وکالت

وکالت در فروش ، به منزله وقوع عقد بیع و مالکیت موضوع معامله نمی باشد.

مشکلات تنظیم سند وکالتی:

  1. تنظیم سند وکالت در هیچ جایی غیر از دفترخانه ای که در آن جا سند تنظیم شده است، ثبت نمی گردد بنابراین امکان وکالت دادن در دفترخانه ای دیگر و یا انتقال قطعی به نام دیگری وجود دارد. پس مراقب انتقال های وکالتی ملک باشید و با اطمینان گام بردارید.
  2. ممکن است در زمان اعمال وکالت و تنظیم سند به نام خود، مواجه با بدهی های هنگفت ملک به سازمانهای دولتی شوید
  3. مدعی نمیتواند جهت اثبات ادعای خود در مراجع قضایی، سند وکالت در فروش ملک را ارائه نماید. چون وکالت در فروش یعنی داشتن نمایندگی از ناحیه مالک و معنای مالکیت وکیل نیست.

تنفیذ به معنای اجازه دادن و تایید کردن یک عمل حقوقی است.

به استناد اسناد عادی اعم از صلح نامه، هبه نامه و بیع نامه نمیتوان حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی و … صادر کرد.

طبق رویه دادگاه، مالکیت رسمی طبق اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از صلح نامه، هبه نامه و بیع نامه تقدم دارد.

طبق ماده 48 قانون ثبت، دارنده سند عادی از صلحنامه، هبه نامه و بیع نامه نمیتواند از سند خود در ادارات و محاکم به عنوان سند مالکیت استفاده کند.

دارنده سند عادی اعم از صلحنامه، هبه نامه و بیع نامه جهت هرگونه اقدام قانونی نسبت به مورد معامله، باید ابتدا از طریق دادگاه، سند خود را تنفیذ نماید

برای تنفیذ سند عادی، اقرار فروشنده و شهادت شهود، میتواند به عنوان دلیل محسوب شود.

 

Representation in the sale , constitutes the contract of sale and possession of this trade is not happening .

Problems setting proxy document :

Set of attorney document in any place other than a scriptorium where the document is set up so it is not possible to empower the registrar to another , or transfer to another name is finalized . Be careful transferring the property advocacy and walk with confidence .
May regulate the exercise of the power of attorney document in their name , faced large debts to government agencies to property
Can not claim to prove their claims in the courts , the document provides representation in the sale of the property . As a representative of the District Attorney ‘s sale , meaning the property owner and not a lawyer .
Enforcement means allowing and confirming a legal action .

According to regular documents including settlements , gift certificate and sales can not dispossess warrant , or troubleshoot disseise and issued .

According to court procedures , formal ownership documents of official documents relative to a normal, peaceful , gift certificate and prior sales .

Article 48 of the Registration Act , the holder of the ordinary document Slhnamh , gift letters, sales offices and courts, not the document itself is used as proof of ownership .

The holder of an ordinary document , including Slhnamh , gift letter for any legal action against the sales transaction must be through the courts to enforce their document

To enforce regular document , the seller admitted testimony can be considered as the reason .

E-Justice portal, Internet portal justice, justice port services, port of Justice trial attorney, transfer, convey definitive proxy transfers, proxy transfers of property, regulated, setting the document, set the document representation, registration, legal, court, bureau, document , intuition, Slhnamh, registration law, judicial authorities, deal, estate, gift letter, power of attorney, power of attorney in the sale, attorney

  • هبه نامه (22)
  • انتقالات قطعی چیست (17)