بیمه ملی کارت

روش استفاده از خدمت بیمه ملی کارت :

جهت جبران خسارت ناشی از سرقت، جعل و سوء استفاده از ملی کارتها، بانک ملی ایران امکان استفاده از خدمات بیمه ای را برای مشتریان فراهم نموده است.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب در بانکها

دارندگان ملی کارت در صورت تمایل به استفاده از این خدمت میتوانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران اقدام به تکمیل فرم مربوطه نمایند. پس از ارائه فرم به شعبه افتتاح کننده حساب بصورت سیستماتیک مبلغ 500 تومان از حساب مشتری بعنوان حق بیمه سالانه کسر می گردد و از آن تاریخ کارت مربوطه مشمول شرایط بیمه می شود.

مدت اعتبار این بیمه نامه ها یکسال بوده و پس از انقضای مدت زمان بیمه، تمدید آن بهص ورت خودکار برای سال بعد انجام شده و حق بیمه از حساب مشتری کسر می شود.

در صورت عدم تمایل مشتری جهت تمدید، می بایست مراتب 30 روز قبل از انقضای بیمه کتبا به شعبه اعلام شود.

موارد مشمول بیمه:

  • سرقت : عبارتست از اینکه کارت از مشتری سرقت و بطور غیرقانونی از طریق این کارت برداشت یا عملیات انتقال صورت گیرد.
  • جعل : هرگونه شبیه سازی توسط جاعل یا جاعلین اعم از اینکه ناشی از سرقت باشد یا نباشد و اعم از اینکه منجر به برداشت وجه نقد یا انتقال و جابه جایی وجه به حساب دیگری گردد.
  • سوء استفاده : هرگونه برداشت وجه یا انتقال از طریق کارت بدون اطلاع و کسب اجازه از بیمه شده.

حداکثر مبلغ پرداختی به بیمه شدگان:

  • برداشت ناشی از سرقت و سوء استفاده برای هر کارت الکترونیکی روزانه تا مبلغ 200 هزار تومان برای مدت 5 روز و حداکثر تا سقف یک میلیون تومان
  • برداشتهای ناشی از جعل کارتهای الکترونیکی اعم از دریافت نقدی یا انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز حداکثر تا مبلغ 10 میلیون تومان

موارد خارج از تعهدات بیمه گر:

  • سرقت الکترونیکی بدون استفاده از کارت
  • خسارت مربوط به هزینه صدور کارت مجدد
  • خسارت ناشی از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، عملیات خرابکارانه، سیل و زلزله ( مفقودی و سرقت ناشی از بروز خطرات سیل و زلزله مستثنی است )
  • اشتباه در محاسبه و اختلال در سیستم سامانه الکترونیکی

 

 

  • انتقال سریع وجه ازطریق کارت به کارت‎ ‎بانک ملی‎ ‎ (12)