آشنایی با بورس

آشنــایی بـا بــورس

ســرمایه گذاران در جایی ســرمایه گذاری میکنند که سود بیشتری بگیرند، مورد اطمینان و قانونی باشــد، هر زمان که بخواهند بتوانند از وضعیت ســرمایه گذاری خود مطلع شوند، هر وقت که بخواهند بتوانند ســرمایه ی خود را نقد کنند و…… برخی نیز علاوه بر این، معیارهای متعالی تــری دارند. به عنوان مثال، به دنبال ســرمایه گذاری در کاری هستند که علاوه بر خودشان، جامعه نیز از آن بهره  مند شود. مثال ایجاد اشــتغال کند و….. بورس از جمله مراکزی است که جمیع این ویژگیها را داراســت. پس ســرمایه گذاری در بورس نه تنها برای سرمایه گذاران و ســرمایه پذیران سودمند اســت بلکه برای کل جامعه نیز فواید قابل توجهی دارد. از این شــماره به ارائه مطالب آموزشــی مختلف در زمینه بورس خواهیم پرداخت تا همکارانی که علاقه مند به ســرمایه گذاری در این بخش هستند، اطلاعات کاملی را در این خصوص به دست آورد. به همین جهت در شماره های اول به اختصار اصطلاحات بورسی را معرفی می‌کنیم و در ادامه از نظرات متخصصان این حوزه مطلع خواهیم شد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور

وب مستران گرامی و مدیران سایتها میتوانند تبلیغات سایت خویش را در سایت درج آگهی، تبلیغات نیازمندی رایگان MyCityAd.ir درج آگهی کنند تا در Google دیده شوند.

اصطلاحات بورسی

 شاخص

اعدادی که وضعیت بازار را طی دوره های قبل نشان میدهد. هرگروه در بورس برای خود شاخصی دارند که سهامداران می توانند با پیگیری این شــاخص ها،چشم انداز آن بازار و یا صنعت را تبیین نماید بازارهای مالی اساسا شــاخص یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازارمربوطه یا بخشــی از آن است .شاخص کل بورس تهران که به آن »تپیکس » می گویند، شــامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است.این شــاخص، همانند شاخص های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یک دوره زمانی است.

Earning per share

ســود شرکت به ازای هر سهم در یک سال مالی می باشد که بصورت پیش بینی است. زمانی که گفته میشود یک شرکت در صدد است که تعدیل دهد به این معنا اســت که شرکت تصمیم دارد سودش را تغییر دهد. چنانچه این پیش بینی بیشــتر از پیش بینی قبلی باشــد، یعنی تعدیل مثبت است و اگر کمتر از قبل شود گفته می شود تعدیل منفی است. تعدیل مثبت معموال منجر به افزایش قیمتی یک سهم می شود

P/E

نســبت قیمت به درآمد که نشــانگر اقبال بازار نسبت به سهم مورد نظرشــان می باشد اگر یک شرکت پی به ای 1 داشته باشد یعنی سود ســرمایه گذاری شما بعد از 1سال برابر خود سرمایه گذاریتان می شود. بســیاری از افراد با پی به ای در مورد خرید و فروش تصمیم می گیرند. در محــاوره عمومی گفته می شــود که پی به ای پایین نشــان دهنده ریســک کمتر و در عوض سود کمتر از لحاظ افزایش قیمت سهم است و پی به ای بیشتر نشان دهنده ریسک بیشتر ولی سود بیشتر است.

 برگه سهام

بعد از اینکه شــما تقاضای خرید یک سهم را به کارگزار ارایه دادید و کارگزار آن ســهم را خرید، حداقل 7 روز کاری طول می کشد تا برگه سهام شما آماده شود.این برگه سهام به منزله سند مالکیت سهام برای شــما است که در آن میزان سرمایه شــرکت و مقدار مشارکت شما در سرمایه شرکت )تعداد سهام( در آن قید شده است. چنانچه شما مجددا به خرید سهام ازشرکتی که قبال سهامدار آن بودید ، اقدام کنید.میزان جدید ســهام خریداری شــده به میزان قبلیش اضافه می شود و داخل سند جدید قید می شود.بنابراین برگه قبلی سهام دیگر ارزشی ندارد.

 دریافت چک

برای فروش سهام لازم نیست تمام سهام از یک شرکت را به فروشید.در قبال فروش سهام خود ،چکی به مبلغ سهام شما صدور خواهد شد. صدور چک 4 روز کاری طول می کشد.

 حق تقدم خرید

اگر شرکتی برای ســرمایه گذاری های جدید نیاز به افزایش سرمایه داشــته باشــد و بخواهد این افزایش ســرمایه را از طریق انتشار سهام عادی جدید انجام دهد، بر اســاس اساســنامه باید مبادرت به عرضه » برگ حق تقدم خرید » نماید، بدین مفهوم اســت که شرکت حق تقدم ســهام عادی جدید را به سهامداران قبلی ، منظور سهامدارانی است که در زمان تصویب افزایش ســرمایه، ســهامدار شرکت بوده اند و االن نیز سهامدار شرکت هستند.

 آخرین قیمت

قیمتی که پس از اعمال حجم مبنا از طرف ســازمان بورس اعلام می شود )این قیمت لزوما آخرین قیمت مورد معامله نیست)