بازاریابی

بازاریابی

ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در دﻫﻪ 1990 ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. در اﯾﻦ دوران اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزاری ﻣﺸﺘﺮک و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزاری آﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺮﺑﯽ درآﻣﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻓﺮاوان، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ، ازاﯾﻦ رو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ. اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺮی ام. وﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪز از ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺎزار و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن در راﺳﺘﺎی اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮوش و ﺑﺎزاریابی آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.

افزایش فروش و افزایش بازدید سایت با درج آگهی ، تبلیغ ، تبلیغات نیازمندی آگهی شهر من امکانپذیر هست. کافیست در سایت MyCityAd.ir ثبت نام نمایید و خدمات خود را آگهی نمایید.

ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزه ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻤﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ وﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی روش و وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای سازمانهای تجاری و شرکتهای ایرانی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮐﺎﺗﻠﺮ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: “ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ”·

 ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ و رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل زاﯾﯿﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد، ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد، ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه در ﻓﺮد اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ دارای ارزﺷﻨﺪ. ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺷﮑﻞ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآوردن ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ.

اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

 ﺑﺎزار ﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روز ﻫﻤﮕﺎم ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﯽ

“ﺷﻨﺎﺧﺖ”ﻻزﻣﻪ ی ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری، ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار و ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

 ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ان ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮو ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪو ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ.

 ﺑﺎزار ﺳﺎزی

ﺑﺎزارﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزار و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺮﻓﯿﻊ ﻓﺮوش) . ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 ﺑﺎزار ﮔﺮدی

ﺑﺎزارﮔﺮدی وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎب را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزارﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد. اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎزارﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزار ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزار، دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﮔﺮدی ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ “دﯾﺪ” اﺳﺖ.

ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ

ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و داﺷﺘﯿﻢ، آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارای ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯿﺮﯾﺎ، رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ و اﺷﺒﺎع، و اﻓﻮل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 ﺑﺎزار داری

ﺑﺎزار داری ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺪاوم ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد “رﺿﺎﯾﺖ” در آﻧﺎن. آﮔﺎﻫﯽ از رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از ﺣﺮﮐﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻗﺒﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ای در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی دارد.

 ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ

ﺑﺮای ﺑﺎزار داری ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ. ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺸﻮﯾﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺮﯾﺪ از آن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت رﻗﯿﺐ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎی ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات اﺳﺖ.

 ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ

ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزار و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮای ﻫﻤﻪ ی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ واژه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮایMarketing  “ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار” اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮا وﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﻔﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﻔﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺪه ای از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ، آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 ﻧﺒﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯽ ارزش، ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ

ب) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﯾﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ

ج) ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻧﻮآوری دارد و ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﺪف درﺑﺎره یآﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.

وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺜﺒﺖ را”ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر روﺷﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻮرد “اﻟﻒ” را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﻮا، ﻣﻮرد “ب” را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﯾﺎﭼﻪ ی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻮرد “ج” را ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﻬﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﻬﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺪه ی زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺰﮔﺮاﻫﻬﺎ، اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و. . . وﺟﻮد دارد. ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺎزار را ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻨﺰﻟﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻨﺰﻟﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻞ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺪم ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزس ﺑﺎزارﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

“ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺣﯿﺎﯾﯽ” ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻨﺰﻟﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و. . . ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻨﺰﻟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻗﯿﺐ، ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﻓﺼﻠﯽ(ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ)

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺐ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻟﮕﻮی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ از اﻟﮕﻮی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ دور ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺪ، وﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ رزو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ، “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات و ﺗﻤﺎﯾﻼت و. . . ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻌﺎدل وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺗﺎﺑﻊ دو ﻧﯿﺮوی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎزار و دﯾﮕﺮی رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎل و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ، رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻣﻞ، “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﻨﺪه” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در وﻫﻠﻪ ی اول ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ، ﺣﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه در ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ان ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻬﺮت زﯾﺎد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ی ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه را “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ(واروﻧﻪ) ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ زاﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﺜﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﺘﮑﺎرو. . . ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﯾﺎ ﻋﺪم ﻓﺮوش” اﻗﺪام ﮐﺮد.