مشخصات کارت درگاه پرداخت

مشخصات کارت درگاه پرداخت

  • رمز کارت : رمز محرمانه ای است که توسط بانک تولید و صرفا در اختیار دارنده کارت قرار می گیرد.
  • کد اعتبارسنجی یا CVV2 : شماره سه یا چهار رقمی می باشد که در محل مشخص، بر روی کارت و در کارتهای قدیمی در پشت کارت درج شده است. این شماره به منظور پرداخت های اینترنتی مورد نیاز می باشد.
  • رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی : این رمز به منظور پرداخت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد، این رمز شماره 5 رقمی می باشد که در هنگام تحویل کارت در اختیار مشتریان قرار می گیرد. همچنین میتوان از طریق ATM های بانک ، منوی تغییر رمز ، رمز کارت و رمز خرید اینترنتی را تغییر داد.
  • شماره کارت : شماره 16 رقمی بر روی کارت می باشد که جهت پرداخت های غیر حضوری و اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • تاریخ انقضاء : این تاریخ بر روی کارت و زیر شماره کارت درج شده است و در پرداخت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

Port card payment

Card Password : Password is confidential and is only held by the bank, the cardholder will be produced .
Validate Code or CVV2: three-or four -digit number that identifies the location on the card and the old card in the back of the card is inserted. This number is required in order to pay online .
Second password or password Fallout : The password will be used to pay for the Internet , this is the 5-digit code number when the customer takes delivery of the card . Also through bank ATM menu, change password , password , password card, internet shopping has changed .
Card Number : 16 -digit number on the card is a non -person and online payments are used .
Expiry date: The date on the card and the card is inserted and used to be payments online