راهنمای ازدواج

راهنمای ازدواج برای اشخاص  در شرف ازدواج

ـ کدامیک از دو جمله ی زیربه نظر شما درستتر است؟

اول: عشق به همدیگرو بعد بدست آوردن آشنایی.

دوم: آشنا شدن با همدیگر و بعد رشد دادن عشق.

ـ به نظر شما یک زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردی باید باهم گفتگـو نماینـد؟ از لحاظ زمانی چه قدر باید وقت اختصاص دهند؟

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سایتها و وبلاگهای ایرانی فعال در فضای مجازی

تبلیغات خدمات و کالاهای خویش را میتوانید در MyCityAd.ir براحتی درج آگهی کنید.

آیا حاضرید در مورد موارد زیراطلاعاتی در اختیار همدیگر قرار دهید؟

 نام، نام خانوادگی، سن، محل تولد، میزان تحصیلات هرکدام، شغل و سابقه ی شغلی هرکدام، چندمین فرزند خانواده هستند. رشتهی تحصیلی، در قید حیات بودن و نبودن اعضاء خانواده، تعداد خواهران و برادران و خصوصیات سنی، تحصیلی، شغلی و ازدواج هرکدام، محل یا شهر زندگی هر خانواده، پدر و مادر و شغل و سن و تحصیلات هرکدام، با چه کسی یا چه کسانی در حال حاضرزندگی میکنید؟

ـ آیا تصمیم دارد که بعد از ازدواج مستقل از خانواده باشـد؟ آیـا توانـایی مـستقل شـدن را  دارد؟

ـ نظرهرکدام در مورد زندگی مشترک یا مستقل از خانواده ها چیست؟

ـ آیا در حال حاضرمستقل (از لحاظ منزل) زندگی میکند؟ چگونه اینطور شده است؟

ـ خانواده های هرکدام در مورد استقلال آنها چه نظری دارنـد و آیـا ایـن اجـازه را بـه آنهـا میدهند؟

ـ آیا خود فرد توانایی عاطفی و روانی مستقل شدن از والدین خود را دارد؟

ـ فکر میکنید که امروزه استقلال ب هویژه استقلال عاطفی و روانی از خانواده تا چـه حـد در زندگی مشترک تأثیرگذار است؟

ـ آیا توانایی استقلال و برخورداری مادی مناسب دارید؟

ـ آیا فکرمیکنید که ازدواج جزء جدایی ناپذیرو ضروری زندگی است؟ آیا فکرمی کنید

که هرانسان سالمی باید در طول زندگی حتماً ازدواج کند؟ دلایل شما چیست؟

ـ شما چرا میخواهید ازدواج کنید؟

ـ انگیزه ی شما برای ازدواج چه قدر است؟ به عبارت دیگر تا چه حـد نیـاز بـه ازدواج را در خودتان احساس میکنید؟

ـ آیا ممکن است که شما به خاطررها شدن از شرایط خانوادگی فشارآور ازدواج کنید؟

ـ آیا ممکن است شما به خاطر نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج کنید؟

ـ آیا انگیزه شما ازدواج ناشی از نیاز خودتان است یا این که به دلیل وسوسه ها یـا فـشارهای دیگران میخواهید ازدواج کنید؟

ـ شما فکرمیکنید ازدواج تا چه حد در حفظ سـلامتی روحـی و روانـی و جـسمانی انـسان مؤثراست؟

ـ هدفهای شما در زندگی تا ب هحال چه بودهاند و بعد از این چه خواهند بـود؟ اولویـت آنهـا چیست؟

ـ هدفهای شما با هدفهای خانوادهتان (از این به بعد) چهقدر همانند است؟

ـ هدفهای شما با هدفهای خانواده تان قبل از این چه قدر همانند بوده است؟ اگرهمانند نبوده یا اختلاف نظر احتمالی ایجاد شده چه می کردهایـد یـا چـه خواهیـد کـرد؟ آیـا تـأثیری در تصمیم گیریهای شما خواهد داشت؟

ـ الگوی همسرایده آل از نظر شما چیست؟ قبلاً چه بوده است؟

ـ الگوی همسرایده آل از نظر خانواده شما چیست؟

ـ آیا تفاوتی در نظرات شما و خانوادهتان نسبت به الگوی همسرایدهآل وجود دارد؟

ـ اگر تفاوتی وجود دارد نتایج احتمالی آن چیست و چگونه با آن کنار خواهید آمد؟

ـ اطرافیان شما در طرز فکرو نگرش و انگیزه شما نسبت به ازدواج چه تأثیری داشته اند؟

ـ خصوصیات فردی مانند چاقی، لاغری، زیبایی (جذابیت صورت و کلام و تناسـب انـدام ) قد، وزن و تیپ داشتن چهقدر برای شما مهمند؟

ـ سابقه ی سلامت و بیماری شما از گذشته تا بهحال چه بوده است؟ اگر مورد خاصی وجود دارد ذکر کنید.

