پیشنهاد فروش

 پیشنهاد فروش

یک پیشنهاد فروش برای مشتری خود که تازه از شما خرید کرده است بفرستید .

اگـر بعنـوان مثـال مشـتری شـما لباسـی را از شـما خریـده اسـت، مـی توانیـد نامـه ای بـرای او بفرسـتید و یـا پیامکـی ارسـال کنیـد ضمـن تشـکر از خریـد قبلـی بـه اطـاع او برسـانید کـه بـرای خریـد بعـدی بطــور مثــال از تخفیــف بیســت درصــدی برخــوردار اســت. و یــا اینکــه میتوانــد در صــورت نقــص و ایــراد جنـس خریـداری شـده را برگردانـد در عوضـش یـک جنـس سـالم را دریافـت کنـد بـرای اینکـه بتوانیـد تخفیـف بیسـت درصـدی ایـن پیشـنهاد را بـه فـروش نزدیـک کنیـد، بـرای پیشـنهاد خـود زمـان تعییـن کنید .

ارایه راهکارها و تکنیک های فروش موفق با درج آگهی در MyCityAd.ir امکانپذیر هست.

در صورتیکه میخواهید وجه یا پول یا هزینه خرید اینترنتی محصولات خود را آنلاین دریافت کنید به درگاه پرداخت بانکی نیاز دارید که ePayBank.ir ارایه کننده خدمات درگاه پرداخت کارتی ایرانیان هست.

استفاده از دست نوشته در نامه ها یا ایمیل های ارسالی

سـعی کنیـد در تمـام نامـه هائـی کـه بـرای مشـتری خـود مـی فرسـتید، از دسـت نوشـته و یـا مهرهـای مخصــوص یــا برچســب هــای خــاص اســتفاده کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه دســت نوشــته ای روی نامــه در اولیــن بــار کــه نامــه دیــده مــی شــود خوانــده مــی شــوند. بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن نوشــته در صورتـی بطـور کامـل خوانـده مـی شـوند کـه خالصـه و کوتـاه باشـند بطـوری کـه بیننـده بتوانـد آنـرا در کمتــر از ده ثانیــه بخوانــد.

توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری

فقــط مــوارد ملمــوس و تصویــری توســط مغــز قدیــم جــذب میشــود. یکــی از بهتریــن روشهــای ملمــوس توجیــه قیمــت آن اســت کــه خریــد مشــتری را بــا خریــدی مقایســه کنیــم کــه او بــه راحتــی و بـدون نگرانـی آن را انجـام میدهـد. گاهـی میتوانیـم قیمـت محصـول را بـا پـول قبـض تلفـن، هزینـه تاکســی، پــول یــک پیتــزا و … مقایســه کنیــم. نکتــه مهــم آن اســت کــه مبلــغ را بــا مــوردی مقایســه کنیــم کــه مشــتری بــه راحتــی بــرای آن پــول میپــردازد. مثــا اغلــب جوانــان بــه پیتــزا علاقه دارنــد و گاهــی پیتــزا میخــورد. حــال اگــر میخواهیــم یــک کتــاب بــه آنهــا بفروشــیم کافــی اســت مبلــغ کتــاب را بــا پــول یــک پیتــزا مقایســه کنیــم.

 کاربرد قیمت مرجع در فروش

تعداد صفرها

قیمــت محصولات در ایــران اغلــب چندیــن صفــر دارد. شما قیمــت یــک کتــاب 90000 ریــال اســت. وقتــی قیمتهــا را از ریــال بــه تومــان تبدیــل میکنیــم اســتقبال و خریــد بیشــتر میشــود! همچنیــن وقتــی بــه جــای 9000 تومــان مینویســیم «9 هــزار تومــان» بــاز فــروش بیشــتر میشــود. وقتــی میخواهیــد قیمــت محصولــی را بــه نمایــش بگذاریــد از حداقــل صفــر ممکــن اســتفاده کنیــد. وقتــی میخواهیــد هدیــهای بــه محصــول اضافــه کنیــد صفرهــا را بنویســید. مثلا بنویســید ثبت نــام کننــدگان ایــن همایــش یــک کتــاب جدیــد بــه مبلــغ 90000 ریــال هدیــه میگیرنــد. همچنیــن در نشــان دادن هزینه هایــی کــه شــما می  پردازیــد از صفــر اســتفاده کنیــد. شما بنویســید: هزینــه پســت ایــن کتــاب 30000 ریــال اســت کــه توســط مــا پرداختــه میشــود!

