راهنمای ازدواج

راهنمای ازدواج برای اشخاص  در شرف ازدواج

ـ كدامیك از دو جمله ی زیربه نظر شما درستتر است؟

اول: عشق به همدیگرو بعد بدست آوردن آشنایی.

دوم: آشنا شدن با همدیگر و بعد رشد دادن عشق.

ـ به نظر شما یك زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردی باید باهم گفتگـو نماینـد؟ از لحاظ زمانی چه قدر باید وقت اختصاص دهند؟

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سایتها و وبلاگهای ایرانی فعال در فضای مجازی

تبلیغات خدمات و کالاهای خویش را میتوانید در MyCityAd.ir براحتی درج آگهی کنید.

آیا حاضرید در مورد موارد زیراطلاعاتی در اختیار همدیگر قرار دهید؟

 نام، نام خانوادگی، سن، محل تولد، میزان تحصیلات هركدام، شغل و سابقه ی شغلی هركدام، چندمین فرزند خانواده هستند. رشتهی تحصیلی، در قید حیات بودن و نبودن اعضاء خانواده، تعداد خواهران و برادران و خصوصیات سنی، تحصیلی، شغلی و ازدواج هركدام، محل یا شهر زندگی هر خانواده، پدر و مادر و شغل و سن و تحصیلات هركدام، با چه كسی یا چه كسانی در حال حاضرزندگی میكنید؟

ـ آیا تصمیم دارد كه بعد از ازدواج مستقل از خانواده باشـد؟ آیـا توانـایی مـستقل شـدن را  دارد؟

ـ نظرهركدام در مورد زندگی مشترك یا مستقل از خانواده ها چیست؟

ـ آیا در حال حاضرمستقل (از لحاظ منزل) زندگی میكند؟ چگونه اینطور شده است؟

ـ خانواده های هركدام در مورد استقلال آنها چه نظری دارنـد و آیـا ایـن اجـازه را بـه آنهـا میدهند؟

ـ آیا خود فرد توانایی عاطفی و روانی مستقل شدن از والدین خود را دارد؟

ـ فكر میكنید كه امروزه استقلال ب هویژه استقلال عاطفی و روانی از خانواده تا چـه حـد در زندگی مشترك تأثیرگذار است؟

ـ آیا توانایی استقلال و برخورداری مادی مناسب دارید؟

ـ آیا فكرمیكنید كه ازدواج جزء جدایی ناپذیرو ضروری زندگی است؟ آیا فكرمی كنید

كه هرانسان سالمی باید در طول زندگی حتماً ازدواج كند؟ دلایل شما چیست؟

ـ شما چرا میخواهید ازدواج كنید؟

ـ انگیزه ی شما برای ازدواج چه قدر است؟ به عبارت دیگر تا چه حـد نیـاز بـه ازدواج را در خودتان احساس میكنید؟

ـ آیا ممكن است كه شما به خاطررها شدن از شرایط خانوادگی فشارآور ازدواج كنید؟

ـ آیا ممكن است شما به خاطر نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج كنید؟

ـ آیا انگیزه شما ازدواج ناشی از نیاز خودتان است یا این كه به دلیل وسوسه ها یـا فـشارهای دیگران میخواهید ازدواج كنید؟

ـ شما فكرمیكنید ازدواج تا چه حد در حفظ سـلامتی روحـی و روانـی و جـسمانی انـسان مؤثراست؟

ـ هدفهای شما در زندگی تا ب هحال چه بودهاند و بعد از این چه خواهند بـود؟ اولویـت آنهـا چیست؟

ـ هدفهای شما با هدفهای خانوادهتان (از این به بعد) چهقدر همانند است؟

ـ هدفهای شما با هدفهای خانواده تان قبل از این چه قدر همانند بوده است؟ اگرهمانند نبوده یا اختلاف نظر احتمالی ایجاد شده چه می كردهایـد یـا چـه خواهیـد كـرد؟ آیـا تـأثیری در تصمیم گیریهای شما خواهد داشت؟

ـ الگوی همسرایده آل از نظر شما چیست؟ قبلاً چه بوده است؟

ـ الگوی همسرایده آل از نظر خانواده شما چیست؟

ـ آیا تفاوتی در نظرات شما و خانوادهتان نسبت به الگوی همسرایدهآل وجود دارد؟

ـ اگر تفاوتی وجود دارد نتایج احتمالی آن چیست و چگونه با آن كنار خواهید آمد؟

ـ اطرافیان شما در طرز فكرو نگرش و انگیزه شما نسبت به ازدواج چه تأثیری داشته اند؟

ـ خصوصیات فردی مانند چاقی، لاغری، زیبایی (جذابیت صورت و كلام و تناسـب انـدام ) قد، وزن و تیپ داشتن چهقدر برای شما مهمند؟

ـ سابقه ی سلامت و بیماری شما از گذشته تا بهحال چه بوده است؟ اگر مورد خاصی وجود دارد ذكر كنید.

