پایانه شعب

پایانه شعب موسسه اعتباری ثامن

پایانه شعب دستگاهی است که برای انجام عملیات بانکی شامل:

-مشاهده مانده حساب ( کارت های ثامن )

– برداشت وجه ( کارت های ثامن ) استفاده می شود

شرایط استفاده:

  • داشتن ثامن بانک
  • همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت برداشت از حساب

راهنمای استفاده از خدمات

  • مشاهده مانده حساب

  1. کارت خود را بر روی دستگاه پایانه شعبه با هماهنگی متصدی شعبه بکشید
  2. رمز را بر روی دستگاه پایانه شعب وارد نموده و پس از تایید رمز، مانده حساب را میتوانید به صورت رسید چاپی از متصدی شعبه دریافت نمایید
  • برداشت وجه:

  1. تکمیل فرم برداشت از حساب و ارایه به متصدی مربوطه
  2. کارت خود را بر روی دستگاه پایانه شعب با هماهنگی متصدی شعبه بکشید
  3. مبلغ مورد نظر را به متصدی اعلام نموده و سپس رمز را نیز وارد نمایید
  4. در صورت صحت اطلاعات عملیات شما با موفقیت به پایان می رسد.