیه ساعات شبانه روز.

جلــــوگیری از ضــــرر و زیــــان ناشــــی از نرخهــــا وکارمزدهــای مختلــف جهــت تبــدیل ارز همــراه بــا ارزکشور میزبان پرداخت سود بانکی بر مانده حساب

توجه

تنهادارنده این کارت با رمز شخصی می تواند ازاینکارت استفاده نمایـد بنـابراین در صـورت مفقـود ویـاربوده شدن کارت هیچ گونه خطری متوجه موجودی حساب نخواهد بود.

آیا می توان نسبت به اخذ موجودی حساب کارت در داخل ایران اقدام نمود؟

دارندگان ملی کارت ارزی با مراجعه به شـعب ارزی و درخواست کتبی انتقال وجه مورد نظر بـه یکـی ازحسابهای ارزی خود نزد شعب بانک ملـی ایـران در داخــل کــشور مــی تواننــد نــسبت بــه اخــذ مبلــغ درخواستی اقدام نمایند.

در چه مواقعی کارت توسط خودپرداز ضبط گردیده و به دارنده کارت بر نمی گردد؟

اگر دارنده کارت نسبت به برداشت کارت خود بیش از ٣٠ ثانیه اقـدام نکنـد، دسـتگاه خـودپرداز کـارت را ضبط می نماید.

مراحل دریافت ملی کارت ارزی چیست؟

برای دریافت این کارت مـی بایـستی بـه یکـی از شعب ارزی ارائه کننده خدمات ملـی کـارت ارزی مراجعه و با تکمیل فرمهای مربوطـه و ارائـه کپـی پاسپورت ودو قطعـه عکـس تقاضـای ملـی کـارت ارزی نمود.

در صورت مفقود شدن کارت و یا عدد رمز چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

مراتب از طریق شماره تلفن های

 دبی ٠٠٩٧١-۴-٢٢۴٨٨٣٣

 دبی ٠٠٩٧١-۴-٢٢١۶٧٧٧

۶٧١۵۶٣٣ تهران

 ٠٠٩٧١-۴-٢٢١٢٣٧٧ دورنگار

به مسئولین ذیربط اعلام گردد.

قسمت خـدمت مـشترین کارتهـای بـین الملـل آمـاده

پاسخگویی به کلیه سوالات و اخـذ نظـرات مـشتریان

گرامی بانک می باشد.

تلفن :۶٧١۵۶٣٣