ـ سابقه ی سلامت و بیماری در خانواده و اقوام از لحاظ جـسمی، روانـی و ژنتیكـی چگونـه بوده است؟

ـ آیا آغاز بلوغ جنسی برای شما به عنوان یك واقعـه ی خوشـاینده بـوده اسـت ، یـا ایـن كـه باعث ناراحتی شما گردیده بوده است؟

به طور كلی در مورد جایگاه مسایل جنسی در زندگی زناشویی چه نظری دارید؟

ـ (در صورت بالا بودن سن طرفین) چرا تا بهحال ازدواج نكردهاید؟

ـ اگربه خواستگاری رفته و یا خواستگار داشته اند، دلیل رد آنها چه بوده است؟

ـ آیا سابقه ی تب و تشنج، تشن ج، سرماخوردگی مكرر، حساسیتهای بدنی خاص، حساسیت غذایی خاص، راه رفتن در خواب، دندان قروچه در خواب، خر خر كردن در خواب داشته یا دارند؟

ـ آیا خواب كم می بیند یا زیاد؟ آیا خواب برجسته و مهمی داشـته انـد؟ در صـورت امكـان ذكر كنید.

ـ استرسهای مهم زندگیشان چه بوده است؟ با آنها چگونه برخورد كردهاند؟

ـ چه چیزهایی در زندگی برای او تهدید به شمار میرود؟ (در زندگی فردی ومشترك)

ـ آرزو دارید كه چه چیزهایی در زندگی شما اتفاق نیفتد؟

ـ چه آرزوهایی دارد؟ از چه چیزهایی خوشش می آید؟ چـه چیزهـایی را دوسـت دارد كـه داشته باشد؟

ـ از چیزهای مورد علاقه، كدامیك را در حال حاضردارا است؟

ـ چه چیزهایی برای او مهم هستند و جنبه ارزشی دارند؟ اولویت ارزشهای او چیست؟

ـ در مواجه با سختیها یا وقایع غیرمنتظره و مخرب (سیل ـ زلزله ـ تصادف و سرقت و… چه باید كرد؟ شما چه میكنید؟

ـ علاقمندی های خاص شما چیستند؟ (ورزش ـ موسـیقی ـ مـسافرت ـ تحـصیل و ادامـه آن، شغل، مطالعه، فرزندپروری ـ خانهداری و…)

ـ ضرورت یا ضرورتهای وجود فرزند چیست؟

ـ نظر شما در مورد زمان فرزنددار شدن چیست؟ آیا نظر خاصی دارید؟ چرا؟

ـ آیا مایلید 3 2 یا سال بعد از ازدواج فرزنددار شوید؟ در این مورد چهقدر قاطع هـستید؟ و چه چیزی ممكن است تصمیم شما را عوض كند؟

ـ چه راه یا راههایی را جهت تأمین و تضمین هدف فوق در پیش خواهید گرفت؟

ـ آیا حاضرید جهت آگاهی بیشتر و دقیق تر از روشهای جلوگیری از بارداری به متخـصص زنان و زایمان و یا متخصص مربوط مراجعه كنید؟

ـ كدامیك از شما داوطلب استفاده از این روشها هستید؟ هردو؟ هیچكدام؟ چرا؟

ـ كدامیك از شما اصرار دارید كه بلافاصله بعد از ازدواج فرزنددار شوید؟ چرا؟

ــ آیـا حاضـرید كـه بعـد از بــهوجـود آمـدن تعـداد كـافی فرزنـد اقـدام بـه عمـل جراحــی(وازكتومی، تویكتومی) نمایید؟ آیا در این مورد نظر خاصی دارید؟

ـ تا چه حد حاضرید كه از مشاور، پزشـك و متخصـصین در رابطـه بـا جنبـه هـای مختلـف زندگی تان (در صورت لزوم) كمك بگیرید؟ چه زمانی را شما مناسـب جهـت مراجعـه بـه متخصصین میدانید؟ و به عبارت دیگرموارد لزوم به نظر شما در چه شرایطی هستند؟

