آدرس جدید وب سرویس های درگاه پرداخت اینترنتی شرکت به پرداخت ملت

شرح تغییرات مورد نیاز پذیرندگان برای انتقال به سرور جدید دروازه پرداخت به پرداخت ملت

با توجه به راه اندازی سامانه شاپرک در سطح کشور و انجام کلیه تراکنشهای اینترنتی از طریق این سامانه، شرکت به پرداخت ملت اقدام به راه اندازی سرور جدید خود منطبق بر الزامات شاپرک نموده است. از این رو، فرایند مهاجرت به این سرور، نیازمند اندک تغییراتی از جانب پذیرندگان می باشد.

این تغییرات شامل اصلاح دو آدرس URL به شرح زیر می باشد:

1)    همانگونه که مستحضرید، ارتباط بین سرور پذیرندگان و سامانه پرداخت اینترنتی به پرداخت ملت از طریق فراخوانی متدهای ارایه شده در سرور به پرداخت میسر می باشد. این متدها شامل bpPayRequest، bpVerifyRequest، bpSettleRequest و … می باشند که هم اکنون از طریق آدرس  https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl قابل دسترسی می باشند، در سرور جدید دسترسی به این توابع از طریق آدرس https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl میسر می باشند. لذا این آدرس در پیاده سازی جدید پذیرندگان می بایست اصلاح گردد.

2)    در فراخوانی توابع bpPayRequest،bpDynamicPayRequestو bpCumulativeDynamicPayRequest در صورتیکه صحت اعتبار پذیرنده توسط بانک تایید شود، کد یکتایی برای او صادر و ارسال می گردد. مقدار بازگشتی یک رشته است که از دو قسمت به شکل زیر تشکیل شده است:

0, AF82041a2Bf8989c7fF9

در پیاده سازی فعلی، در صورت بازگشت مقدار صفر در قسمت اول، پارامتر RefID تولید شده از طریق متد Post برای آدرس Uhttps://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat ارسال می گردد.

در پیاده سازی جدید این پارامتر می بایست به آدرس https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat ارسال گردد.

این تغییر برای تابع bpBillPayRequest نیز به شرح زیر می بایست اصلاح گردد.

آدرس در پیاده سازی فعلی:

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

به آدرس در پیاده سازی جدید:

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://bpm.shaparak.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

در صورتیکه میخواهید برای سایت خویش درگاه پرداخت بانک ملت را داشته باشید کافیست در سایت درگاه پرداخت ePayBank.ir عضویت داشته باشید و خدمات مورد نیاز خود را با ما مطرح نمایید تا در اسرع وقت ممکن برای شما ارایه و انجام پذیرد.

موفق باشید

درگاه پرداخت

New web address online payment gateway service company to pay the Nation
As acceptors for the transfer to the new server Gateway changes needed to pay the Nation

Moth considering launching system in the country and carry out all online transactions via this system , companies pay people to act in accordance with the requirements Moth has launched its new server . Hence, the process migration server requires is slightly modified from the acceptors .

These changes include modifying either the URL is as follows :

1 ) As you know , the communication between the server acceptors and online payment system to pay people by calling methods of payment are possible provided the server . These methods include bpPayRequest, bpVerifyRequest, bpSettleRequest and … Which can now be accessed through https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl address , the address of the new server to access these functions https://bpm.shaparak. ir / pgwchannel / services / pgw? wsdl are possible . This address must be modified to implement new acceptors .

2 ) the function calls bpPayRequest, bpDynamicPayRequest and bpCumulativeDynamicPayRequest validate if the recipient is approved by the bank , he issued a unique code will be sent . The return value is a string that is composed of two parts as follows :

0, AF82041a2Bf8989c7fF9

In the current implementation , a return value of zero in the first episode , produced by RefID parameter method to address Post Uhttps :/ / pgws.bpm.bankmellat.ir / pgwchannel / startpay.mellat be sent .

The new implementation of this parameter must be sent to the address https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat .

This change bpBillPayRequest function should be modified as follows .

Address the current implementation :

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

To implement the new address :

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://bpm.shaparak.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

Good luck

Payment Portal

Bank’s payment gateway, internet payment system to pay people, web services, web services, internet payment gateway, payment gateway, Web services, people pay

….

  • https://bpm shaparak ir/pgwchannel/startpay mellat (84)
  • سیستم شاپرک (66)
  • ://bpm shaparak ir/pgwchannel/startpay mellat (34)
  • شاپرک بانک مرکزی (20)
  • www bpm shaparak ir (20)
  • www bpm shaparak ir/pgwchannel/startpay mellat (19)
  • bpm shaparak ir/pgwchannel/startpay mellat (18)
  • ???????? ??????? ????? (16)
  • بانک ملت شاپرک (15)
  • پرداخت قبض ملت (15)