سهام بانک ملت

ارزش بازار سهام بانک ملت به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می رسد

گردهمایی مدیران ارشد بانک را باید مهمترین گردهمایی بانک ملت دانست که در آن سیاست های کلی و استراتژی بانک برای یک سال در آن ارائه و تبیین می شود و مهمترین این سیاست ها مباحثی است که همواره از سوی مدیرعامل بانک مطرح می شود و به عنوان ســرلوحه کاری مدیران بانک قرار می گیرد. در اولین همایش مدیران ارشد بانک نیز محمدرضا ساروخانی از سیاست ها و برنامه های جدید بانک ســخن گفت. گزارش زیر بخشی از سخنان مهم مدیرعامل بانک است، که می خوانید.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای صاحبین حساب جام در بانک ملت ایران

مدیرعامــل بانک ملت از زحمات و تلاش هــای تمامی کارکنان این بانک در ســال ۱۳۹۲ که باعث کسب موفقیت های متعدد شد قدردانی کرد.

 محمدرضا ســاروخانی به اتفاقات بزرگ رخ داده در بانک ملت در ســال ۱۳۹۲ اشــاره کرد و گفت: افزایش سرمایه از ۳۳ هزار و ۱۰۰میلیــارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال یکی از موفقیت ها بود چون ســرمایه قلب بانک است و عیار بانک را در ارزیابی های داخلی و بین المللی مشخص می کند.

مدیرعامل بانک ملت از افزایش مجدد ســرمایه در مجمع آتی این بانک خبر داد و اظهار داشت: ما با وجود افزایش سرمایه، پیش بینی ســود هر ســهم را نیز افزایش دادیم و درحالی کــه قبل از افزایش ســرمایه توزیع ۱۳ هزار میلیارد ریال سود پیش بینی شده بود این میزان به ۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی ارزش بازار ســهام بانک ملت را بالاترین ارزش بازار در میان بانکهای بورســی خواند و اضافه کرد: در عین حال مســتحکم ترین سهام بانکی بازار سرمایه به بانک ملت اختصاص دارد و گروه مالی و بخش مالی بانک نیز حمایت و مراقبت های خوبی از این سهم دارند.ساروخانی، رسیدن ارزش ســهام بانک ملت به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را در آینده ای نزدیک نوید داد و گفت: به دلیل افزایش سرمایه بانک و به تبع آن پیش بینی پرداخت ســود بیشــتر به سهامداران، ارزش بازار سهام بانک در پایان سال جاری ۱.۵ برابر خواهد شد.مدیرعامــل بانک ملت از روند رو به پیشــرفت بانکداری جامع در این بانک اظهار خرســندی کرد و گفت: خیر و صالح بانک و عاقبت اندیشــی به ما می گوید که باید به این نــوع بانکداری توجه جدی نشان دهیم و آن را پیش ببریم.

وی بــا بیان این نکته که بانکداری جامع ابتدا در تهران و ســپس در ســایر استان ها عملیاتی خواهد شد، گفت: باید آمادگی تغییر را داشته باشیم و بدانیم که این تغییر، فرهنگ و عادات جدیدی را وارد بانک خواهد کرد که با عادات گذشته متفاوت خواهد بود.

به گفته ســاروخانی، بانکداری جامع مجموعــه ذینفعان را منتفع و اســتحکام بانک را بیشــتر خواهد کرد، ادامه داد: بــا اجرای این بانکــداری، ســهم درآمد کارمــزدی بانک افزایــش خواهد یافت و متناســب با پیشرفت آن، ساختارهای سازمانی بانک نیز دچار تغییر خواهد شد.

وی با اشاره به اثربخشی تمامی کارکنان در طرح فراز سال ۱۳۹۲گفت: کارکنان در طرح فراز کار برجســته ای انجام دادند که نتیجه آن بسیار درخشان بود و حفظ جایگاه رقابتی بانک را به ارمغان آورد.مدیرعامل بانک ملت با اشــاره به این نکته که این بانک در بخش بانکداری الکترونیک در ســال ۹۲ موفقیت هــای قابل مالحظه ای داشــته اســت، ادامه داد: بانک ملت در این زمینــه در نظام بانکی ســرآمد اســت و بانکداری الکترونیک مزیت رقابتی آن در رقابت با ســایر بانک ها به حســاب می آید به همین دلیل باید از این مزیت رقابتی مراقبت کنیم و از این بخش درآمدزای بانک، درآمد مناســب را به دست بیاوریم.

