آشنایی با بورس

آشنــایی بـا بــورس

ســرمایه گذاران در جایی ســرمایه گذاری میکنند كه سود بیشتری بگیرند، مورد اطمینان و قانونی باشــد، هر زمان که بخواهند بتوانند از وضعیت ســرمایه گذاری خود مطلع شوند، هر وقت که بخواهند بتوانند ســرمایه ی خود را نقد کنند و…… برخی نیز علاوه بر این، معیارهای متعالی تــری دارند. به عنوان مثال، به دنبال ســرمایه گذاری در کاری هستند که علاوه بر خودشان، جامعه نیز از آن بهره  مند شود. مثال ایجاد اشــتغال کند و….. بورس از جمله مراکزی است که جمیع این ویژگیها را داراســت. پس ســرمایه گذاری در بورس نه تنها برای سرمایه گذاران و ســرمایه پذیران سودمند اســت بلکه برای کل جامعه نیز فواید قابل توجهی دارد. از این شــماره به ارائه مطالب آموزشــی مختلف در زمینه بورس خواهیم پرداخت تا همكارانی كه علاقه مند به ســرمایه گذاری در این بخش هستند، اطلاعات كاملی را در این خصوص به دست آورد. به همین جهت در شماره های اول به اختصار اصطلاحات بورسی را معرفی می‌كنیم و در ادامه از نظرات متخصصان این حوزه مطلع خواهیم شد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور

وب مستران گرامی و مدیران سایتها میتوانند تبلیغات سایت خویش را در سایت درج آگهی، تبلیغات نیازمندی رایگان MyCityAd.ir درج آگهی کنند تا در Google دیده شوند.

اصطلاحات بورسی

 شاخص

اعدادی كه وضعیت بازار را طی دوره های قبل نشان میدهد. هرگروه در بورس برای خود شاخصی دارند كه سهامداران می توانند با پیگیری این شــاخص ها،چشم انداز آن بازار و یا صنعت را تبیین نماید بازارهای مالی اساسا شــاخص یك پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است كه شامل كل بازارمربوطه یا بخشــی از آن است .شاخص كل بورس تهران كه به آن »تپیكس » می گویند، شــامل پرتفوی فرضی از كل سهام پذیرفته شده در بورس است.این شــاخص، همانند شاخص های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یك دوره زمانی است.

Earning per share

ســود شركت به ازای هر سهم در یك سال مالی می باشد كه بصورت پیش بینی است. زمانی كه گفته میشود یك شركت در صدد است كه تعدیل دهد به این معنا اســت كه شركت تصمیم دارد سودش را تغییر دهد. چنانچه این پیش بینی بیشــتر از پیش بینی قبلی باشــد، یعنی تعدیل مثبت است و اگر كمتر از قبل شود گفته می شود تعدیل منفی است. تعدیل مثبت معموال منجر به افزایش قیمتی یك سهم می شود

P/E

نســبت قیمت به درآمد كه نشــانگر اقبال بازار نسبت به سهم مورد نظرشــان می باشد اگر یك شركت پی به ای 1 داشته باشد یعنی سود ســرمایه گذاری شما بعد از 1سال برابر خود سرمایه گذاریتان می شود. بســیاری از افراد با پی به ای در مورد خرید و فروش تصمیم می گیرند. در محــاوره عمومی گفته می شــود كه پی به ای پایین نشــان دهنده ریســك كمتر و در عوض سود كمتر از لحاظ افزایش قیمت سهم است و پی به ای بیشتر نشان دهنده ریسك بیشتر ولی سود بیشتر است.

 برگه سهام

بعد از اینكه شــما تقاضای خرید یك سهم را به كارگزار ارایه دادید و كارگزار آن ســهم را خرید، حداقل 7 روز كاری طول می كشد تا برگه سهام شما آماده شود.این برگه سهام به منزله سند مالكیت سهام برای شــما است كه در آن میزان سرمایه شــركت و مقدار مشاركت شما در سرمایه شركت )تعداد سهام( در آن قید شده است. چنانچه شما مجددا به خرید سهام ازشركتی كه قبال سهامدار آن بودید ، اقدام كنید.میزان جدید ســهام خریداری شــده به میزان قبلیش اضافه می شود و داخل سند جدید قید می شود.بنابراین برگه قبلی سهام دیگر ارزشی ندارد.

 دریافت چك

برای فروش سهام لازم نیست تمام سهام از یك شركت را به فروشید.در قبال فروش سهام خود ،چكی به مبلغ سهام شما صدور خواهد شد. صدور چك 4 روز كاری طول می كشد.

 حق تقدم خرید

اگر شركتی برای ســرمایه گذاری های جدید نیاز به افزایش سرمایه داشــته باشــد و بخواهد این افزایش ســرمایه را از طریق انتشار سهام عادی جدید انجام دهد، بر اســاس اساســنامه باید مبادرت به عرضه » برگ حق تقدم خرید » نماید، بدین مفهوم اســت كه شركت حق تقدم ســهام عادی جدید را به سهامداران قبلی ، منظور سهامدارانی است كه در زمان تصویب افزایش ســرمایه، ســهامدار شركت بوده اند و االن نیز سهامدار شركت هستند.

 آخرین قیمت

قیمتی كه پس از اعمال حجم مبنا از طرف ســازمان بورس اعلام می شود )این قیمت لزوما آخرین قیمت مورد معامله نیست)