پوکی اســتخوان و ســرطان روده

پوکی اســتخوان و ســرطان روده را با مصــرف ماســت کاهــش دهیــد

ماســت نیزماننــد بقیــه هــم گروههــای خــود منبــع بســیار خوب کلســیم، فســفر، ویتامینهــای گــروه ریبــو فالویــن، اسـید پانتوتنیـک و روی اسـت. نسـبت بیـن کلسـیم و فسـفر در ماســت بســیار حایــز اهمیت اســت، زیــرا بــرای داشــتن اســتخوانهایی ســالم تنهــا مقــدار کلســیم دریافتــی مهــم نیسـت، بلکـه مقـدار فسـفر نیـزاهمیـت دارد. در واقـع نسـبت کلســیم بــه فســفر دریافتــی از غذاهــا، در رســوب کلســیم دراســتخوانها موثراســت. مناســب تریــن نســبت میانایــن دو ریــز مغــذی، مشــابه ترکیــب شــیر مــادر یااســتخوانهای بدن اسـت، یعنـی بـه ازای هـزار میلـی گـرم کلسـیم دریافتی، 440 میلـی گـرم فسـفر بایـد دریافـت شـود. چنین نسـبتی تنها در لبنیـات وجـود دارد. کلسـیم موجـود در ماسـت، در حفظ سلامت ســلولهای رودهای نیــز مفیداســت. مخصوصــازنــان بــه دلیل بــارداری و شــیردهی در دوران جوانــی و نیــز قطــع تولیداســتروژن در دوران یائســگی، بیشــتر در معــرض پوکی اســتخوان بوده و بایــد دقــت کننــد کــه روزانــه ســه واحــد لبنیــات بخورنــد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروش محصولات لبنی و لبنیاتی بصورت اینترنتی برای همشهریان خودتان . کافیست به فرض مثال یک وبلاگ بسازید و سپس در ePayBank.ir عضویت داشته باشید و حساب پذیرندگی خویش را فعال سازید. سپس کاربران شما اینترنتی مثلا از شما ماست خریداری می کنند و نشانی خودشان را بهمراه کد رسید برای وبلاگ شما ارسال می کنند و شما با پیک موتوری سفارش ایشان را ارسال می نمایید.

یکی از اهداف درگاه پرداخت ePayBank.ir تحقق شهر الکترونیک می باشد که با همکاری سازمانهای مربوطه و همشهریان گرامی این هدف میتواند با کمی همت دو طرفه تحقق یابد.

اهمیت تولید کننده های اسید الکتیک

ماســـت یک ماده غذایـــی پروبیوتیک ‌اســـت، یعنی حاوی ســـطح ایمنی بدن نیز کمک میکنند. مشاهده شده اســـت، کودکانـــی کـــه مـــادران ‌‌شـــان در ماههـــای آخـــر بارداری، از مواد غذایـــی پروبیوتیک اســـتفاده میکرده انـــد، کمتـــر بـــه آلرژیهـــای غذایی، اســـهال و اگزما مبتلا میشـــوند. ماســـت بـــه هضم و جـــذب غـــذا نیـــز کمـــک میکند، زیرا اســـید الکتیک موجـــود در آن به جذب بهتر کلســـیم کمـــک میکند و محیط مناســـب بیولوژیکـــی را برای بهبـــود جـــذب کلســـیم و ویتامینها فراهـــم مـــیآورد. باکتریهـــای زنـــده ی مفید در ماســـت، بـــه تولید آنزیـــم الکتـــاز نیـــز میپردازنـــد، آنزیمی کـــه بـــرای هضم قند شـــیر ضروری اســـت و بســـیاری از افـــراد به دلیـــل کمبـــود ترشـــح این آنزیم در روده، دچـــار عدم تحمل نســـبت بـــه شیرمیشـــوند و با مصرف شـــیر دچـــار عوارضی مانند اســـهال، نفخ و دل پیچه میشـــوند. مصـــرف مرتب ماســـت از طریق تولید آنزیم توســـط باکتریها بـــه کاهش ایـــن علایم در فـــرد کمـــک‌‌ میکنـــد، ضمن این که در ماســـت، الکتوز به اســـید الکتیک تبدیل شده اســـت وایـــن افـــراد بدون نگرانی میتوانند از آناســـتفاده کنند.

