انواع بازارها

انواع بازارها

الف- بازار كالا و خدمات:

این بازار اولین بازار تشكیل شده به وسیله انسانهاست. درواقع انسانها در گذشته و حال یاد گرفته اند كه محل متشكلی را برای خرید و فروش كالاهای خود داشته باشند و قوانین و عرف حاكم بر این بازار را رعایت كنند.در بازار كالا در قبال كالا و خدمات ، واحد پولی مورد پذیرش ، به عنوان تسهیل كنندهء معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. در این بازار، ارزش هر كالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف و عرضه میشود و معمولا معاملات درون این بازار ، تحت مكانیسمهای شناخته شدهای صورت میگیرد. در این بازار كالاها و خدمات به گونه و نوعهای مختلفی تقسیمبندی میشوند و هر كدام از آنها تحت حاكمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شدهء خود مورد معامله قرار میگیرند. دراین نوع بازار واحد پولی ، به عنوان واسطه معاملات میتواند در بخشهای مختلف بازار به راحتی جابه جا شود و هیچگونه محدودیتی برای آن وجود ندارد. در واقع ما میتوانیم نقدینگی خود را به راحتی در بخشهای مختلف بازار و تحت قوانین آن به گردش دربیاوریم.

ما میتوانیم نقدینگی خود را وارد این بازار كرده و به همان راحتی از بازار خارج كنیم. بازار كالا و خدمات، به دلیل قدمت و به دلیل تامین كنندهء نیازهای كلی انسانها از وسعت بسیار زیادی برخوردار است. در این بازار آنچه كه ارزش كالا و خدمات را تعیین میكند عرضه و تقاضاست. تقاضا متناسب با نیاز انسانها تغییر میكند. در قبال افزایش تقاضا و ثبات عرضه، افزایش قیمتها حادث میشود كه امروزه ما آن را به نام تورم میشناسیم، از تورم به عنوان بیماری اقتصاد نام برده میشود و اكثریت و یا بهتر است بگوییم كلیه حكومتها تلاش میكنند تا تورم را به حداقل ممكن برسانند. تورم باعث ایجاد شغلهای كاذب و كاهش تولید ، یا تمایل به تولید میشود. به همین دلیل دولتها و شبكه اقتصادی كشورها سعی میكنند با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ، تورم را كنترل كنند.

ب- بازار پول

 بازار پول ابتدا به جهت نگهداری نقدینگی مردم تشكیل شد و به عنوان یك محل امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر میشد. در ابتدا بانك در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آنها مبالغی را دریافت میكردند.

اما با گسترده شدن دنیا و مناسبات اقتصادی و ایجاد دادوستدهای گسترده وظایف و مسئولیتهای جدیدی برای بانكها تعریف شده. در این زمان ، دولتها یاد گرفتند كه شاید بتوان از بانكها به عنوان ابزاری برای كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد.

به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حسابهای بانكی كردند ، تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را كاهش داده و كنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار كالا جلوگیری كنند و به این طریق، بتوانند تقاضا و نهایتا تورم را در بازار كالا و خدمات كنترل كنند.از طرف دیگر نقدینگی جمع شده در حسابهای بانكی خود میتوانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخشهای تولیدی جوامع قرار گیرد و تولید را افزایش دهد.

 بانكها در قبال وام و تسهیلات پرداختی به شركتها و مؤسسات بهره دریافت میكردند و از طرف دیگر به سپردههای مردم نیز بهرهای را میپرداختند و مابه التفاوت این دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانكها شناخته میشد.

بازار پول تا مدتها توانست نقش تعادل آفرین بین عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات را بازی كند تااینكه بحث كنترل نقدینگی در بازار پول به میان آمد.  با ایجاد بحرانها مردم به بانكها هجوم آوردند و نقدینگی حسابهای خود را طلب میكردند و دراین مقطع و زمان بود كه ضعف اصلی بازار پول نمایانگر شد.  در واقع بازار پول توان لازم برای كنترل و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی را به طوركامل نداشت. پس باید راه دیگری یافته و به كار گرفته میشد.