ســاروخانی با بیان این نکته که برخی خرده فرهنگ ها در بانک ملت خیلی برجســته است، اضافه کرد: کارکنان بانک ملت وقتی در شرایط بحرانی قرار می گیرند خیلی خوب جمع می شوند که نمونه آن اجرای طرح فراز است که فقط در بانک ملت جواب می دهد.وی ارتبــاط با مراکــز علمی، اشــتیاق بالا رفتن ســطح دانش و تحصیلات، احترام به سلســله مراتب و اتکا به کار کارشناســی را از دیگر فرهنگ های موجود در بانک ملت عنوان کرد.

مدیرعامل بانک ملت خطاب به مدیران حاضر در جلسه، بر مدیریت زمان، تسریع در پاسخگویی، ارائه راهکار و پرهیز از کلی گویی، پرهیز از اتخاذ تصمیمات فردی، پرهیز از تفکر فردی در مقابل تفکر سازمانی، رعایت عدالت ســازمانی، ترویج فرهنگ مودبانه نسبت به کارکنان، تشــویق کارکنان به نوآوری، ترویج فرهنگ نقدپذیری و استفاده از کلمات و عبارت های انگیزاننده در تعامل با کارکنان تاکید کرد.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به بهبود شرایط ارزی کشور در نتیجه اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید گفت: همان گونه که پیش بینی می شد، با اســتقرار دولت، آرامشی در صحنه اقتصادی کشور حاکم شــد و نوسانات نرخ ارز فروکش کرد و اهالی بازار و بنگاه های اقتصادی نیز آرامش خاطر پیدا کردند.

وی با بیان این نکته که سیاســت دولت جدید، کنترل تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی کشــور است، تاکید کرد: در این شرایط منبع تورم دیگر، نقدینگی و رشد پایه پولی نیست بلکه تورم ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی و رشــد نقدینگی هم ناشــی از رشــدســپرده های بانکی با متوسط ۱۸ ،۱۷ تا ۲۰ درصد است.

مدیرعامــل بانک ملت با تاکید بر این نکته که بنگاه های اقتصادی در ۸ ســال گذشته از ســود عملیاتی و سود ناشــی از تورم که در این مدت ۸۰۰ درصد بوده اســت، استفاده می کردند، یادآور شد: در شرایط جدید، بنگاه هایی موفق خواهند بود که بر اساس توانمندی، لیاقت و خالقیت های ذاتی خود بتوانند، سود ناشی از عملیات کسب کنند. بنابراین از این پس باید به کیفیت سود بنگاه ها توجه بیشتری داشته باشیم.

ســاروخانی با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه گفت: مفاد این سیاست ها یک برنامه اســتراتژیک است و نکاتی دارد که برای بنگاه های پولی و مالی به ویژه بانک ملت که در بازار پول و ســرمایه تاثیرگذار است، بسیار بااهمیت است.

مدیرعامل بانک ملت، حمایت از کارآفرینی در مفهوم عام و حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فعال در این زمینه را از بندهای مهم این سیاســت ها خواند و گفــت: امروز نظام بانکی باید مطمئن شــود که پولی که به جامعه تزریق می کند صرف تولید، اشتغالزایی و سرمایه گذاری می شود.

وی یکــی از بالهای اقتصاد ایــران را اتکا به منابع طبیعی خواند و افزود: برای ثبات اقتصادی کشور باید تولیدات کشور مبتنی بر دانش باشد به همین دلیل بازار پول باید از اقتصاد دانش بنیان حمایت کند که در این راستا ونچربانک ملت با هدف حمایت مالی از کارآفرینان و با مشــارکت شرکت تامین ســرمایه بانک ملت و دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده است.

ســاروخانی در عین حال از ایجاد کارگروهی در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت با عنــوان کارگروه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: دســتاوردهای این کارگروه می تواند در سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های بانک و دیگر ارگان ها مورد استفاده قرار گیرد.