جهانی شدن اقتصاد جهانی

جهانی شدن اقتصاد جهانی

پدیده جهانی شدن جنبهای واقعی و مهـم از سیستم نوین جهانی است و نمایانگر یکـی از مــوثرترین عوامــل در تعیــین خــط مشــی آینده این کره خاکی می باشد و دارای ابعـاد متعــدد اقتصــادی ، سیاســی ، اجتمــاعی ، فرهنگی ، محـیط زیسـتی ، امنیتـی و غیـره می باشد .

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای جهانی شدن تجارت الکترونیک سایتهای ایرانی

در صورتیکه میخواهید سایت خود را تبلیغ کنید بهترین سایت آگهی MyCityAd.ir هست

در ایـن مقالــه تأکیــد بیشــتر روی مفهــوم جهانی شدن در اقتصاد جهـانی اسـت . ایـن مفهــوم از دیــد افــراد مختلــف دارای تعــابیر متفاوتی است که همین امر منجر بـه ایجـاد  واکــنش هــای مثبــت یــا منفــی مــی گــردد به طوریکه بعضی آن را یک خطر جدّی بـرای سیستم اقتصادی جهان مـی داننـد و بعضـی دیگر به آن به عنوان عامل پیشرفت و بهبـود اقتصاد جهان می نگرند .

جهانی شدن اقتصاد جهانی

جهانی شدن در اینجا بـه معنـای افـزایش  عمده در مبادلات و تجارت جهـانی در یـک  اقتصاد بین المللی بدون مرز ،منسـجم و بـاز میباشد . این رشد چشمگیر و قابل توجه در مبادلات و فعالیتهـای تجـاری نـه تنهـا در عرضه ی کالا و خدمات بـین المللـی سـنتی بلکــه در مبــادلات ارزی ، انتقــال ســرمایه ، انتقال تکنولـوژی ، در جابـه جـایی مـردم از طریق سفرهای بین المللی و مهـاجرت و در جریانــات بــین المللــی اطلاعــات و عقایــد مشــهود اســت . یکــی از معیارهــای ارزیــابی وسعت جهانی شدن ، حجـم مبـادلات مـالی بین المللی است بـا ایـن احتسـاب کـه ١/۵ تریلیون دلار در بازارهای ارزی دنیـا هـر روز در جریان است و حجم مبادلات روزانه بـازار بورس و سهام بین المللی از ایـن مبلـغ نیـز  فراتر می رود .

جهانی شدن مستلزم گستردگی بیشـتر در اقتصاد بین المللـی اسـت کـه شـامل ادغـام  بازارهای مالی بر یک پایهی جهانی و حرکت به سوی یک دنیای بدون مرز می باشـد کـه  تمــامی ایــن عوامــل منجــر بــه افــرایش جریانهای جهانی گشته است . جهانی شدن در طــول چنــد دهــه گذشــته دارای عوامــل متفاوتی بوده است :یکی از آنها ، پیشرفتهـای تکنولـوژیکی است که به طور چشمگیری هزینه ارتباطـات و حمــل و نقــل و همچنــین هزینــه هــای داده پــردازی ، ذخیــره ســازی ، بازیــابی و پردازش اطلاعات راکاهش داده است . البتـه کاهش ایجاد شده در هزینه ی ذخیره سـازی و بازیــابی اطلاعــات را مــی تــوان ناشــی از پیشرفتهای بدست آمده در علم الکترونیک خصوصاً تحول ریز تراشه ها دانسـت . پسـت الکترونیکی ، اینترنت و شبکه جهـانی نیـز از جلوه های این تکنولوژی جدید هسـتند ، تـا جایی که یک کامپیوتر دستی ٢٠٠٠ دلاری، امروزه به مراتب چند برابر قدرتمندتر از یک کامپیوتر بزرگ ١٠ میلیون دلاری مربوط بـه٢٠سال پیش میباشد .

دومــین عامــل جهــانی شــدن آزادســازی تجاری و اقسـام دیگـری از آزادسـازی هـای اقتصادی است که منجر به کـاهش تعرفـه ی حمایتــــی تجاری و یـک سیسـتم تجـاری جهــانی آزادتــر مــیگــردد؛ ایــن جریــان از قرن گذشته آغازشد.

جهانی شـدن در اینجـا بـه معنــای افــزایش عمــده در مبادلات و تجـارت جهـانی در  یک اقتصاد بین المللی بـدون مرز ،منسجم و باز می باشد

جهــانی شــدن مســتلزم گستردگی بیشتر در اقتصاد بین  المللی است که شـامل ادغـام  بازارهای مالی بر یک پایـه ی جهانی و حرکت به سوی یـک دنیای بدون مرز می باشد.