ـ در مورد تعداد فرزندان چه نظری دارید؟

ـ در مورد نام فرزندان چه نظری دارید؟

ـ در مورد فاصله ی زمانی بین تولدها چه نظری دارید؟

ـ در مورد جنسیت فرزندان چه نظری دارید؟

ـ آیا شما اصرار خاصی دارید كه حتماً فرزند پسرداشته باشید؟

ـ آیا شما اصرار خاصی دارید كه حتماً فرزند دخترداشته باشید؟

ـ نظر شما در مورد فرزندداری و فرزندپروری تا چه حد مستقل از خانواده هایتان است؟

ـ آیا شما موافقید كه والدینتان در پرورش فرزندان شما نقش یا دخالتی داشته باشند؟

ـ شما تا چه حد برآورده كننده ی آرزوهای خانواده هایتان بودهاید یا هستید یا باید باشید؟

ـ آیا فكرمیكنید كه یك ازدواج ارزش این همه گفتگو و توافق را دارد؟

ـ اگر آزمایشات خون (بعد از چند جلسه یا ماه ) نشان داد كه ازدواج شما با یكدیگرمناسب نیست، در آن صورت چه خواهید كرد؟

ـ نظرهركدام در مورد زندگی كردن با خانواده همسر یا در خانواده همسر چیست؟

ـ نظرهركدام در مورد محل سكونت آینده چیست؟

ـ وضعیت مذهبی بودن خودش و خانواده چگونه است؟

ـ نظراو در مورد دنیـا و آخـرت چیـست؟ هـدف از خلـق آدم چیـست؟ هـدف خداونـد از قراردادن نسبت ازدواج چیست؟

ـ نظر او در مورد توكل، تقدیر، سرنوشت، شانس و … چیست؟ اینها تا چه حد در زنـدگی میتوانند تأثیرداشته باشند؟

ـ توانایی اقتصادی او در حال حاضر چه قدر است؟ آیا از عهدهی تأمین زنـدگی بـر خواهـد آمد؟

ـ در مورد اشتغال همسر(زن) چه نظری دارد؟ (در حال حاضرو در آینده)

ـ وضعیت روابط اجتماعی و روابط دوستانه چگونه اسـت؟ روابـط دوسـتانه تـا چـه حـد در زندگی مهمند؟ ـ اگر لازم شد بین یك دوست و همـسر خـود، یكـی را انتخـاب كنـد چـه خواهد كرد؟

ـ اگر لازم باشد كه بین خانواده و همسر خود یكی را انتخاب كند چه خواهد كرد؟

ـ میزان ارتباط با خانواده چه قدر خواهد بود؟ آیا نظر خاصی دارید؟

ـ میزان ارتباط با اقوام چه قدر خواهد بود؟ آیا نظر خاصی دارید؟

ـ آیا حاضرید آدرس محـل كـار و زنـدگی تـان و تحـصیل را جهـت تحقیـق در اختیـار مـا

بگذارید؟

ـ چند دوست صمیمی دارید؟ آیا موافقید كه 3 2 یا نفراز آنها را جهت تحقیق به ما معرفـی

كنید؟

ـ به نظر شما گذشته زندگی یك فرد (بعد از انجام تحقیقات) تا چه حد در سرنوشت آینده

او تأثیر میگذارد؟ و برای شما گذشته ی زندگی طرف مقابلتان تا چه حد مهم اسـت؟ و تـا

چه حد در تصمیمگیری امروز شما تأثیر خواهد داشت؟

ـ آیا وجود فرزند در زندگی ضروری است؟ آیا اگر خـدای نـاكرده هركـدام از شـماها بـه

دلیل مشكل جسمی فرزنددار نشدید چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا حاضرید فرزنـدی را

به فرزند خواندگی قبول كنید؟ آیا از همدیگر طلاق خواهید گرفت؟

ـ به نظر شما فرزند تا چه حد عامل خوشبختی در زندگی است؟

ـ برنامهریزی شما برای آیندهی زندگی خانوادگی چه خواهد بود؟

ـ آیا در مورد «خانه، ماشین، شهرمحل سكونت و…» نظر خاصی دارید؟

ـ نظر شما در مورد تقسیم كار منزل (در صورت شاغل بودن هردو) چیست؟

ـ نظر شما در مورد كمك به همسردر امور منزل چیست؟

ـ نظر شما در مورد دخالت در شغل و كار مرد در خارج از خانه چیست؟

ـ نظر شما در مورد راهنمایی و مشورت دادن در مورد امور خانواده و خـارج از آن و شـغل و دوستان به همسر چیست؟

