بازاریابی

بازاریابی

ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در دﻫﻪ 1990 ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. در اﯾﻦ دوران اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزاري ﻣﺸﺘﺮك و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزاري آﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺮﺑﯽ درآﻣﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻓﺮاوان، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ، ازاﯾﻦ رو ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ. اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺮي ام. وﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪز از ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺎزار و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن در راﺳﺘﺎي اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺎراي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮوش و ﺑﺎزاریابی آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.

افزایش فروش و افزایش بازدید سایت با درج آگهی ، تبلیغ ، تبلیغات نیازمندی آگهی شهر من امکانپذیر هست. کافیست در سایت MyCityAd.ir ثبت نام نمایید و خدمات خود را آگهی نمایید.

ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزه ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻤﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ وﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ي روش و وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای سازمانهای تجاری و شرکتهای ایرانی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮐﺎﺗﻠﺮ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: “ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ”·

 ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ و رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل زاﯾﯿﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزي را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد، ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد، ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺿﺎي ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه در ﻓﺮد اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ داراي ارزﺷﻨﺪ. ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺷﮑﻞ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآوردن ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ.

اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

 ﺑﺎزار ﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روز ﻫﻤﮕﺎم ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﯽ

“ﺷﻨﺎﺧﺖ”ﻻزﻣﻪ ي ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري، ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار و ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

 ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ان ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮو ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪو ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ.

 ﺑﺎزار ﺳﺎزي

ﺑﺎزارﺳﺎزي ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزار و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺮﻓﯿﻊ ﻓﺮوش) . ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 ﺑﺎزار ﮔﺮدي

ﺑﺎزارﮔﺮدي وﻇﯿﻔﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎب را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزارﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد. اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎزارﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزار ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزار، دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﮔﺮدي ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ “دﯾﺪ” اﺳﺖ.

ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ

ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و داﺷﺘﯿﻢ، آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯿﺮﯾﺎ، رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ و اﺷﺒﺎع، و اﻓﻮل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اي دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 ﺑﺎزار داري

ﺑﺎزار داري ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺪاوم ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد “رﺿﺎﯾﺖ” در آﻧﺎن. آﮔﺎﻫﯽ از رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از ﺣﺮﮐﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻗﺒﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي دارد.

 ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ

ﺑﺮاي ﺑﺎزار داري ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ. ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺸﻮﯾﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺮﯾﺪ از آن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت رﻗﯿﺐ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎي ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮآوري ﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات اﺳﺖ.

 ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ

ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزار و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮاي ﻫﻤﻪ ي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ واژه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايMarketing  “ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار” اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اﺟﺮا وﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻨﻔﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻨﻔﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻋﺪه اي از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ي ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ، آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 ﻧﺒﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯽ ارزش، ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ

ب) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﯾﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ

ج) ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻧﻮآوري دارد و ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﺪف درﺑﺎره يآﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺜﺒﺖ را”ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاري اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر روﺷﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻮرد “اﻟﻒ” را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﻮا، ﻣﻮرد “ب” را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﯾﺎﭼﻪ ي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻮرد “ج” را ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﻬﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﻬﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺪه ي زﯾﺎدي از ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺑﺰﮔﺮاﻫﻬﺎ، اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و. . . وﺟﻮد دارد. ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺎزار را ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻨﺰﻟﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻨﺰﻟﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻞ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺪم ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزس ﺑﺎزارﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

“ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺣﯿﺎﯾﯽ” ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻨﺰﻟﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﻧﻔﯿﺲ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و. . . ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻨﺰﻟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻗﯿﺐ، ﻧﻮآوري و اﺑﺘﮑﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎ ي ﻓﺼﻠﯽ(ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ)

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺐ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻟﮕﻮي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ از اﻟﮕﻮي زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ دور ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺪ، وﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ رزو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ، “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﮕﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات و ﺗﻤﺎﯾﻼت و. . . ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺘﻌﺎدل وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺗﺎﺑﻊ دو ﻧﯿﺮوي ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎزار و دﯾﮕﺮي رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎل و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ، رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻣﻞ، “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﻨﺪه” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در وﻫﻠﻪ ي اول ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ، ﺣﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه در ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ان ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻬﺮت زﯾﺎد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ي ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه را “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ(واروﻧﻪ) ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ زاﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﺜﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﺘﮑﺎرو. . . ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﯾﺎ ﻋﺪم ﻓﺮوش” اﻗﺪام ﮐﺮد.