ـ سابقه ی سلامت و بیماری در خانواده و اقوام از لحاظ جـسمی، روانـی و ژنتیکـی چگونـه بوده است؟

ـ آیا آغاز بلوغ جنسی برای شما به عنوان یک واقعـه ی خوشـاینده بـوده اسـت ، یـا ایـن کـه باعث ناراحتی شما گردیده بوده است؟

به طور کلی در مورد جایگاه مسایل جنسی در زندگی زناشویی چه نظری دارید؟

ـ (در صورت بالا بودن سن طرفین) چرا تا بهحال ازدواج نکردهاید؟

ـ اگربه خواستگاری رفته و یا خواستگار داشته اند، دلیل رد آنها چه بوده است؟

ـ آیا سابقه ی تب و تشنج، تشن ج، سرماخوردگی مکرر، حساسیتهای بدنی خاص، حساسیت غذایی خاص، راه رفتن در خواب، دندان قروچه در خواب، خر خر کردن در خواب داشته یا دارند؟

ـ آیا خواب کم می بیند یا زیاد؟ آیا خواب برجسته و مهمی داشـته انـد؟ در صـورت امکـان ذکر کنید.

ـ استرسهای مهم زندگیشان چه بوده است؟ با آنها چگونه برخورد کردهاند؟

ـ چه چیزهایی در زندگی برای او تهدید به شمار میرود؟ (در زندگی فردی ومشترک)

ـ آرزو دارید که چه چیزهایی در زندگی شما اتفاق نیفتد؟

ـ چه آرزوهایی دارد؟ از چه چیزهایی خوشش می آید؟ چـه چیزهـایی را دوسـت دارد کـه داشته باشد؟

ـ از چیزهای مورد علاقه، کدامیک را در حال حاضردارا است؟

ـ چه چیزهایی برای او مهم هستند و جنبه ارزشی دارند؟ اولویت ارزشهای او چیست؟

ـ در مواجه با سختیها یا وقایع غیرمنتظره و مخرب (سیل ـ زلزله ـ تصادف و سرقت و… چه باید کرد؟ شما چه میکنید؟

ـ علاقمندی های خاص شما چیستند؟ (ورزش ـ موسـیقی ـ مـسافرت ـ تحـصیل و ادامـه آن، شغل، مطالعه، فرزندپروری ـ خانهداری و…)

ـ ضرورت یا ضرورتهای وجود فرزند چیست؟

ـ نظر شما در مورد زمان فرزنددار شدن چیست؟ آیا نظر خاصی دارید؟ چرا؟

ـ آیا مایلید 3 2 یا سال بعد از ازدواج فرزنددار شوید؟ در این مورد چهقدر قاطع هـستید؟ و چه چیزی ممکن است تصمیم شما را عوض کند؟

ـ چه راه یا راههایی را جهت تأمین و تضمین هدف فوق در پیش خواهید گرفت؟

ـ آیا حاضرید جهت آگاهی بیشتر و دقیق تر از روشهای جلوگیری از بارداری به متخـصص زنان و زایمان و یا متخصص مربوط مراجعه کنید؟

ـ کدامیک از شما داوطلب استفاده از این روشها هستید؟ هردو؟ هیچکدام؟ چرا؟

ـ کدامیک از شما اصرار دارید که بلافاصله بعد از ازدواج فرزنددار شوید؟ چرا؟

ــ آیـا حاضـرید کـه بعـد از بــهوجـود آمـدن تعـداد کـافی فرزنـد اقـدام بـه عمـل جراحــی(وازکتومی، تویکتومی) نمایید؟ آیا در این مورد نظر خاصی دارید؟

ـ تا چه حد حاضرید که از مشاور، پزشـک و متخصـصین در رابطـه بـا جنبـه هـای مختلـف زندگی تان (در صورت لزوم) کمک بگیرید؟ چه زمانی را شما مناسـب جهـت مراجعـه بـه متخصصین میدانید؟ و به عبارت دیگرموارد لزوم به نظر شما در چه شرایطی هستند؟

