درگاه خرید اینترنتی بانک ملت

راهنمای سامانه پرداخت/ خرید اینترنتی بانک ملت  (ویژه دارندگان ملت کارت)

فهرست موضوعات راهنمای عملی درگاه بانک ملت

تعریف درگاه پرداخت اینترنتی / دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت / پارامترهای مورد نیاز برای خرید اینترنتی / رمز دوم کارت (رمز اینترنتی) /  CVV2 پارامتر /  تاریخ انقضاء

نحوه دریافت رمز اینترنتی، پارامتر CVV2 و تاریخ انقضاء کارتهای صادره بانک ملت

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای دارندگان ملت کارت از بانک ملت 

فرآیند خرید در سامانه پرداخت اینترنتی بانک ملت

 در سایت فروشنده کالا / خدمت

 در درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت

عملیات رفع مغایرت

برخی نکات مهم در سامانه پرداخت اینترنتی بانک ملت

تعریف درگاه پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی یعنی انتقال وجه از کارت بانکی خریدار یا دریافت کننده خدمات به حسـاب فروشـنده

یا ارائه دهنده خدمات در محیط اینترنت در قبال کالا یا خدمات دریافتی.

پارامترهای مورد نیاز برای خرید اینترنتی بانک ملت

1- رمز دوم کارت (رمز اینترنتی): تمامی کارتهای صادره این بانـک عـلاوه بـر رمـز اولیـه 4 رقمـی دارای

رمز دوم (رمز اینترنتی) نیز بوده که صرفاً برای خرید اینترنتی استفاده میشود.

دارندگان کارتهای صادره بانک ملـت جهـت دریافـت رمـز دوم کـارت (رمـز اینترنتـی ) مـی تواننـد بـه

دستگاههای خودپرداز ( ATM) این بانک مراجعه و با انتخاب گزینه تغییر رمز و سپس انتخاب گزینـه تغییـر رمز اینترنتی نسبت به تعیین رمز مورد نظر خود از 5 تا 12 رقم اقدام نمایند.

2- پارامتر2CVV : کد 2CVV که مخفف 2Card Verification Value  می باشد بـه معنـی شـماره

شناسایی دوم کارت بوده و به منظور افزایش قابلیتهای امنیتی کارت استفاده میشود.

3- تاریخ انقضاء:در حال حاضر یکی از پارامترهای مورد نیاز جهت خریـد اینترنتـی، تـاریخ انقضـاء کـارت

میباشد که بصورت برجسته بر روی کارتهای صادره این بانک درج میشود.

حوه دریافت رمز اینترنتی، پارامتر CVV2 و تاریخ انقضاء کارتهای صادره بانک ملت

1. کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت (ATM) قرار دهید.

2. رمز کارت خود را وارد و کلید ثبت را فشار دهید.

3. حساب اصلی کارت خود را مشخص و گزینه ” تغییر رمز ” را انتخاب نمائید.

4. گزینه ” تغییر رمز اینترنتی ” را انتخاب نمائید.

5. رمز اینترنتی مورد نظر خود (حداقل پنج و حـداکثر 12 رقـم ) را وارد و سـپس آن را مجـدداً تکـرار

نمائید.

6. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پـارامتر CVV2 بـه همـراه تـاریخ

انقضاء کارت بر روی رسید چاپ و ارائه میگردد.

توجه: دارندگان کارتهای سایر بانکها نیز میتوانند متناسب با قوانین حاکم در بانک عامل خود نسـبت بـه دریافت رمز دوم (رمز اینترنتی)، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت خود اقدام نمایند.

خاطر نشان مینماید اقـلام اطلاعـاتی یادشـده اکثـر کـارت هـای بـانکی کشـور از طریـق دسـتگاه خـودپرداز (ATM) بانک صادره کننده کارت قابل دریافت میباشد.

فرآیند خرید در سامانه پرداخت اینترنتی بانک ملت

بطور کلی در هر فرآیند خرید اینترنتی ابتدا میبایسـت از سـایت فروشنده کالا/خدمت نسبت به انتخاب محصول دلخواه اقـدام نمـود و سپس درصورتی که سایت مزبور مجهز بـه سـامانه خریـد اینترنتـی باشد، جهت پرداخت وجه مربوطه از درگاه خرید/پرداخت اینترنتی بانک عامل استفاده نمود.

معمولا فرآیند خرید اینترنتی به صورت زیر میباشد:

در سایت فروشنده کالا / خدمت

1. دارا بودن یکی از انواع کارتهای صادره بانک ملـت و یـا کـارتهـای صــادره سـایر بانـک هــای کشـور کــه دارای پارامترهای خرید اینترنتی( رمز اینترنتی و 2cvv) باشد.

2. ورود به سایت اینترنتی ارائه دهنده کالا/خدمت مورد نظر.

3. انتخاب کالا و یا خدمت مورد نظر.

4. تائید گزینه پرداخت از طریق اینترنت و همچنین انتخاب درگاه بانک ملت.

در درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت

5. نمایش صفحه پرداخت اینترنتی بانک و وارد نمودن شماره کارت (16 رقمی)، رمز اینترنتـی، cvv2

و تاریخ انقضای کارت به همراه حروف عبارت امنیتی.

6. تائید پرداخت اینترنتی و کسر مبلغ خرید از حساب کارت در لحظه.

7. برگشت به سایت فروشنده و تکمیل ادامه مراحل خرید.

عملیات رفع مغایرت

با عنایت به تمهیدات در نظر گرفته شده در طراحی و تولید سوئیچ جدید سامانه خرید/پرداخـت اینترنتـی بانک ملت، میزان مغایرتها یا تراکنشهای ناموفق تا حد بسیار بالایی کـاهش یافتـ ه اسـت . لکـن درصـورتی که در طی فرآیند خرید اینترنتی مغایرتی به وجود آید، مشـتریان محتـرم مـی تواننـد بصـورت زیـر مراتـب را پیگیری نمایند.

1. مراجعه به سایت اصلی بانک ملت به نشانی www.bankmellat.ir

2. انتخاب گزینه “پیگیری تراکنشهای ناموفق” در صـفحه اول سـایت بانـک ملـت یـا گزینـه “اعـلام مغایرت” در صفحه اول سایت بهپرداخت ملت.

3. انتخاب گزینه ثبت تراکنش خرید ناموفق.

4. درج شماره 16 رقمی کارتی که با آن خرید انجام شده است.

5. تکمیل فرم اطلاعات خرید.

توجه: خاطر نشان مینماید برای این منظور از وقوع تراکنش نـاموفق مـی بایسـتی 24 سـاعت گذشـته باشـد و عملیات رفع مغایرت ظرف 48 ساعت انجام میشود.

برخی نکات مهم در سامانه پرداخت اینترنتی بانک ملت

1 میزان کارمزد : پیاده سازی خدمت یادشده برای متقاضی هزینـه ای نداشـته و هـیچ کـارمزدی از ایشـان دریافت نمیشود.

2 سقف مبلغ خرید: کارتهای بانکی صادره بانک ملت محدودیتی نداشته و در مورد سایر بانکها مطابق با شرایط و قوانین هر یک.

3.خرید با کارت سایر بانکها : امکان انجام عملیات خرید بوسیله کارتهای صادره تمامی بانکهای عضو شتاب که دارای پارامترهای خرید اینترنتی (رمز اینترنتی، 2 cvv و تاریخ انقضاء) باشند از درگاه پرداخت اینترنتی این بانک مهیا میباشد.