نسل جدید وب سرویس

نسل جدید وب سرویس ePayBank.ir برنامه نویسی شده است.
با استفاده از نسل جدید وب سرویس درگاه پرداخت ePayBank.ir پلاگین های جدیدی را در هفته آینده برای سیستم برنامه نویسی خواهم نمود.
با این وب سرویس جدید که تنها در پلاگینها مورد استفاده قرار خواهد گرفت دامنه وسیعی از پلاگین و افزونه برای سیستم های مدیریت محتوای آماده برای سایت خودمان خواهیم داشت.
مورد بعدی اکثر پلاگینهای رقیبان از جمله زرین پال دارای ایراد هستند که خودشان نیز نمیدانند.

The new generation web services programming is ePayBank.ir.
With the new generation of Web services, payment gateway ePayBank.ir new plug-in programming system will next week.
With this new web service will be used only to plug-in a wide range of plugins and extensions for content management system will be ready for our own site.
The next most competing plugins that are themselves not as Zarrin Paul has delivered.

  • زرین پال (374)
  • وب سرویس بانک ملت (27)
  • نمونه کد درگاه بانک ملت (23)
  • زرین پال (11)