دارایی تاکتیکال و استراتژیک

مدیـریت بانکـداری اختصـاصی

درک تفاوت میان تخصیص دارایی تاکتیکال و استراتژیک

بحرانهای بازار منجر به افزایش سردرگمی ها در خصوص تفاوت میان تخصیص دارایی تاکتیکال و استراتژیک شده است. درک واضح و روشن تمایز آنها در عین حال قوانین مکمل هیچگاه این قدر مهم نبوده است. با ظهور آشفتگی بازار به نظر میرسد که حتی بیشتر اصول مقدماتی استراتژی سرمایهگذاری جای بحث و مناظره دارد. مفاهیم سادهای چون متنوع ســازی و ایجاد توازن اعتبار خود را از دست داده اند و همسرایی بلندی درباره شکست تخصیص دارایی وجود دارد. تنزل تند بازار سهام، بازار کالا و املاک، تجدید نظر قابل توجه ای را در مدلهای تخصیص دارایی حکم میکند.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش کتابهای تاکتیکال و استراتژیک

جامعه انتشاراتی میتوانند کتابهای انتشاراتشان را در MyCityAd.ir درج آگهی کنند.

اگر شــما جســتجو کنید که چه انواعی از تجدید نظرها در ذهن افراد وجود دارد درمییابید که بعضی از آنها میگویند که بازدهیهای بسیار بالایی پس از چنین کاهش تند بازار پیش خواهد آمد و بقیه میگویند که جهان به اوضاع وخیمتری تغییر کرده و بازدهی بســیار کمتری باید مورد انتظار باشد. این پاسخها سردرگمی بنیادی میان بسیاری سرمایهگذاران با لحاظ قوانین متمایز میــان تخصیص دارایی اســتراتژیک و تخصیص دارایی تاکتیکال آشــکار میسازد. بنابراین برآنیم تا برخی ســردرگمیها را با ارائه اطلاعات پایهای تخصیص دارایی اســتراتژیک و تخصیص دارایی تاکتیکال روشن کرده و تفاوت میان آنها را توضیح دهیم. بــا بحث درخصوص چارچوب اصلی هر دو مورد شــروع میکنیم و سپس قوانین مکملی که هرکدام در فرایند ســرمایه گذاری بازی میکنند را نشــان میدهیم. ســپس تفاوتهــای میان افقهای زمانی تخصیص دارایی اســتراتژیک و تاکتیکال و واگراییهای بازدهــی مورد انتظارشــان را بیان میکنیم که به تمیــزدادن آنها از یکدیگــر کمک میکند. در آخر توضیح میدهیم چرا این تفاوتها باید پشــت هم کار کنند تا پرتفوی متنوع خوبی ارائه کنند که سطح تحمل ریسک آن تعیین شده باشد و همچنین به سرمایه گذاران کمک میکند که هم ســود به دســت آورند و هم در برابر نوســانات کوتاه مدت بازار محافظت شوند.

دارایی اســتراتژیک برای افراد با توجه به زمانها پیشــنهاد شود. به هر حال ماهیت بلند مدت تخصیص دارایی اســتراتژیک دلالت می کندکه تغییرات به ندرت باید صورت گیرند.

تخصیص دارایی اســتراتژیک برای انتظارات ریســکی و بازدهی بلند مدت برای انواع مختلف دارایی اســتخراج شــده اســت. یکی از دلایل کلیدی برای اینکه تخصیص دارایی استراتژیک معمولا تغییر نمیکند، این اســت که بازدهی و ریسک مورد انتظار بلند مدت که پایه و اساس این تخصیصها هســتند، نیز تغییــر نمیکنند. اگرچه بازارها بســیار متغیرند و بازدهیها از ســالی به سال دیگر واگرایی شدیدی دارند، در افق زمانی بلندتر دیده میشــود که بازدهیها متمایلند که بیشتر ثابت باشند به گونهای که عواید در بعضی سالها به جبران ضررهای سالهای دیگر میانجامد. همین نکته پیشنهاد میکند که هنگامیکه چشم انداز ســرمایه گذاری یک تغییر اساســی میکند )مانند جهش در نرخ رشد بلند مدت یا تغییر در انتظارات تورمی یا جهش پاداش ریسک(، فروض ریســک و بازده که چارچوب تخصیص دارایی اســتراتژیک را میسازد، بایــد به صورت دورهای مــورد ارزیابی قرار بگیرنــد. بنابراین یک روند قوی پیشبینی بلندمدت انتظارات ریســک و بــازده نباید بیجهت از فعالیتهای کوتاه مدت تاثیر بپذیرد. در حقیقت تغییرات تکرارشــونده در انتظارات ریســک و بازده بلندمدت میتوانند به طور جدی انضباط و ترتیب ســرمایهگذاری ارائه شده توســط چارچوب تخصیص دارایی استراتژیک را تحلیل برند.