امــا دو جنــگ جهــانی اول و دوم و بحــران عظیم سال ١٩٢٩ مانع آن گردیـد و بعـد از جنــگ جهــانی دوم بــا ورود ” مــاده کاملــه الــودادی“ یــاM.F.N بــه قــانون آزادســازی تجاری ادامه یافت.

به طوریکه در سال ١٩۴۶ در موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجـارت (گـات) GAT و در حال حاضر سـازمان تجـارت جهـانی WTO ابراز گردیـد . ایـن رونـد در نهایـت موجـبکاهش قابل ملاحظه تعرفه ها و سایر موانـع تجاری در عرضهی کالاها و خـدمات گشـته است . از جنبه های دیگر آزادسازی تجـاری می توان به افزایش جریـان سـرمایه و سـایر  عوامل تولید اشاره کرد . برخی بر این باورند که جهانی شدن فراتر از بازگشت به اقتصـاد جهانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد در آن زمان مرزها نسبتاً باز بودنـد و جریــانهــای ســرمایهی بــین المللــی و مهـاجرت مــردم بــهطــور قابــل ملاحظــه ای افزایش یافته بود و کشورهای اروپایی شدیداً به تجارت بین المللی متکی شده بودند . سومین منشاء جهـانی شـدن را مـی تـوان تحول موسسات و سازمانهایی دانسـت کـه دسترسی گسترده تری ( تاحدی و نه بهطور کامل ) به تغییرات تکنولوژیـک و همچنـین بـه افـق دیـد مدیرانشـان کـه بـه واســطه ی پیشرفتهـای بـهوجـود آمـده در ارتباطـات توانمنــد گردیــده انــد ، دارنــد. بنــابراین موسساتی که عمدتاً توجهشـان را روی یـک بازار محلی معطـوف نمـوده بودنـد دامنـه ی دسترسی شـان را از نظـر بازارهـا و امکانـات تولیــدی ، در ســطح ملــی ، چنــد ملیتــی ، بینالمللی و حتی جهانی گسترش داده انـد .  این تغییرات ایجاد شده در سـاختار صـنعتی  به افزایش توانـایی ، درآمـد و بهـره وری آن دسته از بنگاههای تجاری منجر شـده اسـت که می تواننـد از بـین کشـورهای مختلـف ، منابع ، مواد خام و امکانات تولید و بازارهـای خود را انتخاب نمایند و خیلی سریع خـود را

باشــرایط بازارهــای متغییــر تطبیــق دهنــد .  تمامی بنگاههای بین المللی یـا ملـی بـزرگ عمـلاً از چنـین سـاختاری برخوردارنـد و یـا اینکه برای بهدست آوردن یک درجهی قابـل قیاســـی از نفـــوذ و انعطـــاف پـــذیری بـــه شرکتهای وابسته یا پیمانهـای اسـتراتژیک متکی هستند . بهعنوان یک ارزیابی از آنـان می توانیم بگوییم که تقریباً یک سوم از کـل فعالیــتهــای تجــاری بــینالمللــی فقــط در بنگاههای تجاری چند ملیتی انجام میگیرد.  با ظهور چنین شرکت های جهانی ، تضـاد و  اختلاف موجود در بین کشورها به سمت این موسسات و سـازمانهـا کشـیده مـی شـود .  البته این نبرد بـین ملـتهـا و برسـر قلمـرو نیست بلکه بین شرکتها و برسرسـهم شـان از بازارهــای جهــانی اســت ایــن موسســات جهانی از دید برخی یک تهدید جـدّی بـرای گستره و استقلال کشور محسوب می شوند؛ اما هر چنـد ایـن موسسـات توانمنـد باشـند دولتها هنوز نقش سنتی و غالب خود را در نظام سیاسی و اقتصادی دنیا حفظ میکنند.  سازمانهای غیر دولتی NGO نیزهمچـون بنگــاههــای جهــانی بــه دیــد وســیعتری  رسیدهاند بهطوریکه اغلـب ایـن سـازمانهـا چنــد ملیتــی یــا جهــانی هســتند حتــی سازمانهای بـین المللـی همچـون سـازمان ملل، صندوق بین المللی پول ، بانک جهـانی و سازمان تجارت جهانی نیز عملکــردهای جدید جهانی اتخاذ نموده اند و بطور کلـی بنگاههای تجاری چند ملیتی و سازمانهـای دیگـری از ایـن نـوع ( خصوصـی و دولتــی ) کــارگزاران اصــلی اقتصــاد نــوین جهــانی بین المللی هستند.