ـ در مورد نحوهی گذراندن ایام تعطیل چه نظری دارید؟

ـ در صورت اختلاف سلیقه در مورد نحوه ی گذراندن ایام تعطیل و نوع تفریح، چگونـه بـه تفاهم خواهید رسید؟

ـ به نظر شما تفاهم به چه معنی است؟ آیا به معنی مثل هم فكر كـردن اسـت؟ آیـا بـه معنـی توافق بر سراختلاف نظرهاست؟

ـ آیا به عنوان مثال موافقید كه مثلاً روز جمعه یك نفر به دیدار خانواده اش برود و دیگـری به تماشای مسابقه فوتبال بپردازد؟ به نظر شما این اتفاق بدی است یا ایـن كـه لزومـاً هـم بـد نیست؟

ـ آیا توانایی برنامه ریزی داشتهاید؟ در حال حاضر چه طور؟

ـ برنامه ریزی شما برای تفریحات چه خواهد بود؟ تفریحـات فـردی و مـشترك شـماها چـه خواهد بود؟

ـ برنامه ریزی اقتصادی و مالی شما چیست؟ هركدام از طرفین در دخل و خرج منزل چه قدرنقش خواهد داشت؟

ـ برنامه ی اقتصادی شما تا 10 ساله آینده چگونه است؟

ـ فكرمی كنی كه 10 یا 20 سال دیگر چكار داری می كنی؟ آیا به سالهای بازنشستگی فكـركردی؟ آیا برنامه خاصی دارید؟

ـ فكرمیكنید بهتراست چند وقت یكبار به مسافرت بروید؟

ـ شما تا چه حد حاضرهستید در پرورش فرزندان مشاركت كنید؟

ـ آیا برای ازدواج آمادگیهای روحی لازم را دارید؟ یا در خود احساس میكنید؟

ـ دوره ی مجردی خود را چگونه توصیف می كنید؟ 1 ـ بسیار لـذت بخـش 2 ـ نـسبتاً لـذت بخش 4 3 ـ معمولی ـ توأم با برخی مشكلات 5 ـ سخت وپر زحمت و بی لذت.

ـ جنبه های مثبت و منفی دورهی مجردیتان را در چه چیزهایی میبینید؟

ـ تا چه حد دلتان می خواهد كه دوره بعد از ازدواج شما همانند دوره مجردیتان باشـد؟ چـه نظری دارید؟

ـ در دوران مجردی با نیازهای جسمی، جنسی و روحی روانی خود چه میكردید؟

ـ آیا در مورد تصمیم تان برای ازدواج تردیدی هم دارید؟ چه تردیدی دارید؟ آیا حاضـریدتردیدتان را با طرف مقابل در میان بگذارید؟

ـ آیا فكر میكنید كه عشق به تنهایی می تواند مشكلات و اختلافها را حـل كنـد؟ چگونـه؟

اگرنه، چه چیزهای دیگری لازم است؟

ـ حساسیتهای بدنی و روحی خاص شما چیست؟

ـ در تصمیم گیریهای خود تا چه حد با دیگران مشورت میكنید؟

ـ طرف مشورت شما معمولاً چه كسی است؟

ـ آیا حاضرید طرف مشورت شما در مورد حتی یك مسأله كوچك، روانشناس یا مشاور و متخصصین باشند؟

ـ تا چه حد در تصمیمگیریها مستقل عمل میكنید؟

ـ تا چه حد در تصمیمگیریها از همسرتان كمك خواهید گرفت؟

ـ احتمال مسافرت و اقامت در كشورها ی دیگر چیست و چه قـدر اسـت؟ در صـورت عـدم توافق برای ادامه اقامت در یك كشور دیگر چه خواهید كرد؟

ـ نظرهركدام در مورد شغل همسر چیست؟ آیا پیشنهاد خاصی دارید؟

ـ نظر مرد در مورد شاغل بـودن زن چیـست؟ چـه محـدودیتها یـا آزادیهـایی بـرای او قائـل است؟

