دستگاه قضایی

افزایش آثار جرایم و گسترش آسیب های اجتماعی و ضربه پذیری امنیت روانی در جامعه ما، همواره بحث ها و تحلیل های کارشناسان مسائل اجتماعی را به دنبال داشته که از ابعاد مختلف قابل بررسی است و از منظری دیگر باعث پدید آمدن یکی از معظلات عمده ی دستگاه قضایی شده که همانا افزایش پرونده های کیفری و حقوقی است. برای مقابله با افزایش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی، در تمام دنیا، موضوع پیشگیری به عنوان راهبردی موثر مطرح می شود. همان گونه که امروزه نقش پیشگیری از بیماریها، مهم تر از نقش درمان بیمار بعد از بیماری است. برای مبارزه با جرم نیز موضوع پیشگیری در اولویت می باشد. جرم شناسان معتقدند، پدیده بزهکاری معلول عوامل مختلف زیست شناختیف روان شناختی و محیط اجتماعی و محیط فیزیکی است و بسیاری از آسیب های اجتماعی که نقش مخرب روانی و اجتماعی و محیطی دارند به عنوان بستر های مساعد بزهکاری محسوب می شوند که تدریجا نقش علل اصلی را ایفا می نمایند.

بدون پیشگیری اجتماعی ، هنجارها تدریجا به ناهنجاها تبدیل گشته و دامنه آسیب های اجتماعی گسترش می یابد. به دنبال ادامه این روند، آمار ارتکاب جرایم فزونی یافته بستر جریان بزهکاری را توسعه می دهد. به راستی پیشگیری اجتماعی، ضرورت پیشگیری قانونی از وقوع جرم است.

قانون اساسی ما در راستای ایجاد رفاه همگانی و عنایت به پیشگیری اجتماعی در اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به بکارگیری همه امکانات خود در زمینه های مختلف نموده از جمله: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالابردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، بهداشت، تعمیم بیمه، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تامین خود کفایی در علوم و صنعت و کشاورزی و ….

در همین راستا و در راستای وظایف ذاتی محوله به دستگاه قضایی، درگاه پرداخت ePayBank.ir با همکاری اداره برنامه ریزی و دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی، در حد بضاعت خویش اقدام به اطلاع رسانی در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی حقوقی عامه ی مردم با رویکرد پیشگیری در قالبی نو و موثر نموده است که با راهنمایی و ارشاد اساتید و صاحب نظران امر، همچنین آمادگی دریافت بازخورد و همراهی و پیشنهادات مردمی از طریق سامانه پیامکی 30008777780003 و سایت درگاه پرداخت ePayBank.ir به حول قوه الهی این روند ادامه خواهد یافت.

درگاه پرداخت الکترونیک خدمات قضایی٬ درگاه پرداخت الکترونیک قضایی٬ درگاه پرداخت الکترونیکی قضایی٬ درگاه پرداخت الکترونیکی قوه قضاییه٬ درگاه پرداخت اینترنتی قوه قضاییه٬ درگاه پرداخت خدمات قضایی٬ درگاه پرداخت قضایی٬ درگاه پرداخت قوه قضاییه٬ سایت درگاه پرداخت خدمات قضایی٬ سایت درگاه پرداخت قضایی، خدمات الکترونیک قضایی٬ درگاه پرداخت خدمات الکترونیک قضایی البرز٬ درگاه پرداخت خدمات الکترونیک قضایی قزوین٬ درگاه پرداخت خدمات الکترونیکی قوه قضایی٬ درگاه پرداخت خدمات قضایی٬ درگاه پرداخت قدیم خدمات الکترونیک قضایی٬ درگاه پرداخت قضایی٬ سامانه خدمات الکترونیک قضایی٬ سایت خدمات الکترونیک قضایی٬ سایت درگاه پرداخت خدمات الکترونیک قضایی

justice is indeed the rise in criminal cases and legal . To deal with increasing crime and resolve community , the world, as a prevention strategy is discussed. As the role of disease prevention , more important than the treatment of disease. To fight crime prevention is a priority .to play .

Without prevention , social norms become progressively Nahnjaha and expands the range of social harms . Looking to continue this trend , the crime statistics for crimes increased litter develops . Indeed, prevention , social , legal, crime prevention is essential .

all forms of corruption and to raise public awareness in all areas, free education and physical training for everyone at all levels , and the facilitation and expansion of higher education and equitable opportunities for undue discrimination in all areas of physical and spiritual , the creation of a correct administrative system and elimination of unnecessary administration , proper and equitable economic foundation accordance with Islamic criteria for welfare and poverty alleviation and to remove any exclusion in the areas of nutrition, housing , health care, extended insurance, mutual rights of individuals male and female created legal security and equality for all before the law in general , the development and strengthening of Islamic brotherhood and public cooperation among all people, self -sufficiency in scientific, industrial and agricultural supplies ….

In this context and in line with the essential tasks entrusted to the judicial system , payment gateway ePayBank.ir collaboration with the Department of Planning and Crime Prevention Council , East Azarbaijan province , at his poor attempt to inform level in line with the legal knowledge the populace and effective approach to the prevention of a new form that would Mentoring professors and scholars , as well as the willingness to receive feedback and suggestions accompany people through SMS 30008777780003 system and payment gateway site ePayBank.ir divine force around the trend will continue .

Electronic payment gateway services, justice , justice port electronic payment , electronic payment gateway , judicial , judiciary electronic payment gateway , internet payment gateway judiciary , the judicial service payment gateway , payment gateway , judicial , judiciary payment gateway , payment gateway site to judicial services , web portal paid legal Services, e- court , e- justice portal service payment Alborz , Qazvin justice Services Electronic payment gateway , payment gateway , electronic service, judiciary , port paid legal Services , legal Services Electronic Portal old payment , payment gateway judiciary, the judicial system, electronic services , site e- judicial services , payment services, e- justice portal site

  • درگاه قضایی (35)
  • درگاه الکترونیکی قوه قضاییه (14)