فناوری اطلاعات در بانکداری الکترونیک

نقش فناوری اطلاعات در بانکداری الکترونیک‪:‬‬
‫امروزه در نیازهای مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گستردهای از این تغییـرات‬ ‫در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات میباشد‪ .‬البته سازمان ها و نهادها نیز از ایـن تغییـرات گسـترده در‬ ‫امان نبوده و کم و بیش از تغییرات بنیادین الکترونیکی بهرهمند شده اند‪.‬امروزه کمتر شخصی را میتوان یافت که با‬‫موضوع بانکداری الکترونیک آشنایی نداشته باشد‪ .‬رشد روزافزون فن آوری بخصـوص فنـاوری اطلاعـات در جهـان‪،‬‬ ‫موانع و مشکلات زمانی و مکانی مرتبط به امور تجاری را کاهش داده و دستیابی عمومی مردم بـه اینترنـت سـبب‬
‫شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداری الکترونیک و کسب و کار الکترونیکـی از‬ ‫جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود‪ .‬امروزه تجارت الکترونیک بدون بانکـداری الکترونیـک غیـر‬ ‫قابل تصور است‪ ،‬بانکداری الکترونیک جزء لاینفک تجارت الکترونیکی می باشد‪ .‬بانکها در تجارت الکترونیکی نقـش‬ ‫دو جانبه ای دارند‪ ،‬گاهی به عنوان جزئیاز تجارت الکترونیکی ‪) B2B‬ارتباط بین دو یا چند سازمان) ‬و گاهی در‬
‫نقش مشتری تجارت الکترونیکی (‪ C2C‬ارائه مستقیم محصولات تولید کننده به مشتری نهایی یا مصرف کننده)‪.‬‬

تبلیغات تجارت و خدمات شرکت و سازمان خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج آگهی کنید. 

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای رونق اقتصادی و وب مستران کسب و کارهای اینترنتی ایران

‫تعریف بانکداری الکترونیک‪:‬‬
‫تعریف بانکداری الکترونیک در دیدگاه صاحبنظران و متخصص سیستم بانکی به شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫‪ -1-1‬بانکداری الکترونیکی عبارت از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنهـا‬ ‫در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بـانکی در سراسـر دنیـا و‬ ‫ارایه امکانات سختافزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی‬ ‫در بانک‪ ،‬در هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان‪ ،‬عملیات بـانکی دلخـواه‬ خود را انجام دهند‪.‬‬

‫‪ -2-1‬بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات‬ ‫برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شـعبه‬ ‫نیست‪.‬‬
‫‪ -3-1‬بکارگیری فناوری اطلاعات و بسترهای ارتباطی )مخابرات( در ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان‬ ‫به صورتی که نیازی به حضور مشتری به شعبه نباشد و در ‪ 7‬روز هفته و ‪ 24‬ساعت امکان ارائه آن فـراهم‬ ‫باشد‪.‬‬
‫‪ -4-1‬بکارگیری از سیستم های متمرکز بانکی ‪ Core Banking‬و سامانه های نرم افزاری و سـخت افـزاری در‬ ‫ارائه خدمات بانکی در هر زمان و مکان به مشتری‪.‬‬
‫برخی از عوامل تاثیر گذار در توسعه بانکداری الکترونیک‪:‬‬
‫‪ -1‬استفاده ی کارآمد بانکها از فناوری جدید تاثیر مثبت بر گسترش ارائه خـدمات بـانکی از طریـق سـامانه هـای‬ بانکداری الکترونیک را دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬حمایت های قانونی دولت ) وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ( تاثیرمثبت بر گسترش و ایجاد خدمات‬ ‫جدید در بانکداری الکترونیک دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬آموزش مستمر مباحث بانکداری الکترونیک به کارکنان بانک و بهبود فرآیندهای سـنتی ارائـه خـدمات بـانکی‪،‬‬ ‫تاثیرمثبت بر گسترش بانکداری الکترونیک دارد ‪.‬‬
‫‪ -4‬عوامل جمعیت شناختی (گروه بندی مشتریان به لحاظ بکارگیری از محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک) ‫تاثیرمثبت بر گسترش بانکداری الکترونیک دارد‪.‬‬
‫‪ -5‬آموزش‪ ،‬اعتماد سازی و ایجاد فرهنگ بکارگیری از بانکداری الکترونیک در مردم نقش مهمـی در توسـعه آن را‬ ‫دارد‪.‬‬
‫‪ -6‬بکارگیری نیروی انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات ‪ ،‬نرم افزار و بستر ارتباطی مناسب و بـه روز کـه دارای‬ ‫حداقل خطا و مشکل می باشند‪ ،‬تاثیر مهمی در ارائه خدمات ‪ 7 ×24‬دارد‪.
‬‬‫‪ -7‬معرفی و اطلاع رسانی خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک به مردم‪ ،‬نقش موثری در بکارگیری از خـدمات‬ ‫و محصولات بانکداری الکترونیک را دارد‪.‬‬

  • پرفکتمانی و ای پی آی مزایا api (10)