ـ در مورد تعداد فرزندان چه نظری دارید؟

ـ در مورد نام فرزندان چه نظری دارید؟

ـ در مورد فاصله ی زمانی بین تولدها چه نظری دارید؟

ـ در مورد جنسیت فرزندان چه نظری دارید؟

ـ آیا شما اصرار خاصی دارید که حتماً فرزند پسرداشته باشید؟

ـ آیا شما اصرار خاصی دارید که حتماً فرزند دخترداشته باشید؟

ـ نظر شما در مورد فرزندداری و فرزندپروری تا چه حد مستقل از خانواده هایتان است؟

ـ آیا شما موافقید که والدینتان در پرورش فرزندان شما نقش یا دخالتی داشته باشند؟

ـ شما تا چه حد برآورده کننده ی آرزوهای خانواده هایتان بودهاید یا هستید یا باید باشید؟

ـ آیا فکرمیکنید که یک ازدواج ارزش این همه گفتگو و توافق را دارد؟

ـ اگر آزمایشات خون (بعد از چند جلسه یا ماه ) نشان داد که ازدواج شما با یکدیگرمناسب نیست، در آن صورت چه خواهید کرد؟

ـ نظرهرکدام در مورد زندگی کردن با خانواده همسر یا در خانواده همسر چیست؟

ـ نظرهرکدام در مورد محل سکونت آینده چیست؟

ـ وضعیت مذهبی بودن خودش و خانواده چگونه است؟

ـ نظراو در مورد دنیـا و آخـرت چیـست؟ هـدف از خلـق آدم چیـست؟ هـدف خداونـد از قراردادن نسبت ازدواج چیست؟

ـ نظر او در مورد توکل، تقدیر، سرنوشت، شانس و … چیست؟ اینها تا چه حد در زنـدگی میتوانند تأثیرداشته باشند؟

ـ توانایی اقتصادی او در حال حاضر چه قدر است؟ آیا از عهدهی تأمین زنـدگی بـر خواهـد آمد؟

ـ در مورد اشتغال همسر(زن) چه نظری دارد؟ (در حال حاضرو در آینده)

ـ وضعیت روابط اجتماعی و روابط دوستانه چگونه اسـت؟ روابـط دوسـتانه تـا چـه حـد در زندگی مهمند؟ ـ اگر لازم شد بین یک دوست و همـسر خـود، یکـی را انتخـاب کنـد چـه خواهد کرد؟

ـ اگر لازم باشد که بین خانواده و همسر خود یکی را انتخاب کند چه خواهد کرد؟

ـ میزان ارتباط با خانواده چه قدر خواهد بود؟ آیا نظر خاصی دارید؟

ـ میزان ارتباط با اقوام چه قدر خواهد بود؟ آیا نظر خاصی دارید؟

ـ آیا حاضرید آدرس محـل کـار و زنـدگی تـان و تحـصیل را جهـت تحقیـق در اختیـار مـا

بگذارید؟

ـ چند دوست صمیمی دارید؟ آیا موافقید که 3 2 یا نفراز آنها را جهت تحقیق به ما معرفـی

کنید؟

ـ به نظر شما گذشته زندگی یک فرد (بعد از انجام تحقیقات) تا چه حد در سرنوشت آینده

او تأثیر میگذارد؟ و برای شما گذشته ی زندگی طرف مقابلتان تا چه حد مهم اسـت؟ و تـا

چه حد در تصمیمگیری امروز شما تأثیر خواهد داشت؟

ـ آیا وجود فرزند در زندگی ضروری است؟ آیا اگر خـدای نـاکرده هرکـدام از شـماها بـه

دلیل مشکل جسمی فرزنددار نشدید چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا حاضرید فرزنـدی را

به فرزند خواندگی قبول کنید؟ آیا از همدیگر طلاق خواهید گرفت؟

ـ به نظر شما فرزند تا چه حد عامل خوشبختی در زندگی است؟

ـ برنامهریزی شما برای آیندهی زندگی خانوادگی چه خواهد بود؟

ـ آیا در مورد «خانه، ماشین، شهرمحل سکونت و…» نظر خاصی دارید؟

ـ نظر شما در مورد تقسیم کار منزل (در صورت شاغل بودن هردو) چیست؟

ـ نظر شما در مورد کمک به همسردر امور منزل چیست؟

ـ نظر شما در مورد دخالت در شغل و کار مرد در خارج از خانه چیست؟

ـ نظر شما در مورد راهنمایی و مشورت دادن در مورد امور خانواده و خـارج از آن و شـغل و دوستان به همسر چیست؟

