ارسال اطلاعات از سایت دامون به سایت فروشنده

سوال: ارسال اطلاعات از سایت دامون به سایت فروشنده چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: پس از آنکه خریدار عملیات ورود اطلاعات در صفحه پرداخت دامون را انجام داد و دکمه تایید را می فشارد، در هر صورت چه تراکنش موفق باشد و یا نا موفق ، دکمه ای برای بازگشت به سایت فروشنده برای وی به نمایش در می آید.

با فشردن این دکمه ، یک مجموعه از اطلاعات که جهت صحت آنها یک امضاء نیز بر روی آنها زده شده است توسط پروتکل Http و با متد Post برای فروشنده ارسال می گردد و نتیجه تراکنش و سایر پارامترهای اضافی را به سایت فرستنده می رساند.

پیشنهاد سایت درگاه پرداخت بانکی آنلاین این است که عضو سایت اصلی درگاه پرداخت شوید

From site to site transmission Damon seller
Question : send data from site to site, salesperson How are Damon ?

By pressing this button, a collection of information as to the authenticity of a signature on them is hit by a protocol and a Http Post method , and the transaction is sent to the vendor and will be sent to this web site additional parameters .

This is the internet portals Damon , what is the internet portals , doorways Damon , electronic payment gateway ( Damon ) is an Internet payment gateway , payment gateway Damon , Damon National Bank payment gateway , payment gateway what is the portal site of information Tag Damon , transaction , Damon , Damon’s Web site, the seller , the seller , the transaction and payment , electronic payments , payment Damon , income payments , payment , etc , Http Protocol October 1, 1392 by admin published.

Site offers online banking payment gateway payment gateway is registered to the main site: http://epaybank.ir/signup.php

  • درگاه اینترنتی چیست (15)
  • درگاه پرداخت چیست (14)
  • شناسه پرداخت کننده بانک ملت (13)
  • شناسه پرداخت کننده بانک ملت چیست (13)