آموزش تکنیک های فروش موفق

یکــی از مهمتریــن مهارتهــای انســان امــروزی در ایــن فضــای پیوســته در حــال تغییــر و حرکــت بایــد مهــارت پیوســته آموختــن باشــد. در دنیــای مــا آن قـدر دانـش و شـرایط و فضـا بـه سـرعت تغییـر مـی کنـد کـه نمـی شـود بـرای آموختــن هــر چیــزی، زمــان زیــادی در نظــر گرفــت.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروش موفق محصولات و خدمات در سایت و وبلاگ شما

برای افزایش فروش محصولات و خدمات خود میتوانید در MyCityAd.ir درج آگهی نمایید. یــا بــه شــکل دیگــر بگویــم علــم و تکنولــوژی بــر ثانیــه ســبقت میگیــرد ایــن نــوع از آمــوزش بازاریابــی را آمــوزش ســاندویچی مــی گوینــد. یعنــی ســریع، زود، فشــرده، ســاده و بــه میــزان نیــاز. در ایــن نوشــته ســعی دارم خیلــی کوتــاه و مختصــر در زمینــه فـروش اینترنتـی تجربـه هـای خـود را بـا شـما کاربـران بـه اشـتراک بگـذارم بـه راسـتی بـی سـوادان قـرن ۲۱، کسـانی نخواهنـد بـود کـه خوانـدن و نوشـتن نمیداننـد، بلکـه کسـانی هسـتند کـه نتواننـد یـاد بگیرنـد یــا یــاد دهنــد، آنچــه یــاد گرفتــه انــد را فرامــوش کننــد و مطالــب جدیــد یــاد بگیرنــد. بــرای نیــل بــه بــازده بالا بایــد بــا برنامــه، در مــورد آمــوزش ســرمایه گــذاری شــود.

شــایان ذکــر اســت اگــر آمــوزش را هزینــه بــه حســاب آوریــم، هنــگام مواجــه شــدن بــا کمبــود بودجــه و مشکلات مالــی، بودجــه آمــوزش جــزو اولیــن بودجه هایــی اســت کــه کاهــش مییابــد و یــا حــذف میگــردد.

امـا اگـر علـم و تخصـص را مهمتریـن سـرمایه خـود تلقـی کنیـم، حتـی در سـختترین شـرایط مالـی هـم، اگـر بودجــه آمــوزش بازاریابــی افزایــش نیابــد حداقــل کاهــش نخواهــد یافــت.

در ایــن مطالب کــه در حــال مطالعــه هســتید ، ســعی شــده اســت تمامــی مــوارد مــورد نیــاز شــما در جهــت تاکتیـک هـای فـروش رعایـت شـود تـا شـما بـا صـرف فقـط یـک سـاعت زمـان بـا ایـن تاکتیـک هـا آشـناییت بیشــتری پیــدا کنیــد.

مطالب فــوق را بــه دقــت بایــد چندیــن بــار و چندیــن بــار مطالعــه کــرد ، تــا بتوانیــد بــا مفاهیــم اساســی تاکتیکهـای فـروش و توسـعه کسـب و کار خـود بـه خوبـی لمـس کنیـد. امیـدوارم شـما ماننـد مـن از خوانـدن ایــن مطلب ارزشــمند لــذت ببریــد.

دنیــای امــروز دنیــای، دنیــای تحــوالت ســریع و گســترده در تمــام ابعــاد اســت. حــال وهـوای امـروز تجـارت نشـان از جهانـی شـدن آن دارد فراینـدی کـه منجـر بـه حضـور و  رقابــت تنگاتنــگ ظرفیتهــای مختلــف تجــاری شــده اســت. آنچــه بــه یقیــن میتــوان گفــت  ایــن اســت کــه چنانچــه کشــوری بــه هــر علــت نتوانــد بــه ایــن مــوج شــتابان فراگیــر بپیونــدد در آیندهــای نــه چنــدان دور، در صحنــهی رقابتهــای بیــن المللــی بــه حاشــیه رانــده میشــود و بســیاری از فرصتهــای کســب و کار را بــه ســود دیگــران از دســت میدهــد.

در ایــن شــرایط همپــای تجــارت عرصــهی فروشــندگی نیــز بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی تجـارت –چـه بـه صـورت کلـی در نظـر گرفتـه شـود یـا جزئـی- دسـتخوش تغییـر اسـت.

هــر فروشــندهای بایــد تصمیــم بگیــرد کــه در ارتبــاط بــا ایــن تغییــر کجــا قــرار بگیــرد. از گذشــته تــا حــال فروشــندگان قالبــی در کمیــن هســتند تــا بــا فریــب و کلاهبرداری مشــتریان را وادار بــه خریــد محصــول یــا خدمــات کننــد و چنیــن بــه نظــر میرســید کــه وظیفــه ی یــک فروشــنده ایــن اســت کــه آنقــدر باهــوش و زیــرک و ســمج باشــد کــه مــردم را وادار بــه آنچــه نمیخواهنــد کننــد.

