جهانی شدن اقتصاد جهانی

جهانی شدن اقتصاد جهانی

پدیده جهانی شدن جنبهای واقعی و مهـم از سیستم نوین جهانی است و نمایانگر یكـی از مــوثرترین عوامــل در تعیــین خــط مشــی آینده این كره خاكی می باشد و دارای ابعـاد متعــدد اقتصــادی ، سیاســی ، اجتمــاعی ، فرهنگی ، محـیط زیسـتی ، امنیتـی و غیـره می باشد .

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای جهانی شدن تجارت الکترونیک سایتهای ایرانی

در صورتیکه میخواهید سایت خود را تبلیغ کنید بهترین سایت آگهی MyCityAd.ir هست

در ایـن مقالــه تأكیــد بیشــتر روی مفهــوم جهانی شدن در اقتصاد جهـانی اسـت . ایـن مفهــوم از دیــد افــراد مختلــف دارای تعــابیر متفاوتی است كه همین امر منجر بـه ایجـاد  واكــنش هــای مثبــت یــا منفــی مــی گــردد به طوریكه بعضی آن را یك خطر جدّی بـرای سیستم اقتصادی جهان مـی داننـد و بعضـی دیگر به آن به عنوان عامل پیشرفت و بهبـود اقتصاد جهان می نگرند .

جهانی شدن اقتصاد جهانی

جهانی شدن در اینجا بـه معنـای افـزایش  عمده در مبادلات و تجارت جهـانی در یـك  اقتصاد بین المللی بدون مرز ،منسـجم و بـاز میباشد . این رشد چشمگیر و قابل توجه در مبادلات و فعالیتهـای تجـاری نـه تنهـا در عرضه ی كالا و خدمات بـین المللـی سـنتی بلكــه در مبــادلات ارزی ، انتقــال ســرمایه ، انتقال تكنولـوژی ، در جابـه جـایی مـردم از طریق سفرهای بین المللی و مهـاجرت و در جریانــات بــین المللــی اطلاعــات و عقایــد مشــهود اســت . یكــی از معیارهــای ارزیــابی وسعت جهانی شدن ، حجـم مبـادلات مـالی بین المللی است بـا ایـن احتسـاب كـه ١/٥ تریلیون دلار در بازارهای ارزی دنیـا هـر روز در جریان است و حجم مبادلات روزانه بـازار بورس و سهام بین المللی از ایـن مبلـغ نیـز  فراتر می رود .

جهانی شدن مستلزم گستردگی بیشـتر در اقتصاد بین المللـی اسـت كـه شـامل ادغـام  بازارهای مالی بر یك پایهی جهانی و حركت به سوی یك دنیای بدون مرز می باشـد كـه  تمــامی ایــن عوامــل منجــر بــه افــرایش جریانهای جهانی گشته است . جهانی شدن در طــول چنــد دهــه گذشــته دارای عوامــل متفاوتی بوده است :یكی از آنها ، پیشرفتهـای تكنولـوژیكی است كه به طور چشمگیری هزینه ارتباطـات و حمــل و نقــل و همچنــین هزینــه هــای داده پــردازی ، ذخیــره ســازی ، بازیــابی و پردازش اطلاعات راكاهش داده است . البتـه كاهش ایجاد شده در هزینه ی ذخیره سـازی و بازیــابی اطلاعــات را مــی تــوان ناشــی از پیشرفتهای بدست آمده در علم الكترونیك خصوصاً تحول ریز تراشه ها دانسـت . پسـت الكترونیكی ، اینترنت و شبكه جهـانی نیـز از جلوه های این تكنولوژی جدید هسـتند ، تـا جایی كه یك كامپیوتر دستی ٢٠٠٠ دلاری، امروزه به مراتب چند برابر قدرتمندتر از یك كامپیوتر بزرگ ١٠ میلیون دلاری مربوط بـه٢٠سال پیش میباشد .

دومــین عامــل جهــانی شــدن آزادســازی تجاری و اقسـام دیگـری از آزادسـازی هـای اقتصادی است كه منجر به كـاهش تعرفـه ی حمایتــــی تجاری و یـك سیسـتم تجـاری جهــانی آزادتــر مــیگــردد؛ ایــن جریــان از قرن گذشته آغازشد.

جهانی شـدن در اینجـا بـه معنــای افــزایش عمــده در مبادلات و تجـارت جهـانی در  یك اقتصاد بین المللی بـدون مرز ،منسجم و باز می باشد

جهــانی شــدن مســتلزم گستردگی بیشتر در اقتصاد بین  المللی است كه شـامل ادغـام  بازارهای مالی بر یك پایـه ی جهانی و حركت به سوی یـك دنیای بدون مرز می باشد.

