Category Archives: درگاه پرداخت پی لاین

اسکریپت درگاه پرداخت مستقیم و آنلاین سایت پی لاین

امنیت در تجارت الكترونیك

امنیت در تجارت الكترونیك

در خرده فروشی سنتی، خریداران ریسك استفاده از كارتهای اعتباری خود را در فروشگاه های معمولی مـی پذیرنـد زیـرا آنهـا مـی توانند كالای مورد معامله را ببینند و لمس كنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوری كنند . اما در اینترنت بـدون آن نـشانه هـای فیزیكی، برای خریداران خیلی مشكل تر است تا امنیت سیستم تجاری شما را تشخیص دهند. همچنین در اینترنت خطرات امنیتـی مهمی نیز خود نمایی می كنند.

 تبلیغات خدمات امنیت و حفاظت فیزیکی و مجازی را میتوانید در MyCityAd.ir آگهی نمایید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروشگاه های فعال در زمینه خرید و فروش دوربین مداربسته  Continue reading

پردازش كارتهای اعتباری

پردازش كارتهای اعتباری Credit card

بخشهای زیادی درگیر پردازش پرداخت كارت اعتباری می باشند . قسمتهایی شامل مشتریان كه كارت اعتباری دارند و بانـك صـادر كننده كارت به مشتریان ، بازرگانان و بانك كارگزار بازرگانان كه برای بازرگانان بر روی كارت اعتباری پر دازش مـی كننـد . مـشتری برای دریافت كارت اعتباری از بانك درخواست می كند تا یكی از عضو های Master Card یا Visa یا … شود . مشتری در هـر مكـان تجاری می تواند از كارت صادر شده به عنوان ابزار پرداخت استفاده كند . شماره كارت های اعتبـاری منحـصر بـه فـرد اسـت . بانـك كارگزار بازرگان پرداخت های مشتریان را كه حاصل از خرید از طریق كارت اعتباری است به حساب بازرگان واریز می نمایـد . بانـك كارگزار بازرگان از بازرگانان ثبت نام كرده و هزینه خدمات را مطالبه می كند.

کارگزاری ها و صرافی های اینترنتی میتوانند از ePayBank.ir درگاه پرداخت داشته باشند و بدین طریق خدمات خود را بصورت اینترنتی با دریافت وجه یا پول ارایه دهند

تبلیغات خرید و فروش کارت اعتباری ، مستر کارت و ویزا کارت را در MyCityAd.ir میتوانید درج آگهی نمایید تا بدین وسیله خدمات شما به بهترین صورت ممکن بازاریابی شود. Continue reading