هزینه دادرسی

بخش ششم ـ هزینه دادرسی‬

ماده‪ ٥٥٩‬ـ شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر قانون در هنگام طرح شكایت‬ تأدیه كند‪ .‬مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر و زیان میكند‪ ،‬باید‬ هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد‪ .‬چنانچه شاكی توانایی‬ پرداخت هزینه شكایت را نداشته باشد‪ ،‬به تشخیص دادستان یا دادگاهی كه به موضوع‬ رسیدگی میكند از پرداخت هزینه شكایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی‬ پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد‪ ،‬دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی‬ برای همان موضوعی كه مورد ادعا است‪ ،‬به طور موقت معاف نماید‪ .‬رسیدگی به امر‬ كیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر‬ انداخت‪ .‬مگر آنكه محكوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد كه موجب خروج‬ محكوم‪ ‬له از اعسار گردد‪.‬‬

کتابهای حقوق جزا – حقوق مدنی – سوالات آزمون حقوق و وکالت را در MyCityAd.ir آگهی نمایید و فروش خود را افزایش دهید.

تبصره ـ پس از صدور حكم و هنگام اجرای آن‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری مكلف‬ است هزینه دادرسی را از محل محكوم‪‬به استیفاء كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٠‬ـ شاكی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی‪ ،‬ایاب و ذهاب گواهان‪،‬‬ حق الزحمه كارشناسان‪ ،‬مترجمان و پزشكان و سایر اشخاصی كه به تشخیص مقام قضائی‬ احضار میشوند‪ ،‬وجهی نمیپردازند و هزینههای مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه‬ پرداخت میشود‪ ،‬اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكی صورت گیرد‪ ،‬شاکی‬ باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط‪ ،‬در مهلت تعیین شده‪،‬‬ پرداخت كند‪ .‬در صورتی كه شاكی ملزم به پرداخت هزینه مذكور باشد و از پرداخت آن‬ امتناع كند‪ ،‬هزینه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب‬ به اطلاع دادستان میرسـد تا به دستور وی و از طریق اجرای احكام مدنی‪ ،‬با توقیف‬ و فروش اموال شاکی‪ ،‬با رعایت مستـثنیات دین‪ ،‬معادل هزیـنه پرداخت شده اخذ و‬ به حساب مربوط در خزانهداری كل واریز شود‪ .‬در هر صورت از متهم هیچ هزینهای‬ اخذ نمیشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در صورتی كه به تشخیص مقام قضائی‪ ،‬شاکی قادر به پرداخت هزینه های‬ فوق نباشد‪ ،‬هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ در موارد فوری به دستور مقام قضائی‪ ،‬اقدامات موضوع این ماده‪ ،‬پیش از‬ پرداخت هزینه مربوط انجام میشود‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است كه ظرف شش ماه‬ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب‬ رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

ماده‪ ٥٦١‬ـ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٢‬ـ دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم‪ ،‬تمامی هزینه هایی را كه در‬ جریان تحقیقات و محاكمه صورت گرفته است‪ ،‬به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را‬ معین كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٣‬ـ شاكی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام‬ هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه كند‪ .‬دادگاه پس از‬ ذیحق شناختن وی‪ ،‬مكلف است هنگام صدور حكم‪ ،‬مدعیعلیه را به پرداخت هزینه های‬ مزبور ملزم كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٤‬ـ در صورت محكومیت متهم‪ ،‬پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٥‬ـ هرگاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه‬ دادرسی است‪ ،‬فوت كند‪ ،‬هزینه مذكور از ماترك وی وصول میشود‪.‬‬

بخش هفتم ـ سایر مقررات‬

ماده‪ ٥٦٦‬ـ تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوی‬ به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام كنند‪.‬‬

