بانک شهر

تاریخچه بانک شهر

از زمانی که شهرداری ها موظف به تامین بخش عمده ای از اعتبارات مورد نیاز برای پوشش هزینه های خود شدند و به نوعی خودکفایی را تجربه نمودند, با مشکلات جدی در تامین نقدینگی و سرمایه روبرو بودند. پر واضح است ظرفیت درامدهای معمول و جاری شهرداری های تهران و سایر کلانشهرها, پاسخگوی هزینه ها و مخارج شهر نبوده و از سویی مهاجرت روز افزون جامعه روستایی کشور به شهرهای بزرگ در دهه های اخیر موجب گشت نیاز شهرداری ها به اعتبارات کلان محسوس تر و اجتناب ناپذیر گردد. در نتیجه نظام برنامه ریزی مدیریت شهری به سمتی رفت که از ظرفیت سرمایه گذاری  اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق و انجام وظایف مدیریت شهری استفاده نماید و در همین راستا شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های اعتباری در دل شهرداری های کشور پا به عرصه ظهور گذاشتند و با نظر به ضرورت تسهیل در گردش منابع و جلب اعتماد مردم, توجه مدیران و کارشناسان تصمیم ساز و سیاستگذار به سمت ایجاد مراکز مالی و اعتباری و بانکی جلب گردید.

تعاونی اعتباری شهر در شهرداری تهران حاصل اولیه این نگرش و رویکرد بود و در همین راستا بهره گیری از ظرفیت سایر نهادهای مدیریت شهری کشور به خصوص کلانشهرها میتوانست این الگوی موثر را تقویت و منابع گسترده و قابل توجهی را فراهم نماید و بدیهی بود ورود شهرداری ها به صورت مجزا و پراکنده نتیجه ای ارزنده دربرنداشته باشد. علاوه براین, ورود به این حوزه نیاز به تخصص عالی در بخش های مالی و بانکی داشت که بنابر نظر دکتر قالیباف شهردار محترم تهران در گام اول موسسه مالی و اعتباری شهر با مجوز بانک مرکزی و با سهامداری شهرداریهای تهران و سایر کلانشهرهای کشور و شهروندان ( اشخاص حقیقی ) و با سرمایه ای معادل 1500 میلیارد ریال تاسیس گردید و این موسسه در تاریخ 87/12/11 فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

در طول مدت فعالیت, تاثیر و کارآمدی این موسسه بر حوزه عملکرد شهرداری ها مشهود گردید, لیکن برای سهولت و بهره برداری از سایر ظرفیت ها و خدمات مالی و اعتباری و گسترش دایره مشتریان داخلی و خارجی, ایجاد بانک شهر ضروری به نظر می رسید که با پیگیری های فراوان مدیران ارشد شهرداری تهران و کلانشهرها و از سویی افزایش سرمایه سهامداران تا سقف 2000 میلیارد ریال در تاریخ 88/11/29 مجوز ثبت بانک شهر توسط بانک مرکزی با هماهنگی و تایید شورای عالی پول و اعتبار کشور صادر و در تاریخ 88/12/17 افتتاح گردید.

بانک شهر آمده است تا با همیاری شهروندان, هم وطنان و سپرده گذاران و با شعار نوآوری در خدمت, مشارکت و حمایت خود را از پروژه های خدمات شهری, حمل و نقل عمومی, عمرانی, فرهنگی و اجتماعی شهرداری های کشور ارایه و سطح خدمات مربوط به حوزه مدیریت شهری رابرازنده و سازگار با معیارهای جهانی ترسیم نماید.

هم اکنون درگاه پرداخت ePayBank.ir هم راستا با شعار نوآوری در خدمت , برای سپرده گذاران بانک شهر خدمات درگاه پرداخت ارایه می نماید و با ثبت نام در درگاه پرداخت میتوانید دارای درگاه پرداخت شوید.

 

History of City Bank

Since municipalities are obliged to provide the bulk of the funds needed to cover their costs and have experienced some form of self-sufficiency , liquidity and capital were faced with serious problems .is inevitable .

separate and disperse Drbrndashth result is worthwhile . In addition, entry into this area requires great expertise in the banking and financial sectors , according to a respected doctor carpets mayor of Tehran, the first step in financial and credit institutions licensed by the Central Bank in Tehran and other metropolises of the country’s municipalities and stakeholders and citizens ( individuals ) was established with a capital of 1500 billion rials Institute officially began its activities on 87/12/11 .

During the activity, the impact and effectiveness of these institutions was evident in the field of municipal performance , but for ease of operation and other financial services and credit capacity and expand the circle of domestic and foreign clients , it seemed necessary to establish the Bank of the/ 12/17 was opened .

City Bank has come up with the cooperation of citizens , countrymen and depositors and slogan service innovation , collaboration , and support for projects, utilities, public transportation , construction , Social and Cultural Council of the country and the level of service Rabrazndh to urban management and consistent with international standards draw .

EPayBank.ir payment gateway already in line with the theme of innovation in the service , payment gateway services the city provides to bank depositors and sign the payment gateway you can have the payment gateway .

Core Banking, Electronic Banking , new services , banking, banks port , the port city banks , banks port city , port , new services , banking network port , the port city , port , payment of bank payment gateway , payment gateway town of customer satisfaction , net banking municipalities , financial institutions and credit of the city