آگاهی قضایی

یکی از اساسی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره و رهن است و چون این مهم نوعا از طریق مراجعه به آژانس های مسکن ( بنگاه های معاملات مسکن ) میسر می شود بنابراین آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس ها ضروری به نظر می رسد.

معمولا اشخاص هنگام خرید و فروش در بنگاههای معاملات ملکی، اسنادی را به عنوان قولنامه یا بیع نامه و …. امضاء می کنند. بدون آنکه با آثار و اصطلاحات به کار رفته در سند مورد معامله و مشکلاتی که در آینده ممکن است برای آنها به وجود آید آشنا باشند.

در سایت epBank.ir سعی شده تا به زبان ساده به بررسی مفاد قراردادهای مزبور و آثار حقوقی و روابط اشخاص همراه با توصیه هایی در این خصوص پرداخته شود.

آیا میدانید؟!

طبق ماده 48 قانون ثبت :

در صورتی مالکیت اشخاص براساس سند عادی قابلیت پذیرش در دادگاه را دارد که سند مورد انکار و تردید و ادعای جعل قرار نگیرد.

آیا می دانید جهت اثبات مالکیت باید اقرار فروشنده یا شهادت مبنی بر وقوع عقد بیع مستند به سند عادی موجود باشد؟ !

آیا میدانید محاکم؛ دعوی اثبات مالکیت را بدون طرح الزام به تنظیم سند قبول نمی کنند.

آیا میدانید هرچند براساس رای دادگاه مالکیت خریدار ملک ثابت شود ولیکن تا زمانی که تشریفات ثبتی و تنظیم سند اجرا نشود خریدار نمیتواند از آثار و منافع مالکیت خود استفاده کند؟!

طبق ماده 147، اشخاصی که با سند عادی زمینی را معامله کردند و نتوانستند سند رسمی مالکیت تهیه نمایند، باید در هیاتی مرکب از دو قاضی و یک نفر از اعضاء ثبت که در اداره ثبت تشکیل می شود در صورت توافق طرفین، به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله، مراتب جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اعلام گردد.

اگر کسی با استفاده از مواد 147 و 148 قانون ثبت، سند رسمی مالکیت تهیه کند و پس از مدتی شخص ثالثی مدعی مالکیت شود، شخص اخیر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خواستار ابطال رای هیات شود

هشدار !!!

قبل از خرید هرگونه ملکی از سابقه آن مطلع شوید.

از احداث اعیانی ( ساختمان ) بر روی املاکی که فاقد سند رسمی هستند خودداری کنید زیرا ممکن است با صدور آراء قلع و قمع بنا شوید.

طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک به او منتقل شده و انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک می شناسد و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به واسطه ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شد.

اگر نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دوبار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت دومی را سند معارض می گویند.

سند اول هر ملک به شرط آنکه با حکم دادگاه باطل نشده باشد سند محسوب می شود.

صاحبان اسناد مالکیت معارض بعد از اطلاع از این موضوع باید جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محل مراجعه کنند.

در اسناد مالکیت معارض، دادگاه سندی را که جریان ثبتی آن صحیح انجام نشده باشد باطل می کند یعنی مالک یک مال غیر منقول مثل خانه، مغازه، زمین، به طرفیت شخصی که مالش را به طور غیرقانونی متصرف شده اقامه دعوی نماید و ملک خود را از تصرفش خارج کند.

شرط اصلی در دعوی خلع ید اثبات است یا با دارا بودن سند رسمی و یا حکم قطعی اثبات مالکیت

در صورت داشتن مالکیت قطعی جهت ارایه دادخواست خلع ید، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم.

در صورتی که ما مدرکی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشیم و طرف مقابل هم مالکیت ما را قبول نداشته باشد، قبل از اقامه دعوی خلع ید، باید اول دعوای اثبات مالکیت خود را در دادگاه مطرح کنیم.

 

and qualifying in relation to buying and selling real estate and the agency’s actions seem necessary .

Usually when people buy and sell real estate firms , as Qvlnamh or sales documents and …. sign .

Simply try to epBank.ir site to review the contracts and legal work and personal relationships with recommendations on this issue be addressed .

Did you know? !

Article 48 of the Registration Act :

If personal property is based on common document acceptability, the court rejected the document in question , and the claim can not be falsified .

Do you know the dealer or testimony to prove ownership should admit that there is a contract of sale document to document the ordinary ? !

Do you know the courts ; claim without proof of ownership document do not plan to set binding .

Under Article 147, the ground who deal with documents and failed to provide a certificate of ownership , shall be composed of two judges and one of the staff members who register at the registration office will be formed if the parties agree , the case and after approval of the transaction taking place , much to the issuance of title to be announced in the registration office .

If someone is using 147 and 148 of the registration certificate provided by a third party and later claims to be the last person may submit a petition to the court demanding the annulment of votes staff

Alert !

Before buying any property to know the history of it .

Aristocratic building ( buildings ) on the property without a certificate may be issued because they do not make decisions based demonization .

his owner will be reached .

If all or part of the property than twice the latter’s legal title to property deed to be issued conflicting documents say.

The first document is the property provided that he is not a court document is invalid .

Owners of property documents opponent after notice of this fact shall be recorded in order to determine the location of the office visit .

Opposition in possession of documents , court records document the flow is not done properly it nullifies the owner of an immovable property such as houses, shops , land, illegally occupied by the capacity of the person sued to rub your property the Tsrfsh out .

The main requirement is to prove the claim of expropriation or having a certificate or decree absolute proof of ownership

If you have submitted a petition for expropriation of freehold , shall refer the dispute to resolve .

If we do not have proof of ownership , and the opposite side is not accepted by us before the expropriation proceedings , the first case brought We prove your ownership .