پیشنهاد فروش

 پیشنهاد فروش

یک پیشنهاد فروش برای مشتری خود که تازه از شما خرید کرده است بفرستید .

اگـر بعنـوان مثـال مشـتری شـما لباسـی را از شـما خریـده اسـت، مـی توانیـد نامـه ای بـرای او بفرسـتید و یـا پیامکـی ارسـال کنیـد ضمـن تشـکر از خریـد قبلـی بـه اطـاع او برسـانید کـه بـرای خریـد بعـدی بطــور مثــال از تخفیــف بیســت درصــدی برخــوردار اســت. و یــا اینکــه میتوانــد در صــورت نقــص و ایــراد جنـس خریـداری شـده را برگردانـد در عوضـش یـک جنـس سـالم را دریافـت کنـد بـرای اینکـه بتوانیـد تخفیـف بیسـت درصـدی ایـن پیشـنهاد را بـه فـروش نزدیـک کنیـد، بـرای پیشـنهاد خـود زمـان تعییـن کنید .

ارایه راهکارها و تکنیک های فروش موفق با درج آگهی در MyCityAd.ir امکانپذیر هست.

در صورتیکه میخواهید وجه یا پول یا هزینه خرید اینترنتی محصولات خود را آنلاین دریافت کنید به درگاه پرداخت بانکی نیاز دارید که ePayBank.ir ارایه کننده خدمات درگاه پرداخت کارتی ایرانیان هست.

استفاده از دست نوشته در نامه ها یا ایمیل های ارسالی

سـعی کنیـد در تمـام نامـه هائـی کـه بـرای مشـتری خـود مـی فرسـتید، از دسـت نوشـته و یـا مهرهـای مخصــوص یــا برچســب هــای خــاص اســتفاده کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه دســت نوشــته ای روی نامــه در اولیــن بــار کــه نامــه دیــده مــی شــود خوانــده مــی شــوند. بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن نوشــته در صورتـی بطـور کامـل خوانـده مـی شـوند کـه خالصـه و کوتـاه باشـند بطـوری کـه بیننـده بتوانـد آنـرا در کمتــر از ده ثانیــه بخوانــد.

توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری

فقــط مــوارد ملمــوس و تصویــری توســط مغــز قدیــم جــذب میشــود. یکــی از بهتریــن روشهــای ملمــوس توجیــه قیمــت آن اســت کــه خریــد مشــتری را بــا خریــدی مقایســه کنیــم کــه او بــه راحتــی و بـدون نگرانـی آن را انجـام میدهـد. گاهـی میتوانیـم قیمـت محصـول را بـا پـول قبـض تلفـن، هزینـه تاکســی، پــول یــک پیتــزا و … مقایســه کنیــم. نکتــه مهــم آن اســت کــه مبلــغ را بــا مــوردی مقایســه کنیــم کــه مشــتری بــه راحتــی بــرای آن پــول میپــردازد. مثــا اغلــب جوانــان بــه پیتــزا علاقه دارنــد و گاهــی پیتــزا میخــورد. حــال اگــر میخواهیــم یــک کتــاب بــه آنهــا بفروشــیم کافــی اســت مبلــغ کتــاب را بــا پــول یــک پیتــزا مقایســه کنیــم.

 کاربرد قیمت مرجع در فروش

تعداد صفرها

قیمــت محصولات در ایــران اغلــب چندیــن صفــر دارد. شما قیمــت یــک کتــاب 90000 ریــال اســت. وقتــی قیمتهــا را از ریــال بــه تومــان تبدیــل میکنیــم اســتقبال و خریــد بیشــتر میشــود! همچنیــن وقتــی بــه جــای 9000 تومــان مینویســیم «9 هــزار تومــان» بــاز فــروش بیشــتر میشــود. وقتــی میخواهیــد قیمــت محصولــی را بــه نمایــش بگذاریــد از حداقــل صفــر ممکــن اســتفاده کنیــد. وقتــی میخواهیــد هدیــهای بــه محصــول اضافــه کنیــد صفرهــا را بنویســید. مثلا بنویســید ثبت نــام کننــدگان ایــن همایــش یــک کتــاب جدیــد بــه مبلــغ 90000 ریــال هدیــه میگیرنــد. همچنیــن در نشــان دادن هزینه هایــی کــه شــما می  پردازیــد از صفــر اســتفاده کنیــد. شما بنویســید: هزینــه پســت ایــن کتــاب 30000 ریــال اســت کــه توســط مــا پرداختــه میشــود!

