Tag Archives: osi

انتقال داده ها و شبكه های كامپیوتری

مقدمه ای بر انتقال داده ها و شبكه های كامپیوتری
در دنیـای امـروز كـه مـیتـوان آن را عصـر اطلاعـات نامیـد، انتقـال داده هـا (Data Communication) و شـبكه هـای كـامپیوتری
( Computer Networks) كه حاصل پیوند دو صنعت كامپیوتر و مخابرات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار مـیباشـند. هـدف از پیـدایش شبكه های كامپیوتری، اتصال كامپیوترهای مستقل از طریق یك فناوری واحد و قوانین مشخص به منظور انتقال داده هـا و اشـتراك منـابع است. منظور از انتقال داده ها ، ارسال و دریافت داده ها به صورت پیوسته آنالوگ یا گسسته دیجیتال بر روی رسانه های مختلف انتقال مانند زوج سیم به هم تابیده، فیبر نوری، هوا و غیره میباشد.
سیستمهای باز (Open System) و مدل لایهای یكی از سبكهای طراحی ماژولار (پیمانهای) سیستمهای بزرگ، سبك معماری لایه ای است. در این سبك یك سیستمهای پیچیده به لایه هایی تقسیم میشود كه هر لایه، وظایف مجزای خاص خودش را دارد و به لایه بالاتر از خود سرویس داده و از لایه پایینتر سرویس میگیرد. سرویسها طبق یك واسط استاندارد خاص داده میشود. مثلاً وظایف فیزیكی سیستمهای الكتریكی و مخابراتی در ارسال و دریافت امواج بر روی رسانه باید از وظایف سخت افزار كنترل خطا و جریان بر روی پیوند جدا شود و این دو لایه اصولاً از وظایف نرمافزارهای مسیریابی و آدرسدهی مجزا هستند تا طراحی به صورت مجزا و سادهتر صورت گیرد. این امر باعث پیاده سازی ساده تر، انعطاف
بیشتر، نگهداری و عیبیابی آسانتر و اعمال تغییرات بهتر و سریعتر خواهد شد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های کامپیوتری

درصورتیکه میخواهید تجهیزات سخت افزار و خدمات شبکه های کامپیوتری شما به نحو احسن تبلیغ شود کافیست در سایت درج آگهی نیازمندی تبلیغاتی MyCityAd.ir ثبت آگهی نمایید و سپس خدمات  و ویژگی های سخت افزار را معرفی نمایید. Continue reading