ـ در مورد نحوهی گذراندن ایام تعطیل چه نظری دارید؟

ـ در صورت اختلاف سلیقه در مورد نحوه ی گذراندن ایام تعطیل و نوع تفریح، چگونـه بـه تفاهم خواهید رسید؟

ـ به نظر شما تفاهم به چه معنی است؟ آیا به معنی مثل هم فکر کـردن اسـت؟ آیـا بـه معنـی توافق بر سراختلاف نظرهاست؟

ـ آیا به عنوان مثال موافقید که مثلاً روز جمعه یک نفر به دیدار خانواده اش برود و دیگـری به تماشای مسابقه فوتبال بپردازد؟ به نظر شما این اتفاق بدی است یا ایـن کـه لزومـاً هـم بـد نیست؟

ـ آیا توانایی برنامه ریزی داشتهاید؟ در حال حاضر چه طور؟

ـ برنامه ریزی شما برای تفریحات چه خواهد بود؟ تفریحـات فـردی و مـشترک شـماها چـه خواهد بود؟

ـ برنامه ریزی اقتصادی و مالی شما چیست؟ هرکدام از طرفین در دخل و خرج منزل چه قدرنقش خواهد داشت؟

ـ برنامه ی اقتصادی شما تا 10 ساله آینده چگونه است؟

ـ فکرمی کنی که 10 یا 20 سال دیگر چکار داری می کنی؟ آیا به سالهای بازنشستگی فکـرکردی؟ آیا برنامه خاصی دارید؟

ـ فکرمیکنید بهتراست چند وقت یکبار به مسافرت بروید؟

ـ شما تا چه حد حاضرهستید در پرورش فرزندان مشارکت کنید؟

ـ آیا برای ازدواج آمادگیهای روحی لازم را دارید؟ یا در خود احساس میکنید؟

ـ دوره ی مجردی خود را چگونه توصیف می کنید؟ 1 ـ بسیار لـذت بخـش 2 ـ نـسبتاً لـذت بخش 4 3 ـ معمولی ـ توأم با برخی مشکلات 5 ـ سخت وپر زحمت و بی لذت.

ـ جنبه های مثبت و منفی دورهی مجردیتان را در چه چیزهایی میبینید؟

ـ تا چه حد دلتان می خواهد که دوره بعد از ازدواج شما همانند دوره مجردیتان باشـد؟ چـه نظری دارید؟

ـ در دوران مجردی با نیازهای جسمی، جنسی و روحی روانی خود چه میکردید؟

ـ آیا در مورد تصمیم تان برای ازدواج تردیدی هم دارید؟ چه تردیدی دارید؟ آیا حاضـریدتردیدتان را با طرف مقابل در میان بگذارید؟

ـ آیا فکر میکنید که عشق به تنهایی می تواند مشکلات و اختلافها را حـل کنـد؟ چگونـه؟

اگرنه، چه چیزهای دیگری لازم است؟

ـ حساسیتهای بدنی و روحی خاص شما چیست؟

ـ در تصمیم گیریهای خود تا چه حد با دیگران مشورت میکنید؟

ـ طرف مشورت شما معمولاً چه کسی است؟

ـ آیا حاضرید طرف مشورت شما در مورد حتی یک مسأله کوچک، روانشناس یا مشاور و متخصصین باشند؟

ـ تا چه حد در تصمیمگیریها مستقل عمل میکنید؟

ـ تا چه حد در تصمیمگیریها از همسرتان کمک خواهید گرفت؟

ـ احتمال مسافرت و اقامت در کشورها ی دیگر چیست و چه قـدر اسـت؟ در صـورت عـدم توافق برای ادامه اقامت در یک کشور دیگر چه خواهید کرد؟

ـ نظرهرکدام در مورد شغل همسر چیست؟ آیا پیشنهاد خاصی دارید؟

ـ نظر مرد در مورد شاغل بـودن زن چیـست؟ چـه محـدودیتها یـا آزادیهـایی بـرای او قائـل است؟

