تراکنش پرداخت قبوض

تراکنش پرداخت قبوض
این تراکنش منجر به پرداخت قبضهای طرف قرداد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان می شود. کلیه فرایند این تراکنش همانند یک تراکنش خرید می باشد. به استثناء آنکه باید در مرحله نخست یکی از متدهای زیر را بر حسب نوع قبض فراخوانی کرد:
1. PinBillPaymentRequestTC: قبض تلفن
2. PinBillPaymentRequestEL: قبض برق
3. PinBillPaymentRequestGA: قبض گاز
4. PinBillPaymentRequestMC: قبض تلفن همراه
5. PinBillPaymentRequestMN: قبض شهرداری
6. PinBillPaymentRequestWA: قبض آب

که تمامی متدهای فوق پارامترهای مشابه زیر را دارند:

MethodName(string pin, int amount, int orderId, string callbackUrl, string billIdentity, ref long authority, ref byte status)

همانطور که ملاحظه می فرمایید پارمترها شبیه تراکنش خرید می باشد به جز پارامتر billIdentity که به هم چسبانده شده شناسه قبض و شناسه پرداخت می باشد. لازم است به این نکته توجه فرمایید. این پارامتر باید 26 رقم باشد. چناچه شناسه قبض یا شناسه پرداخت هر کدام کمتر از 13 رقم دارند باید به تعداد مابقی عدد 0 به ابتدای آن اضافه شود. برای مثال اگر شناسه قبضی xxxxxxx باشد و شناسه پرداخت yyyyy باشد billIdentity باید مقدار زیرباشد:

000000xxxxxxx000000yyyyy

اطلاعات بیشتر در سایت رسمی درگاه پرداخت اینترنتی

bill payment transactions
The transaction resulted in a contract to pay the bills Corp is e-commerce company . All process the transaction as a purchase transaction . With the exception of the following methods should be the first one to be called upon receipt of :
1 . PinBillPaymentRequestTC: phone bills
Two . PinBillPaymentRequestEL: electric bill
Three . PinBillPaymentRequestGA: gas bill
4 . PinBillPaymentRequestMC: mobile phone bill
5 . PinBillPaymentRequestMN: Bill Hall
6 . PinBillPaymentRequestWA: Bill

All the above methods have the same parameter as follows :
MethodName(string pin, int amount, int orderId, string callbackUrl, string billIdentity, ref long authority, ref byte status)
As can be seen the same parameters except the parameter billIdentity purchase transaction is that the billing and payment ID is attached . Need to be noted . This parameter must be 26 digits . Injured ID or bill payment is less than 13 digits each have 0 as the first digit of the remaining number should be added . For example, if the ID is xxxxxxx Postpaid payment is yyyyy billIdentity the amount Zyrbashd :
000000xxxxxxx000000yyyyy

More information on the website online payment portals in http://epaybank.ir/

  • پرداخت قبوض بانک کشاورزی (261)
  • پرداخت قبض بانک صادرات (186)
  • پرداخت قبض برق بانک صادرات (113)
  • بانک صادرات پرداخت قبض (103)
  • پرداخت قبوض بانک صادرات ایران (101)
  • پرداخت قبوض از طریق بانک صادرات (66)
  • بانک ملی پرداخت قبوض (53)
  • پرداخت قبوض بانک صادرات (53)
  • پرداخت قبض بانک ملی (47)
  • بانک رفاه پرداخت قبوض (42)