فناوری اطلاعات در بانکداری الکترونیک

نقش فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونیک‪:‬‬
‫امروزه در نیازهاي مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گستردهاي از این تغییـرات‬ ‫در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوري اطلاعات میباشد‪ .‬البته سازمان ها و نهادها نیز از ایـن تغییـرات گسـترده در‬ ‫امان نبوده و کم و بیش از تغییرات بنیادین الکترونیکی بهرهمند شده اند‪.‬امروزه کمتر شخصی را میتوان یافت که با‬‫موضوع بانکداري الکترونیک آشنایی نداشته باشد‪ .‬رشد روزافزون فن آوري بخصـوص فنـاوري اطلاعـات در جهـان‪،‬‬ ‫موانع و مشکلات زمانی و مکانی مرتبط به امور تجاري را کاهش داده و دستیابی عمومی مردم بـه اینترنـت سـبب‬
‫شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداري الکترونیک و کسب و کار الکترونیکـی از‬ ‫جایگاه ویژه اي در کشورهاي توسعه یافته برخوردار شود‪ .‬امروزه تجارت الکترونیک بدون بانکـداري الکترونیـک غیـر‬ ‫قابل تصور است‪ ،‬بانکداري الکترونیک جزء لاینفک تجارت الکترونیکی می باشد‪ .‬بانکها در تجارت الکترونیکی نقـش‬ ‫دو جانبه اي دارند‪ ،‬گاهی به عنوان جزئیاز تجارت الکترونیکی ‪) B2B‬ارتباط بین دو یا چند سازمان) ‬و گاهی در‬
‫نقش مشتري تجارت الکترونیکی (‪ C2C‬ارائه مستقیم محصولات تولید کننده به مشتري نهایی یا مصرف کننده)‪.‬‬

تبلیغات تجارت و خدمات شرکت و سازمان خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج آگهی کنید. 

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای رونق اقتصادی و وب مستران کسب و کارهای اینترنتی ایران

‫تعریف بانکداري الکترونیک‪:‬‬
‫تعریف بانکداري الکترونیک در دیدگاه صاحبنظران و متخصص سیستم بانکی به شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫‪ -1-1‬بانکداري الکترونیکی عبارت از فراهم آوردن امکاناتی براي کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنهـا‬ ‫در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهاي بین شعبهاي و بین بـانکی در سراسـر دنیـا و‬ ‫ارایه امکانات سختافزاري و نرم افزاري به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی‬ ‫در بانک‪ ،‬در هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهاي ارتباطی ایمن و با اطمینان‪ ،‬عملیات بـانکی دلخـواه‬ خود را انجام دهند‪.‬‬

‫‪ -2-1‬بانکداري الکترونیکی استفاده از فناوريهاي پیشرفته نرمافزاري و سختافزاري مبتنی بر شبکه و مخابرات‬ ‫براي تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازي به حضور فیزیکی مشتري در شـعبه‬ ‫نیست‪.‬‬
‫‪ -3-1‬بکارگیري فناوري اطلاعات و بسترهاي ارتباطی )مخابرات( در ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان‬ ‫به صورتی که نیازي به حضور مشتري به شعبه نباشد و در ‪ 7‬روز هفته و ‪ 24‬ساعت امکان ارائه آن فـراهم‬ ‫باشد‪.‬‬
‫‪ -4-1‬بکارگیري از سیستم هاي متمرکز بانکی ‪ Core Banking‬و سامانه هاي نرم افزاري و سـخت افـزاري در‬ ‫ارائه خدمات بانکی در هر زمان و مکان به مشتري‪.‬‬
‫برخی از عوامل تاثیر گذار در توسعه بانکداري الکترونیک‪:‬‬
‫‪ -1‬استفاده ي کارآمد بانکها از فناوري جدید تاثیر مثبت بر گسترش ارائه خـدمات بـانکی از طریـق سـامانه هـاي‬ بانکداري الکترونیک را دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬حمایت هاي قانونی دولت ) وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزي ( تاثیرمثبت بر گسترش و ایجاد خدمات‬ ‫جدید در بانکداري الکترونیک دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬آموزش مستمر مباحث بانکداري الکترونیک به کارکنان بانک و بهبود فرآیندهاي سـنتی ارائـه خـدمات بـانکی‪،‬‬ ‫تاثیرمثبت بر گسترش بانکداري الکترونیک دارد ‪.‬‬
‫‪ -4‬عوامل جمعیت شناختی (گروه بندي مشتریان به لحاظ بکارگیري از محصولات و خدمات بانکداري الکترونیک) ‫تاثیرمثبت بر گسترش بانکداري الکترونیک دارد‪.‬‬
‫‪ -5‬آموزش‪ ،‬اعتماد سازي و ایجاد فرهنگ بکارگیري از بانکداري الکترونیک در مردم نقش مهمـی در توسـعه آن را‬ ‫دارد‪.‬‬
‫‪ -6‬بکارگیري نیروي انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات ‪ ،‬نرم افزار و بستر ارتباطی مناسب و بـه روز کـه داراي‬ ‫حداقل خطا و مشکل می باشند‪ ،‬تاثیر مهمی در ارائه خدمات ‪ 7 ×24‬دارد‪.
‬‬‫‪ -7‬معرفی و اطلاع رسانی خدمات و محصولات بانکداري الکترونیک به مردم‪ ،‬نقش موثري در بکارگیري از خـدمات‬ ‫و محصولات بانکداري الکترونیک را دارد‪.‬‬