ـ آیا در صورت شاغل بودن هر دو حاضرید برای نگهداری فرزند از یـك فـرد دیگـرمثـل مادربزرگ و… یا پرستار كودك كمك بگیرید؟

ـ آیا طرفین مایل به ادامه تحصیل هستند؟ در صورت تمایل به ادامه تحصیل، زندگی متاهل داشتن و دانشجو بودن و شهرستانی بودن و شـاغل بـودن را چگونـه بـاهم سـازگار خواهیـد كرد؟ آیا برنامهریزی زمانی خاص در این مورد دارید؟ تا چـه حـد مقیـد بـه اجـرای برنامـه هستید؟

ـ ارتباطات فامیلی شما در شهرهای دیگر چگونه است؟

ـ دوست دارید كه در آینده تا چه حد از لحاظ اقتصادی رشد كنید؟

ـ آیا به مطالعه، عرفان، معنویت و كار خیرعلاقه دارید؟

ـ موارد مربوط به قباله ی ازدواج به پیشنهاد دو طرف چیست؟ مهریـه، طـلا، زمـین، لبـاس و شیربها.

ـ به نظر شما مهریه ی اصلی یك زن صرفنظراز طلا، زمین و… چیست؟

ـ میزان جدیت هركدام برای رسیدن به هدفهای مشترك تا چه حد خواهد بود؟

ـ تضادها را چگونه بر طرف كنیم؟

 ـ آیا از پدر و مادر كمك بگیریم؟

 ـ آیا خودمان حل كنیم؟

 ـ آیا از یك مشاور كمك بگیریم؟

 ـ آیا به تناسب از هریك از موارد بالا كمك بگیریم؟

ـ آیا فكرمیكنید كه طرف مقابل شما آدم كاملی است؟

ـ آیا فكرمیكنید كه طرف شما از همین الان باید آدم كاملی باشد؟

ـ به نظر شما چه اشكالاتی از همین الان نباید در طرف مقابلتان وجود داشته باشد؟

ـ اگراشكالی در طرف مقابل دیدید چگونه مطرح میكنید؟

ـ آیا تا اینجا كه باهم صحبت كرده ایم، در مورد این موضوعات و این گفتگوها نظر خاصی

دارید؟ آیا برای شما كسل كننده نیست؟ آیا به نظر شما وسواس زیاد به خرج دادن نیست؟

آیا به نظر شما برای یك ازدواج مطمئن چنین گفتگوهایی ضرورت دارد؟

چه كار كنیم كه حرفهایمان تمام نشود و همیشه حرفی برای گفتن داشتن باشیم؟

ـ چه كسان دیگری در زندگی شما مهم هستند؟

ـ به نظر شما بهترین دوست كیست؟ و یا چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ به نظر شما یـك زوج باید دوست باشند یا زن و شوهر؟ به نظر شما رابطه دوستانه چه خصوصیاتی دارد؟

ـ نظر شما در مورد روابط خانوادگی با دوستان سالم چیست؟

ـ حساسیتهای خاص من و شما چیست؟

ـ به نظر شما آیا بهتراست خوب باشیم یا قوی باشیم؟

ـ به نظر شما آیا بهتراست مهربان باشیم یا پولدار باشیم؟

ـ به نظر شما بهتر است دوست باشیم یا شوهر؟ دوست یا زن؟ دوست یا پدر و مادر و بـرادر

و…

ـ نظر شما در مورد مراسم و تشریفات ازدواج چیست؟ چه قدر خرج كنیم؟ در این مـورد بـاخانواده چه قدر توافق دارید؟

ـ نظرهركدام در مورد جذابیت ظاهری طرفین چیست؟

ـ نظرهركدام در مورد جذابیت باطنی طرفین چیست؟

ـ صداقت تا چه حد در خوشبختی مؤثراست؟

ـ سیاست تا چه حد در خوشبختی مؤثراست؟

ـ از راههای محبت كردن و عشق ورزیدن چهقدر اطلاع دارید؟ آیا همـواره دوسـت داریـد كه مورد محبت واقع شوید؟ آیا دوست دارید كه همسرتان ما ننـد مادرتـان بـه شـما محبـت كند؟