بـازار پـر رقابـت امـروزی کمپانیهـا را بـر آن داشـته اسـت کـه بـا موضـوع فـروش بطـور جـدی برخـورد کننـد و فقـط از فروشـندگان حرفـهای و خبـره بـرای فـروش کالاهای خـود اســتفاده نمایند.

مشــتریان امــروزی دیگــر فروشــندگان پرحــرف و افــادهای را کــه فقــط بــه فکــر منافــع مـادی و زودرس خـود هسـتند را تحمـل نمیکننـد. فروشـندهی امـروزی بایـد در تمـاس نزدیــک بــا مشــتری بــوده و نقــش راهنمــا و مشــاور او را داشــته باشــد.

 تعریف فروش

فــروش یکــی از عوامــل زیرمجموعــهی بازاریابــی اســت، بــه عبارتــی فــروش انتهائی تریــن عملیــات بازاریابـی در یـک معاملـه اسـت ولـی در عیـن حـال شـروع یـک رابطـه ی بلندمـدت بـا مشـتریان اسـت.

در شــکل گیری ایــن رابطـه ی بلندمــدت، بــه نحویکــه منجــر بــه پیونــد دائمــی بــا مشــتریان بشــود مهندســی تمامــی عملیــات (اعــم از موفــق و ناموفــق) ضــروری اســت.

تعریف فروش از نظر تام هاپکینز

فروشــندگی، حرفــهای اســت پیچیــده و قابــل تامــل. موفقیــت در ایــن حرفــه در گــروی برخــورداری از مهــارت فنــی و تخصصــی و مهــارت برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا دیگــران میباشــد. برخلاف تفکـرات رایـج، فروشـندگی، مجبـور سـاختن مشـتری بـه خریـد نیسـت. فروشـنده حلقـه ارتباطی زنجیـره سـازمان بـا مشـتری اسـت. فروشـنده کسـی اسـت کـه نیـاز مشـتری را درک نمـوده، بـه منظـور انتخـاب صحیـح، مشـتری را صادقانـه راهنمایـی نمایـد و سـرانجام قـادر باشـد توافـق و اعتمـاد مشـتری را بـرای خریـد، جلـب نمایـد.

در ایــن جــا بــه یکــی از اصولیتریــن و موفقتریــن روش بازاریابــان بــزرگ میپردازیــم کــه میتوانــد فانــوس روشــنی بــر دســت بازاریابــان اینترنتــی باشــد و از آن بــه خوبــی بهــره ببرنــد.از اینجا شروع میکنیم:

وقتـی نتـوان بـه مـردم اعتمـاد کـرد، بازارهـا بـد کار می‌کننـد. بـرای معامـات خیلـی سـاده، کـه خریـدار جنــس شــناختپذیری را نقــدا میخــرد، نیــازی بــه اعتمــاد نیســت؛ امــا بیشــتر معامــات بــه ایــن  سرراســتی نیســتند. اقتصــاد گســترده، مبتنــی بــر توانایــی ایجــاد تعهــدات موثــق اســت. وقتــی در مــورد  کالایی نااطمینانـی وجـود داشـته باشـد (کـه تقریبـا در مـورد هـر چیـزی کـه میخریـد اینگونـه اسـت)شــما بــه عنــوان یــک خریــدار بــه فروشــنده وابســته هســتید. وقتــی غــذا میخریــد مطمئــن هســتید کــه شــما را مریــض نمی‌کنــد وقتــی دارو میخریــد، امیداوریــد کــه عــوارض جانبــی نداشــته باشــد. فرضتــان ایــن اســت کــه ماشــینی کــه میخریــد بــه طــور قابــل اطمینــان کار می‌کنــد و انتظــار داریــد کــه تعمیــرکار آن را درســت تعمیــر کنــد. شــما امیدواریــد کــه کارمندانتــان تنبــل نباشــند. در مشــاوره بــا یــک پزشــک یــا حســابدار بــه صالحیــت آنهــا اعتمــاد می‌کنیــد. هرجــا کــه خریــدار نتوانــد از پیــش کیفیــت را بررســی کنــد، فروشــنده بایــد بــه گونــهای قــادر باشــد تــا بــه خریــدار اطمینــان دهــد. در ســوی دیگــر، شــما بــه عنــوان یــک فروشــنده، هــرگاه بــه خریــدار نســیه میدهیــد بــه وی اعتمــاد کردهایــد. اگــر بــه مصرف‌کننــدگان اجــازه میدهیــد کــه کالاهایی شــما را بــدون پرداخــت بردارنــد؛ یعنــی مطمئــن هســتید کــه آنهــا صــورت حسابهایشــان را پرداخــت خواهنــد کــرد.

بــه قــول مــارک توایــن »صداقــت بهتریــن روش اســت؛ البتــه وقتــی کــه در آن پــول باشــد.« وی بــا بیــان ایــن کنایــه، یکــی از عناصــر کلیــدی بــازار خــوب طراحــی شــده را شناســایی کــرده بــود. بعضــی مــردم  ذاتــا صــادق و درســتکار هســتند و برخــی اینگونــه نیســتند. بــازار خــوب طراحــی شــده طیفــی از ســاز و کارهــای رســمی و غیررســمی را دارد کــه اطمینــان میدهنــد کــه واقعــا پــول در درســتکاری اســت.