 قبــل از ارائــه قیمــت اصلــی محصــول بــه اعــداد و ارقــام بزرگتــری اشــاره کنیــد. مثــا نشــان دهیــد کــه ایــن خریــد چقــدر میتوانــد باعــث صرفهجویــی شــود. فــرض کنیــد میخواهیــد یــک چاپگــر بفروشــید. اگــر قبــل از گفتــن قیمــت بتوانیــد نشــان دهیــد کــه ایــن چاپگــر باعــث یــک میلیــون تومــان صرفه جویــی در ســال میشــود، قیمــت 300 هــزار تومــان بســیار ارزان و مناســب جلــوه میکنــد.

استفاده از قیمتهای دقیق

در قیمتگــذاری محصولات از قیمتهــای دقیــق اســتفاده کنیــد. هیــچگاه قیمــت محصولــی را 20 هــزار تومــان قــرار ندهیــد و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــه هیچوجــه تخفیــف ندهیــد. همیــن قیمتهــای  دقیــق معمولا باعــث میشــود توقــع تخفیــف کمتــر شــود. ایــن موضــوع را در ســایت مدیــر ســبز آزمایــش کردیــم. وقتــی قیمــت یــک ســیدی آموزشــی 15000 تومــان اســت، افــرادی بــرای خریــد محصــول تمــاس تلفنــی میگیرنــد توقــع تخفیفــی بســیار زیــادی دارنــد. آنهــا حتــی درخواســت 3000 تومــان تخفیــف میکننــد. ولــی وقتــی قیمــت همــان محصــول را بــه 14800 تومــان کاهــش میدهیــم توقــع تخفیــف بســیار کمتــر میشــود. افــراد شــجاع گاهــی درخواســت 800 تومــان تخفیــف میدهنــد.آیــا توجــه کردیــد کــه قیمــت محصــول را 200 تومــان کاهــش دادیــم و بــر خلاف تصــور ســود بیشــتر شــد؟ تخفیفهــای بی مــورد یکــی از بزرگتریــن هزینه هــا هســتند و بــا کاهــش ایــن مــورد میتوانیــد ســود بیشــتری کســب کنیــد. قیمتهــای دقیــق همچنیــن حــس بهتــری بــه مشــتری انتقــال میدهــد. قیمتهــای غیــر دقیــق ماننــد 50 هــزار تومــان ایــن ذهنیــت را ایجــاد میکنــد کــه بــرای قیمتگــذاری هیــچ محاســبه دقیقــی انجــام نشــده و فروشــنده ســود بســیار زیــادی میبرد.فرمــول مشــخصی بــرای خــود تعریــف کنیــد و قیمتگــذاری را بــا آن فرمــول انجــام دهیــد تــا هــرگاه مشــتری دلیــل آن قیمــت خــاص را پرســید بتوانیــد برایــش توضیــح قانع کننــده ای ارائــه دهیــد.

 3 نکته مهم درباره مغزهای قدیم

اغلـب تصمیمـات خریـد مـا بـا مغـز قدیـم انجـام میشـود. پـس بسـیار مهـم اسـت کـه بـا عملکـرد ایـن بخـش مغـز بهتـر آشـنا شـویم. هـر بخـش از 3 بخـش اصلـی مغـز بـر بخشهـای دیگـر تأثیرگـذار اسـت.

1- مغز قدیم با احساسات ترغیب میشود!

 اغلــب تصمیمــات مــا بهصــورت احساســی گرفتــه میشــوند و ســپس بــا منطــق توجیــه میشــوند. ایــن جملـه کلیشـهای در اغلـب کتابهـای بازاریابـی موجـود اسـت. موضـوع مهمتـر آن اسـت کـه احساسـات مـا تحت تأثیـر چـه مـواردی هسـتند؟ یـک عامـل مهـم و تأثیرگـذار اطلاعاتی اسـت کـه توسـط حـواس پنجگانــه مــا وارد مغــز میشــود. شــرکتهای موفــق ســعی می‌کننــد حــواس مختلــف شــخص را در محصــول و همینطــوردر بازاریابــی خــود لحــاظ ک ً ننــد. مثــا شــرکت اپــل حتــی بــر بسته بندی محصولات خــود کار می‌کنــد تــا بازکــردن بســته محصــول احســاس خوشــایندی بــر مخاطــب بگــذارد.  مثلا صــدای بــاز شــدن جعبــه صدایــی دلپذیــر باشــد.