ـ آیا در صورت شاغل بودن هر دو حاضرید برای نگهداری فرزند از یـک فـرد دیگـرمثـل مادربزرگ و… یا پرستار کودک کمک بگیرید؟

ـ آیا طرفین مایل به ادامه تحصیل هستند؟ در صورت تمایل به ادامه تحصیل، زندگی متاهل داشتن و دانشجو بودن و شهرستانی بودن و شـاغل بـودن را چگونـه بـاهم سـازگار خواهیـد کرد؟ آیا برنامهریزی زمانی خاص در این مورد دارید؟ تا چـه حـد مقیـد بـه اجـرای برنامـه هستید؟

ـ ارتباطات فامیلی شما در شهرهای دیگر چگونه است؟

ـ دوست دارید که در آینده تا چه حد از لحاظ اقتصادی رشد کنید؟

ـ آیا به مطالعه، عرفان، معنویت و کار خیرعلاقه دارید؟

ـ موارد مربوط به قباله ی ازدواج به پیشنهاد دو طرف چیست؟ مهریـه، طـلا، زمـین، لبـاس و شیربها.

ـ به نظر شما مهریه ی اصلی یک زن صرفنظراز طلا، زمین و… چیست؟

ـ میزان جدیت هرکدام برای رسیدن به هدفهای مشترک تا چه حد خواهد بود؟

ـ تضادها را چگونه بر طرف کنیم؟

 ـ آیا از پدر و مادر کمک بگیریم؟

 ـ آیا خودمان حل کنیم؟

 ـ آیا از یک مشاور کمک بگیریم؟

 ـ آیا به تناسب از هریک از موارد بالا کمک بگیریم؟

ـ آیا فکرمیکنید که طرف مقابل شما آدم کاملی است؟

ـ آیا فکرمیکنید که طرف شما از همین الان باید آدم کاملی باشد؟

ـ به نظر شما چه اشکالاتی از همین الان نباید در طرف مقابلتان وجود داشته باشد؟

ـ اگراشکالی در طرف مقابل دیدید چگونه مطرح میکنید؟

ـ آیا تا اینجا که باهم صحبت کرده ایم، در مورد این موضوعات و این گفتگوها نظر خاصی

دارید؟ آیا برای شما کسل کننده نیست؟ آیا به نظر شما وسواس زیاد به خرج دادن نیست؟

آیا به نظر شما برای یک ازدواج مطمئن چنین گفتگوهایی ضرورت دارد؟

چه کار کنیم که حرفهایمان تمام نشود و همیشه حرفی برای گفتن داشتن باشیم؟

ـ چه کسان دیگری در زندگی شما مهم هستند؟

ـ به نظر شما بهترین دوست کیست؟ و یا چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ به نظر شما یـک زوج باید دوست باشند یا زن و شوهر؟ به نظر شما رابطه دوستانه چه خصوصیاتی دارد؟

ـ نظر شما در مورد روابط خانوادگی با دوستان سالم چیست؟

ـ حساسیتهای خاص من و شما چیست؟

ـ به نظر شما آیا بهتراست خوب باشیم یا قوی باشیم؟

ـ به نظر شما آیا بهتراست مهربان باشیم یا پولدار باشیم؟

ـ به نظر شما بهتر است دوست باشیم یا شوهر؟ دوست یا زن؟ دوست یا پدر و مادر و بـرادر

و…

ـ نظر شما در مورد مراسم و تشریفات ازدواج چیست؟ چه قدر خرج کنیم؟ در این مـورد بـاخانواده چه قدر توافق دارید؟

ـ نظرهرکدام در مورد جذابیت ظاهری طرفین چیست؟

ـ نظرهرکدام در مورد جذابیت باطنی طرفین چیست؟

ـ صداقت تا چه حد در خوشبختی مؤثراست؟

ـ سیاست تا چه حد در خوشبختی مؤثراست؟

ـ از راههای محبت کردن و عشق ورزیدن چهقدر اطلاع دارید؟ آیا همـواره دوسـت داریـد که مورد محبت واقع شوید؟ آیا دوست دارید که همسرتان ما ننـد مادرتـان بـه شـما محبـت کند؟