اطمینــان بــازار نتیجــه قواعــد و ســنتهایی اســت کــه حتــی مــردم فریبــکار را نیــز تشــویق می‌کنــد کــه بــه قولشــان وفــا کننــد.

خوشــنامی، تضمینــی بــرای کیفیــت اســت. یــک بنــگاه خوشــنام، آرامــش خاطــر بیشــتری بــه همــراه مــیآورد تــا بنگاهــی کــه تــا بــه حــال اســمش را نشــنیدهاید. از آنجایــی کــه هــر رفتــار نادرســتی میتوانــد بــه اعتبــار بــاارزش بنــگاه آســیب برســاند، شــما میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه کار از طریــق بنــگاه خوشــنام بــه موقــع انجــام خواهــد شــد و شــما را فریــب نخواهنــد داد.

بــرای مثــال، پراکندگــی قیمــت کــه در میــان خرده فروشــان اینترنتــی تــداوم دارد بازتابــی از نیــاز

مصرف‌کننــدگان بــه اطمینــان اســت. از آنجایــی کــه شــرکتهای معــروف میتواننــد نســبت بــه رقبــای گمنامتــر خــود پــول بیشــتری مطالبــه کننــد، ایــن شــرکتها درآمــدی از خوشــنام بودنشــان کســب می‌کننــد.

انتقــال اطلاعات بــه صــورت قانع‌ کننــده میتوانــد دشــوار باشــد. شــما چگونــه میخواهیــد مشــتریان

بالقوه تــان را متقاعــد کنیــد کــه تولیــدات شــما از رقبایتــان بهتــر اســت؟ فــرض کنیــد کــه تولیــد شــما واقعــا بهتــر باشــد. همچنیــن فــرض کنیــد کاری هســت کــه شــما میتوانیــد انجــام دهیــد کــه مشــتریان هــدف شــما مشــاهده کننــد. ایــن کار نــه تنهــا بــرای شــما هزینــه دارد، بلکــه نکتــه کلیــدی ایــن اســت

19 راهــکار بــرای موفقیــت در فــروش

1- برای انجام کارهای ساده باید خیلی زرنگ بود!

2- موفقیت سفر است نه هدف.

3- در فروش، خودرا به جای مشتری بگذار.

4- در هر تجارتی روابط انسانی مهم تر از جزئیات فنی است.

5- مــا ســوای ایــن کــه مشــتری بــا شــما چــه رفتــاری) خــوب یابــد( دارد شــما کرامــت انســانی خــود را بــه نمایــش بگذاریــد ، مطمئنــا او مجــذوب شــما خواهــد شــد.

6- به محض ورود مشتری به محل کار یا اداره شما با او احوالپرسی کنید.

7- پیشرفت های کوچک را نادیده نگیرید که این ها شما را به موفقیت بزرگ می رساند.

8- به قول هایی که هنگام فروش به مشتری داده اید وفادار باشید.

 9- اگــر کســی کــت وشــلوار شــما یــادش بمانــد ولبخنــد شــما را بــه یــاد نیــاورد…در ایــن صــورت بــه انــدازه ی کافــی لبخنــد نــزده ایــد.

10- در فروش سعی کنید وقتتان را به اقسام زیر تقسیم کنید:

59 درصد گوش دهید 26 در صد صحبت کنید 9 درصد بنویسید و 6 درصد بخوانید.

11- مشـتری کسـی اسـت کـه هزینـه مسـافرت ،درمـان، تحصیـل و ازدواج فرزندانتـان و…رافراهـم مـی کنـد. پـس قـدرش را بدانیـد.

12- مشتری راضی بهترین تبلیغ برای شماست.

13- فروش پایان معامله نیست بلکه اغاز ان است.

14- هرگز با مشتری بحث نکنید.

15- دو راه بــرای شــاد شــدن هســت : از خواســته هایتــان بگذریــد یــا از وســایلی بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان کمــک بگیریــد.

16- تغییر کنید پیش از آن که ذهنیت مشتری تغییر کند.

17- مشتری رئیس ماست.

18- مواظــب افکارتــان باشــید ، انهــا کلمــات را مــی ســازند و اینهــا اعمــال را و اینهــا عــادات را و اینهــا هــم شــخصیت شــما را.

19- تجــارت بــه جایــی مــی رود کــه دعــوت شــده و در جایــی مــی مانــد کــه بــا ان رفتــار خوبــی شــده اســت.

  • انتقال از اینترنت ۰۰۰۱۹۰۰۱ بانک قرض الحسنه مهرایران به ک ۶۰۶۳۷۳۱۱۱۱۸۸۲۲۹۷ ش م ۲۱۴۳۰۹۴۰۳۹۷۶ ش پ ۴۰۳۹۷ (10)