بایگانی برچسب: استراتژی سازمان

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه ریزی استراتژیک

مقدمه
یک جمله ی قدیمی میگوید: »اگر تا به حال امتیازهای خود را ثبت نکرده اید، کاری جز یک تمرین معمولی انجام نداده اید! » اگر از ما بپرسید خواهی م گفت »به منظور کسب موفقیت بیشتر برای سازمان و حفظ آن، نه تنها نیازمند ثبت صحیح امتیازها و نمره های خود میباشید، بلکه بایستی پیش بی نیای نیز از نمرات احتمالی خود از طریق هدفگذاری مناسب و تالش برای رسیدن به آن اهداف، براساس یک رویه ی ثابت نیز داشته باشید.

ادامه‌ی خواندن