استراتژی تحلیل صنعت

چگونگی انجام تحلیل صنعت

استراتژی تحلیل صنعت

دو جنبه مهم در تدوین استراتژی برای تحلیل یک صنعت وجود دارد. نخست تعیین آنکه شخص تحلیلگر دقیقاً به دنبال چه چیزی است. با داشتن چارچوبی برای گردهم آوردن دادهها، دومین پرسش مهم راهبردی این است که چگونه دادهها را در هر محیط به شکل مداوم توسعه داد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، دیجیتالی و خدماتی

با درج آگهی در MyCityAd.ir میتوانید صنعت ، خدمات و محصولات خود را به آگهی تبدیل کنید

گامهایی چند که میتواند در دستیابی به این نمای کلی سودمند باشد عبارتند از:

1. چه کسی در صنعت حضور دارد. عاقلانه است که بیدرنگ فهرستی ابتدایی از فعالان صنعت فراهم آید، به ویژه از شرکتهآگهی شهر من. فهرستی از رقبای کلیدی برای یافتن سریع دیگر مطالب و اسناد شرکت سودمند است.

2. مطالعات صنعتی. اگر شخصی خوش اقبال باشد، ممکن است مطالعه صنعتی نسبتاً جامعی یا تعدادی مقالات که دامنه گستردهای را در بر میگیرند در دسترس باشد.

3. گزارشهای سالانه. اگر در صنعت شرکتهایی وجود دارند که بهطور عمومی اداره میشوند، باید بهطور

زودهنگام به گزارشهای سالانه مراجعه کرد. یک گزارش سالانه به تنهایی اندکی از اطلاعات را آشکار میسازد.

منابع انتشاریافته برای تحلیل صنعت و رقبا

میزان اطلاعات انتشار یافته در دسترس بهطور گستردهای به واسطه صنعت متغیر است. هر چه صنعت بزرگتر وکهنسالتر باشد، میزان تغییر فناوری هر چه کندتر باشد، اطلاعات انتشار یافته بهتر خواهد بود.

دو اصل مهم میتواند دستیابی به ماخذ برای اطلاعات انتشار یافته را تسهیل کند. نخست، هر ماخذ انتشار یافته

باید با پیگیری برای ماخذ دیگر منابع، سایر منابع انتشار یافته و منابع مصاحبه های میدانی، مورد جستجو قرار گیرد.

اصل دوم عبارت است از فراهم آوردن فهرستی کامل از اطلاعات جمعآوری شده. اگر چه ممکن است در آن هنگام ناخوشایند باشد، ثبت استناد کامل منبع نه تنها در گردآوری فهرست اطلاعات جمعآوری شده در پایان مطالعه در اتلاف وقت صرفه جویی میکند، بلکه از دوبارهکاری تلاشهای اعضای تیمهای پژوهشی و نیز رنج و نگرانی از ناتوانی در به خاطرآوردن اینکه بعضی از بخشهای حیاتی اطلاعات از کجا آمده است، جلوگیری میکند.

اگر چه انواع منابع انتشار یافته به طور بالقوه بیشمار است، آنها میتوانند به تعدادی از دسته بندیهای عمومی

تقسیم شوند:

• مطالعات صنعتی

• انجمنهای تجاری

• مجله های تجاری

• نشریات کسب و کار

• دفترچه های راهنمای شرکتی و دادههای آماری

• اسناد شرکتی

• منابع اصلی دولتی و …

گردآوری دادههای میدانی برای تحلیل صنعتی

در گردآوری دادههای میدانی، داشتن چارچوبی برای شناسایی منابع ممکن، تعیین نگرش احتمالی آنها نسبت به همکاری در پژوهش و نیز ایجاد رویکردی در قبال آنها، حائز اهمیت است. مهمترین منابع دادههای میدانی عبارتند از اعضای صنعت، شرکتها و افراد در کسب وکار مجاور صنعت (تامینکنندگان، توزیعکنندگان، مشتریان)، سازمانهای خدماتی که با صنعت در تماس هستند (شامل انجمنهای کسب و کار) و ناظران صنعتی (شامل جامعه مالی، نظارت کنندگان و غیره).

مصاحبه های میدانی

مصاحبه میدانی کارآمد یک فرآیند وقتگیر و باریک بینامهاست و فرآیندی که انبوه اطلاعات حیاتی برای بسیاری از مطالعات صنعتی را گردهم میآورد.