سرویس تلفنبانک

خدمات ویژه تلفنبانک

سرویس تلفنبانک از خدمات نوین بانک ملت بوده و در آینده ای نزدیک از درگاه پرداخت ePayBank.ir خواهد بود. در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است. دارندگان حسابهای متمرکز میتوانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و تکمیل نمونه درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفنبانک و پس از دریافت رمز عبور از کاربر شعبه در تمامی اوقات شبانه روز حتی ایام تعطیل از این خدمات بهره مند گردند.

سرویس تلفنبانک

 • دریافت مانده و سه گردش آخر حساب
 • استعلام وضعیت چک
 • استعلام وضعیت یک برگ چک
 • استعلام وضعیت یک دسته چک از طریق فاکس
 • ارسال فاکس
 • تغییر رمز عبور
 • پرداخت قبوض
 • انتقال وجه بین حسابهای متمرکز
 • استفاده از خدمات کارت
 • اعلام مانده کارت
 • اعلام سه گردش آخر کارت
 • غیر فعال نمودن کارت
 • ارسال فاکس 30 گردش آخر ملت کارت متمرکز
 • پرداخت قبض از طریق ملت کارت متمرکز
 • سایر خدمات سرویس تلفنبانک:
 • خدمات اوراق بهادار
 • درخواست صدور دسته چک 25 برگی
 • استعلام وضعیت اوراق مشارکت
 • تایید مبلغ چک
 • لغو تایید مبلغ چک
 • خدمات تسهیلات:
 • اعلام مانده بدهی تسهیلات
 • پرداخت بدهی تسهیلات
 • ارسال فاکس صورتحساب بدهی تسهیلات
 • خدمات بانکداری الکترونیک
 • غیر فعال کردن سرویس حواله اینترنتی
 • غیرفعال کردن خدمات همراه بانک
 • اعلام نرخ سود سپرده تولید کد شبا

Special Tlfnbank

Tlfnbank service of the bank’s new services in the near future ePayBank.ir will pay the port . In order to extend the 24-hour electronic banking has been launched .

Tlfnbank Service

Get account balance and last three turnovers
Status Inquiry Czech
Querying the status of a leaf, Czech
Querying the status of a group of Czech fax
Send Faxes
Change Password
Paying the bills
Transfer funds between accounts on
Use of Card Services
The remaining cards
The last three turnovers Card
Disable Card
30 Fox Nation post card on the turn
Bill payment card through the nation focused
Mobile services:
Securities Services
Czech 25 -page request for class certification
Status Inquiry Bonds
Approved amount, Czech
Approve the cancellation fee Czech
Facility Services :
Said the debt facility
Debt facility
Send fax loan debt bill
Electronic Banking Services
Disable Internet Service money order
Turn and Bank Services
Interest rate announcement Sheba code

Telephone bank ;
Phone bank Branch ,
Telephone supervision of national banks ,
Phone Banking Supervision of the nation ,
No. 16 digit phone bank ,
Bank phone software version 2.1.1 ,
Calling all of the nation’s banks ,
Falcon City bank’s phone number ,
Installing phone bank for iPhone ,
Get the bank’s phone software, version 2.1.1 ,
Bank account balances via the telephone,
Telephone number for printing bank account
Get the bank’s client bank numbers ,
The nation ‘s bank card account balances ,
Get a bank card account of the nation ,
Nation card, bank account balances ,
The nation ‘s inventory of bank cards ,
Get a bank card, the nation ,
Phone numbers for the bank’s customers ,
The nation’s bank card ,
National inventory of bank cards ,
People’s bank cards ,

 • انتقال وجه بانک ملت (9796)
 • مانده حساب بانک ملت (2305)
 • اعلام موجودی بانک ملت (1841)
 • پرداخت قبض جریمه (1825)
 • انتقال وجه اینترنتی بانک ملت (1563)
 • موجودی حساب بانک ملت (1333)
 • موجودی بانک ملت (1180)
 • بانک ملت (1169)
 • دریافت مانده حساب بانک ملت (1006)
 • انتقال وجه از بانک ملت (607)