 قبــل از ارائــه قیمــت اصلــی محصــول بــه اعــداد و ارقــام بزرگتــری اشــاره کنیــد. مثــا نشــان دهیــد کــه ایــن خریــد چقــدر میتوانــد باعــث صرفهجویــی شــود. فــرض کنیــد میخواهیــد یــک چاپگــر بفروشــید. اگــر قبــل از گفتــن قیمــت بتوانیــد نشــان دهیــد کــه ایــن چاپگــر باعــث یــک میلیــون تومــان صرفه جویــی در ســال میشــود، قیمــت 300 هــزار تومــان بســیار ارزان و مناســب جلــوه میکنــد.

استفاده از قیمتهای دقیق

در قیمتگــذاری محصولات از قیمتهــای دقیــق اســتفاده کنیــد. هیــچگاه قیمــت محصولــی را 20 هــزار تومــان قــرار ندهیــد و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــه هیچوجــه تخفیــف ندهیــد. همیــن قیمتهــای  دقیــق معمولا باعــث میشــود توقــع تخفیــف کمتــر شــود. ایــن موضــوع را در ســایت مدیــر ســبز آزمایــش کردیــم. وقتــی قیمــت یــک ســیدی آموزشــی 15000 تومــان اســت، افــرادی بــرای خریــد محصــول تمــاس تلفنــی میگیرنــد توقــع تخفیفــی بســیار زیــادی دارنــد. آنهــا حتــی درخواســت 3000 تومــان تخفیــف میکننــد. ولــی وقتــی قیمــت همــان محصــول را بــه 14800 تومــان کاهــش میدهیــم توقــع تخفیــف بســیار کمتــر میشــود. افــراد شــجاع گاهــی درخواســت 800 تومــان تخفیــف میدهنــد.آیــا توجــه کردیــد کــه قیمــت محصــول را 200 تومــان کاهــش دادیــم و بــر خلاف تصــور ســود بیشــتر شــد؟ تخفیفهــای بی مــورد یکــی از بزرگتریــن هزینه هــا هســتند و بــا کاهــش ایــن مــورد میتوانیــد ســود بیشــتری کســب کنیــد. قیمتهــای دقیــق همچنیــن حــس بهتــری بــه مشــتری انتقــال میدهــد. قیمتهــای غیــر دقیــق ماننــد 50 هــزار تومــان ایــن ذهنیــت را ایجــاد میکنــد کــه بــرای قیمتگــذاری هیــچ محاســبه دقیقــی انجــام نشــده و فروشــنده ســود بســیار زیــادی میبرد.فرمــول مشــخصی بــرای خــود تعریــف کنیــد و قیمتگــذاری را بــا آن فرمــول انجــام دهیــد تــا هــرگاه مشــتری دلیــل آن قیمــت خــاص را پرســید بتوانیــد برایــش توضیــح قانع کننــده ای ارائــه دهیــد.

 3 نکته مهم درباره مغزهای قدیم

اغلـب تصميمـات خريـد مـا بـا مغـز قديـم انجـام ميشـود. پـس بسـيار مهـم اسـت كـه بـا عملكـرد ايـن بخـش مغـز بهتـر آشـنا شـويم. هـر بخـش از 3 بخـش اصلـي مغـز بـر بخشهـاي ديگـر تأثيرگـذار اسـت.

1- مغز قديم با احساسات ترغيب ميشود!

 اغلــب تصميمــات مــا بهصــورت احساســي گرفتــه ميشــوند و ســپس بــا منطــق توجيــه ميشــوند. ايــن جملـه كليشـهاي در اغلـب كتابهـاي بازاريابـي موجـود اسـت. موضـوع مهمتـر آن اسـت كـه احساسـات مـا تحت تأثيـر چـه مـواردي هسـتند؟ يـك عامـل مهـم و تأثيرگـذار اطلاعاتی اسـت كـه توسـط حـواس پنجگانــه مــا وارد مغــز ميشــود. شــركتهاي موفــق ســعي مي‌كننــد حــواس مختلــف شــخص را در محصــول و همينطــوردر بازاريابــي خــود لحــاظ ك ً ننــد. مثــا شــركت اپــل حتــي بــر بسته بندي محصولات خــود كار مي‌كنــد تــا بازكــردن بســته محصــول احســاس خوشــايندي بــر مخاطــب بگــذارد.  مثلا صــداي بــاز شــدن جعبــه صدايــي دلپذيــر باشــد.