پیشگیری از سرطان

ماســت در کاهــش احتمــال بــروز ســرطان روده نیــز موثراســت. به ایــن ترتیــب کــه الکتوباکتریاســههای موجــود در آن،‌‌رشــد باکتریهــای مفیــد در روده را تحریــک کــرده و باکتریهــای بیمــاری زا را کــه میکروبهـــای زنده مفیدیاســـت کـــه وارد لوله گوارش  میشـــوند و با جایگزینی در رودهها،این انـــدام را از وجود باکتریهـــای بیمـــاری ‌‌زا محافظـــت میکننـــد و به عمل تخمیـــر ادامه میدهند و بـــا تولید اســـیدهای چرب کوتاه زنجیـــره، به ســـامت ســـلولهای روده کمـــک میکنند. جالب اســـت بدانید مواد غذایـــی پروبیوتیک بـــه افزایش میتواننــد بــه ســلولهای روده آســیب برســانند، کاهــش میدهنــد. از ســوی دیگر،ایــن باکتریهــا بــا متصل شــدن بــه اســیدهای صفــراوی، احتمــال وارد شــدن آســیب بــه ســلولهای روده را کــم میکننــد و از تبدیــل نیتــرات و نیتریــت موجــود در غــذا بــه ترکیبــات نیتروزآمیــن کــه ســرطان زا هســتند، جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد.

کلســیم موجــود در ماســت نیــز ضمــن باند شــدن بــا ترکیبــات صفــراوی، رشــد ســلولهای طولــی روده را کــم میکنــد. طــی برخــی مطالعــات دیده شــده افــرادی کــه روزانــه بیــش از 1200 میلــی گــرم کلســیم مصــرف میکننــد، 75 درصــد احتمــال ابتــای کمتــری بــه ســرطان روده داشــته اند.

ماست با طعم میوه

در کشـورهای اروپایـی از ماسـت در دسـرهای مختلـف نیز‌‌اسـتفاده میشـود. یکـی از محصولاتی کـه بـه تازگـی وارد بازارایـران نیز شده اسـت، ماسـت میوه ای اسـت. شـما در منـزل نیـز می‌‌توانیـد ماسـت میـوهای را بـا افـزودن میوههایی ماننـد هلـو، گالبـی، موز تهیـه کنیـد. فقـط بـه خاطـر داشـته باشـید که در تهیـه ماسـت میـوهای بهتراسـت از میوه هایـی بـا طعـم ملایم اسـتفاده شـود.

تهیـه ی ماسـت میـوهای مخصوصا برای کودکان، روش بسیار مناسبی در تشویق آنـان بـه مصـرف لبنیـات و میوهاسـت و می‌‌توانـد به عنـوان میـان وعـدهای سـالم جایگزین میـان وعدههـای چـرب پرکالـری کـودکان شـود، ضمن ایـن و کـه همراهـی ماسـت و میـوه باعـث میشـود ویتامینهـای موجـود در میـوه، بـه کمـک اسـید الکتیـک موجـود در ماسـت، بهتـر جذب شـوند. همچنیـن پکتیـن موجـود در میوهجـات بـا همراهـی الکتوباکتریاسـههای موجـود در ماسـت، بـه کاهش جذب کلسـترول کمـک میکنـد کـه در بزرگسالان حایـز اهمیت اسـت. بـه علاوه، ماسـت چـون دارای پروتئینهاییاسـت کـه هضـم آنهـا راحت اسـت، مـی توانـد بـا قطـع شـیر پـس از شـیرخوارگی، در رژیـم غذایـی کـودک قـرار گیـرد. زمانـی کـه کـودکان دچـار عفونتهای رودهای و اسـهال میشـوند و تـا مدتهـا ممکناسـت نسـبت بـه شـیر عـدم تحمـل داشـته باشـند، ماسـت را در رژیـم غذایـی آنهـا در مقادیـر بیشـتر بگنجانیـد، زیـرا طـی حرارتدادن شـیر در فراینـد تولیـد ماسـت، پروتئینهـای آن بـه مولکولهـای سـاده تر تغییـر یافته و دارای هضـم و جـذب آسـان تـری خواهد بـود.

آب ماست

گاهــی ماســت آب میانــدازد. هرگــز آب ماسـت را دور نریزیـد. آب ماسـت دارای کلســیم و ویتامینهــای گــروه Bبـوده و در عیـن حـال پروتئیـن کمـی دارد و میتوانـد در شـرایط محدودیـت مصــرف پروتئین،ماننــد بیمــاران کلیـوی و یـا در برخـی مراحل نارسـایی کبدی مورداســتفاده قــرار گیــرد.