مولفه های اصلی بورس

مولفه های اصلی بورس کدامند؟

۱- تالاربورس:

جایی است که کارگزاران به خرید و فروش سهام میپردازند که به دو بخش تالار اصلی و تالار فرعی تقسیم میشود.همچنین برای آگاهی مردم در تالار بورس تابلویی نمایانگر قیمت لحظه ای هر سهم میباشد .

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش کتابها و آموزش های فارسی بورس ایران

کارگزاری های فعال در بورس برای جذب سرمایه بیشتر میتوانند اگهی در MyCityAd.ir درج کنند.

تالار اصلی وتالار فرعی به چه جایی گفته میشود؟

تالار اصلی

تالاری است که شرکت هایی که توانسته اند خود را با قوانین سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پیدا می کنند.

تالار فرعی

تالاری است که شرکت ها ابتدا در آن پذیرفته می شوند ودرآن تالار آزمایش می شوند اگر توانستند خود را با قوانین وفق دهند در تالار اصلی پذیرفته می شوند.

2- کارگزاران بورس

شرکت هایی هستند که افراد برای خرید و فروش سهام باید به آنها مراجعه کنند که به دو دسته دولتی و

خصوصی تقسیم میشوند. درواقع کارگزاران واسطه بین سهامداران وشرکت های حاضر در بورس می باشند.

 توجه :

یکه راه خرید و فروش سهام مراجعه به شرکت های کارگزاری می باشد.

توضیحات بیشتر دراین مورد را در فرایند سرمایه گذاری در بورس توضیح خواهیم داد.

خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی در بازار، فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار

امکان پذیر است . و این مسئله موجب شفافیت بازار می شود . چرا که به این ترتیب اطلاعات مربوط به معاملات مانند تعداد سهام و قیمت مورد معامله و تعداد خریدار و فروشنده هر روز دردسترس قرار میگیرد .

معمولا سرمایه گذاران دائمی بورس هر کدام با کارگزار معینی کار میکنند .

به غیر از کارگزارانی که به تازگی مجوز مشاوره و سبد گردانی را دریافت نموده اند سایر کارگزاران اجازهدادن مشاوره به سرمایه گذاران را ندارند . لذا برای آنان تفاوتی نمیکند که سرمایه گذار چه سهمی بخرد و بفروشد و آنها تنها کارمزد خود را دریافت خواهند کرد لذا این سرمایه گذار است که باید با توجه به مواردخاصی کارگزار خود را انتخاب کند .

١- حجم سرمایه سرمایه گذار : به عبارتی در انتخاب کارگزار باید دقت نمود که کارگزار برای چه مقـدارسرمایه هایی کار میکند و آیا سرمایه ما در حدی است که کارگزار برای ما معامله کند .اصولا کـارگزاران بـه نسبت حجم سرمایه افراد انها را در اولویت قـرار میدهنـد . فرضـا کـارگزاری کـه اکثـر مـشتریان ان دارای سرمایه های بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشند برای سرمایه گـذار بـا سـرمایه ۱۰ میلیـون مناسـب نیـست .

٢- تعداد مراجعه کنندگان به کارگزار : به این معنی که آیا کارگزار فرصـت رسـیدگی بـه درخواسـتهای همه مشتریان را دارد . چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت شـاید بـه علـت عـدم فرصـت کـارگزار بـرای انجـام درخواستهای خرید و فروش مشتریان درخواست ما به روزهای بعد موکول شود و این مـسئله بـا توجـه بـه ارزش زمــان در معــاملات بــورس ممکــن اســت موجــب از دســت رفــتن برخــی فرصــتها شــود .

٣- نوع شخصیت خریدار در ارتباط با کارگزار (حقیقی یـا حقـوقی ) : برخـی از کارگزاریهـا اکثـرا دارای مــشتریانی بــا شخــصیت حقــوقی مــی باشــند کــه بــرای اشــخاص حقیقــی مناســب نمــی باشــند.

۴- رتبه کارگزار از نظر حجم خرید و فروش : هر چه رتبه کارگزار از نظـر حجـم معـاملات بـالاتر باشـد نشاندهنده فعالیت بیشتر ان کارگزار می باشد و نکته مثبتی به حساب می آید بـه شـرط اینکـه مـورد اول یعنی حجم سرمایه سرمایه گذار رعایت شـود پـس بهتـر از میـان کـارگزارانی کـه سـرمایه مـا بـا سـرمایه مشتریان آنها همخوانی دارد کارگزاری را انتخاب کنیم که دارای حجم معاملات بیشتری باشد یا به عبـارتی فعال تر باشد.

وظایف کارگزار

انجام معامله

اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص

مشاوره و راهنمایی و معرفی شرکت برای پذیرش در بورس

معیارهای انتخاب کارگزار

* قابلیت انجام سریع سفارش مشتری

* داشتن اطلاعات مربوط و کافی

* داشتن سیستم های اطلاعاتی و کنترلی مناسب

3- خریدار و فروشنده

که می توانند افراد حقیقی و حقوقی باشند. یعنی همان صاحبان سـرمایه و نقـدینگی کـه می توانند ، مردم عادی یا یک شرکت خاص ویا حتی یک بانک خصوصی یا دولتی باشند.

4- فهرست رسمی بورس

شرکت هایی که قابلیت معامله شدن در بورس را دارند، در این فهرست موجود می باشند. صدها شرکت در کشور با موضوعات مختلف فعالیت می کنند ، اما در بورس فقط شرکت هایی حضور دارند که صلاحیت آنها تصویب شده و نام آنها در فهرست رسمی بورس درج شده است

مزایای بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف

1- بورس اوراق بهادار و اقتصاد

2- بورس از دید سرمایهگذاران و دارندگان دارایی های مالی

3- بورس از دید شرکت ها و واحدهای اقتصادی صادر کننده اوراق بهادار

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف اقتصادی

مهم ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت، پس انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد.

بورس از دید سرمایه گذاران و دارندگان دارایی های مالی

الف- خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب

ب- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار

ج- پوشش در مقابل تورم

د- اطمینان از سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

ه- اعمال حق رأی و مشارکت در اداره امور شرکت

و- احساس مشارکت در امور تولیدی و تجارتی

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم ؟

همه ما برای گذران زندگی وبر حسب اجبار و علاقه و…شغلی را برای خود برمی گزینیم. هرشغلی میبایست، دارای شرایطی باشد تا نیازهای متصدی آن را ارضا نماید.

برای مثال سود مطمئن و خوبی داشته باشد ، عمر طولانی داشته باشد،منع قانونی نداشته باشد،جذاب وقابل توسعه باشد و….

باتوجه به این مطالب ، به نظر میرسد که فعالیت دربورس اوراق بهادارمی تواند به عنوان یک کسب وکارثانویه مدنظر قرار گیرد،چراکه عمرطولانی دارد،همراه با ارتقا مالی و علمی است و در صورت فعالیت درست می توانیم سود خوب و مطمئنی به دست آوریم ؛ همچنین از پتانسیل های خود به بهترین نحو استفاده کنیم .