قولنامه

معامله با قولنامه دارای چه مشکلاتی است؟

  • با قولنامه میتوان زمینی را که وجود خارجی ندارد فروخت و یا حتی مال وقفی را از بین برد
  • با قولنامه میتوان معامله معارض انجام داد
  • قولنامه قابلیت جعل دارد

در صورتی که فروشنده ای دارای سند مالکیت رسمی زمین یا ملکی باشد و از انتقال سند رسمی معامله خودداری کند، خریدار میتواند از طریق محاکم قضایی، وی را به تنظیم سند رسمی به نام خود ملزم نماید.

قولنامه هایی که در بنگاههای معاملات املاک تنظیم می شوند اسناد عادی محسوب می شود و در مقایسه با سند رسمی اعتباری ندارد و اگر در ملکی دو نفر سند عادی و یا رسمی داشته باشند، فردی که دارای سند رسمی است ملک شناخته می شود.

در بنگاههای املاک در ارتباط با سابقه ملک مورد معامله به لحاظ وضعیت ثبتی، اقدامی صورت نمی گیرد و استعلام از وضعیت ثبتی ملک، تنها در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

درگاه الکترونیک دادگستری٬ درگاه اینترنتی دادگستری٬ درگاه خدمات قضایی٬ درگاه دادگستری، آزمون وکالت٬ انتقال٬ انتقال قطعی٬ انتقال های وکالتی٬ انتقال های وکالتی ملک٬ تنظیم٬ تنظیم سند٬ تنظیم سند وکالت٬ ثبت٬ حقوقی٬ دادگاه٬ دفترخانه٬ سند٬ شهود٬ صلحنامه٬ قانون ثبت٬ قضایی٬ مراجع قضایی٬ معامله٬ ملک٬ هبه نامه٬ وکالت٬ وکالت در فروش٬ وکیل

agreement What is the deal with the problems ?

Agreement can not exist with the land sold or destroyed property endowment
We did Qvlnamh deal with conflict
agreement feature is a hoax
If a seller has a formal legal title to land or property and that the transfer would not trade certificate , the buyer may be through courts of law, requiring him to set his name to an official document .

Real estate agencies in connection with the transaction in the history of the state of registration , if it does not move and inquiries from state real estate records , only official documents done.

Agreement, an Internet portal judiciary, port services, port services, the judiciary, the Judicial Services web portal, quotes, real estate firms, regulated documents, official documents, office property, documents, credit documents, official documents, title deeds formal ownership of land, document land ownership, agreement, dedicated to property, courts of law, real estate, trade, deal with agreement deal agreement, trade conflict, property, property, property registration status