امنیت روش HMACMD5

سئوال : امنیت روش HMACMD5 در چه حد است؟

پاسخ : امنیت این روش به امنیت سه پارامتر بستگی دارد:

– امنیت الگورتیم MD5
– طول امضاء تولید شده (به بیت )
– طول کلید مورد استفاده در الگوریتم MD5
– در سیستم دامون با انتخاب مناسب پارامترهای سه گانه فوق امنیت بالایی ایجاد شده است.

Q: What is the security HMACMD5 way?
A: The security of this method depends on the security parameters:
– Security MD5 algorithm
– The signature generated (in bits)
– Key length using MD5 algorithm.
– The Damon System we choose the parameters of the three high security is established.