تغذیه در ماه رمضان

تغـذیه مناسب در ماه مبارک رمضان

 روش صحیــح تغذیه در ماه رمضان یکی از موارد مهمی اســت که لازم   اســت مورد توجه قرار گیرد تا از عوارض جسمی و یا عصبی جلوگیری شــود. در غیر اینصورت ممکن اســت عوارضی حاصل شود که یا روزه گرفتن را عامل آنها محســوب کنند و یا اثرات آن باعث عدم تداوم روزه گرفتن گردد.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات کاربران درگاه پرداخت ePayBank.ir ، با استفاده از نکات بیان شده تغذیه ای زیر میتوانید سلامت خود را با یاری خدا در ایام ماه مبارک رمضان تضمین نمایید.

 بطــور کلی چهار فاکتور در تغذیه در مــاه رمضان باید مورد توجه قرار گیرد که عبارت اند از:

الف-تغذیه در ماه رمضان

زمان غذا خوردن در ماه مبارک رمضان زمان غذا خوردن اصلی ســه مرحله سحر، افطار و شام می باشــد که لازم  است کاملا  از هم مجزا باشند. دو زمان سحر  مشــخص شده است. در سحر لازم  است که طوری برنامه و افطار تقریبا ریزی شود که علاوه  بر زمان کافی برای ذکر و دعا و عبادت زمان کافی برای غذا خوردن در نظر گرفته شــده باشد. یکی از موارد اشتباه غذایی در این مرحله تســریع در غذا خوردن در وقت سحر است که اثرش بعد از چند روز روزه گرفتن در سیســتم گوارش خواهد بود مثل سنگینی معــده، عدم مراحل هضم طبیعی غذا در طول روز، ترشــی معده و در ادامه به ناراحتی های معده و روده دچار خواهند شد.

 نکتــه دیگر در مورد تغذیه در ماه رمضان این اســت که باید به زمان  صرف افطار و شــام توجه داشت. نبایســتی بدون درنظر داشتن حجم غذای خورده شــده در افطار وارد مرحله شام خوردن شد. صرف افطار می بایست در اولین فرصت ممکن صورت گیرد تا تداخلی با زمان شام خوردن پیش نیاید. فاصله زمانی افطار و شــام باید آنقدر باشد که موقع صرف شام غذای هضم نشده در معده نباشد. زمان شام خوردن هم باید طوری برنامه ریزی شود که تا قبل از خواب زمان کافی برای هضم وجود داشته باشد و نباید با شکم پر به رختخواب رفت.

 ب- تغذیه در ماه رمضان- میزان غذا خوردن

 یکی دیگر از نکاتــی که در مورد تغذیه در ماه رمضان باید به آن توجه کرد، میزان غذا خوردن اســت. یکی از مشــکالت در سیســتم غذایی بسیاری از افراد این است که حجم غذا تحت کنترل نیست. حجم غذای افطار باید بســیار کم باشد تا قبل از شام خوردن از معده خارج شده و امکان شــام خوردن بدون اثر مضر جانبی وجود داشته باشد. حجم شام باید بنحوی کنترل شــود تا هم امکان خوردن میوه بعد از شام باشد، نه  تنقلات مرســوم بعد از شام بر محتویات معده فشار آورد، نه مشکلی در روند خواب پیش آید، و نه مانعی بر غذا خوردن در وقت ســحر حاصل شود.

 پ- تغذیه در ماه رمضان- چگونه غذا خوردن

یکی از معضلات غذا خوردن خیلی افراد ســریع خوردن غذا اســت که  یا به دلیل محدودیت زمانی اســت و یا استرس داشتن در موقع معمولاغذا خوردن و یا به رســم عادت. به هر دلیل که باشــد تأثیرات مضردر روی معده بســیار شدید خواهد بود و عواقبی ناگوار به دنبال خواهد  داشت. پس در ماه مبارک باید دقت داشت تا تنظیم وقت بصورتی انجام شــود تا غذا خوردن در سحر، افطار و شام به تعجیل صورت نگیرد. بنابراین با آرامش غذا خوردن و در شرایط نگرانی، اســترس و ناراحتی غــذا نخوردن خیلی در تأمین سلامتی دستگاه گوارش مؤثر است.

ت- تغذیــه در ماه رمضان – انتخاب نوع غذا

یکــی دیگر از نــکات در مــورد تغذیه ماه رمضان این اســت که بایــد توج ّ ه خاصی به نوع غذای مصرفی خود داشــته باشید. غذاهایــی که مــا می خوریــم مهمترین فاکتور تعیین کننده سالمتی و بیماریهای  ماست. با کمال تأسـف عوامل متعددی چون عــدم اطلاع از مــواد غذایی، قدرت هوس در انتخــاب، انتخاب غذا در تنوعات مکانی- زمانی، تبلیغــات تولید کننده ها، و انتخاب بر اســاس قدرت اقتصادی در انتخاب نادرست غذایی ما دخالت دارند.

