سارقان بانک تجارت با 50 میلیون تومان فرار کردند

02-118.jpg

ظهر دیروز 7 دی ماه 92 بانک تجارت شعبه عبدالمطلب مشهد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، بانک تجارت شعبه عبدالمطلب مشهد ظهر دیروز مورد سرقت مسلحانه سارقان موتورسوار قرار گرفت.

گفتنی است موتورسواران با ورود ناگهانی به این بانک و تهدید اسلحه اقدام به سرقت کردند که حدود 50 میلیون تومان را به سرقت بردند.

غلامرضا تدینی – مسئول پایگاه اطلاع رسانی پلیس مشهد با تأیید این خبر به ایسنا، گفت: این موتورسواران که به گفته شاهدان عینی دو جوان بودند از محل سرقت گریختند.

منبع : ایسنا

 

Today , 7 pm Jan. 92 armed robbery of Commerce Bank branch in Mashhad , was Abdulmutallab .

According to the Iranian Student News Agency ( ISNA ) – Khorasan province , Mashhad Abdulmutallab Bank branch yesterday motorbike was stolen by armed thieves .

It motorcyclists with the sudden arrival of a threat to the bank and attempted to steal guns they stole 50 million dollars .

GH Tadaion – official website confirmed the news isnâ Mashhad police , said the motorcyclist , according to witnesses , were two young men fled from the place of theft .

Tjartbank bank money transfer business, Abd al- Mashhad Branch Bank robbery , bank robbery business, Mashhad , bank robbery , bank robbery business Mashhad , Mashhad bank robbery