استراتژي تحليل صنعت

چگونگی انجام تحلیل صنعت

استراتژی تحلیل صنعت

دو جنبه مهم در تدوین استراتژی برای تحلیل یك صنعت وجود دارد. نخست تعیین آنكه شخص تحلیلگر دقیقاً به دنبال چه چیزی است. با داشتن چارچوبی برای گردهم آوردن دادهها، دومین پرسش مهم راهبردی این است كه چگونه دادهها را در هر محیط به شكل مداوم توسعه داد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، دیجیتالی و خدماتی

با درج آگهی در MyCityAd.ir میتوانید صنعت ، خدمات و محصولات خود را به آگهی تبدیل کنید

گامهایی چند كه میتواند در دستیابی به این نمای كلی سودمند باشد عبارتند از:

1. چه كسی در صنعت حضور دارد. عاقلانه است كه بیدرنگ فهرستی ابتدایی از فعالان صنعت فراهم آید، به ویژه از شركتهآگهی شهر من. فهرستی از رقبای كلیدی برای یافتن سریع دیگر مطالب و اسناد شركت سودمند است.

2. مطالعات صنعتی. اگر شخصی خوش اقبال باشد، ممكن است مطالعه صنعتی نسبتاً جامعی یا تعدادی مقالات كه دامنه گستردهای را در بر میگیرند در دسترس باشد.

3. گزارشهای سالانه. اگر در صنعت شركتهایی وجود دارند كه بهطور عمومی اداره میشوند، باید بهطور

زودهنگام به گزارشهای سالانه مراجعه كرد. یك گزارش سالانه به تنهایی اندكی از اطلاعات را آشكار میسازد.

منابع انتشاریافته برای تحلیل صنعت و رقبا

میزان اطلاعات انتشار یافته در دسترس بهطور گستردهای به واسطه صنعت متغیر است. هر چه صنعت بزرگتر وكهنسالتر باشد، میزان تغییر فناوری هر چه كندتر باشد، اطلاعات انتشار یافته بهتر خواهد بود.

دو اصل مهم میتواند دستیابی به ماخذ برای اطلاعات انتشار یافته را تسهیل كند. نخست، هر ماخذ انتشار یافته

باید با پیگیری برای ماخذ دیگر منابع، سایر منابع انتشار یافته و منابع مصاحبه های میدانی، مورد جستجو قرار گیرد.

اصل دوم عبارت است از فراهم آوردن فهرستی كامل از اطلاعات جمعآوری شده. اگر چه ممكن است در آن هنگام ناخوشایند باشد، ثبت استناد كامل منبع نه تنها در گردآوری فهرست اطلاعات جمعآوری شده در پایان مطالعه در اتلاف وقت صرفه جویی میكند، بلكه از دوبارهكاری تلاشهای اعضای تیمهای پژوهشی و نیز رنج و نگرانی از ناتوانی در به خاطرآوردن اینكه بعضی از بخشهای حیاتی اطلاعات از كجا آمده است، جلوگیری میكند.

اگر چه انواع منابع انتشار یافته به طور بالقوه بیشمار است، آنها میتوانند به تعدادی از دسته بندیهای عمومی

تقسیم شوند:

• مطالعات صنعتی

• انجمنهای تجاری

• مجله های تجاری

• نشریات كسب و كار

• دفترچه های راهنمای شركتی و دادههای آماری

• اسناد شركتی

• منابع اصلی دولتی و …

گردآوری دادههای میدانی برای تحلیل صنعتی

در گردآوری دادههای میدانی، داشتن چارچوبی برای شناسایی منابع ممكن، تعیین نگرش احتمالی آنها نسبت به همكاری در پژوهش و نیز ایجاد رویكردی در قبال آنها، حائز اهمیت است. مهمترین منابع دادههای میدانی عبارتند از اعضای صنعت، شركتها و افراد در كسب وكار مجاور صنعت (تامینكنندگان، توزیعكنندگان، مشتریان)، سازمانهای خدماتی كه با صنعت در تماس هستند (شامل انجمنهای كسب و كار) و ناظران صنعتی (شامل جامعه مالی، نظارت كنندگان و غیره).

مصاحبه های میدانی

مصاحبه میدانی كارآمد یك فرآیند وقتگیر و باریك بینامهاست و فرآیندی كه انبوه اطلاعات حیاتی برای بسیاری از مطالعات صنعتی را گردهم میآورد.