سامانه یکپارچه اقدامات اجرایی و قضایی

سامانه یکپارچه اقدامات اجرایی و قضایی (سیاق )

سامانه یکپارچه اقدامات اجرایی و قضایی با نام اختصاری سیاق در راستای نظارت بر عملکرد واحدها در پیگیری پرونده های مطالباتی در مراجع قضایی و ثبتی با هدف کاهش مطالبات غیر جاری تدوین و راه اندازی شده که در نوع خود منحصر به فرد است. این سامانه مجموعه ای از اهم اطلاعات پرونده های مطالباتی در فضای مجازی، تحت دسترسی اینترنت و اینترانت است به نحوی که پس از ورود و ثبت داده ها و پردازش آنها، گزارشات کاملی از روند اقدامات اجرایی و قضایی به مراجع درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و ارائه می گردد.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir با ضریب امنیتی بالا برای پذیرندگان درگاه پرداخت

در فاز اول اجرای این سامانه باید اطلاعات پرونده های ذیل در سیستم ثبت گردد:

الف ) کلیه پرونده هایی که اقدامات اجرایی و قضایی آنها آغاز و یا در حال پیگیری می باشد.

ب) کلیه پرونده هایی که مانده مطالبات غیر جاری آنها در سرفصل مشکوک الوصول قرار گرفته است اعم از اینکه اقدام اجرایی یا قضایی بر علیه آنها انجام شده یا نشده باشد. بدیهی است چنانچه مدیون از تسهیلات متعددی استفاده نموده باشد و بخشی از تسهیلات در سرفصل مشکوک الوصول قرار داشته باشد کلیه اطلاعات مربوط به سایر تسهیلات نیز باید در سامانه درج گردد.

تعریف واژگان کلیدی

مشتری :

در این سامانه مشتری عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات بانک استفاده نموده و یا بطور خاص با بانک رابطه معاملاتی دارند بطوری که در سررسیدهای تعیین شده از ایفای تعهدات خود امتناع کرده و مانده بدهی های غیرجاری آنها در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول قرار گرفته و یا اقدامات اجرایی و قضایی علیه آنها آغاز و یا در حال پیگیری است.

شناسه ملی:

عبارت است از کدی یازده رقمی که به موجب آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب هیات محترم وزیران مورخ 1388/1/29 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی جهت انجام معاملات، دریافت و ارایه خدمات، مکلف به اخذ ان می باشند.

ذینفع واحد:

عبارت است از دو یا چند شخص حقیقی / حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشتری قرار می گیرند، به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری / دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.

بدحساب:

مشتریان بدحساب به مشتریانی اطلاق می گردد که دارای بدهی غیرجاری بیش از 500 میلیون ریال در شبکه بانکی بوده و ملاک شناسایی این دسته از مشتریان سامانه اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات بانکی می باشد.

ممنوع الخروج :

وضعیت شخصی است که به علت عدم بازپرداخت بدهی و عدم ایفای تعهدات خود به دلیل عدم وجود و یا کسری از وثیقه یا تضمین معتبر و همچنین عدم دسترسی به اموال وی و نهایتا اتهام به ارتکاب امر جزایی حسب مورد به ترتیب از طریق ادارات ثبت، بانک مرکزی و دادسرا یا دادگاه از خروج از کشور منع می گردد.

سند رهنی:

عبارت است از سندی که دلالت بر عقد رهن و یا معامله با حث استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن، شخصی، اعم از اینکه مدیون باشد یا نباشد، عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر به عبارت ساده تر سندی است که طبق مقررات در دفتر اسناد رسمی تنظیم و به امضای طرفین و سردفتر می رسد و در آن مالی ( منقول یا غیرمنقول ) برای دین و یا ضمانت انجام تعهد به وثیقه گرفته می شود.

سند ذمه ای:

سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود.

وثیقه :

عبارت است از مال منقول و یا غیرمنقول که به موجب سند رهنی در جهت تضمین بازپرداخت یا ایفای تعهدات اخذ می گردد.

تضمین:

عبارت است از هرگونه سند ذمه ای من جمله قراردادهای داخلی، چک، سفته و تعهدنامه و … که صرفا به اعتبار امضاکننده سند بدون توثیق مالی اعم از منقول یا غیرمنقول در جهت تضمین بازپرداخت یا ایفای تعهدات بدهکار، اخذ می گردد.

اجراییه:

عبارت است از سندی که سردفتر موظف است ظرف 24 ساعت از تاریخ دریافت فرم تقاضانامه صدور اجراییه در سه نسخه ( اگر بدهکار و راهن یک شخص باشد ) و اگر متعدد باشند برای هر یک دو نسخه اضافه تهیه نموده و ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضانامه مذکور، برگ های آن را امضا و به مهر ویژه ( اجرا شود) مهمور و برای اجرا نزد مسئول اجرا ارسال و رسید دریافت نماید.

مزایده:

صورت خاصی از فروش مال است که مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

اعتراض از رهن:

عبارت است از اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد، زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او میتواند آن را یک جانبه فسخ نماید و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

فک رهن:

عبارت است از آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابرای دین ( چشم پوشی طلبکار )

فسخ سند:

عبارت است از اینکه ثبت و انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرر به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام نماید.

نیابت اجرایی:

عبارت است نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون و یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

سند انتقال اجرایی:

عبارت است از سندی رسمی که طبق آن مال مورد مزایده به موجب آن سند به برنده یا بستانکار منتقل می شود.

حافظ:

کسی است که ادارات اجرای اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

جزای سامانه:

سیاق متشکل از ده بخش بوده که هر بخش حاوی اطلاعات ماهیتی مربوطه می باشد که عبارتند از :

  1. مشتریان
  2. وثایق و اسناد رهنی و ذمه ای
  3. تسهیلات
  4. دعاوی حقوقی و کیفری بانک
  5. دعاوی حقوقی دیگران علیه بانک
  6. دعاوی توقف و ورشکستگی
  7. گزارش مدیریتی
  8. گزارش کلی
  9. اطلاعات پایه
  10. مدیریت کاربران

گفتنی است سامانه مذکور طی همایشی یکروزه با حضور نصرت ا… شهباری مدیر امور اعتباری، مسئولان اداره کل پیگیری و وصول مطالبات، دعاوی و کارشناسان حقوقی و روسای دوایر پیگیری و وصول مطالبات ادارات امور و شعب مستقل سراسر کشور در مرکز آموزش شهید مطهری رونمایی و جزئیات آن توسط مسئولان تشریح شد.