امــا دو جنــگ جهــانی اول و دوم و بحــران عظیم سال ١٩٢٩ مانع آن گردیـد و بعـد از جنــگ جهــانی دوم بــا ورود ” مــاده كاملــه الــودادی“ یــاM.F.N بــه قــانون آزادســازی تجاری ادامه یافت.

به طوریكه در سال ١٩٤٦ در موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجـارت (گـات) GAT و در حال حاضر سـازمان تجـارت جهـانی WTO ابراز گردیـد . ایـن رونـد در نهایـت موجـبكاهش قابل ملاحظه تعرفه ها و سایر موانـع تجاری در عرضهی كالاها و خـدمات گشـته است . از جنبه های دیگر آزادسازی تجـاری می توان به افزایش جریـان سـرمایه و سـایر  عوامل تولید اشاره كرد . برخی بر این باورند كه جهانی شدن فراتر از بازگشت به اقتصـاد جهانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد در آن زمان مرزها نسبتاً باز بودنـد و جریــانهــای ســرمایهی بــین المللــی و مهـاجرت مــردم بــهطــور قابــل ملاحظــه ای افزایش یافته بود و كشورهای اروپایی شدیداً به تجارت بین المللی متكی شده بودند . سومین منشاء جهـانی شـدن را مـی تـوان تحول موسسات و سازمانهایی دانسـت كـه دسترسی گسترده تری ( تاحدی و نه بهطور كامل ) به تغییرات تكنولوژیـك و همچنـین بـه افـق دیـد مدیرانشـان كـه بـه واســطه ی پیشرفتهـای بـهوجـود آمـده در ارتباطـات توانمنــد گردیــده انــد ، دارنــد. بنــابراین موسساتی كه عمدتاً توجهشـان را روی یـك بازار محلی معطـوف نمـوده بودنـد دامنـه ی دسترسی شـان را از نظـر بازارهـا و امكانـات تولیــدی ، در ســطح ملــی ، چنــد ملیتــی ، بینالمللی و حتی جهانی گسترش داده انـد .  این تغییرات ایجاد شده در سـاختار صـنعتی  به افزایش توانـایی ، درآمـد و بهـره وری آن دسته از بنگاههای تجاری منجر شـده اسـت كه می تواننـد از بـین كشـورهای مختلـف ، منابع ، مواد خام و امكانات تولید و بازارهـای خود را انتخاب نمایند و خیلی سریع خـود را

باشــرایط بازارهــای متغییــر تطبیــق دهنــد .  تمامی بنگاههای بین المللی یـا ملـی بـزرگ عمـلاً از چنـین سـاختاری برخوردارنـد و یـا اینكه برای بهدست آوردن یك درجهی قابـل قیاســـی از نفـــوذ و انعطـــاف پـــذیری بـــه شركتهای وابسته یا پیمانهـای اسـتراتژیك متكی هستند . بهعنوان یك ارزیابی از آنـان می توانیم بگوییم كه تقریباً یك سوم از كـل فعالیــتهــای تجــاری بــینالمللــی فقــط در بنگاههای تجاری چند ملیتی انجام میگیرد.  با ظهور چنین شركت های جهانی ، تضـاد و  اختلاف موجود در بین كشورها به سمت این موسسات و سـازمانهـا كشـیده مـی شـود .  البته این نبرد بـین ملـتهـا و برسـر قلمـرو نیست بلكه بین شركتها و برسرسـهم شـان از بازارهــای جهــانی اســت ایــن موسســات جهانی از دید برخی یك تهدید جـدّی بـرای گستره و استقلال كشور محسوب می شوند؛ اما هر چنـد ایـن موسسـات توانمنـد باشـند دولتها هنوز نقش سنتی و غالب خود را در نظام سیاسی و اقتصادی دنیا حفظ میكنند.  سازمانهای غیر دولتی NGO نیزهمچـون بنگــاههــای جهــانی بــه دیــد وســیعتری  رسیدهاند بهطوریكه اغلـب ایـن سـازمانهـا چنــد ملیتــی یــا جهــانی هســتند حتــی سازمانهای بـین المللـی همچـون سـازمان ملل، صندوق بین المللی پول ، بانك جهـانی و سازمان تجارت جهانی نیز عملكــردهای جدید جهانی اتخاذ نموده اند و بطور كلـی بنگاههای تجاری چند ملیتی و سازمانهـای دیگـری از ایـن نـوع ( خصوصـی و دولتــی ) كــارگزاران اصــلی اقتصــاد نــوین جهــانی بین المللی هستند.