چهارمین عامل جهـانی شـدن اتفـاق نظـرکلی و جهانی در رابطه با همگرایی عقاید در اقتصاد سرمایه داری و سیسـتم تجـاری آزاد توأم است . این رونـد همزمـان بـا تغییـرات اقتصادی و سیاسی که بـا اصـلاحات چـین  در سال ١٩٧٨ به وجود آمده بود،آغاز گشـت و سپس انقلاب متوالی در اروپـای مرکـزی و شرقی که از سال ١٩٨٩ شروع شـده بـود را در پــی داشــت و بــا فروپاشــی روســیه در دســـامبر ١٩٩١ خاتمـــه یافـــت . یکـــی از جنبه های مهم این همگرایی عقایـد ، تـلاش دولتهای سوسیالیسـت پیشـین بـه منظـور تغییر یافتن به نظـام اقتصـاد سـرمایه داری اســت . البتــه تحــولات پدیدآمــده در اتحــاد جماهیر شوروی سـابق و کشـورهای اروپـای مرکزی و شرقی تـا حـدودی موفقیـت آمیـز بوده است .

پنجمین دلیل برای جهانی شدن تحولات فرهنگی است که شامل تحول در فرهنـگ  عامیانــه و مردمــی و فرهنــگ علــوم انســانی میباشد و با یک جهش به سمت رسانه های گروهی همگـون و جهـانی و کـاربرد وسـیع زبان انگلیسـی در ارتباطـات جهـانی همـراه اسـت . در نتیجـهی ایـن تحـولات فرهنگــی برخی از کشـورها خصوصـاً فرانسـه و سـایر  کشورهای اروپایی ، جهانی شدن را تلاش در جهت تسلط فرهنگی ، اقتصـادی و سیاسـی آمریکا می دانند . در واقـع آنـان بـه جهـانی شــدن بــه عنــوان یــک شــکل جدیــدی از امپریالیســم و یــا یــک مرحلــه جدیــدی از کاپیتالیسم در عصر الکترونیـک مـی نگرنـد؛ بعضــی حتــی پدیــده جهــانی شــدن را فــرم جدیدی از سیاست استعمارگری و آمریکـا را بــه عنــوان مرکــز قــدرت جدیــد و اکثــر کشورهای دنیا را به عنوان مستعمره هـایش می پندارند . این مستعمره ها نه فقط بازارها و موادخام خود را در اختیار آمریکا قرار مـی دهند بلکه تکنولوژی ، نیروی کار ، امکانـات تولیــد ، ســرمایه و ســایر داده هــای لازم در فرآیند تولید را بر یک پایه ی جهانی بـه ایـن کشور عرضه می کنند .

اینکه فردی به جهانی شدن به عنوان یک تحول مثبت بنگرد یا منفی فرقی نمی کند .  چیزی که مسلم است این اسـت کـه پدیـده جهانی شدن نظام جهان را دستخوش تغییـر نموده و فرصت ها و چالش هایی را به وجود  آورده است . همچنـین بـدیهی اسـت چنـان تحولات فرهنگی ، ایدئولوژیکی ، سـازمانی ، سیاسی و تکنولوژیکی که منجـر بـه جهـانی  شــدن مــی گــردد ، هنــوز در جریــان اســت بنابراین با جلوگیری کـردن از یـک حرکـت افراط گرایانه و در یک جهت متفـاوت ، ایـن روند ادامه خواهـد یافـت و حتـی در آینـده  سرعت خواهد گرفـت . یکـی از جنبـه هـای مهــم ایــن فرآینــد رشــد فعالیــتهــای تجـــــاری بینالمللی و عرضـهی خـدماتی است که قبلاً افزایش یافته بود و انتظار مـی  رود کــه در آینــده از رشــد چشــمگیرتری خصوصاً در زمینههـای مخـابرات و خـدمات مالی ، برخوردار گردنـد . نتیجـه ایـن رونـد تداوم حرکت به سـمت یـک دنیـای بـازتر و  منسجم تر است بهطوریکه جهـان بـه یـک ســیاره بــدون مــرز و یــک اقتصــاد جهــانی مستقل تر ، بازتر و یکپارچـه تـر مبدل می گردد و ایجاد جریانات عظیمتری از کالاها ، خـدمات ، پـــول ، ســـرمایه، تکنولـــوژی و اطلاعـــات در ســـطح جهـــان از ثمرات آن خواهد بود .