ـ آیا دوست دارید که همسرتان مثل یک پدر یا برادر بزرگتر برایتان باشد؟

ـ آیا دوست دارید که همسرتان مثل یک مادر یا خواهربزرگتر برایتان باشد؟

ـ آیا دوست دارید که فقط محبت کنید؟

ـ آیا دوست دارید که هم محبت کنید و هم مورد محبت واقع شوید؟

ـ راههای نشان دادن علاقه و محبت کدامها هستند؟

ـ فکرمیکنید که درچه زمانهایی میتوان گلهها و شکایات و یا دردِ دلهـای خودمـان را بـه طرف مقابل بیان کنیم؟

ـ فکرمیکنید که تا چه حد باید احساسات مثبت خود را نسبت به او بیان کنید؟

ـ آیا شما فکر میکنید که صرف اینکه همسرتان را دوست دارید کافی است؟

ـ آیا اختلاف از لحاظ زبان و لهجه وجود دارد؟ آیا نظر خاصی دارید؟

آیا هرکدام از شما نسبت به زنان یا مردان نگرشهای خاصی دارید؟ آیا حاضرید برخـی از آنها را مطرح کرده و به گفتگو بگذارید؟

ـ آیا در مورد حجاب همسرنظر خاصی دارید؟

ـ نظرهرکدام در مورد جایگاه مرد و زن در زندگی چیست؟

 ـ آیا مرد مسلط باشد و زن تحت سلطه؟

 ـ آیا زن مسلط باشد ومرد تحت سلطه؟

 ـ آیا برابری و دوستی و صمیمیت و تفاهم باشد؟

 ـ آیا نظر دیگری دارید؟

ـ در صورتیکه ناچار شدید از والدین خود در سنین پ یری نگهـداری و مراقبـت کنیـد چـه خواهید کرد؟ چه نظری دارید؟

ـ تا چه حد انتقادپذیر هستید؟

ـ تا چه حد حاضرید از دیگران و افراد با تجربه و متخصصین برای بهبود مهارتهای ارتباطی کمک بگیرید؟

ـ اگر به ناچار شوهر یا همسر به شهر دیگری از لحاظ شـغلی منتقـل شـد شـما چـه خواهیـد کرد؟

ـ یه نظر شما برای ایـنکـه بـین زن و شـوهر از لحـاظ احـساسی و عـاطفی (روانـی) فاصـله به وجود نیاید، چگونه ارتباطی باید بین آنها برقرار باشد؟

ـ آیا همدیگر را دوست دارید؟ به عبارت دیگر تا چه حد احساس می کنید که طرف مقابـل را دوست دارید؟

ـ در حال حاضر شما چه نقاط قوت و چه اشـکالاتی در طـرف مقابـل خـود مـی بینیـد؟ آیـامیتوانید این اشکالات را مطرح کنید؟ اگر نمی توانید چرا؟ و اگر می توانید در مـورد آنهـا گفتگو کنید .

ـ اگر طرف مقابل شما (در آینده) چگونه رفتارهـایی داشـته باشـد، همـواره از ازدواج بـا او راضی بوده و خواهید بود؟ و اگـر چگونـه رفتارهـایی را در پـیش بگیـرد (داشـته باشـد) از ازدواج با او پشیمان خواهید شد؟

ـ به نظر شما نشانه های علاقه همسرتان به شما چیست و یا چه باید باشد؟

ـ به نظر شما شوهر یا همسر برای شما به منزله ی چیست؟ شریک زندگی، شریک روحی و جسمی زندگی، شریک جنـسی زنـدگی ، یـک دوسـت در زنـدگی، پـدر، بـرادر بزرگتـر، مایملک و دارایی

ـ وقتی از کسی ناراحت می شوید (شدهاید)، بیشتر وقتها چه راهی را پیش گرفته اید؟

الف ) بیشتر اوقات عصبانی شده و داد زدهام.

ب ) بیشتر اوقات از او قهر کرده ام.

ج ) بیشتراوقات از او معذرت خواهی کرده و حتی نزد او گریه کرده ام.

د ) بیشتراوقات با او به مذاکره و گفتگو نشستهام.

ه ) بیشتراوقات توی خودم ریخته و آن را تحمل کردهام.

ـ به نظر شما دورهی نامزدی یا عقد، آیا دوره تحمل است یا دوره مذاکره و گفتگو؟

ـ به نظر شما، وقتی از کسی می رنجید یا …، چه باید بکنید.

ـ به نظر شما آیا دوره ی نامزدی، دوره ی عاشق شدن و عاشقانه بودن است یـا دوره آشـنایی با نقاط ضعف و نقاط قوت و سعی در مذاکره و گفتگو و جور شدن با همدیگر.