روشهای كسب درآمد از بورس

روشهای كسب درآمد از بورس

سهامداران از حیث بهره برداری از سهام دو گروه هستند :

۱- تعدادی از سود سهام استفاده می كنند، یعنی شركت در ابتدای سال پیش بینی می كند كه مبلغ خاصی به ازای هر سهم سود نقدی می پردازد و عده ای نیز به خاطر سود سالانه اش این سهام را خریداری می كنند.نیازی نیست كه سهامدار، یك سال كامل،مالك سهام باشد تا بتواند از سود سالانه استفاده كند، هر فردی كه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سهامدار شركت بوده باشد ، سود یكساله به او تعلق می گیرد. ( قبلا توضیح دادیم كه در مجمع عمومی عادی سهامداران در مورد سود شركت و میزان تقسیم آن به صورت نقدی تصمیم گیری می كنند.

۲- عده ای دیگر از رشد قیمت سهام استفاده می كنند. مثلا قیمت سهام ۴۰۰تومان بوده و بعد از ۴ ماه به ۹۰۰تومان می رسد .سپس این افراد سهام خود را می فروشند و در واقع از نوسان قیمت استفاده می كنند.كسانی كه قصد خرید سهام را دارند باید مشخص كنند كه از كدامیك می خواهند بهره ببرند (نوسان قیمت ، سود هرسهم یا هردو؟)

نكاتی كه هنگام خرید سهام باید در نظر داشت:

سرمایه گذار با خرید یك ورقه بهادار، ریسك می پذیرد و بازده به دست می آورد پس مهم ترین عـواملی كـه در تصمیم گیری برای خرید اوراق بهادار مؤثر است، بازده و ریسك آن در مقایسه با سایر فرصت های سـرمایه گذاری است. به همین ترتیب، بازده و ریسك هر ورقه بهادار، قابل مقایسه با سایر اوراق می باشد. به عبارتی، هدف سرمایه گذار منطقی این است ،كه از میان اوراق بهادار، ورقه بهاداری را انتخـاب كنـد كـه از یك سو در صورت داشتن ریسك مساوی ، نسبت به سایر اوراق ، بیش ترین بازدهی را داشته باشد و از سـوی دیگر در صورت داشتن بازده مساوی نسبت به سایر اوراق، از حداقل ریسك برخوردار باشد. با توجه به منطق یاد شده، برخی نكات كه می توانند در انتخاب یك ورقه سهم از میـان اوراق سـهام موجـود، مؤثر باشند از این قرار است. گفتنی است كه این نكات جنبه عام دارند، بنابراین ممكـن اسـت درجـه اهمیـت آن ها با توجه به نظر گاه ها و خط مشی سرمایه گذاران فرق كند.

۱- قابلیت نقدشوندگی

قابلیت نقدینگی یك ورقه سهم به معنای امكان فروش سریع آن است. هر چه سهمی را بتوان سریع تر و با هزینه كم تری به فروش رساند، قابلیت نقدینگی آن بیش تر است،اوراق بهاداری كه به طور روزانه و به دفعات مكرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری كه با تعداد محدود و یا دفعات كم معامله می گردند، قابلیت نقدینگی بیش تر و در نهایت ریسك كم تری دارند. فهرست پنجاه شركت فعال بورس كه هر سه ماه یك بار منتشر می شود ، راهنمای مناسبی برای انتخاب سهامی است كه از قابلیت نقدینگی خوبی برخوردارند.

۲- تعداد سهام در دست عموم

قابلیت نقدشوندگی یك ورقه سهام ، تا حدودی به تعداد سهام در دست عموم بستگی دارد. هر چه تعداد سهامی كه در دست مردم قرار دارد بیش تر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزایش یافته و بازار، قیمت منصفانه و معقول تری برای آن پیدا می كند. برعكس هر چه تعداد سهام در دست مردم كم تر باشد، ركود بیشتری بر معاملات سهام حاكم شده و در صورت معامله، قیمت ها شكل یك طرفه (صعودی یا نزولی) به خود می گیرد.  تجربه شركت هایی كه تعداد سهام رایج آن ها كم بوده مؤید این نكته است.

۳- تركیب سهامداران

یكی دیگر از معیارهای یك ورقه سهم، تركیب سهامداران آن است. تركیب سهامداران كه در واقـع تركیـب هیات مدیره آن را تعیین می كند، می تواند به نفع سهامداران جزء یا عمده باشد. در شركت هایی كـه اعضای هیات مدیره آن، منتخب سهامداران عمده هستند، ممكن اسـت تـصمیماتی اتخـاذ شـود ، كـه بیشتر در راستای اهداف سهامدار عمده باشد و در مواردی به نفع سهامدار جزء نباشد. چنین تصمیماتی در بازارهای كارا اثر خود را به خـوبی در قیمـت سـهام نـشان مـی دهـد و البتـه معمـولاً تاثیرخیلی مهمی ، بر قیمت سهام نمی گذارد، اما در بازارهای غیر كارا كه تا حدودی تحـت تـاثیر جـو بازار قرار می گیرد، می تواند جهت تغییرات قیمت را یك طرفه سازد.