تخصیص دارایی تاکتیکال

جایگاه مناســب برای استفاده از چارچوب تخصیص دارایی تاکتیکال، فعالیتهای کوتاه‌‌مدت بازار اســت که برای شناســایی فرصتهایی که به صورت دورهای تخصیص دارایی اســتراتژیک را تغییر بدهد طراحی شــدهاند. گرداننده های کلیدی تخصیص دارایی اســتراتژیک انتظارات ریســک و بازده بلند مدت برای انواع گوناگون دارایی هستند، درحالیکه تخصیص دارایی تاکتیکال روی گردانندههایی همچون ارزشگذاری، میزان حرکت، ســیکلهای تجاری و ضرایب پولی و مالی و احساسات و روانشناسی بازار ) و به طور کلی گرداننده هایی که انتظار میرود در بازه زمانی کوتاهی بازدهی خوبی به دست دهند( تمرکز میکند. کم و زیــاد کردن مولفهها و اجزای تخصیص دارایی اســتراتژیک در طول زمان میتواند به باالبردن کارایی کمک کند. این عمل هم میتواند شــامل پروزنتر کردن اجزایی از انواع دارایی یا بخشهایی باشــد که ممکن است چشــماندازهایی با بازدهی کوتاه مدت بالاتر فراهم کنند و هم شــامل کم وزن کردن آن دســته از انواع دارایی باشــد که به نظر میرســد بیش از حد ارزش گذاری شــده اند یا در برابر پیشامد ریسک کوتاه مدت آســیب پذیرند. این تصمیمات تخصیص تاکتیکال با تناوب بسیار بزرگتری نســبت به تغییرات وزنی تخصیص دارایی استراتژیک تغییر میکند. به هر حال حتی ایجاد توازن تاکتیکال با لحاظ سودها و هزینه ها و ریسکها باید با روش منظم و با ترتیب انجام شود.

استراتژیهای مکمل

در حالیکه تخصیص دارایی تاکتیکال و تخصیص دارایی اســتراتژیک متفاوتند، آنها به عنوان اجزای مکملی در یک چارچوب سرمایه گذاری جامع کار میکنند.

یک استراتژی ســرمایه گذاری ثابت و مستحکم، نقش هر دو را یعنی هم تخصیص دارایی استراتژیک و هم تاکتیکال پررنگ میکند، این امر از طریق مشــخص کردن یک تخصیص دارایی استراتژیک و نیز تعیین دامنــه هر یک از اجزایی که مرزهای کــم وزن کردن یا پر وزن کردن انواع دارایی در پرتفوی ســرمایه گــذاری حاصله از تخصیص تاکتیکال را تعییــن میکند، صورت میپذیرد. جدول زیر یک نمونه ســاده ارائه میکند تا مشــخصات تمایزات تخصیص دارایــی تاکتیکال و تخصیص دارایی استراتژیک نمایش داده شود.

تخصیص دارایی اســتراتژیک مرجعی ارائه میکنــد که به اطمینان یافتن از رســیدن به اهداف بلند مدت ســرمایه گذاری کمک میکند، در حالی که دامنه تاکتیکال حجم نوســانات قابل پذیرش را مشــخص میکند.

نتیجه گیری از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

در حالی که تخصیص دارایی تاکتیکال و تخصیص دارایی استراتژیک ممکن اســت با هم در افق زمانی و گرداننده های کلیدی متمایز باشند، آن هــا باید اجزای مکمل برای چارچوب ســرمایهگذاری جامع مد نظر قرار گیرند.