سپرده سرمایه گذاری بانک شهر

سپرده سرمایه گذاری بانک شهر

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار بانک شهر:

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک شهر برای حفظ و افزایش میزان اندوخته های مشتریان با امکان دسترسی از طریق تمامی شعب در سراسر کشور, طراحی شده اند. مشتریان گرامی میتوانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک شهر وجوه خود را به سپرده مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت روزشمار بهره مند گردند. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک شهر 10 هزار تومان است. به مانده های کمتر از حداقل موجودی سودی تعلق نمی گیرد. شرط تعلق سود به اینگونه حساب ها, تداوم وجود سپرده به مدت 30 روز است. سود سپرده های کوتاه مدت به صورت علی الحساب و بر مبنای کمترین مانده در روز قابل پرداخت است.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه بانک شهر:

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانک شهر شامل سپرده بلند مدت یک ساله, دو ساله, سه ساله, چهار ساله و پنج ساله و همچنین سپرده های سرمایه گذاری ویژه دوره ای اعم از سه ماهه, شش ماهه و نه ماهه می باشد. این نوع سپرده ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی و یا مشترک افتتاح می گردد.

حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 50 هزار تومان است.

سهم سود سپرده سرمایه گذاری براساس ضوابط مربوطه به طور علی الحساب محاسبه و مطابق با درخواست مشتری به حساب مورد نظر سپرده گذار منظور خواهد شد, تسویه حساب نهایی در رابطه با سود قطعی بعد از پایان هر سال مالی به عمل خواهد امد.

حداقل مدت برای دریافت سود یک ماه کامل است و به سپرده هایی که قبل از یک ماه به درخواست ذینفع فسخ و وجه سپرده مسترد گردد سودی تعلق نخواهد گرفت

بانک در سررسید انواع سپرده ها را به طور متناوب برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با توجه به نرخ سود و شرایط موجود تمدید می نماید مگر اینکه ذینفع دستور دیگری داده باشد.

Investment Deposits in Banks

Short -term investments in bank deposits of the Day :

Short -term bank deposits invested in maintaining and increasing reserves clients with access through branches nationwide, are designed .
The minimum amount for opening a deposit account in the bank in short-term investment is 10 dollars . Balances are not entitled to the benefit of less than the minimum balance .
Accrued benefit provided to such accounts , have deposits continued for 30 days. Short- term deposit account based on the minimum daily balance is payable.

Long-term investments and short-term bank deposits , especially of :

Long- term investments consist of bank deposits, term deposits for one year , two years , three years , four years and five years of special investment funds as well as a period ranging from three months to six months old and a nine-month .
This type of deposit in the name of individual or joint individuals or entities shall be opened .

Minimum opening deposit of $ 50 dollars is a long term investment .

To get the full benefit of at least one month and one month after the deposit of the application beneficiaries will not receive a termination benefit of deposit is refunded

Bank deposits of various maturities alternately for periods subsequent to the prior period due to interest rates and to extend the existing conditions unless otherwise ordered is beneficiary .
City Bank money transfer , internet banking portal town , the port city banks , banks port city Rpdakht , investment banks , city banks, long-term benefit of the city ‘s long-term interest in the bank , interest in investment banks , short-term deposit bank Calender city ​​of profits in the short-term bank deposits, deposits in bank deposits, long-term , long-term deposits in banks , savings banks invest in deposits, short-term investments in bank deposits, in particular , short-term deposits , short term deposits of banks , long- term interest rates in banks , short-term interest rates of banks

  • سود روزشمار بانک شهر (13)
  • سود روز شمار بانک شهر (11)