۴- سودآوری

شاید مهم ترین عامل برتری یك سهم، میزان سودآوری آن باشد. با توجه به این كه تعداد سهام منتشره از سوی شركت ها با هم متفاوت است، میزان سودآوری یك سهم را سود هر سهم یا EPSمی سنجد.

تعداد سهام منتشره شركت / مجموع سود خالص = سود هر سهم

سود هر سهم، مبلغ سود به ازاء ارزش اسمی سهام را نشان می دهد. با توجه به این كه ارزش اسمی سهام كلیه شركت های پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۰ ریالی بوده و ممكن است قیمت بازار انواع سهام متفاوت باشد. برای مقایسه شركت ها با یكدیگر رقم سود نسبت به قیمت بازار تحت عنوان نسبت E/P سنجیده می شود.

این نسبت بازده جاری سهام را نشان داده و در شرایط تساوی سایر عوامل، هر چه این نسبت بالاتر باشد سهام از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود.

گفتنی است هر چه میزان سود هر سهم در مقایسه با قیمت بازار سهام بیش تر باشد به خاطر تقاضایی كه برای آن ایجاد می شود انتظار احتمال افزایش آتی قیمت بالاتر خواهد بود.

خاطر نشان می شود كه سهامداران در خرید سهام می توانند از نسبت قیمت بر درآمد تحت عنوان نسبت P/Eنیز استفاده كنند، كه این نسبت براساس مرتبه بیان می شود و هر چه رقم آن كم تر باشد بازدهی آن سهم بیش تر خواهد بود

۵- ثبات نسبی سودآوری

استناد به سود هر سهم در یك سال، لزوماً مبنای صحیحی برای ارزیابی سهام نیست، چرا كه ممكـن اسـت سود سال بعد بسیار كم تر از آن باشد.

معیار مهم دیگری كه به هنگام تحقیق در بازده جاری سهام باید مورد نظر قرار داد، ثبات نسبی سـودآوری هر سهم است. لازم به یادآوری است هر چه میزان انحراف سودآوری سال های گذشـته و یـا سـودهای احتمالی آینده، نسبت به میانگین سود، یا سود مورد انتظار،بیشتر باشد، ریسك سهم بـالاتر و ارزش آن كم تر خواهد بود، برعكس هر چه روند سوددهی سال های گذشته و آتی از ثبـات بیـشتری برخـوردار باشد ، ریسك كم تر و ارزش سهم بالاتر خواهد بود.

با توجه به این كه سرمایه گذاران در ارزیـابی سـهام تقریبـاً از ضـریب قیمـت یكـسانی در صـنایع مختلـف استفاده می كنند در میان انواع اوراق بهاداری كه با یك ضریب قیمت بردرآمد (P/E)یكسان ارزیـابی شده اند، ورقه بهاداری كه از سودهای باثبات تری برخوردار است ، به دلیل این كـه ریـسك كـم تـری دارد،مطلوب تر است.

۶- نسبت سود تقسیمی هر سهم

نسبت سود تقسیمی هر سهم، از تقسیم سود نقدی هر سهم ، به سود هر سهم به دست می آید.

تفاوت سود نقدی هر سهم و سود هرسهم ، مواردی از جمله مالیات، اندوخته قانونی،سایر اندوخته ها و سود (زیان)  انباشته را در بر می گیرد. گرچه در نظریه، تفاوت زیادی بین شركتی كه سود نسبتاًبالایی تصویب می كند و شركتی كه سود كمی از درآمد خود را تقسیم می نماید وجود ندارد، در عمل به دلیل جو حاكم بر بازار به ویژه از طرف كسانی كه به درآمد سهام اتكای زیادی دارند، عرضه سهام شركت هایی كه سود سهام كمی تعیین می كنند، زیاد شده و موجبات كاهش قیمت آن سهم را در بازار فراهم می نماید.

از این رو، در شرایط تساوی سایر عوامل، شركت هایی كه نسبت سود تقسیمی بالاتری دارند نسبت به سایر شركت ها از موقعیت بهتری برخوردارند.

گفتنی است كه نباید این نسبت در كوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، به عبارتی ارقام یك سال را نمی توان مبنای صحیحی برای قضاوت نسبت به عملكرد همیشگی شركت قرار داد. ممكن است سیاست شركت در سالی اقتضا كند كه نسبت سود تقسیمی بالایی وضع شود، اما در سایر سال ها، این نسبت رقم پایینی باشد. برای قضاوت صحیح در مورد سیاست تقسیم سود شركت، باید روند تقسیم سود چند سال گذشته شركت را مورد بررسی قرار داد و به استناد آن ها نحوه تقسیم سود احتمالی سال های آتی را برآورد كرد.