آزمايشــات مختلفــي در فروشــگاهها انجــام شــده و نتايــج نشــان ميدهنــد كــه پخــش يــك موســيقي خــاص بــر تصميمــات خريــد مشــتريان تأثيــر ميگــذارد. حتــي رايحه هــاي مختلــف باعــث افزايــش يــا كاهــش فــروش مي شــوند. مثــا در يــك لباس فروشــي اســتفاده از بــوي وانيــل باعــث دوبرابــر شــدن  فــروش ماهانــه شــد! البتــه ميتــوان بهطــور مفصــل دربــاره دليــل ايــن امــر صحبــت كــرد، ولــي اگــر خيلــي خلاصه بگوييــم: هــر عاملــي كــه باعــث ايجــاد احســاس بهتــري در مــا شــود ميتوانــد فرآينــد تصميم گيــري خريــد را ســاده تر كنــد و باعــث شــود فــرد راحتتــر تصميــم خــود را بگيــرد.

2- معيار تصميمات مغز قديم كسب لذت و آسايش و دوري از درد و ناراحتي است!

دو عامـل بسـيار پايـهاي و مهـم در تصميمـات مـا كسـب لـذت و دوري از درد اسـت. آفريـدگار مـا، بـدن را طــوري خلــق كــرده تــا از آســيب هاي مختلــف محافظــت شــود. مثلا وقتــي دنــدان درد داريــم، مغــز قديــم يــك وقفــه بــه تمامــي تصميمــات مــا وارد مي‌كنــد و مــا را مجبــور مي‌كنــد كــه بــراي دوري از ايــن درد اقــدام كنيــم. همين طور معمــوال مــا به دنبــال لــذت و آســايش هســتيم. اگــر اينطــور نبــود، غذاهــاي خوشــمزه، كولرهــاي گازي، اتومبيلهــاي گرانقيمــت و… هيــچ فروشــي نداشــتند. بنابريــن در فــروش و بازاريابــي بســياري از محصــوالت پرداختــن بــه مــوارد و داليــل منطقــي كافــي نيســت و بايــد بــه مخاطــب نشــان دهيــم محصــوالت و خدمــات مــا چگونــه آنهــا را از ناراحتــي و درد محافظــت مي‌كنــد و بــه كســب آســايش و لــذت بيشتــر كمــك مي‌كنــد. برايــان تريســي در كتــاب جديــد خــود «قورباغــه را ببــوس! » ميگويــد: انگيزاننــده دوري از درد و آســيب، 5/2 برابــر قدرتمندتــر از انگيزاننــده كســب لــذت اســت.

3- مغز قديم با تصاوير ارتباط برقرار ميكند!

65 درصـد تمامـي اطلاعاتی كـه بـه مغـز منتقـل ميشـوند از طريـق بينايـي اسـت. تصاويـر در بازاريابـي اهميت فراوانـي دارنـد. مـا معمـوال در بازاريابـي فقـط بـر واژگان تأكيـد مي‌كنيـم. واژگان بـا مغـز جديـد تحليــل ميشــوند، ولــي تصاويــر بــا مغــز قديــم. بنابرايــن شــايد مــا در يــك جلســه ســاعتها صحبــت كنيــم تــا فروشــي را انجــام دهيــم و شــخص مقابــل بــا دقــت بــه حرفهــاي مــا توجــه نكنــد و نتوانيــم مذاكـره را بـه نتيجـه برسـانيم. ولـي اگـر از تصويـر مناسـبي اسـتفاده كنيـم و آنرا بـا مطالـب خـود همـراه كنيم، معمولا تأثيرگــذاري بســيار بيشتــر ميشــود، چــون تصاويــر ميتواننــد توجــه مغــز قديــم را بــه خـود جلـب كننـد.