تبصره ـ شیوه تشكیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و كیفری‬ موضوع این ماده به موجب آیین نامهای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن‬ این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٧‬ـ در اجرای تكالیف مقرر در تبصره ماده )‪ ،(١٤٥‬تبصره ماده )‪ ،(١٤٧‬مواد‬ ‫)‪ (٣٤٧) ،(٢١٥‬و)‪ (٣٤٨‬این قانون و در تمام مواردیكه بهموجب مقررات این قانون‪ ،‬انجام‬ تحقیقات و یا هر اقدام دیگری‪ ،‬مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است‪ ،‬اعتبار آن هر‬ سال در ردیف مستقلی در بودجه كل كشور پیشبینی و منظور میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٦٨‬ـ مواردی كه مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و‬ نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است‪.‬‬

ماده ‪ ٥٦٩‬ـ این قانون ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراء میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٧٠‬ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون‪ ،‬قوانین موقتی محاکمات جزایی‬ ‫)آیین دادرسی كیفری( مصوب ‪ ،١٢٩١/٥/٣٠‬قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران‬ به خدمات عمومی مصوب ‪ ،١٣١٥/٢/٦‬لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت‬ و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ‪ ،١٣٣٤/٢/١٩‬مواد)‪،(١٧) ،(١٥) ،(٦‬‬ ‫)‪ (٢٤) ،(٢٣) ،(٢٢) ،(٢١) ،(١٨‬و )‪ (٢٥‬از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب‬ ‫‪ ،١٣٥٦/٣/٢٥‬لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ‪ ١٣٥٨/٧/١٠‬شورای انقلاب‪،‬‬ لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقیب جرائم مربوط‬ به اخلال كنندگان در امر عرضه‪ ،‬توزیع و یا فروش قند و شكر میشوند مصوب‬ ‫‪١٣٥٩/٤/٢١‬شورای انقلاب‪ ،‬قانون تشكیل دادگاههای سیار مصوب ‪ ،١٣٦٦/٦/١‬مواد)‪،(١‬‬ ‫)‪ (٢٢) ،(١٧) ،(١٦) ،(٩) ،(٨) ،(٧‬و )‪ (٢٦‬و تبصره)‪ (١‬از ماده )‪ (٢٨‬در رابطه با امور كیفری‬ و مواد )‪ (٥) ،(٣‬و بند )ج( و تبصرههای )‪ (١‬و )‪ (٢‬از ماده )‪ (١٤‬و ماده )‪ (١٨‬و تبصره )‪(١‬‬ تا )‪ (٦‬از ماده )‪ (٢٠‬از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ‪،١٣٧٣/٤/١٥‬‬ ماده (‪ (١‬از قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ‪ ،١٣٧٧/٨/١٠‬قانون آیین‬ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب )در امور كیفری( مصوب ‪ ،١٣٧٨/٦/٢٨‬ماده(‪(٢١‬‬ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در‬ مقابل شخص ثالث مصوب ‪ ،١٣٨٧/٢/٣١‬ماده)‪ (٣٢‬قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر‬ و الحاق موادی به آن مصوب ‪ ١٣٧٦/٨/١٧‬مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬قانون تفسیر‬ ماده(١٨)‬قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ‪ ١٣٨٧/٩/١٠‬و‬ اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر‪ ،‬نسخ میشود‪.‬‬ ‫قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ‬ چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و دو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای‬ اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (‪ (٨٥‬قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای‬ آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یكهزار و سیصد و‬ نود موافقت نمود و در تاریخ ‪ ١٣٩٢/١٢/٢٦‬به تأیید شورای نگهبان رسید‪.‬‬

وكالت، وكالت آن لاين، وکیل، سایت وکالت، وکیل دادگستری، دفتر وکالت، مشاوره حقوقی، مشاوره تلفنی حقوقی، قبول کلیه دعاوی حقوی، بانک قوانین ایران، فروشگاه کتاب و نرم افزار های حقوقی،مشاوره، مشاور، وکیل مدافه، دادگستری، دادگاه، قانون، قانونی، دادخواست، لایحه، درخواست، شکواییه، اظهارنامه، آنلاین، مشاوره آنلاین، سوال حقوقی، مشاوره با وکیل، مشاوره تلفنی با وکیل، مشاوره حقوقی تلفنی