تغذیه در ماه رمضان باید به گونه ای باشــد که غذا های انتخاب شــده در سحر، افطار، و شــام مواد لازمه 24 ســاعته بدن یعنی کربوهیدراتها، چربــی، پروتئین، فیبر، ویتامینهــا، آنزیم ها و مواد معدنی الزم را به بدن برســانند. به عبارت دیگــر بجای افزایش حجم در یک وعده غــذا، تامین نیازهای غذایی باید بین غذاهای سحر، افطار، و شام تقسیم شوند.نکات تغذیه ای ماه رمضان در وقت سحرموارد زیر در موقع سحری خوردن پیشنهاد می شوند:

 خوردن غذاهای اصلی با در نظر گرفتن حجم آن، شــرایط جســمی، سنی، وضعیت های خاص روزه دار و یا داشتن بیماری اشکال ندارد.

بایستی از چندین نوع غذای پختنی استفاده کرد.

 یکــی از نکاتی که باید در مورد تغذیه در ماه رمضان به آن توجه کرد این اســت که به جای اینکه معده خود را از چندین نوع غذای پختنی پر کنید، از میوه جات، ســبزی جات، صیفی جات، و نوشــیدنی های  سالم و چای های گیاهی متعدد که به منظورهای مختلفی وجود دارند، استفاده کنید.

 جای نوشــابه های مضر، قندی، رنگی ودارای مواد نگهدارنده از چای های گیاهی متعدد برای تصفیه خون، جگر، کلیه ها، وشســتن معده و روده از مواد نامناســبی که توسط غذاها و خوردنی ها وارد بدن میشوند و یا برای جلوگیری از افزایش کلســترول، قند، چربی، فشــار خون و…استفاده نمایید.

حتما از غذاهای قلیا ساز مثل میوه ها، سبزیجات، صیفی جات، و غلات نیز به همراه غذا اســتفاده کنید.خوردن و نوشــیدن مواد غذایی را که تولید اسید می نمایند کنترل نمایید مثل: انواع گوشت، ماهی و غذاهای دریایی، لبنیات، تخم مرغ، حبوبات، خشکبار، شکر ، روغن ها وسرکه.

 غذاها را خوب بجوید زیرا بزاق قلیایی(تیالین) در اثر خوب جویدن غذا، حالت اسیدی آن را تبدیل به قلیایی می کند. از خوردن غذا های رنگیزه دار، طعم دهنده دار، دارای مواد نگهدارنده و نیز از غذا های تصفیه شده مثل: آرد ســفید، قند، نوشیدنی های شــیرین ورنگی، قهوه، پنیر های فرآوری شــده، آب میوه های ساختگی، سوسیس و کالباس که عوارض متعــدد غیر قابل جبرانی دارند و بعضی نیز باعث خســتگی روزانه می شوند پرهیز کنید.

 از خوردن نمک تا حد امکان بپرهیزید.

 یکی دیگر از نکات تغذیه ای در ماه رمضان این اســت که از خوردن آب قبل از خوردن سحری خودداری کنید و همچنین از خوردن نوشابه های قند دار نیز در وقت سحر جلوگیری کنید.

نکات تغذیه ای ماه رمضان در وقت افطار

بــه دلایل مختلف غذا های افطار نباید شــامل غذا های اصلی، حجیم وسنگین باشد زیرا:

معده مدتی خالی بوده و نبایستی به یکباره آنرا به فعالیت واداشت. باید معده آمادگی پذیرش شام را داشته باشد.

 ابتدا با مقداری آب گرم و خرما، خوردن را آغاز کنید.

 خوردن مقداری کمی آش بدون حبوبات توصیه می شود. از غذا های بدون چربی در افطار استفاده نمایید.

از خوردن آجیل جات، بستنی، چیپس، گوشت، پنیر، ماست وشیر پر چرب در افطار پرهیز کنید.

در خوردن شــیرینی در موقع افطار افراط نکنید، از قند های ســاده بجای قندهای مرکب استفاده کنید تا بتوانید به میزان لازم شام صرف کنید.

 در خوردن نوشیدنی اسراف نکنید زیرا مانع شام خوردن خواهد شد.

 نکات تغذیه ای ماه رمضان در وقت شام

همانطور که گفته شد سعی کنید بین افطار و شام فاصله کوتاه باشد. قبل از شام آب میل نکنید. اگر حجم غذای شــام بیش از حد باشد، هم خواب را تحت تاثیر قرار می دهد، هم مانع خوردن غذا در سحر خواهد شد و هم تکرار آن باعث سوء هاضمه و بروز بیماری های گوارشی خواهد شد.

 حجم شام باید آنقدر کنترل شده باشد که جلو خوردن میوه را نگیرد. اگر بعد از شــام قصد خوردن تنقالت را دارید، از قبل میزان شــام را کنترل نمایید.

 آنچه در مورد خوردن ســحری قابل ملاحظه است، در مورد شام هم صادق است.