چهارمین عامل جهـانی شـدن اتفـاق نظـركلی و جهانی در رابطه با همگرایی عقاید در اقتصاد سرمایه داری و سیسـتم تجـاری آزاد توأم است . این رونـد همزمـان بـا تغییـرات اقتصادی و سیاسی كه بـا اصـلاحات چـین  در سال ١٩٧٨ به وجود آمده بود،آغاز گشـت و سپس انقلاب متوالی در اروپـای مركـزی و شرقی كه از سال ١٩٨٩ شروع شـده بـود را در پــی داشــت و بــا فروپاشــی روســیه در دســـامبر ١٩٩١ خاتمـــه یافـــت . یكـــی از جنبه های مهم این همگرایی عقایـد ، تـلاش دولتهای سوسیالیسـت پیشـین بـه منظـور تغییر یافتن به نظـام اقتصـاد سـرمایه داری اســت . البتــه تحــولات پدیدآمــده در اتحــاد جماهیر شوروی سـابق و كشـورهای اروپـای مركزی و شرقی تـا حـدودی موفقیـت آمیـز بوده است .

پنجمین دلیل برای جهانی شدن تحولات فرهنگی است كه شامل تحول در فرهنـگ  عامیانــه و مردمــی و فرهنــگ علــوم انســانی میباشد و با یك جهش به سمت رسانه های گروهی همگـون و جهـانی و كـاربرد وسـیع زبان انگلیسـی در ارتباطـات جهـانی همـراه اسـت . در نتیجـهی ایـن تحـولات فرهنگــی برخی از كشـورها خصوصـاً فرانسـه و سـایر  كشورهای اروپایی ، جهانی شدن را تلاش در جهت تسلط فرهنگی ، اقتصـادی و سیاسـی آمریكا می دانند . در واقـع آنـان بـه جهـانی شــدن بــه عنــوان یــك شــكل جدیــدی از امپریالیســم و یــا یــك مرحلــه جدیــدی از كاپیتالیسم در عصر الكترونیـك مـی نگرنـد؛ بعضــی حتــی پدیــده جهــانی شــدن را فــرم جدیدی از سیاست استعمارگری و آمریكـا را بــه عنــوان مركــز قــدرت جدیــد و اكثــر كشورهای دنیا را به عنوان مستعمره هـایش می پندارند . این مستعمره ها نه فقط بازارها و موادخام خود را در اختیار آمریكا قرار مـی دهند بلكه تكنولوژی ، نیروی كار ، امكانـات تولیــد ، ســرمایه و ســایر داده هــای لازم در فرآیند تولید را بر یك پایه ی جهانی بـه ایـن كشور عرضه می كنند .

اینكه فردی به جهانی شدن به عنوان یك تحول مثبت بنگرد یا منفی فرقی نمی كند .  چیزی كه مسلم است این اسـت كـه پدیـده جهانی شدن نظام جهان را دستخوش تغییـر نموده و فرصت ها و چالش هایی را به وجود  آورده است . همچنـین بـدیهی اسـت چنـان تحولات فرهنگی ، ایدئولوژیكی ، سـازمانی ، سیاسی و تكنولوژیكی كه منجـر بـه جهـانی  شــدن مــی گــردد ، هنــوز در جریــان اســت بنابراین با جلوگیری كـردن از یـك حركـت افراط گرایانه و در یك جهت متفـاوت ، ایـن روند ادامه خواهـد یافـت و حتـی در آینـده  سرعت خواهد گرفـت . یكـی از جنبـه هـای مهــم ایــن فرآینــد رشــد فعالیــتهــای تجـــــاری بینالمللی و عرضـهی خـدماتی است كه قبلاً افزایش یافته بود و انتظار مـی  رود كــه در آینــده از رشــد چشــمگیرتری خصوصاً در زمینههـای مخـابرات و خـدمات مالی ، برخوردار گردنـد . نتیجـه ایـن رونـد تداوم حركت به سـمت یـك دنیـای بـازتر و  منسجم تر است بهطوریكه جهـان بـه یـك ســیاره بــدون مــرز و یــك اقتصــاد جهــانی مستقل تر ، بازتر و یكپارچـه تـر مبدل می گردد و ایجاد جریانات عظیمتری از كالاها ، خـدمات ، پـــول ، ســـرمایه، تكنولـــوژی و اطلاعـــات در ســـطح جهـــان از ثمرات آن خواهد بود .