آزمایشــات مختلفــی در فروشــگاهها انجــام شــده و نتایــج نشــان میدهنــد کــه پخــش یــک موســیقی خــاص بــر تصمیمــات خریــد مشــتریان تأثیــر میگــذارد. حتــی رایحه هــای مختلــف باعــث افزایــش یــا کاهــش فــروش می شــوند. مثــا در یــک لباس فروشــی اســتفاده از بــوی وانیــل باعــث دوبرابــر شــدن  فــروش ماهانــه شــد! البتــه میتــوان بهطــور مفصــل دربــاره دلیــل ایــن امــر صحبــت کــرد، ولــی اگــر خیلــی خلاصه بگوییــم: هــر عاملــی کــه باعــث ایجــاد احســاس بهتــری در مــا شــود میتوانــد فرآینــد تصمیم گیــری خریــد را ســاده تر کنــد و باعــث شــود فــرد راحتتــر تصمیــم خــود را بگیــرد.

2- معیار تصمیمات مغز قدیم کسب لذت و آسایش و دوری از درد و ناراحتی است!

دو عامـل بسـیار پایـهای و مهـم در تصمیمـات مـا کسـب لـذت و دوری از درد اسـت. آفریـدگار مـا، بـدن را طــوری خلــق کــرده تــا از آســیب های مختلــف محافظــت شــود. مثلا وقتــی دنــدان درد داریــم، مغــز قدیــم یــک وقفــه بــه تمامــی تصمیمــات مــا وارد می‌کنــد و مــا را مجبــور می‌کنــد کــه بــرای دوری از ایــن درد اقــدام کنیــم. همین طور معمــوال مــا به دنبــال لــذت و آســایش هســتیم. اگــر اینطــور نبــود، غذاهــای خوشــمزه، کولرهــای گازی، اتومبیلهــای گرانقیمــت و… هیــچ فروشــی نداشــتند. بنابریــن در فــروش و بازاریابــی بســیاری از محصــوالت پرداختــن بــه مــوارد و دالیــل منطقــی کافــی نیســت و بایــد بــه مخاطــب نشــان دهیــم محصــوالت و خدمــات مــا چگونــه آنهــا را از ناراحتــی و درد محافظــت می‌کنــد و بــه کســب آســایش و لــذت بیشتــر کمــک می‌کنــد. برایــان تریســی در کتــاب جدیــد خــود «قورباغــه را ببــوس! » میگویــد: انگیزاننــده دوری از درد و آســیب، 5/2 برابــر قدرتمندتــر از انگیزاننــده کســب لــذت اســت.

3- مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار میکند!

65 درصـد تمامـی اطلاعاتی کـه بـه مغـز منتقـل میشـوند از طریـق بینایـی اسـت. تصاویـر در بازاریابـی اهمیت فراوانـی دارنـد. مـا معمـوال در بازاریابـی فقـط بـر واژگان تأکیـد می‌کنیـم. واژگان بـا مغـز جدیـد تحلیــل میشــوند، ولــی تصاویــر بــا مغــز قدیــم. بنابرایــن شــاید مــا در یــک جلســه ســاعتها صحبــت کنیــم تــا فروشــی را انجــام دهیــم و شــخص مقابــل بــا دقــت بــه حرفهــای مــا توجــه نکنــد و نتوانیــم مذاکـره را بـه نتیجـه برسـانیم. ولـی اگـر از تصویـر مناسـبی اسـتفاده کنیـم و آنرا بـا مطالـب خـود همـراه کنیم، معمولا تأثیرگــذاری بســیار بیشتــر میشــود، چــون تصاویــر میتواننــد توجــه مغــز قدیــم را بــه خـود جلـب کننـد.