طرح تسهیلات ویژه متخصصین با عنوان تسهیلات خرید دفترکار

طرح تسهیلات ویژه متخصصین بانک شهر با عنوان تسهیلات خرید دفترکار

بانک شهر در راستای ارتقاء ارائه مطلوب خدمات نوین بانکی و به منظور تسریع در تامین نیازهای اعتباری و مالی مشتریان متخصص خود با بهره گیری از آخرین فناوری های بانکداری الکترونیک، نسبت به ارائه بسته اعتباری متخصصین اقدام نموده است.

گروه های هدف:

 • پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان، دامپزشکان و داروسازان
 • پزشکان عمومی، لیسانسیه های مامایی، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی، توانبخشی، علوم ازمایشگاهی، رادیولوژی و فیزیوتراپی
 • شرکت های مهندسی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی
 • وکلا
 • سردفتران ( دفاتر اسناد رسمی )

مشخصات تسهیلات اعطایی جهت خرید دفتر کار

سقف تسهیلات پیشنهادی:

 • پزشکان متخصص، دندانپزشکان، دامپزشکان و داروسازان : حداکثر معادل 80% ارزش ملک خریداری شده حداکثر تا مبلغ 5000 میلیون ریال
 • پزشکان عمومی، لیسانسه های مامایی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، توانبخشی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فیزیوتراپی، حداکثر معادل 80% ارزش ملک خریداری شده حداکثر تا مبلغ 3000 میلیون ریال
 • مهندسین، شرکت های مهندسی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی، حداکثر معادل 80% ارزش ملک خریداری شده تا مبلغ 3000 میلیون ریال
 • وکلا و سردفتران ( دفاتر اسناد رسمی): حداکثر معادل 80% ارزش ملک خریداری شده حداکثر تا مبلغ 3000 میلیون ریال
 • مدت: حداکثر 36 ماه
 • سهم بانک: به میزان 80% مبلغ برآوردی

ارایه درگاه پرداخت برای متخصصین در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای دندانپزشکان در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای دامپزشکان در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای داروسازان در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای پزشکان عمومی در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای مهندسین در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای تاجران در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای شرکتهای مهندسی در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای شرکت های تولیدی در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای شرکتهای خدماتی در ePayBank.ir

ارایه درگاه پرداخت برای شرکتهای بازرگانی در ePayBank.ir

City Bank as shopping facilities, office facilities design professionals

Target groups :

Doctors , specialists, dentists , veterinarians and pharmacists
GPs, bachelor of midwifery , optometry , hearing assessment, rehabilitation , clinical laboratory, radiology and physiotherapy
Companies, engineering, manufacturing , service, construction and commercial
Lawyers
Notary ( official documents )
Specifications for the purchase of office facilities

The roof of the proposed facility :

Physicians , dentists , veterinarians and pharmacists : a maximum of 80% of the value of the purchased property to a maximum of $ 5,000 million rials
GPs licensing midwifery , optometry , hearing assessment, rehabilitation , clinical laboratory, radiology and physiotherapy , the maximum value of the purchased property to a maximum of 80% of $ 3,000 million rials
Engineering companies, engineering, manufacturing , service, contracting and trading, up 80% to $ 3,000 million rials value of the property purchased
Lawyers and Notary ( official documents ) : Up to 80% of the value of the purchased property to a maximum of $ 3,000 million rials
Duration : Up to 36 months
Bank ‘s share : 80% price estimate
Payment gateway provided to professionals in ePayBank.ir

For dentists offer payment gateway ePayBank.ir

Port offered to pay for vets ePayBank.ir

Port offered to pay for pharmacists ePayBank.ir

Port provided payment for general practitioners ePayBank.ir

Offering payment gateway for engineers ePayBank.ir

Offering payment gateway for merchants in ePayBank.ir

Port offered to pay for engineering companies in ePayBank.ir

Offering payment gateway for manufacturing companies in ePayBank.ir

Port offered to pay for the service ePayBank.ir

Offering payment gateway for commerce companies in ePayBank.ir

Slots , online slots , online slots , payment gateway , payment gateway , bank receiving payment gateway , internet gateway lawyers, Iran Business Portal , Portal Services , a direct port of banking, proprietary payment gateway , payment gateway , payment gateway mall, gateway payment of Commerce , merchant payment gateway , merchant payment gateway , payment gateway product , payment gateway service, payment gateway professionals , engineers payment gateway , payment gateway businesses