ـ آیا دوست دارید كه همسرتان مثل یك پدر یا برادر بزرگتر برایتان باشد؟

ـ آیا دوست دارید كه همسرتان مثل یك مادر یا خواهربزرگتر برایتان باشد؟

ـ آیا دوست دارید كه فقط محبت كنید؟

ـ آیا دوست دارید كه هم محبت كنید و هم مورد محبت واقع شوید؟

ـ راههای نشان دادن علاقه و محبت كدامها هستند؟

ـ فكرمیكنید كه درچه زمانهایی میتوان گلهها و شكایات و یا دردِ دلهـای خودمـان را بـه طرف مقابل بیان كنیم؟

ـ فكرمیكنید كه تا چه حد باید احساسات مثبت خود را نسبت به او بیان كنید؟

ـ آیا شما فكر میكنید كه صرف اینكه همسرتان را دوست دارید كافی است؟

ـ آیا اختلاف از لحاظ زبان و لهجه وجود دارد؟ آیا نظر خاصی دارید؟

آیا هركدام از شما نسبت به زنان یا مردان نگرشهای خاصی دارید؟ آیا حاضرید برخـی از آنها را مطرح كرده و به گفتگو بگذارید؟

ـ آیا در مورد حجاب همسرنظر خاصی دارید؟

ـ نظرهركدام در مورد جایگاه مرد و زن در زندگی چیست؟

 ـ آیا مرد مسلط باشد و زن تحت سلطه؟

 ـ آیا زن مسلط باشد ومرد تحت سلطه؟

 ـ آیا برابری و دوستی و صمیمیت و تفاهم باشد؟

 ـ آیا نظر دیگری دارید؟

ـ در صورتیكه ناچار شدید از والدین خود در سنین پ یری نگهـداری و مراقبـت كنیـد چـه خواهید كرد؟ چه نظری دارید؟

ـ تا چه حد انتقادپذیر هستید؟

ـ تا چه حد حاضرید از دیگران و افراد با تجربه و متخصصین برای بهبود مهارتهای ارتباطی كمك بگیرید؟

ـ اگر به ناچار شوهر یا همسر به شهر دیگری از لحاظ شـغلی منتقـل شـد شـما چـه خواهیـد كرد؟

ـ یه نظر شما برای ایـنكـه بـین زن و شـوهر از لحـاظ احـساسی و عـاطفی (روانـی) فاصـله به وجود نیاید، چگونه ارتباطی باید بین آنها برقرار باشد؟

ـ آیا همدیگر را دوست دارید؟ به عبارت دیگر تا چه حد احساس می كنید كه طرف مقابـل را دوست دارید؟

ـ در حال حاضر شما چه نقاط قوت و چه اشـكالاتی در طـرف مقابـل خـود مـی بینیـد؟ آیـامیتوانید این اشكالات را مطرح كنید؟ اگر نمی توانید چرا؟ و اگر می توانید در مـورد آنهـا گفتگو كنید .

ـ اگر طرف مقابل شما (در آینده) چگونه رفتارهـایی داشـته باشـد، همـواره از ازدواج بـا او راضی بوده و خواهید بود؟ و اگـر چگونـه رفتارهـایی را در پـیش بگیـرد (داشـته باشـد) از ازدواج با او پشیمان خواهید شد؟

ـ به نظر شما نشانه های علاقه همسرتان به شما چیست و یا چه باید باشد؟

ـ به نظر شما شوهر یا همسر برای شما به منزله ی چیست؟ شریك زندگی، شریك روحی و جسمی زندگی، شریك جنـسی زنـدگی ، یـك دوسـت در زنـدگی، پـدر، بـرادر بزرگتـر، مایملك و دارایی

ـ وقتی از كسی ناراحت می شوید (شدهاید)، بیشتر وقتها چه راهی را پیش گرفته اید؟

الف ) بیشتر اوقات عصبانی شده و داد زدهام.

ب ) بیشتر اوقات از او قهر كرده ام.

ج ) بیشتراوقات از او معذرت خواهی كرده و حتی نزد او گریه كرده ام.

د ) بیشتراوقات با او به مذاكره و گفتگو نشستهام.

ه ) بیشتراوقات توی خودم ریخته و آن را تحمل كردهام.

ـ به نظر شما دورهی نامزدی یا عقد، آیا دوره تحمل است یا دوره مذاكره و گفتگو؟

ـ به نظر شما، وقتی از كسی می رنجید یا …، چه باید بكنید.

ـ به نظر شما آیا دوره ی نامزدی، دوره ی عاشق شدن و عاشقانه بودن است یـا دوره آشـنایی با نقاط ضعف و نقاط قوت و سعی در مذاكره و گفتگو و جور شدن با همدیگر.