۷- ارزش ویژه هر سهم

ارزش ویژه هر سهم از نسبت حقوق صاحبان سهام

 (سرمایه + اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی+ اندوخته احتیاطی+ سایر اندوخته ها+ سود انباشته)  به تعداد سهام منتشره، به دست می آید و در مقایسه با ارزش اسمی هر سهم سنجیده می شود. هر چه ارزش ویژه هر سهم از قیمت اسمی سهام بیش تر باشد ،سهام آن شركت از موقعیت و استحكام بالاتری برخوردار است.

۸- بافت مالی شركت

بافت تامین مالی ،كه شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است، تاثیر به سزایی در عملكرد و سودآوری یك شركت دارد. هر چه بدهی بیش تر باشد ، به خاطر خاصیت اهرمی بدهی، سودآوری نیز بالاتر خواهد بود ولی خطر ناتوانی شركت در ایفای تعهداتش نیز بیش تر می شود . بنابراین ریسك شركت نیز بالاتر خواهد بود و بالعكس

۹- مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام

طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، در صورتی كه مجمع عمومی عادی سودی را تصویب كند ، شركت باید ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب، آن را به سهامداران پرداخت كند. وجود این ماده قانونی، یك مهلت پرداخت ۸ ماهه برای شركت ها بوجود می آورد، در مقام مقایسه هر چه سود نقدی هر سهم سریع تر پرداخت شود ، برای سهامداران مفیدتر است ، چرا كه اولاً مشمول تورم و كاهش ارزش پول نمی شود و ثانیاً سهامدار می تواند وجوه خود را مجدداً سرمایه گذاری كرده و از بابت آن بازده به دست آورد. بنابراین در میان شركت هایی كه سود سهام نقدی اعلام می كنند ، آن شركتی مطلوب تر است كه سود سهام خود را سریع تر از دیگران می پردازد.

۱۰- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی

در صورتی كه شركت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالی و یا هرگونه اخبار در زمینه وضعیت شركت به سهامداران نهایت تلاش را نمایند، سهامداران با داشتن اطلاعات كافی می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.

۱۱- عمر شركت و میزان استهلاك ماشین آلات

هر چه شركت ها از ماشین آلات جدید با تكنولوژی پیشرفته تر استفاده كنند ، در امر تولید موفق تر هستند و شركت هایی كه عمر ماشین آلات آنها به پایان رسیده ، یا آن كه استهلاك بالایی دارند، ممكن است در طول سال به دلیل خرابی دستگاه ها وقفه زمانی در تولید داشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند. در نتیجه این مورد در سودآوری شركت بی تاثیر نخواهد بود.

1۲- نوع شركت و صنعت مربوطه

در هر برهه از زمان، با توجه به شرایط اقتصادی كشور و خط مشی اعمال شده توسط دست اندركاران اقتصادی، می توان شاهد تاثیر گذاری بر روی صنایع مختلف بود. فعالیت اقتصادی شركت های تولیدی و صنعتی با توجه به تقاضای بازار برای كالای تولید شده می تواند در سودآوری آن نقش بسزایی داشته باشد. به عنوان مثال ، شركتی كه عرضه كننده انحصاری كالای خاصی به یك بازار باشد، می تواند بر قیمت آن اعمال قدرت بیشتری نماید و در نتیجه سود بالای شركت مزبور تضمین شده است، یا دولت می تواند به منظور حمایت از صنایع داخلی برروی كالاهای مشابه خارجی تعرفه و حقوق گمركی نسبتاً زیاد وضع كند و یا در مواردی ممنوعیت ورود اعلام نماید، در چنین حالتی تقاضا برای محصولات داخلی حفظ می شود و یا افزایش می یابد و نهایتاً پیش بینی های فروش شركت و سودآوری آن تحقق می یابد.

۱۳- اقتصاد كلان و عوامل سیاسی- اجتماعی

رویدادهای اجتماعی و سیاسی و پیش بینی تاثیر احتمال هر یك از آن هـا بـر اقتـصاد كـشور و همچنـین عوامل اقتصاد كلان (یا كل سیستم اقتصادی كشور) می تواند در تصمیم گیـری سـهامدار در خریـد و فروش سهام شركت ها نقش عمده ای داشته باشد.

دامنه این عوامل بسیار متنوع است و طیف گسترده ای را در برمی گیرد. عواملی مانند نرخ تـورم، بیكـاری، اشتغال، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد و… برخی از عوامل مهم اقتصادی است كـه بـر وضـعیت بـازار سهام تاثیر مهمی دارد.

همچنین عوامل سیاسی- اجتماعی، مانند بروز تنش ها، رخدادهای مهم سیاسی، …. نیـز بـه نوبـه خـود بـر اوضاع عمومی بازار سهام می تواند حائز اثرات مثبت یا منفی باشد. گفتنی است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد كلان جزو عوامل بیرونی هـستند كـه غالبـاً شـركت هـا و خـود بورس بر آن ها كنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده از عوامل درونی شركت ها به شمار می روند.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای وبلاگها ، فروشگاه ها و سایتهای ایرانی

اگر فروشگاه اینترنتی دارید میتوانید محصولاتتان را در MyCityAd.ir آگهی کنید تا فروشتان زیاد شود.