ج- بازار سرمایه

با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، با هدف جلوگیری یا كنترل تورم ، بازار سرمایه به عنوان گزینهای مؤثر در جهت تعادل آفرینی مورد توجه قرار گرفت. سیاستهای مالی و اعتباری در ابتدا بازارهای سرمایه را ایجاد كرد و مسالهای به نام بورس و سهام به عنوان امری تاثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز كرد و مردمی كه تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را در سپرده های بانكی  نگهداری میكردند،

 كم كم نحوه سرمایه گذاری در بورس و  خرید سهام شركتهای بورسی را یاد گرفتند و به این ترتیب بازار سرمایه در جامعهای انسانی هر روز شناخته تر شد.

در بورس اوراق بهادار كه نمود بارزی از بازار سرمایه میباشد ، سهام و سرمایه شركتها مورد معامله قرار میگیرد. این امر باعث میشود كه مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیر شدن به بازار كالا ، به شركتها سرازیر شده و باعث تامین مالی شركتها شده و در نهایت تولید را افزایش دهد.

تولید بیشتر، عرضه را متعادلتر كرده و میتواند به تقاضای فزاینده در بازار كالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. از طرف دیگر شركت به یك منبع ارزان قیمت تامین مالی دسترسی داشته در نتیجه، قیمت تمام شده محصولاتشان، افزایش ناگهانی نخواهد داشت. افراد قبل از خرید سهام شركتها و در صورت عملكرد مطلوبشان ، در سود (زیان) آنها شریك میشوند و در نتیجه تقاضا برای خرید سهام شركتهای سودآور هر روز بیشتر میشود و چرخه رقابت بین شركتها برای كسب سود بیشتر و در نتیجه جذب نقدینگی وسیعتر و بیشتر شده و این رقابت سالم میتواند تمامی گروههای فعال در بازار سرمایه را منتفع سازد. شركتها از منابع مالی ارزان قیمت، منتفع میشوند، سهامداران در سود شركتها شریك میگردند، شراكت این دو بخش چرخه تولید را به گردش در میآورد و تولید بیشتر شكوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت .

اتفاق مهم دیگری كه در بازار سرمایه میافتد این است كه نقدینگی به محض ورود به بازار سرمایه ، به عنوان یك شریك، درگیر بازار گشته و در مواقع بحرانی، دولتها میتوانند ورود و خروج نقدینگی از این بازار را كاملا تحت سیاستهای خود قرار دهند.

در واقع نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه در صورتی میتواند از این بازار خارج شود كه جایگزینی داشته باشد و این مهم ، جبرانكننده نقص بازار پول است. چرا كه نقدینگی در بازار پول، میتوانست هر موقع كه مایل باشد و بدون هیچ جایگزینی از بازار پول خارج شده و دولت را در اعمال سیاستهای خود بر آن بازار محدود كند.در واقع نگارنده، بازار سرمایه را به «زندان جذاب و زیبای نقدینگی» تعبیر میكند.در این زندان جذاب ، نقدینگی به انتفاع از نقاط مثبت و سازنده بازار میپردازد و دولتها نیز این امكان و فرصت را مییابند تا بر این حجم نقدینگی اعمال سیاست كنند و افسارگسیختگی آن را مهار نماید. كاری كه شاید در بازارهای دیگر اصلا امكانپذیر نیست و به همین دلیل است كه دولتها و مجموعه های اقتصادی وابسته ، تمایل بسیار زیادی به گسترش و تعمیق بازار سرمایه دارند. در واقع بازار سرمایه نه تنها یك وسیله ، بلكه یك نیاز غیرقابل جایگزین در این مقطع از اقتصاد جهانی است.

نوع دیگر تقسیم بندی بازار ها (بازار های مالی ) بر اساس مدت زمان بدین گونه است :

 بازارهای مالی در هر کشوری به دو گروه تقسیم می شود :

 بازار پول

در این بازار ابزارهایی دادوستد می شوند که سررسید آنها حداکثر یک سال است.

 بازار سرمایه

 در بازار سرمایه ابزارهایی است که سررسید آنها بیشتر از یک سال است وهمچنین ابزارهای بدون سررسید دادو ستد می شوند مانند سهام

تعریف بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهاداربه معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است ، که درآن سهام شرکتها واوراق مشارکت ، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرارمی گیرد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش در بازار پول

تبلیغات خدمات و محصولات خود را میتوانید در MyCityAd.ir درج اگهی ستاره دار نمایید.